ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2019, Οκτώβριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

DOMAIN NAME

Διακριτικό γνώρισμα. Διακριτικός τίτλος. Domain name. Κίνδυνος σύγχυσης. Κίνδυνος σύγχυσης υπό ευρεία έννοια γίνεται δεκτό ότι συντρέχει και όταν, λόγω της ομοιότητας των σημάτων δύο διαφορετικών επιχειρήσεων, δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει οικονομικός ή άλλος δεσμός. ΤρΕφΑθ 4511/2018,

σελ. 1279.

Τo «domain name» δεν μπορεί κατ’ αρχή να ταυτιστεί με την εμπορική επωνυμία, το διακριτικό τίτλο και το εμπορικό σήμα, ωστόσο όταν αυτό χρησιμοποιείται ως διακριτικό γνώρισμα για το πρόσωπο ή την επιχείρηση στο διαδίκτυο, πρέπει να αποδίδεται σ’ αυτό μία οιονεί λειτουργία τόσο διακριτικού τίτλου όσο και σήματος, κατά έμμεσο τρόπο, προς διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των εν λόγω επιχειρήσεων. Διάρκεια προστασίας. ΤρΕφΑθ 916/2019,

σελ. 1284.

ΑΔΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ

Εργαζόμενος, ο οποίος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τη λήξη της σχέσης εργασίας του και εξαιτίας του λόγου αυτού δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμά του για λήψη της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, έστω και αν η απουσία του υπερβεί τα όρια της βραχείας διάρκειας ασθένειας, δεν αποστερείται του δικαιώματός του αυτού. ΑΠ Ολ 7/2019,

σελ. 1340.

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Η παράδοση τραπεζικής επιταγής, δηλαδή επιταγής με εκδότρια την πληρώτρια τράπεζα, στην οποία ο οφειλέτης της χρηματικής παροχής δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα στο ποσό της επιταγής και δικαιούχος είναι μόνο ο δανειστής, συνιστά κατά τους κανόνες της καλής συναλλακτικής πίστης προσήκουσα καταβολή, που συνεπάγεται την απόσβεση της ενοχής και την απαλλαγή του οφειλέτη. ΜΕφΑθ 594/2019,

σελ. 1312.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Μελ. Γ. Λαζαράκος,

σελ. 1246.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εάν οι περιεχόμενες στη διάταξη του άρθρου 25 της ΥΑ Κ4/585/1978 απαλλακτικές ρήτρες υπέρ του ασφαλιστή, περί αποκλεισμού της ευθύνης του, συμπεριληφθούν ως συμβατικοί όροι, στην ασφαλιστική σύμβαση, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου, για να ζητήσει ό,τι κατέβαλε, ως αποζημίωση, προς ικανοποίηση τρίτου παθόντα. Αρκεί η καταβολή των ασφάλιστρων και η παραλαβή του ασφαλιστηρίου για τη δέσμευση του ασφαλισμένου από αυτό. ΑΠ 208/2019,

σελ. 1334.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Ο υπολογισμός του ποσοστού της εισφοράς του Ν 128/1975 για τον καθορισμό του επιτοκίου στεγαστικών δανείων, κατά τον προβλεπόμενο στο άρθρο 7 εδ. β’ των ΓΟΣ στεγαστικών δανείων με έμμεσο αποτέλεσμα τη μετακύλιση της εισφοράς αυτής στους δανειοδοτούμενους είναι νόμιμος. ΑΠ 331/2019,

σελ. 1327.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Μελ. Γ. Λαζαράκος,

σελ. 1246.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης οι πιστωτές της υπαχθείσας σ’ αυτήν επιχείρησης απαγορεύεται να ασκήσουν κατ’ αυτής αγωγή, αναγνωριστικού ή καταψηφιστικού χαρακτήρα, ούτε έφεση κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν σε δίκη μεταξύ αυτών και της υπαχθείσας στην ειδική διαχείριση επιχείρησης. ΜΕφΑθ 808/2019,

σελ. 1303.

