ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2019, Ιούλιος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

DOMAIN NAME

Η καταχώριση ξένου διακριτικού γνωρίσματος ως domain name ενδέχεται να συνιστά πράξη αθέμιτου παρεμποδιστικού ανταγωνισμού. Εφαρμογή της αρχής της χρονικής προτεραιότητας. ΤρΕφΑθ 4743/2018,

σελ. 953.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Είναι νόμιμος ο έμμεσος ανατοκισμός της εισφοράς του Ν 128/1975 και η εφαρμογή έτους 360 ημερών κατά τον εκτοκισμό. ΜΕφΘεσ 138/2018,

σελ. 1009.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Εάν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος είχε τηρήσει τις, για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο, απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η από τον Ν 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσης εργασίας. ΑΠ 803/2018,

σελ. 1038.

ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟ

Όταν η αίρεση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων πληρωθεί και καταγγελθεί το δάνειο, δεν οφείλονται πλέον δόσεις, αλλά ολόκληρο το μέχρι τότε ανεξόφλητο κεφάλαιο. Όταν η διαταγή πληρωμής εκδίδεται με βάση απόσπασμα βιβλίων στα οποία έχει καταχωρηθεί ο λογαριασμός, ο πιστούχος - οφειλέτης μπορεί να αμφισβητήσει την ακρίβεια των κονδυλίων χρεοπιστώσεων, φέρει όμως το βάρος της απόδειξης των σχετικών ισχυρισμών του, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. ΤρΕφΛαρ 15/2018,

σελ. 1004.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής τα επιμέρους κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων από τότε που άνοιξε ο λογαριασμός μέχρι το κλείσιμο του. Εναπόκειται στον πιστούχο οφειλέτη να αμφισβητήσει το ύψος των επιμέρους κονδυλίων πιστοχρέωσης, αλλά φέρει ο ίδιος το βάρος της απόδειξης των σχετικών ισχυρισμών, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. ΜΠρΠειρ 275/2019,

σελ. 1014.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Εφόσον, λοιπόν, κάποιος μισθωτός μπορεί αντικειμενικά να θεωρηθεί ως διευθύνων υπάλληλος, τότε, αν και αυτός εξακολουθεί να παρέχει εξαρτημένη εργασία, εξαιρείται από την προστασία των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, για την εβδομαδιαία ανάπαυση και για τις αποζημιώσεις ή προσαυξήσεις σε περίπτωση υπερεργασιακής ή υπερωριακής απασχόλησης ή εργασίας κατά τη νύκτα ή τις Κυριακές και τις εξαιρετέες ημέρες. ΑΠ 869/2018,

σελ. 1026.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η επέκταση της επιβολής της εισφοράς του Ν 128/1975 και στις πιστώσεις από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Μελ. N. Καραμητσάνης,

σελ. 950.

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings”. Μελ. Κ. Σαββαΐδου,

σελ. 921.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Προϋποθέσεις προβολής εκ μέρους του οφειλέτη κατά του κομιστή προσωπικών ενστάσεων που στηρίζονται σε προσωπικές του σχέσεις με τον εκδότη ή τους προηγούμενους κομιστές. ΑΠ 1315/2018,

σελ. 986.

Η μεταχρονολογημένη επιταγή είναι ακάλυπτη, όταν εμφανισθεί και δεν πληρωθεί ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προς εμφάνιση, υπολογιζόμενης από την ημέρα που αναγράφεται στην επιταγή ως χρονολογία έκδοσης. Δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής η αιτία έκδοσης της επιταγής. ΜΕφΑθ 6074/2018,

σελ. 989.

Αν μεταχρονολογημένη ακάλυπτη επιταγή εκδοθεί από εταιρία, υπαίτιος του αδικήματος της έκδοσης είναι ο εκπρόσωπος της εταιρίας που την υπέγραψε κατά την πραγματική έκδοσή της ακόμα και αν κατά την αναγραφόμενη στο σώμα του τίτλου ως ημερομηνία έκδοσης ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας είχε μεταβληθεί. ΜΕφΑθ 4251/2018,

σελ. 992.

Αν συμπληρωθεί ατελής επιταγή, για την οποία δεν υπάρχει συμφωνία για τη συμπλήρωσή της, υπάρχει πλαστογραφία. ΤρΕφΑθ 67/2019,

σελ. 994.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Τροποποίηση σκοπού ΑΕ κατά τρόπο που καθίσταται ιδιαίτερα ασύμφορη κατά τρόπο προφανή η εξακολούθηση της συμμετοχής μετόχου. Αίτηση εξαγοράς της αξίας των μετοχών του. Αν η εξαγορά δεν ολοκληρωθεί από υπαιτιότητα του υπόχρεου, μπορεί να διαταχθεί λύση της εταιρίας. ΤρΕφΑθ 5117/2018,

σελ. 972.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η τυπολογία της διάσπασης στον Ν 4601/2019. Μελ. Γ. Ψαρουδάκης,

