ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΠΗ

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Αποτελεί διαπλαστικό δικαίωμα που δεν καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο, αν τα περιστατικά που το θεμελιώνουν προέκυψαν μετά την απόκτηση δεδικασμένου ή αν εν γένει δεν θα μπορούσε να τα αποδείξει ο ανακόπτων ακόμα και αν είχε ασκήσει ανακοπή, παραδεκτώς προβάλλεται, καθόσον η ένδικη απαίτηση της τράπεζας και δη το ένδικο δάνειο με αξία σε ελβετικό φράγκο κατέστη αμφισβητούμενο με την άσκηση της σχετικής αγωγής, με επίκληση των σχετικών αποφάσεων του ΔΕΚ. ΜΠρΙωαν 290/2019,

σελ. 1169.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Αγωγές αποζημιώσεως βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελέσματα των αποφάσεων των εθνικών αρχών ή δικαστηρίων. Προθεσμία παραγραφής. ΔικΕΕ υπόθ. C-637/2017, απόφ. της 2.3.2019, (παρατ. Μ.-Θ. Μαρίνος),

σελ. 1102.

Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Έννοια δεσπόζουσας επιχείρησης. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης συνιστά αδικοπραξία, από την οποία, αν προκλήθηκε ζημία ή και ηθική βλάβη σε άλλον, δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης.ΤρΕφΑθ 3318/2018,

σελ. 1108.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΧΕ)

Προϋποθέσεις σύστασης ΑΧΕ. Απαιτείται άδεια λειτουργίας, που θα χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΣτΕ 100/2019,

σελ. 1171.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ

Η διαιτητική απόφαση μπορεί να ακυρωθεί ολικά ή εν μέρει με δικαστική απόφαση, μετά από αγωγή η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ από το Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε, μόνο για τους περιοριστικά καθοριζόμενους στο άρθρο 897 ΚΠολΔ λόγους. ΤρΕφΑθ 3220/2018,

σελ. 1165.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Έννοιες ασφαλίσματος και ασφαλιστικής περίπτωσης, διάκριση απαίτηση καταβολής του ασφαλίσματος από απαίτηση από ασφάλιση. Ασφαλιστική εκκαθάριση. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων Πτωχευτικού Κώδικα. Αναγγελία απαιτήσεων ασφαλισμένων. Οι ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής δεν λύονται με την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, αλλά παραμένουν σε ισχύ και οι ασφαλισμένοι ζωής δεν αποκτούν, μόνο από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, αξίωση κατά της τελευταίας. Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής. ΜΕφΑθ 4115/2018,

σελ. 1125.

Για να παράγει τα αποτελέσματά της η καταγγελία απαιτείται η περιέλευσή της στον νόμιμο παραλήπτη, επί, δε, συστημένης επιστολής αποσταλείσας, απαιτείται και η παραλαβή της συστημένης επιστολής αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη. ΤρΕφΑθ 4529/2018,

σελ. 1180.

ΔΑΝΕΙΟ

Προϋποθέσεις έγκυρης μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4354/2015. Μελ. Α. Καλέργης,

σελ. 1088.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Η πρόσφατη νομολογία περί δανείων με αποπληρωμή σε ελβετικό φράγκο ως λόγος ανακοπής παρά τα ισχύοντα περί δεδικασμένου και απρόβλητου ενστάσεων (άρθρα 633 παρ. 2, 933 παρ. 4 ΚΠολΔ). Μελ. Ι. Βενιέρης,

σελ. 1069.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αναγνωριστική αγωγή αποζημίωσης από σύμβαση εγγυοδοσίας, αλλά και αποζημίωσης από ενδοσυμβατική ευθύνη. ΑΠ 1370/2018,

σελ. 1145.

ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σύμβαση ενεχυρίασης χρηματικής απαίτησης ονομαστικής τρίτου κατά νοσοκομείου υπέρ τράπεζας. Σε περίπτωση που συνεπάγεται εκ του νόμου εκχώρησή αυτής, απαιτείται, για το έγκυρό της, να κοινοποιηθεί η σχετική αναγγελία, σε περίπτωση δε που δεν γίνουν όλες οι κοινοποιήσεις αυτές (σωρευτικώς), δεν επέρχεται το μεταβιβαστικό της απαίτησης αποτέλεσμα της σύμβασης εκχώρησης έναντι του οφείλοντος νοσοκομείου, δεδομένου ότι ρητά θεωρείται, με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 53 του ΝΔ 496/1974, η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γενόμενη αναγγελία, ως άκυρη. ΤρΕφΑθ 3835/2018,

σελ. 1166.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευθύνη μιας τράπεζας, αν δεν εφιστά εγγράφως την προσοχή του επενδυτή στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, αν δεν πραγματοποιεί με την κατάλληλη υποστήριξη των εξειδικευμένων συμβούλων της τεχνική ανάλυση της μελλοντικής κίνησης των κινητών αξιών που περιλαμβάνει στο προτεινόμενο επενδυτικό πρόγραμμα, αν δεν ενημερώνει με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων για επένδυση τίτλων (άρθρο 6 ΚΔΕΠΕΥ). ΤρΕφΛαμ 8/2018,

σελ. 1173.

ΕΠΙΤΑΓΗ

H αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής αναφορικά με το ποσό αξίωσης από τραπεζική επιταγή πρέπει να διαλαμβάνει, ούτως ώστε να πληρούται ο αντίστοιχος νόμιμος όρος και ότι η επιταγή εμφανίσθηκε εμπρόθεσμα στον πληρωτή της προς πληρωμή, καθώς και ότι συντάχθηκε βεβαίωση περί της μη πληρωμής της. ΜΕφΑθ 3851/2018,

σελ. 1132.

Η ένσταση του οφειλέτη από επιταγή ότι αυτή έχει δοθεί προς εξασφάλιση μελλοντικής απαίτησής του αποκτά σημασία μόνο, όταν ο οφειλέτης επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο κομιστής της επιταγής δεν έχει από τη βασική σχέση ληξιπρόθεσμη αξίωση ή ότι δεν έχει αξίωση από τη συγκεκριμένη σχέση. ΜΕφΑθ 5958/2018,

σελ. 1135.

Η επιταγή μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία, εφόσον φέρει απλή υπογραφή του εκδότη, με την πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής επιταγή, η οποία όμως μπορεί να συμπληρωθεί με βάση την συμφωνία που έγινε με τον λήπτη. Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής, που μπορεί να είναι και σιωπηρή, τεκμαιρόμενη μάλιστα σε περίπτωση που αφέθηκε σε αυτήν (επιταγή) συγκεκριμένο κενό προφανώς με σκοπό μεταγενέστερης συμπλήρωσής της, δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής. ΤρΕφΑθ 68/2019,

σελ. 1139.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εργατικό ατύχημα αποτελεί και ο θάνατος ή τραυματισμός ναυτικού κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι αναγκαίος για την απομάκρυνσή του από το πλοίο για την πραγματοποίηση της ψυχαγωγίας εκτός του πλοίου και την επιστροφή του σε αυτό, εφόσον, ως εκ των συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας, η ψυχαγωγία του ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση ή διατήρηση της ψυχικής του ισορροπίας. ΑΠ 1072/2018,

σελ. 1196.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Μηχανισμοί διαχείρισης της συγκρούσεως συμφερόντων στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας. Μελ. Θ. Κατσάς,

σελ. 1075.