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Λόγοι με τους οποίους τίθενται αμιγώς νομικά ζητήματα, ήτοι ζητήματα τα οποία ανάγονται στην ισχύ και το κύρος ή στην ερμηνεία διατάξεων νόμου ή γενικών αρχών του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, δίχως να προϋποθέτουν έρευνα κρίσιμου πραγματικού, το οποίο δεν έχει τεθεί από την πλευρά του φορολογουμένου με την ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της φορολογικής Διοίκησης, δύνανται να προβληθούν παραδεκτώς με το δικόγραφο της προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή και με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων αυτής. ΣτΕ 1686/2019, (παρατ. Π. Πανταζόπουλος),

σελ. 1352.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ευθύνη εκδότη προς αποζημίωση εφόσον τελεί σε γνώση, έστω και ενδεχόμενη, της έλλειψης κεφαλαίων κατά τον χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής της επιταγής, ιδίως στην περίπτωση που αυτή είναι μεταχρονολογημένη. ΑΠ 179/2019,

σελ. 1304.

Στην περίπτωση έκδοσης ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο, υπόχρεος σε αποζημίωση, πέραν του νομικού προσώπου, είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Ειδικότερα επί ΑΕ ή ΕΠΕ τα μέλη της διοίκησης ευθύνονται κατά τις διατάξεις της αδικοπραξίας εφόσον συντρέχει πταίσμα τους. ΤρΕφΑθ 1042/2019,

σελ. 1305.

Απρόβλητο ενστάσεων έναντι του κομιστή. Εξαίρεση μόνο εάν ο κομιστής κατά τον χρόνο κτήσεως της επιταγής τελούσε σε γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων και ενήργησε προς βλάβη του οφειλέτη. ΜΕφΑθ 1150/2019,

σελ. 1310.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Επιφύλαξη ελευθεριότητας. Ρήτρα ανάκλησης. Η διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων έγκειται στο ότι στην πρώτη δεν γεννιέται αξίωση του εργαζομένου, για να λάβει την παροχή, ενώ στη δεύτερη γεννιέται τέτοια αξίωση, η οποία απόλλυται για το μέλλον, μετά την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης. Εφόσον δεν έχει ασκηθεί το δικαίωμα ανάκλησης, η παροχή διατηρεί τον μισθολογικό της χαρακτήρα και εμπίπτει στην έννοια των τακτικών αποδοχών. ΑΠ 1158/2018,

σελ. 1337.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Σχέση μέλους διοικητικού συμβουλίου με ανώνυμη εταιρία. Πρόκειται καταρχήν για σχέση εντολής. Αν για τις υπηρεσίες που προσφέρονται προβλέπεται αμοιβή, η σχέση χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών. ΤρΕφΑθ 2733/2019,

σελ. 1295.

Αίτηση έκτακτου ελέγχου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκτάκτου ελέγχου. Κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος περιλαμβάνουν τη συμμετοχή του μειοψηφούντος μετόχου στο διοικητικό συμβούλιο, τη γνώση του επί των εταιρικών πεπραγμένων, τη θετική ενέργεια ή ανοχή του ιδίως σε σχέση με τη λήψη της απόφασης που συνιστά την καταγγελλόμενη πράξη. ΜΕφΑθ 1280/2019,

σελ. 1297.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Το Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας για την ανάληψη της Νέας Οικειοθελούς Παροχής. Μελ. Ά. Αναγνωσταρά,

σελ. 1271.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Αποκλεισμός εταίρου. Η ύπαρξη του σπουδαίου λόγου ο οποίος δικαιολογεί τον αποκλεισμό του εταίρου ή τη λύση της εταιρίας θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημαντικές επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία της εταιρίας, οι οποίες είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν το στοιχείο της μονιμότητας και να μην έχουν προσωρινό χαρακτήρα. ΑΠ 207/2019,

σελ. 1286.

Λόγοι λύσης. Για τον αποκλεισμό εταίρου, απαιτείται αίτηση των υπολοίπων εταίρων, η οποία μπορεί να κατατεθεί και από εταίρο διμελούς εταιρίας. ΜΕφΑθ 3855/2018,

σελ. 1289.

Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε εταίρο διαχειριστή στο πλαίσιο της ατομικής διαχείρισης. Συνέπειες της εναντίωσης. Αν ο διαχειριστής βρίσκεται σε πραγματική ή νομική αδυναμία να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, αναβιώνει η νόμιμη διαχείριση και εκπροσώπηση. ΜΕφΑθ 1747/2019,

σελ. 1294.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Σε περίπτωση κατάσχεσης βιβλίων, στοιχείων ή άλλων εν γένει εγγράφων κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση ορισμένου επιτηδευματία, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας (και, συνεπώς, ως προϋπόθεση της νομιμότητας της επακολουθούσης τυχόν και στηριζομένης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξης) η σύνταξη, κατά τους όρους του νόμου, σχετικής έκθεσης (κατάσχεσης) και η επίδοσή της στον επιτηδευματία αυτόν. ΣτΕ 754/2018, (παρατ. Μ. Χατζηϊωάννου),

σελ. 1362.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

Τι συνιστά καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή οικονομικής εξάρτησης σύμφωνα με τους Ν 703/1977 και Ν 146/194 (άρθρο 18α). ΑΠ 246/2019,

σελ. 1279.

