ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/2019, Ιούνιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Άρνηση ΟΤΕ να συμμορφωθεί με την τιμολογιακή πολιτική που υποδείχθηκε από την ΕΕΤΤ με έκδοση διοικητικών πράξεων. Απειλή εναλλακτικού παρόχου με διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών αν δεν κατέβαλε τις χρεώσεις που κατά παράβαση της αρχής της κοστοστρέφειας είχε επιβάλει ο ΟΤΕ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και άρα αδικοπραξία συνιστάμενη στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η απόλυτη θέση ισχύος στην τηλεπικοινωνιακή αγορά για την επιβολή της καταβολής οικονομικών απαιτήσεων. ΤρΕφΑθ 4510/2018,

σελ. 833.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Η καθ’ υπέρβαση των ορίων του 281 ΑΚ, παράλειψη της τοποθέτησης υπαλλήλου σε θέση προϊσταμένου ως πράξη παράνομη συνιστά και αδικοπραξία κατά την έννοια του 914 ΑΚ. Δικαίωμα του παραλειφθέντος σε αποζημίωση για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη από την παράλειψη. Η αποζημίωση αυτή καταλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία, όσο και το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των αποδοχών, που ελάμβανε ο μισθωτός στην προηγούμενη θέση, και εκείνων, που με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα ελάμβανε, εάν είχε προαχθεί στη νέα θέση, στην οποία δεν τοποθετήθηκε από την παράνομη και υπαίτια παράλειψη του εργοδότη του, αλλά και την επίπτωση της μείωσης αυτής στις λοιπές αξιώσεις του. ΑΠ 798/2018,

σελ. 876.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Ως τακτικές αποδοχές, που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της αποζημίωσης, θεωρούνται και τα επιδόματα εορτών και αδείας και, μεταξύ άλλων, οι οικειοθελείς παροχές, τις οποίες ο εργοδότης καταβάλλει για μεγάλο χρονικό διάστημα σταθερά, ομοιόμορφα και ανεπιφύλακτα, οπότε παύουν να είναι ελευθέρως ανακλητές και αποκτούν μισθολογικό χαρακτήρα. ΑΠ 865/2018,

σελ. 885.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του εμπορικού απορρήτου (Ν 4605/2019): Κάθε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας αρχίζει με ένα απόρρητο. Μελ. Ε. Παλιού,

σελ. 809.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Υποχρέωση λήπτη της ασφάλισης να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου στοιχείο ή περιστατικό. Στοιχεία και περιστατικά για τα οποία ο ασφαλιστής έθεσε γραπτές ερωτήσεις τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από μέρους του εκτίμηση και αποδοχή του κινδύνου. Δικαιώματα του ασφαλιστή σε περίπτωση δόλιας παράβασης της υποχρέωσης αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης. ΜΕφΑθ 4790/2018, (παρατ. Μ. Βαρελά),

σελ. 871.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος ή ενός καταστήματος της επιχείρησής του κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος, γιατί δεν πρόκειται για απλή βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή, αλλά για επιλογή του έχοντος την εκμετάλλευση εργοδότη, που αφορά αποφασιστικώς την οργάνωση και διεύθυνση της επιχείρησής του. ΑΠ 798/2018,

σελ. 876.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στη δίκη περί επικύρωσης της τροποποιητικής συμφωνίας εξυγίανσης δεν επιτρέπεται η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του αιτούντος αλλά μόνον κύρια παρέμβαση, χωρίς προδικασία, από οποιονδήποτε που έχει έννομο συμφέρον. Η κύρια παρέμβαση απορρίπτεται εάν δεν διαλαμβάνεται σε αυτή η μη τήρηση των τριών προϋποθέσεων, η εξ αυτού προερχόμενη βλάβη των συμφερόντων του και αίτημα για απόρριψη της κρινόμενης αίτησης. ΠΠρΓερβ 17/2019, (παρατ. Ι. Παπαδημόπουλος),

σελ. 849.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Δικαίωμα κομιστή επιταγής που πλήρωσε την αξία του τίτλου να στραφεί κατά των προσώπων που ευθύνονται από αυτήν (προηγούμενων υπογραφέων αυτής) και να ζητήσει το ποσό αυτής. ΑΠ 1012/2018,

σελ. 852.

Σε περίπτωση έκπτωσης του κομιστή επιταγής ή παραγραφής των αξιώσεων εξ επιταγής, παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα άσκησης αγωγής κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, η οποία δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι προγενέστερα συμπληρώθηκε η παραγραφή της αξίωσης από την υποκείμενη αιτία. ΜΕφΑθ 4644/2018,

σελ. 854.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ακυρωσία απόφασης γενικής συνέλευσης ΑΕ. Η ανυπόστατη απόφαση δεν παράγει έννομες συνέπειες και δεν μπορεί να θεραπευτεί με την εκ των υστέρων συμπλήρωση των ελλείψεων. ΑΠ 1259/2018,

σελ. 840.

