ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2019, Μάρτιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δημόσια και ιδιωτική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στις ΗΠΑ: επιτρεπτές οι συμβατικές ρήτρες απαγόρευσης διακρίσεων στην ολιγοπωλιακή αγορά των πιστωτικών καρτών (υπόθεση American Express). Μελ. Κ. Τσιμάρας, Χ. Σταμέλος,

σελ. 305.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Η γενική ρήτρα απαγόρευσης στις εμπορικές συναλλαγές κάθε πράξης με σκοπό ανταγωνισμού που αντίκειται στα χρηστά ήθη εφαρμόζεται συμπληρωματικά-επικουρικά και επί εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος εφόσον η προστασία των διατάξεων περί σημάτων δεν επαρκεί, όπως επί σήματος που έχει επικρατήσει ως διακριτικό γνώρισμα επιχείρησης και συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης λόγω της χρήσης του από άλλον. ΤρΕφΛαρ 154/2018,

σελ. 376.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Επιτρεπτή η συνομολόγηση απαλλαγών του ασφαλιστή πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο. ΤρΕφΑθ 5289/2018,

σελ. 433.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Η επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων προς τους ήδη καταβαλόντες αυτά ασφαλισμένους πρέπει να πραγματοποιηθεί από την ίδια την ασφαλιστική εταιρία, είτε τα ασφάλιστρα αυτά έχουν εισπραχθεί από αυτή είτε ακόμη παρακρατούνται από τους ασφαλιστικούς συμβούλους, καθόσον μόνη η ασφαλιστική εταιρία φέρει την ευθύνη επιστροφής τους. ΤρΕφΑθ 6370/2018,

σελ. 436.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δυνατότητα αναβολής λήψης απόφασης ΓΣ ΑΕ μετά από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% του μετοχικού κεφαλαίου. ΠΠρΚω 60/2017, (παρατ. Ά. Μήτσου),

σελ. 386.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ Ολ 4/2019. Μελ. Χ. Χασάπης,

σελ. 329.

Σύμβαση τραπεζικού δανείου σε ξένο νόμισμα. Η αναγραφή όρου ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πωλήσεως του νομίσματος χορηγήσεως την ημέρα της καταβολής, δεν συνιστά διαζευκτική ενοχή, κατά την έννοια των άρθρων 305 επ. ΑΚ, παρά τη χρήση της λέξεως υποχρεούται, αφού δεν οφείλονται δύο αλλά μόνο μία παροχή, αυτή στο ξένο νόμισμα, με απλή ευχέρεια του οφειλέτη να την εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα της χορηγήσεως, είτε σε ευρώ.. ΑΠ Ολ 4/2019, (παρατ. Δ. Λαδάς),

σελ. 411.

Στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Όρος της επίδικης δανειακής σύμβασης, που προβλέπει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την εναγόμενη τράπεζα, σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης (ισοτιμία) του ελβετικού φράγκου κατά την ημέρα της καταβολής, είναι αντίθετος προς τις αρχές της διαφάνειας, κατά τις απαγορευτικές ρήτρες της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 2251/1994, αλλά και την παρ. 6 του ίδιου άρθρου. ΠΠρΑθ 482/2018,

σελ. 417.

Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου σε ελβετικό φράγκο με τριετή προστασία δόσης από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας ελβετικού φράγκου έναντι ευρώ. ΤρΕφΛαρ 17/2017, (παρατ. Ι. Βενιέρης),

σελ. 421.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διεθνής δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001. Επιτρεπτή η συμβατική ρήτρα αποκλειστικής δικαιοδοσίας δικαστηρίων συγκεκριμένου κράτους βάσει της αρχής της αυτονομίας της βούλησης των συμβαλλόμενων μερών. ΑΠ 423/2018,

σελ. 405.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην περίπτωση της σύναψης ζημιογόνου σύμβασης τα μέλη ευθύνονται για κάθε πταίσμα. ΤρΕφΛαρ 187/2018,

σελ. 381.

ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του, που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας ή λοχεία ή στράτευση, αλλά σε άλλη αιτία, όπως σε επίσχεση, το δικαστήριο, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, κρίνει σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και αφού ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη, αν η αποχή αυτή, κατά κρίση αντικειμενική, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βούλησης του εργαζομένου να λύσει τη σύμβαση εργασίας του, δηλαδή ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία αυτής, με όλες τις δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες. ΑΠ 670/2018,

σελ. 437.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Ακυρότητα σε περίπτωση έκδοσης επιταγών από θυγατρική ΑΕ ως εγγύηση υπέρ της μητρικής της για καλή εκπλήρωση σύμβασης, χωρίς ειδική άδεια με απόφαση της ΓΣ, διότι η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί της θυγατρικής. ΜΕφΑθ 37/2017, (παρατ. Μ. Βαρελά),

σελ. 382.