Αποφάσεις ΓΣ. Οι διατάξεις περί συγκροτήσεως, δημοσιεύσεως, απαρτίας και πλειοψηφίας των γενικών συνελεύσεων της ανώνυμης εταιρίας αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο και δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παραβάσεως της διατάξεως του νόμου ή του καταστατικού και της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν ερευνάται εάν η παράβαση επέδρασε στην απόφαση. ΜΕφΑθ 3614/2018,

σελ. 1121.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑΝΗΣ

Είναι δυνατή η συμφωνία των εταίρων κατά την οποία, μετά τη λύση της αφανούς εταιρίας, να διανεμηθεί η κοινή περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) χωρίς προηγουμένως να λάβει χώρα η διαδικασία της εκκαθάρισης. ΜΕφΑθ 3718/2018,

σελ. 1119.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

Εκούσια έξοδος εταίρου από ΕΕ. Δικαίωμα λήψης της αξίας της συμμετοχής του. Προϋπόθεση επί εταιριών ορισμένου χρόνου η συνδρομή σπουδαίου λόγου. Για την καταβολή της αξίας της συμμετοχής δεν ευθύνονται προσωπικά οι ομόρρυθμοι εταίροι, παρά μόνο το νομικό πρόσωπο της εταιρίας. ΜΕφΑθ 3292/2018, (παρατ. Μ.-Θ. Μαρίνος),

σελ. 1113.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενσωμάτωση στα ασφαλιστήρια συμβόλαια δηλώσεων-εγγυήσεων του ασφαλισμένου, που αφορούν στο αντικείμενο της ασφάλισης. Αυτές πρέπει να αφορούν πραγματικά περιστατικά και να επιδρούν στον καλυπτόμενο κίνδυνο, τη φύση ή την έκτασή του και να είναι σχετικές με το αντικείμενο της ασφάλισης. ΜΠρΠειρ 3659/2018,

σελ. 1182.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναζητώντας τον «βάσιμο λόγο» καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Μελ. Ι. Ληξουριώτης,

σελ. 1057.

Η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία, δηλαδή η καταγγελία η οποία δεν δικαιολογείται από σοβαρούς, συνδεόμενους με το αντικειμενικό συμφέρον της επιχείρησης λόγους, δεν είναι άνευ άλλου τινός καταχρηστική, διότι στην αντίθετη περίπτωση, η καταγγελία από αναιτιώδης θα μετατρεπόταν σε αιτιώδη. ΑΠ 868/2018,

σελ. 1199.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Προϋποθέσεις μονομερώς επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας. Περιορισμός της δραστηριότητας της επιχείρησης. Θα πρέπει να είναι τέτοιος, που να οδηγούσε σε απολύσεις για οικονομικοτεχνικούς λόγους. Από την πρόβλεψη του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας αντί της καταγγελίας συνάγεται ότι το μέτρο αυτό αξιολογείται από τον νομοθέτη ως ηπιότερο και συνεπώς, επιβάλλεται στον εργοδότη να το επιλέγει προκειμένου να αποφύγει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Αν δεν τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν υφίσταται σχετικό δικαίωμα του εργοδότη για μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας. ΑΠ 697/2018,

σελ. 1183.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βλαπτική μονομερής μεταβολή εργασιακών όρων. Ο εργαζόμενος, για να αποφύγει κινδύνους σχετιζόμενους με ενδεχόμενη πλάνη του ως προς τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται προσωρινά με τους νέους όρους εργασίας, επιφυλασσόμενος για τα δικαιώματά του από τη σύμβαση. Η επιφύλαξη αυτή επιτρέπει στον εργαζόμενο να διεξαγάγει έναν δικαστικό αγώνα για τον νόμιμο ή παράνομο χαρακτήρα της μεταβολής, χωρίς να θεωρείται η συνέχιση της απασχόλησής του με τους νέους όρους εργασίας ως σιωπηρή αποδοχή αυτών. ΑΠ 697/2018,

σελ. 1183.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Λύση ομόρρυθμου εταιρίας. Δικαστικός αποκλεισμός εταίρου διμελούς εταιρίας. Είναι δε ισχυρή η πρόβλεψη στην εταιρική σύμβαση της υποχρεωτικής εξόδου του εταίρου διμελούς εταιρίας, αν επέλθει γεγονός ή κατάσταση που ορίζεται στην εταιρική σύμβαση ότι συνιστά απόλυτο λόγο υποχρεωτικής εξόδου από την εταιρία. ΜΕφΑθ 4613/2019,