Η «ηλεκτρονική» Γενική Συνέλευση στο Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας. Μελ. Ι. Παπαδημόπουλος,

σελ. 793.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

Περιορισμός ευθύνης ετερόρρυθμου εταίρου ΕΕ μέχρι του μεριδίου της συμμετοχής του. Απαγόρευση άσκησης πράξεων διαχείρισης προς τρίτους από τον ετερόρρυθμο, που σε περίπτωση παράβασης, επιφέρει την ευθύνη του ως ομορρύθμου εταίρου.ΤρΕφΑθ 4735/2018,

σελ. 839.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Λύση ΟΕ με καταγγελία εταίρου για σπουδαίο λόγο. Ευθύνη προς αποζημίωση των λοιπών εταίρων από τον καταγγέλλοντα σε περίπτωση μη συνδρομής σπουδαίου λόγου. ΜΕφΑθ 4703/2018,

σελ. 837.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση που διαχειριστής ζημιώσει υπαιτίως την ΕΠΕ αλλά η ΓΣ αποφασίσει τη μη ενάσκηση αγωγής αποζημίωσης, κάθε εταίρος ή τρίτος έχει δικαίωμα να επιδιώξει την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρία ως μη διάδικος δικαιούχος. ΑΠ 1141/2018,

σελ. 843.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου: δύο ενδιαφέρουσες προσθήκες στο νέο δίκαιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Μελ. Β. Βύζας,

σελ. 820.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Υπερημερία εργοδότη. Για να θεωρηθεί, δηλαδή, καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να ζητήσει μισθούς υπερημερίας απαιτείται δόλια και κακόβουλη αποφυγή της απασχόλησής του και δεν αρκεί ότι δεν βρήκε άλλη εργασία από αμέλεια. ΑΠ 613/2018,

σελ. 880.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Δε στοιχειοθετείται υπεξαίρεση και κατ’ επέκταση αδικοπραξία στην περίπτωση που συνδικαιούχος αναλάβει ολόκληρο του διαθέσιμο υπόλοιπο κοινού λογαριασμού. Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου οι κληρονόμοι του δεν δύνανται να αξιώσουν από την τράπεζα την απόδοση του μεριδίου του αποβιώσαντος καταθέτη κατ’ αναλογία της κληρονομικής τους μερίδας. ΤρΕφΑθ 4831/2018,

σελ. 866.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Οδηγία 2001/23/ΕΚ και ειδικότερα τα άρθρα 3 έως 5 αυτής, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία, η οποία, σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας δικαστικής αναδιάρθρωσης διά μεταβίβασης με άδεια δικαστηρίου που αποσκοπεί στη διατήρηση του συνόλου ή τμήματος της επιχείρησης του μεταβιβάζοντος ή των δραστηριοτήτων του, προβλέπει ότι ο διάδοχος δικαιούται να επιλέξει τους εργαζομένους που επιθυμεί να αναλάβει. ΔικΕΕ υπόθ. C-509/2017, απόφ. της 16.5.2019, (παρατ. Α. Παΐζης),

σελ. 887.

ΝΟΜΗ

Για τη μεταβίβαση της νομής με αντιφώνηση ή έκταξη, στην περίπτωση που το πράγμα κατέχει τρίτος βάσει συγκεκριμένης έννομης σχέσης και όχι ο νομέας, απαιτείται ειδική συμφωνία μεταξύ του αποκτώντος και του μεταβιβάζοντος να παραμείνει ο τρίτος στην κατοχή του πράγματος και η συμφωνία να γνωστοποιηθεί από τον μεταβιβάζοντα νομέα στον τρίτο-κάτοχο. Μη απόκτηση κυριότητας του επίδικου εξοπλισμού ο οποίος ουδέποτε παραδόθηκε στην αγοράστρια εταιρία αλλά δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης αγοράς βρισκόταν στην κατοχή τρίτης-μισθώτριας εταιρίας, ενώ επιπλέον δεν αποδείχθηκε συμφωνία για παράδοση της νομής με έκταξη. ΑΠ 1316/2018,

σελ. 858.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Καταγγελία ξενοδοχειακής σύμβασης εγγυημένης κράτησης για λόγους ανωτέρας βίας (εκδήλωση προσφυγικής κρίσης στη Μυτιλήνη και επιβολή capital controls). Κρίση του δικαστηρίου περί μη συνδρομής ανωτέρας βίας για τους επικαλούμενους λόγους λόγω εξακολούθησης αντίστοιχων ξενοδοχειακών συμβάσεων του εναγόμενου πρακτορείου με άλλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής. ΜΠρΜυτιλήνης 89/2019, (παρατ. Χ. Μεϊδάνης),

σελ. 859.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Η κατά τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 277 του ΚΔΔ υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής και της έφεσης στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές εν γένει διαφορές, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις που το ένδικο βοήθημα ή μέσο ασκείται από σύνδικο πτώχευσης αναφορικά με ενοχή πτωχού από την επιβολή σε βάρος του φόρων πάσης φύσεως ή κυρώσεων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας κατά τη λειτουργία της επιχείρησης του οφειλέτη πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. ΣτΕ 2096/2018,