Η άσκηση της αξίωσης από αδικοπραξία λόγω έκδοσης ακάλυπτης επιταγής δεν αποκλείεται από την τυχόν ασκηθείσα από τον δικαιούχο αξίωση από τη σύμβαση της επιταγής ή την έκδοση διαταγής πληρωμής. ΜΕφΘεσ 1312/2017, (παρατ. Χ. Αθανασά, Ι. Αθανασάς),

σελ. 397.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Δικαστικός διορισμός προσωρινού ΔΣ ΑΕ κατόπιν αιτήσεως όποιου έχει έννομο συμφέρον στην περίπτωση έλλειψης των προσώπων που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή στην περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων τους με αυτά του νομικού προσώπου. ΜΠρΠειρ 73/2018,

σελ. 392.

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εάν, η δέσμευση του ελεύθερου χρόνου είναι μερική, υπό την έννοια ότι ο εργαζόμενος δεν διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις παραμένει όμως σε ετοιμότητα να παράσχει την εργασία του, όταν ζητηθεί τούτο από τον εργοδότη, τότε πρόκειται για απλή ετοιμότητα προς εργασία, επί της οποίας, δεν ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί κατώτατων ορίων αποδοχών, χρονικών ορίων εργασίας, υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινής εργασίας και εργασίας καθ’ ημέρες αργίας, ενώ ισχύουν οι διατάξεις περί ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, επιδομάτων εορτών και καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. ΑΠ 673/2018,

σελ. 444.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ακυρότητα καταγγελίας σχέσης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση, κατ’ άρθρο 14 παρ. 4 Ν 1264/1982. Στη νόμιμη συνδικαλιστική δράση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία, ως και οι ενέργειες που αποσκοπούν στην κήρυξή της και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. ΑΠ 656/2018,

σελ. 448.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, που πρέπει να είναι πρόσφορες να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία της. Υποχρέωση των εκδοτών να δημοσιοποιούν τις προνομιακές πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα. ΤρΕφΑθ 5894/2018,

σελ. 429.

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσα από τις διατάξεις του ενωσιακού και ελληνικού φορολογικού δικαίου. Μελ. Ρ. Γρέγου, Β. Κρινής, Θ. Λαζαρέτου, Ε. Χουρδάκη,

σελ. 357.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η μη κανονική, κατά τον επιβαλλόμενο από τις φορολογικές και λοιπές διατάξεις, τήρηση των φορολογικών και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης του εντολέα του λογιστή, από υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) του τελευταίου, συνιστά υπαίτια παραβίαση της μεταξύ των μερών σύμβασης από το λογιστή, και δημιουργεί ευθύνη αυτού προς αποζημίωση του εντολέα-εργοδότη του για την ανόρθωση της ζημίας. ΔΕΔ 213/23.1.2019,

σελ. 481.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ανάλυση της νομολογίας του ΔΕΕ για το “outsourcing”: Με αφορμή την υπόθεση C-60/17 (Somoza Hermo). Μελ. Ι. Σκανδάλης,

σελ. 312.

Διατήρηση δικαιωμάτων εργαζομένων. Υπεισέλευση στις συμβάσεις εργασίας δυνάμει διατάξεων ΣΣΕ. ΣΣΕ αποκλείουσα την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη μεταβιβάζοντος και αποκτώντος για υποχρεώσεις γεννημένες πριν από τη μεταβίβαση της επιχείρησης. ΔικΕΕ υπόθ. C-60/2017, απόφ. της 11.7.2018,

σελ. 451.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών. ΜΕφΑθ 2585/2018,

σελ. 406.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Εφοπλισμός πλοίου. Διάκριση πλοιοκτησίας, κυριότητας πλοίου και εφοπλισμού. Συνέπειες δήλωσης εφοπλισμού στο λιμάνι νηολόγησης του πλοίου. Χρονοναύλωση γυμνού πλοίου. Στη σύμβαση χρονοναύλωσης ο ναυλωτής είναι εφοπλιστής όταν του ανήκει η εκμετάλλευση και η ναυτική διεύθυνση του πλοίου. ΤρΕφΠειρ 436/2018,

σελ. 408.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η χρήση όρου που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του και ταυτόχρονα κατοχυρωμένο λεκτικό σήμα, χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου, αποτελεί ταυτόχρονα παράνομη προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και προσβολή του δικαιώματος από κατοχυρωμένο σήμα. ΑΠ 415/2018,

σελ. 371.

Η άρση της προσβολής δύναται να συντελεστεί με υλική πράξη που συνίσταται στη δημοσίευση της περίληψης της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει το δικαίωμα του δημιουργού ή του προσβληθέντος, είτε στην καταχώριση επανορθωτικού δημοσιεύματος στον τύπο. ΤρΕφΑθ 2151/2018,

σελ. 373.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Σκέψεις για το ειδικό καθεστώς των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (Ν 3301/2004) στις διαδικασίες αφερεγγυότητας (πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης και αναγκαστική διαχείριση). Μελ. Ν. Ξενογιάννης,

σελ. 339.