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ο numerus clausus των κινητών αξιών που εκδίδει η ΑΕ και η διάσπαση της αρχής. Μελ. Ι. Λιναρίτης,

σελ. 1250.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγκυος εργαζόμενη. Προστασία από την απόλυση. Η εργαζόμενη δεν μπορεί να επικαλεσθεί την εν λόγω προστασία, αν έχει σύμβαση ή σχέση ορισμένης διάρκειας, που λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα της κύησης ή της νομοθετικά αναγνωριζόμενης γαλουχίας. Και τούτο, διότι η τυχόν διαφορετική ερμηνεία θα επέβαλε αναγκαστική παράταση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει χωρίς ρητή πρόβλεψη του νόμου, αφού θα επέφερε σιωπηρή τροποποίηση της βούλησης των μερών ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ή της σχέσης που τους συνδέει. ΑΠ 107/2019,

σελ. 1344.

Για την επιβολή πειθαρχικής ποινής λόγω της εκ μέρους του εργαζομένου τέλεσης κάποιου παραπτώματος κατά την παροχή της εργασίας του, πρέπει να υφίσταται εσωτερικός κανονισμός στην επιχείρηση του εργοδότη που προβλέπει το πειθαρχικό παράπτωμα ή και τις πειθαρχικές κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν. Ο έλεγχος από το δικαστήριο του κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, από την άποψη της εκ μέρους του εργοδότη παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, δεν αποκλείεται ακόμη και στην περίπτωση της έλλειψης εσωτερικού κανονισμού προβλέποντος πειθαρχικό έλεγχο του εργαζομένου. ΑΠ 114/2019,

σελ. 1346.

ΟΜΟΛΟΓΑ

Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (PerpetuaL Bonds). Έννοια. Οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρίες υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή. ΤρΕφΑθ 2873/2019,

σελ. 1330.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου ιδίως στην πειθαρχική διαδικασία. Μελ. Ν. Ζαπριάνος,

σελ. 1265.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου ιδίως στην πειθαρχική διαδικασία. Μελ. Ν. Ζαπριάνος,

σελ. 1265.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Μετά το πέρας των εργασιών της πτωχεύσεως, ο σύνδικος δικαιούται αντιμισθία, που καθορίζεται ελεύθερα από το δικαστήριο. Κριτήρια καθορισμού ύψους αντιμισθίας. Δυνατότητα χορήγησης προσωρινής αντιμισθίας έναντι της οριστικής.ΤρΕφΑθ 1596/2019,

σελ. 1301.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διάκριση από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας αποτελεί το στοιχείο της αντιπροσώπευσης. Η διαμεσολαβητική λειτουργία του διανομέα και του παραγγελιοδόχου προσομοιάζει με αυτήν του εμπορικού αντιπροσώπου επιτρέποντας την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 219/1991. ΑΠ 177/2019,

σελ. 1314.

Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής διατάξεων εμπορικής αντιπροσωπείας. Ποινική ρήτρα για την περίπτωση μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης παροχής. Ο δανειστής εφόσον απαιτεί την κατάπτωση της ποινής οφείλει να αποδείξει τη σύμβαση και τις προϋποθέσεις της υπερημερίας, όχι όμως τη μη εκπλήρωση της παροχής. ΜΕφΑθ 3521/2018,

σελ. 1317.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να μη συνάψει τη σύμβαση δανείου σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή. Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα της πίστωσης. ΔικΕΕ υπόθ. C-58/2018, απόφ. της 6.6.2019,

σελ. 1322.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ευθύνη μεταφορέα για απώλεια ή βλάβη των εμπορευμάτων έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη, ο οποίος υπεισέρχεται στη σύμβαση μεταφοράς από τη στιγμή που θα ζητήσει την παράδοση των εμπορευμάτων. ΜΕφΑθ 5227/2018,

σελ. 1319.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΕΓΓΥΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

Περί συμβάσεων ανοίγματος πιστώσεως με τρέχοντα λογαριασμό και συνήθων προβληματικών όρων τους (Γνωμ.). Μελ. Σ. Ψυχομάνης,

σελ. 1233.