σελ. 905.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη. Εφαρμογή απαγόρευσης στο σύνολο των πτωχευτικών πιστωτών, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, για το οποίο δεν έχει διατηρηθεί επιφύλαξη. ΤρΕφΑθ 3836/2018,

σελ. 847.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 46 παρ. 3 Ν 2121/1993 με το ενωσιακό δίκαιο. Προσπάθεια ερμηνείας αυτής . Μελ. Ε. Λιάσκος,

σελ. 803.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η εκδοθείσα από το πτωχευτικό δικαστήριο απόφαση επί της ανακοπής δεν μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση υποκείμενη στον περιορισμό του άρθρου 152 ΠτΚ. Αναγκαστική ομοδικία μεταξύ του συνδίκου της πτώχευσης και του πλειοδότη στη δίκη της ανακοπής κατά του πλειστηριασμού των αντικειμένων της πτωχευτικής περιουσίας. ΑΠ 1139/2018,

σελ. 845.

Κήρυξη παύσης εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης ρευστοποιήσιμης περιουσίας. Η περάτωση της πτώχευσης με την παύση των εργασιών της συνεπάγεται την άρση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης, ενώ οι πιστωτές αναλαμβάνουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα. ΤρΕφΑθ 4741/2018,

σελ. 846.

ΣΗΜΑ

Προστασία σήματος φήμης. Δεν χαίρουν της ειδικής προστασίας των σημάτων φήμης κατοχυρωμένα σήματα τα οποία δεν εμφανίζουν ιδιαίτερο βαθμό ιδιοτυπίας και στερούνται μοναδικότητας, δεδομένου ότι έχουν φθαρεί χρησιμοποιούμενα κατά τρόπο ευρύ από τρίτους, ο δε διασχηματισμός τους χρησιμοποιείται ευρύτατα ακόμη και σε ανόμοια προϊόντα. ΑΠ 1404/2018,

σελ. 831.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού αντικείμενη στα χρηστά ήθη με πρόθεση επαγωγής ζημίας των γαλακτοπαραγωγών που συνιστά αδικοπραξία. ΑΠ 1114/2018,

σελ. 855.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τραπεζική ενέγγυα πίστωση. Η τράπεζα που ονομάζεται εκδότρια-πιστώτρια αναλαμβάνει με εντολή του πελάτη της (αγοραστή εμπορευμάτων) να καταβάλει χρηματικό ποσό σε τρίτο πρόσωπο (πωλητή εμπορευμάτων) έναντι εμφάνισης εκ μέρους του τελευταίου φορτωτικών ή τιμολογίων. Στην περίπτωση μεσολάβησης και δεύτερης τράπεζας, συνήθως του τόπου διαμονής του δικαιούχου, αν η τελευταία αναλαμβάνει έναντι του δικαιούχου αυτοτελή υποχρέωση και ευθύνη για την εκτέλεση της πληρωμής με τους ίδιους όρους με την πρώτη τράπεζα, τότε πρόκειται για βεβαιωμένη τραπεζική ενέγγυα πίστωση και η δεύτερη τράπεζα ευθύνεται έναντι του δικαιούχου εφόσον της προσκομιστούν τα φορτωτικά έγγραφα. ΤρΕφΑθ 5534/2018,

σελ. 864.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Έννοια του δόλου ως προς την περιέλευση δανειολήπτη σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών κατά τις διατάξεις του Ν 3869/2010. ΜΠρΠειρ 291/2019,

σελ. 868.

Απαγόρευση καταδιωκτικών μέτρων κατά οφειλέτη από την κατάθεση αίτησής του για υπαγωγή στο Ν 3869/2010 έως την ορισθείσα ημερομηνία επικύρωσης του σχεδίου ρύθμισης οφειλών (συζήτηση προσωρινής διαταγής). Η έκδοση διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην απαγόρευση διότι με την επίδοσή της σε δύο φάσεις μπορεί να οδηγήσει σε δεδικασμένο. ΜΠρΠειρ 276/2019,

σελ. 870.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 περ. γ’ του ΚΝΧΤ υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί του κατατεθέντος ή αναληφθέντος χρηματικού ποσού, που αναφέρεται στη σχετική εγγραφή στα βιβλία, και καταβάλλεται στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα του επόμενου της εγγραφής των πράξεων της κατάθεσης ή της ανάληψης στα λογιστικά βιβλία των ως άνω επιχειρήσεων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Χαρτοσήμου. ΔΕΔ 1591/20.5.2019,

σελ. 912.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο ελεγχόμενος φορολογούμενος δύναται, μεταξύ άλλων, να επικαλεσθεί έναντι της φορολογικής Διοίκησης και, περαιτέρω, ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ότι το (σημαντικό) χρηματικό ποσό που βρέθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό του δεν συνιστά προσαύξηση της περιουσίας του άγνωστης πηγής ή αιτίας, αλλά προέρχεται από κέρδη του από νόμιμο παίγνιο, όπως το «πάμε στοίχημα». ΣτΕ 1896/2018,

σελ. 897.