σελ. 1115.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής κατά δεκαπέντε χρόνια, σε σχέση με τον ισχύοντα κανόνα της πενταετούς παραγραφής, επάγεται τον περιορισμό-προσβολή ατομικών δικαιωμάτων. ΤρΔΕφΑθ 369/2019,

σελ. 1207.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η διαφορά μεταξύ άδειας και σύμβασης εκμετάλλευσης (και οι δύο αποτελούν υποσχετικές δικαιοπραξίες) συνίσταται στο ότι στη σύμβαση εκμετάλλευσης ο αντισυμβαλλόμενος με τον πνευματικό δημιουργό αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες, που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα και για τις οποίες καταρτίστηκε η σύμβαση, ενώ στην άδεια, η άσκηση αποτελεί ευχέρεια του αντισυμβαλλομένου (άρθρο 13). Σε περίπτωση αμφιβολίας, η σύμβαση και η άδεια εκμετάλλευσης θεωρούνται μη αποκλειστικές. ΤρΕφΑθ 2308/2018,

σελ. 1111.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Σύνδικος. Προσωρινή αντιμισθία. Ο προσδιορισμός της γίνεται μετά από σχετική έκθεση του εισηγητή της πτωχεύσεως, η οποία δεν είναι δεσμευτική για το επιλαμβανόμενο της υποθέσεως Δικαστήριο, πρέπει να υπολείπεται του ποσού της οριστικής αντιμισθίας, διότι άλλως θα υπήρχε κίνδυνος ματαίωσης κατ’ ουσίαν του προσδιορισμού της οριστικής αντιμισθίας σε περίπτωση που το ποσόν της τελευταίας καλυπτόταν από τις έναντι αυτής προκαταβολές. Στοιχεία ορισμένου αίτησης συνδίκου. ΤρΕφΑθ 5787/2018,

σελ. 1123.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Τριμερής συμφωνία συνεργασίας με αντικείμενο την ανάθεση της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα και ανάληψη υποχρέωσης εξόφλησης των υποχρεώσεων που είχε δημιουργήσει σε βάρος της τρίτη εταιρία. Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, κυρίως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των τριών εταιριών, οι οποίες θα κατέληγαν, εφόσον επιτυγχανόταν σύμπτωση βουλήσεων, στην κατάρτιση έγγραφης σύμβασης. ΜΠρΠειρ 3466/2018,

σελ. 1162.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Νομική φύση σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, εφόσον η διαμεσολαβητική λειτουργία των διανομέων προσομοιάζει με αυτή του εμπορικού αντιπροσώπου σε τέτοιον βαθμό, ώστε να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία της. ΑΠ 1372/2018,

σελ. 1141.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Την αξίωση για καταβολή του μισθού τους οι εργάτες μπορούν να ασκήσουν αυτοτελώς είτε κατά του κυρίου του έργου είτε και κατά των δύο, καθώς υπάρχει παθητική εις ολόκληρον ενοχή. ΑΠ 885/2018,

σελ. 1190.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η διευθύνουσα εταιρία, που οφείλει να καταβάλει στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης την αναλογούσα αμοιβή, υποχρεούται όπως προβεί στην εξόφληση των οφειλομένων προς τους εργαζομένους, που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος στο έργο, αποδοχών από τις πιστώσεις του έργου για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι της προς αυτόν οφειλόμενης αμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν έγγραφη προς τούτο αίτηση-όχληση και ο ανάδοχος, αφού κληθεί προς τούτο από τη διευθύνουσα υπηρεσία, θα αρνηθεί να εξοφλήσει τους δικαιούχους εντός 15 ημερών και υπό τον περιορισμό της εξόφλησης απαιτήσεων αυτών αναγομένων στο, προς της όχλησης, τρίμηνο χρονικό διάστημα και μόνο. ΑΠ 885/2018,

σελ. 1190.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)