Πτωχευτική ανάκληση πράξεων που διενεργήθηκαν από τον οφειλέτη εντός της ύποπτης περιόδου. Η ανάκληση πράξης από το Πτωχευτικό Δικαστήριο κατόπιν αίτησης του σύνδικου της πτώχευσης γεννά υποχρέωση επαναμεταβίβασης στην πτωχευτική περιουσία του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάστηκε. ΑΠ 453/2018,

σελ. 393.

Αναστολή ατομικών διώξεων κατά οφειλέτη με την απόφαση για άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (εξυγίανσης). ΜΕφΑθ 2560/2018,

σελ. 395.

ΣΗΜΑ

Προστασία εμπορικού σήματος. Για τη θεμελίωση των αξιώσεων του δικαιούχου σήματος απαιτείται η παράθεση των πραγματικών περιστατικών που εξειδικεύουν και στοιχειοθετούν την επικαλούμενη προσβολή, όπως η με χρονική εξειδίκευση παράθεση συγκεκριμένων πράξεων πώλησης ή προσφοράς προς πώληση και συγκεκριμένων κατά περιεχόμενο πράξεων διαφήμισης. ΤρΕφΑθ 2084/2018,

σελ. 379.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι διατάξεις περί εμπορικής αντιπροσωπείας. ΑΠ 419/2018,

σελ. 401.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

Αξίωση αποζημίωσης λόγω υπαίτιας αθέτησης υποχρεώσεων από σύμβαση ελλιμενισμού. Για το ορισμένο της αγωγής με την οποία ζητείται αποκατάσταση θετικής ζημίας, όταν πρόκειται περί βλάβης πράγματος, απαιτείται να εκτίθενται, πέρα από το συνολικό ποσό της απαιτούμενης δαπάνης, τα επιμέρους ποσά που απαιτούνται αφενός για την αγορά υλικών και αφετέρου για τις εργασίες επισκευής του βλαβέντος πράγματος. ΜΠρΠειρ 74/2019,

σελ. 410.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Ο εκδότης ή ο κομιστής συναλλαγματικής δεν έχει υποχρέωση να επικαλεστεί και να αποδείξει την αιτία έκδοσης και αποδοχής του αξιογράφου λόγω του αναιτιώδους χαρακτήρα της ενοχής από συναλλαγματική. ΜΕφΛαρ 413/2018,

σελ. 400.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διατραπεζική μεταβίβαση πιστωτικής σχέσης υπό το πρίσμα των διατάξεων του Ν 4354/2015. Μελ. Σ. Σιγαλού,

σελ. 352.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δικαστική ρύθμιση οφειλών Ν 3869/2010. Εφόσον στην αίτηση του οφειλέτη αναφέρονται περισσότεροι πιστωτές και οι απαιτήσεις αυτών, η μη επίδοση της αίτησης σε κάποιον από αυτούς εμποδίζει την περαιτέρω διαδικασία ως προς όλους. ΑΠ 436/2018,

σελ. 396.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εταιρία εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος καταβάλει σε συνδεδεμένη εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος μερίσματα τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια, στο σύνολό τους ή σχεδόν στο σύνολό τους, εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυγατρική εταιρία υπέχει την υποχρέωση να παρακρατεί στην πηγή τον φόρο επί των κερδών. ΔικΕΕ Συνεκδ. υποθ. C-116-117/2016, απόφ. της 26.2.2019, (παρατ. Β. Αθανασάκη),

σελ. 456.

Στην περίπτωση των τραπεζικών εταιριών το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 109 του Κώδικα εισάγει διάφορη ρύθμιση ορίζοντας ότι από τον συνολικό φόρο που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα της εταιρίας εκπίπτει, κατ’ αρχήν, ολόκληρο το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε/παρακρατήθηκε για εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο στην ίδια χρήση με συνέπεια σε περίπτωση διανομής των εν λόγω εισοδημάτων σε μεταγενέστερη χρήση να μην υπάρχει υπόλοιπο (καταβληθέντος/παρακρατηθέντος) φόρου προς έκπτωση. ΣτΕ 1526/2018,

σελ. 468.

Η διακεκριμένη φορολόγηση των εισοδημάτων και το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Ν. Σγουρινάκης,

σελ. 484.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Παρέχεται δικαίωμα μείωσης της βάσης επιβολής του φόρου «λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος» σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα εξοφληθεί. ΣτΕ 355/2019,

σελ. 474.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αναγκαίο περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία εισαγωγής μετοχών στο ΧΑΑ. Λόγοι έκδοσης συμπληρωματικού δελτίου. Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Διακριτική ευχέρεια για τον καθορισμό του ύψους του. ΣτΕ 1390/2018,

σελ. 426.