σελ. 944.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταγγελία σύμβασης εγκύου. Το έγκυρο αυτής, εφόσον έχει καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση, συναρτάται με τον λόγο που επικαλείται ο εργοδότης, ήτοι από το εάν αυτός κριθεί σπουδαίος. Η παράλειψη του εργοδότη να αναγγείλει την καταγγελία δεν επιφέρει την ακυρότητα αυτής. Τι μπορεί να συνιστά σπουδαίο λόγο. Η ουσιώδης παράβαση των υποχρεώσεων αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας, χωρίς να απαιτείται αναγκαίως και υπαιτιότητα. ΑΠ 954/2018,

σελ. 1034.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Αν εμφανιστεί και δράσει στην πράξη ως ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, η κοινοπραξία είναι δυνατό να προσλάβει τη νομική μορφή είτε αστικής είτε εμπορικής εταιρίας, οπότε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εμπορικού δικαίου και υπάγεται σε έναν από τους εταιρικούς τύπους. ΑΠ 1417/2018,

σελ. 961.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές αποφάσεις τύπου “tax rulings”. Μελ. Κ. Σαββαΐδου,

σελ. 921.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατάχρηση της αυτοτελούς ύπαρξης του νομικού προσώπου. Δεν συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά μόνη η συγκέντρωση των περισσοτέρων ή και όλων των μετοχών ΑΕ ή των μεριδίων ΕΠΕ σε ένα μόνον πρόσωπο. ΑΠ 1355/2018,

σελ. 963.

Αίρεται η αυτοτέλεια Νομικού προσώπου ΑΕ όταν οι πράξεις της εταιρίας είναι στην πραγματικότητα πράξεις του κυρίαρχου μετόχου ή εταίρου της ή όταν ο κυρίαρχος μέτοχος ή εταίρος χρησιμοποιεί τη νομική προσωπικότητα της εταιρίας για να καταστρατηγήσει το νόμο. ΜΠρΠειρ 3263/2018,

σελ. 968.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Σε περίπτωση άσκησης ένδικου βοηθήματος από περισσότερα πρόσωπα αρκεί για το παραδεκτό η καταβολή ενός μόνο παράβολου ανεξαρτήτως αν συντρέχει ή όχι ομοδικία. ΣτΕ Ολ 682/2019,

σελ. 1054.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Σε περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ της δικαστικής απόφασης, με την οποία ακυρώνεται για τυπικούς λόγους πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΒΣ, λάβει χώρα κατά το τελευταίο έτος της παραγραφής ή μετά τη συμπλήρωση αυτής, προβλέπεται παρέκταση της εν λόγω προθεσμίας παραγραφής με απώτατο όριο ένα έτος από την ως άνω κοινοποίηση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ της δικαστικής απόφασης. ΣτΕ 77/2019,

σελ. 1043.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Προαγωγές υπαλλήλων (μηχανικών) Εμπορικής Τράπεζας βάσει κανονισμού με ισχύ νόμου. Διαδικασία. Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η κρίση του προαγωγικού οργάνου ελέγχεται ως καταχρηστική, όταν στερείται της προαγωγής του υπάλληλος, που έχει αποκτήσει τα απαιτούμενα για τον ανωτέρω βαθμό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αν και υπερτερεί καταδήλως συναδέλφου του προαχθέντος από τον ίδιο βαθμό. ΑΠ 774/2018,

σελ. 1023.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Στην προστασία του Ν 2251/1994 υπάγονται και οι τραπεζικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες, όπως η χορήγηση δανείων και πιστώσεων για την εξυπηρέτηση επαγγελματικών ή επιχειρηματικών αναγκών, χωρίς να αποκλείεται όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 281 του ΑΚ, μετά από την υποβολή σχετικής ένστασης από την τράπεζα, κάθε φορά που η επίκληση της ιδιότητας του καταναλωτή εμφανίζεται ως καταχρηστική. Όταν ο πρωτοφειλέτης-δανειολήπτης επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου τυγχάνει προστασίας του Ν 2251/1994, της ίδιας προστασίας πρέπει να τυγχάνει και ο εγγυητής αυτού, εφόσον η εγγύηση δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του. ΜΕφΘεσ 138/2018,

σελ. 1009.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Η αντιμισθία του συνδίκου καθορίζεται μετά τη λογοδοσία του, μπορεί όμως να καθορισθεί προσωρινή αντιμισθία υπό μορφή προκαταβολής έναντι της οριστικής κατόπιν αίτησης του συνδίκου και έκθεσης του εισηγητή. ΑΠ 1611/2018,

σελ. 976.

Από τη δημοσίευση της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση, οι μη ασφαλισμένοι με υποθήκη, ενέχυρο ή ειδικό προνόμιο πτωχευτικοί πιστωτές στερούνται του δικαιώματος να εγείρουν αγωγή κατά του συνδίκου της πτώχευσης ως προς τις απαιτήσεις τους εις βάρος του πτωχού. ΑΠ 1448/2018,

σελ. 979.