Αν ο πράκτορας εξοφλεί τις απαιτήσεις (πιστώνει με το ποσό τους τον λογαριασμό του προμηθευτή), κατά το χρόνο που γίνονται αυτές ληξιπρόθεσμες, δεν υπάρχει προεξόφληση. Αντίθετα, αν η πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή γίνεται αμέσως μετά την εκχώρηση, δηλαδή τη χορήγηση στον πράκτορα αντιγράφων των τιμολογίων ή καταστάσεων με τις εκχωρούμενες αξιώσεις, τότε πρόκειται για σύμβαση factoring με προεξόφληση. ΤρΕφΑθ 5143/2018,

σελ. 1152.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αν ο χρηματιστής στα πλαίσια νόμιμης χρηματιστηριακής παραγγελίας ή ευρύτερου περιεχομένου σύμβασης διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου, έλαβε χρήματα από τον εντολέα του, προκειμένου να συνάψει νόμιμη, κύρια, χρηματιστηριακή σύμβαση έχει συμβατική υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα του τα χρηματιστηριακά πράγματα, που απέκτησε για λογαριασμό αυτού, εφόσον εκτέλεσε τη μεμονωμένη παραγγελία ή αλλιώς, να του επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε για την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων. ΤρΕφΑθ 4813/2018,

σελ. 1177.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Η περιλαμβανόμενη, σε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ειδική συμφωνία, ότι η οφειλή του μισθωτή προς την εκμισθώτρια εταιρία θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της, είναι, ως δικονομική σύμβαση, έγκυρη και δεν προσκρούει στη δημόσια τάξη, αρκεί να μην στερείται ο οφειλέτης του δικαιώματος ανταπόδειξης του περιεχομένου των αποσπασμάτων αυτών. ΜΕφΑθ 5691/2018,

σελ. 1158.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η ρύθμιση με την οποία υπήχθη σε φόρο εισοδήματος ύλη που μέχρι τη δημοσίευση του Ν 3091/2002 δεν υπέκειτο κατ΄ αρχήν σε φόρο ανεξαρτήτως αν προβλέπει φορολόγηση με ειδικό τρόπο (αυτοτελώς) και με φορολογικό συντελεστή (25%) χαμηλότερο των γενικώς ισχυόντων στη φορολογία εισοδήματος την κρίσιμη διαχειριστική περίοδο για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες (35%, κατ' άρθρο 6 παρ. 1 του Ν 2873/2000, Α΄ 285) συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των επιχειρήσεων στις οποίες αναφέρεται. ΣτΕ 2338/2018,

σελ. 1215.

Οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, ή πρόκειται για προσαύξηση περιουσίας που δεν προκύπτει από διαρκή και σταθερή πηγή και καθορίζεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον κληθεί, φέρει το βάρος της απόδειξης για την πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογείται με συγκεκριμένες διατάξεις, ή ότι απαλλάσσεται με ειδική διάταξη. ΔΕΔ Α 999/2019,

σελ. 1223.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Λήψη υπόψη του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος επί εκπρόθεσμης υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υπό το καθεστώς του N 2238/1994 - Ζητήματα παραγραφής. Μελ. Ε. Δαμασκηνός,

σελ. 1097.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαγορεύεται και είναι παράνομη η εργασία οδήγησης αυτή καθ’ εαυτή των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, που υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως ή τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, καθώς και η εργασία γενικώς, η οποία μαζί με τα κατά τη διαδρομή διαλείμματα και τις διακοπές οδήγησης εντός και εκτός έδρας και τις λοιπές περιστάσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της ΥΑ 51266/2955/1975 υπερβαίνει τις 13 ώρες ημερησίως και τις 72 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ η πέραν των 8 ωρών μέχρι 13 ωρών ημερησίως και η πέραν των 40 ωρών μέχρι 72 ωρών εβδομαδιαίως απασχόληση, που γίνεται υπό τις ως άνω άλλες, εκτός της οδήγησης, περιστάσεις, είναι επιτρεπόμενη εργασία. ΑΠ 1065/2018,

σελ. 1193.