ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3-4/2020, Μάρτιος-Απρίλιος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η καταρτιζόμενη με τον εργοδότη σύμβαση εργασίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας χωρίς ο μισθωτός να έχει εφοδιασθεί με την απαιτούμενη κατά το νόμο άδεια εργασίας είναι άκυρη, διότι αντίκειται σε απαγορευτικές διατάξεις, που αφορούν τη δημόσια τάξη. ΑΠ 1187/2019,

σελ. 447.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων, όπως ο διασχηματισμός και η διακόσμηση των εμπορευμάτων, της συσκευασίας ή του περικαλύμματός τους. Διαφοροποίηση προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 1 και του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν 146/1914. Κίνδυνος σύγχυσης. ΠΠρΗρακλ 248/2018,

σελ. 366.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Απαγόρευση συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Έννοια «δεσπόζουσας θέσης». Κριτήρια ύπαρξης και διατήρησης ολιγοπωλίου. ΤρΔΕφΑθ 2415/2018,

σελ. 361.

Η παρότρυνση πελάτη από τρίτον ανταγωνιστή να αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, να αποστεί από αυτές ή καταγγείλει τη σύμβαση, για να συνάψει σύμβαση με αυτόν, προσφέροντας μεγαλύτερο αντάλλαγμα, με σκοπό ανταγωνισμού, είναι πάντοτε αθέμιτη ανταγωνιστική ενέργεια. ΤρΕφΛαρ 209/2019,

σελ. 367.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Εκχώρηση έργου και υποκατάσταση άλλης εργολήπτριας με απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου. Διάκριση από υπεργολαβία. Υπερημερία κυρίου του έργου. ΑΠ 572/2019,

σελ. 408.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ακύρωση και αποστέρηση τίτλων, στα πλαίσια υποχρεωτικής εξαγοράς μετοχών, δεν είναι απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος, ώστε να εξαρτάται η νομιμότητα της στέρησης της ιδιοκτησίας από την καταβολή προηγουμένης, δικαστικώς προσδιοριζόμενης, πλήρους αποζημιώσεως, διότι η παρ. 2 αφορά μόνο σε εμπράγματα δικαιώματα. Η αγωγική αξίωση δεν μπορεί να βασιστεί ούτε στο ως άνω άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ούτε στο άρθρο 17 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η επικαλούμενη στέρηση της περιουσίας του ενάγοντα έλαβε χώρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, η υποχρεωτική εξαγορά των μετοχών του έλαβε χώρα αφού τηρήθηκαν οι διαδικασίες του Ν 3461/2006. Συνεπώς, αυτός αποστερήθηκε μεν τις μετοχές του, πλην τούτο έλαβε χώρα υπό καθεστώς διαφάνειας και αφού του παρασχέθηκε δίκαιο και εύλογο, δηλαδή αξιόχρεο αντάλλαγμα και αφού τηρήθηκε η αρχή της ισότητας μεταξύ όλων των μειοψηφούντων μετόχων των οποίων εξαγοράστηκαν οι μετοχές. ΜΕφΑθ 1884/2019,

σελ. 434.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ

Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας μετά το Ν 4635/2019. Μελ. Κ. Παπαδημητρίου,

σελ. 305.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων. Αναστολή όλων των καταδιωκτικών μέτρων των πιστωτών κατά του οφειλέτη. Υποχρέωση πιστωτικών ιδρυμάτων για επανακαθορισμό των οφειλών προς αυτά από συμβάσεις ή πιστώσεις. ΤρΕφΑθ 2985/2019,

σελ. 395.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η έλλειψη συμβολαιογραφικού τύπου ως προς μέρος του τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου καθιστά τη σύμβαση άκυρη ως προς το επιπλέον τίμημα. Δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον πωλητή ούτε ως αδικαιολόγητος πλουτισμός. Εικονική σύμβαση δανείου. ΑΠ 480/2019,

σελ. 401.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Ευθύνη εκδότη ακάλυπτης επιταγής. Δεν επηρεάζεται από το γεγονός της μεταχρονολογήσεώς της. Εις ολόκληρον ευθύνη οργάνου νομικού προσώπου. ΜΕφΑθ 1682/2019,

σελ. 407.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την Επιτροπη Ανταγωνισμού κατ’ άρθρο 25 Ν 3959/2011. Οι δυνατότητες της Επιτροπής και η άμυνα των επιχειρήσεων. Μελ. Π. Φραγκίσκος, Β. Παναγιωτοπούλου,

σελ. 330.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Για να δικαιούται η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων απ’ αυτόν, με την έννοια της υπαίτιας ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης. Προϋποθέσεις ευθύνης για αποζημίωση. Αιτιώδης συνάφεια. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσμος. ΑΠ 1191/2019,

σελ. 450.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Αρχή της ισότητας των μετόχων. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης συνιστά προσβολή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίας του μετόχου και η σχετική δικαιοπραξία είναι άκυρη. ΑΠ 396/2019,

σελ. 375.

Αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ έναντι εταιρίας. Ενεργούν εναντίον των χρηστών ηθών και οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρίας, που έχουν την πλειοψηφία στο ΔΣ και στη ΓΣ, οι οποίοι, με πρόθεση να αποκομίσουν, μόνον οι ίδιοι τα κέρδη από την αναμενόμενη, με βεβαιότητα, μεγάλη αύξηση της αξίας των περιουσιακών της στοιχείων τα μεταβιβάζουν σε άλλη ανώνυμη εταιρία, που οι ίδιοι για το σκοπό αυτό συνιστούν. ΤρΕφΑθ 4508/2018,

σελ. 380.