Ως παύση πληρωμών νοείται όχι οποιαδήποτε μη πληρωμή του εμπόρου αλλά η μη πληρωμή ληξιπρόθεσμων, δηλαδή εκκαθαρισμένων και άμεσα απαιτητών, χρηματικών χρεών του, η οποία έχει το χαρακτήρα της γενικότητας και της μονιμότητας και υποδηλώνει νέκρωση ή διακοπή της εμπορικής κίνησης ή αθεράπευτο κλονισμό της πίστης του εμπόρου ή διαταραχή στην οικονομική του υπόσταση. ΤρΕφΑθ 3528/2018,

σελ. 979.

ΣΗΜΑ

Προστασία κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος κατά τις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού υπό την προϋπόθεση συνδρομής σκοπού ανταγωνισμού με τη χρήση του ξένου σήματος και κινδύνου σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με την προέλευση όμοιων προϊόντων.ΤρΕφΘεσ 1662/2018,

σελ. 957.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ)

Είναι έγκυρη σε ατομικό επίπεδο η μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, ρητή ή σιωπηρή, συμφωνία, κατά την οποία ο δεύτερος θα λαμβάνει για την παρεχόμενη στον πρώτο εργασία την αμοιβή που προβλέπεται από ισχύουσα ή μέλλουσα να ισχύσει ΣΣΕ, η οποία καταρτίζεται μεταξύ τρίτων, έστω και αν τα μέρη της ατομικής σύμβασης δεν είναι μέλη των οργανώσεων που καταρτίζουν τη ΣΣΕ ή θέτει προϋποθέσεις που δεν συγκεντρώνει ο συγκεκριμένος μισθωτός. Για το κύρος δε της συμφωνίας αυτής δεν απαιτείται η τήρηση τύπου. ΑΠ 874/2018,

σελ. 1040.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

Με τη σύμβαση δικαιόχρησης ο λήπτης αυτής εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύστημα διανομής, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ομοιομορφίας προς τα έξω των καταστημάτων, τα οποία είναι ενταγμένα στο ίδιο σύστημα δικαιόχρησης. ΜΕφΑθ 3518/2018,

σελ. 996.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Συστατικός τύπος ιδιωτικού εγγράφου για συμβάσεις με ΝΠΔΔ με αντικείμενο άνω των 2.500€. Επί μη τηρήσεως του έγγραφου τύπου η σύμβαση είναι άκυρη, αίρεται δε η ακυρότητα σε περίπτωση εκτέλεσης της σύμβασης μόνο εάν προηγήθηκε χωριστή έγγραφη πρόταση. ΜΕφΑθ 359/2019,

σελ. 1002.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Η πρόσθετη συμφωνία των μερών ότι ο εκμισθωτής πέραν της αναζήτησης του πράγματος θα μπορεί να αξιώσει και την καταβολή των υπολειπόμενων μελλοντικών μισθωμάτων κρίνεται ως ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο κατόπιν αίτησης του οφειλέτη. ΜΕφΑθ 5414/2018,

σελ. 1000.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Τα εναγόμενα εκ συναλλαγματικής πρόσωπα δεν δύνανται να αντιτάξουν κατά του κομιστή τις ενστάσεις που στηρίζονται επί των προσωπικών σχέσεων αυτών μετά του εκδότη ή των προηγούμενων κομιστών, εκτός εάν ο κομιστής κατά την κτήση της συναλλαγματικής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη. ΑΠ 1313/2018,

σελ. 984.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κριτήρια για τον καθορισμό του καταβλητέου μηνιαίου ποσού τάσσονται τα εισοδήματα του οφειλέτη από οποιαδήποτε πηγή, και ιδίως από την εργασία του, και η δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου στα βάρη της έγγαμης συμβίωσης, καθώς και οι βιοτικές ανάγκες (όχι απλώς οι στοιχειώδεις) του οφειλέτη και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του, ώστε να καλύπτεται ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών. Η εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη προς ικανοποίηση των πιστωτών του πρέπει να κρίνεται απαραίτητη κατά την αρχή της αναλογικότητας. Η κύρια κατοικία μπορεί να εξαιρεθεί από την εκποίηση και τη διαδικασία του πλειστηριασμού, υπό την προϋπόθεση καταβολής ποσού που δεν υπολείπεται του ισόποσου του 80% της αντικειμενικής της αξίας. ΜΠρΠειρ 3372/2018,

σελ. 1017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

H αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και γενικότερα του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας εξετάζεται από το δικαστήριο της προσφυγής όχι αυτεπάγγελτα αλλά μόνο κατόπιν προβολής (με το δικόγραφο της προσφυγής ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων προσφυγής) αντιστοίχου λόγου από τον προσφεύγοντα. ΜΔΕφΠειρ 2052/2018,

σελ. 1047.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η 20ήμερη προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 4174/2013 για να εκθέσει η φορολογούμενη τις απόψεις της αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, ο οποίος δεν τηρήθηκε από τη φορολογική αρχή. ΔΕΔ 1455/3.6.2019,

σελ. 1045.