Προφητείες & προβλέψεις. Ι.Κ. Δρυλλεράκης,

σελ. 487.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ασφαλιστική εταιρία, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια, εφ’ όσον δεν προηγήθηκε έγκριση του Υπουργού Εμπορίου αιτήσεως άλλης ασφαλιστικής επιχειρήσεως περί αναδοχής του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου εντός του μηνός, υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στους ασφαλισθέντες πελάτες της, εφ’ όσον αυτά εισπράχθηκαν από τον ασφαλιστικό της πράκτορα και αποδόθηκαν από αυτόν στην εταιρία. Εάν όμως δεν έχουν αποδοθεί και εξακολουθούν να παρακρατούνται από τον πράκτορα, τότε έχει αγωγική αξίωση κατ’ αυτού για την απόδοση τους, ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τους ασφαλισθέντες πελάτες της, που έχουν αντίστοιχη αξίωση εναντίον της, ανεξάρτητα εάν αυτοί έχουν επιδιώξει δικαστικά την ικανοποίηση της. Εν προκειμένω, έγινε δεκτό, ότι η ένδικη αξίωση της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας κατά του ασφαλιστικού πράκτορα για απόδοση των εισπραχθέντων από αυτόν ασφαλίστρων, υπόκειται στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ, ενώ το άρθρο 10 του Ν 2496/1997 εφαρμόζεται επί αξιώσεων του ασφαλισμένου που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση. ΑΠ 430/2019,

σελ. 436.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, η κοινοπραξία μπορεί να έχει χαρακτήρα ομόρρυθμης εν τοις πράγμασι εταιρίας. Αναγκαία ομοδικία μεταξύ ΟΕ και μελών της. Ο θάνατος εταίρου - αναγκαίου ομοδίκου οδηγεί σε βίαιη διακοπή της δίκης ως προς όλους τους ομοδίκους.ΤρΕφΑθ 3372/2019,

σελ. 369.

Δυνατότητα αποκλεισμού εταίρου. Το άρθρο 263 του Ν 4072/2012 δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διμελούς ΟΕ. Σε διμελή εταιρία δεν επιτρέπεται ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίας και κατ’ επέκταση αντικατάσταση του διαχειριστή - εκπροσώπου της εταιρίας με δικαστική απόφαση ούτε και στο πλαίσιο του διορισμού προσωρινής διοίκησης. ΜΕφΑθ 2462/2019,

σελ. 371.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Διασυνοριακή μετατροπή εταιριών σύμφωνα με την Οδηγία 2019/2121 - Μια πρώτη προσέγγιση. Μελ. Γ. Αργυρός,

σελ. 313.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Δικαστήριο δεν μπορεί να αχθεί με ασφάλεια σε πλήρη δικανική πεποίθηση για το αν έχει λάβει χώρα η επικαλούμενη από την ενάγουσα αμελής συμπεριφορά του εναγόμενου και επί καταφατικής απάντησης ποιες οι τυχόν συνέπειες που συνδέονται αιτιωδώς με αυτήν και ο ενδεδειγμένος ιατρικά τρόπος αντιμετώπισης, αλλά και η τυχόν πλημμελής συμπεριφορά της ενάγουσας που τυχόν συνέβαλε στην έκταση της βλάβης της, όπως ισχυρίζεται ο εναγόμενος, ζητήματα για τα οποία πρέπει να διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος, ότι πρόκειται για θέματα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Εν προκειμένω το Δικαστήριο ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης. ΤρΕφΑθ 2778/2019,

σελ. 439.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εργοδότης οφείλει κατά την επιλογή του απολυτέου μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ίδιου επιπέδου από άποψη ικανότητας, προσόντων και υπηρεσιακής απόδοσης, να λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, της αποδοτικότητας και της δυνατότητας εξεύρεσης από αυτόν άλλης εργασίας ή έστω να προτείνει στον προς απόλυση μισθωτό την απασχόλησή του σε άλλη θέση, έστω και κατώτερη εκείνης που κατείχε, εφόσον βεβαίως υπάρχει τέτοια κενή θέση στην επιχείρησή του και ο υπό απόλυση μισθωτός είναι κατάλληλος να εργασθεί σε αυτήν. ΑΠ 1267/2019,

σελ. 457.

Το δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται από την πρόβλεψη του κανονισμού εργασίας με ισχύ νόμου για προηγούμενη βεβαίωση του σπουδαίου λόγου από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, που ενεργεί στην περίπτωση αυτή ως πειθαρχικό όργανο. ΑΠ 1164/2019,

σελ. 461.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης. Δεν είναι απόλυτη, αλλά η εφαρμογή της μπορεί να περιορισθεί, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Η εφαρμογή της εν λόγω αρχής βρίσκει όρια στην εκπλήρωση της απορρέουσας από το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο υποχρέωσης των κρατών μελών να θεσπίζουν και να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ΦΠΑ. ΣτΕ 272/2020,

σελ. 473.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προδικαστική παραπομπή. Οδηγία 93/13/ΕΕ. Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Eθνικό δικαστήριο επιλαμβανόμενο αγωγής ασκηθείσας από καταναλωτή, για τη διαπίστωση της καταχρηστικότητας ορισμένων ρητρών που περιέχονται σε σύμβαση την οποία ο εν λόγω καταναλωτής συνήψε με επαγγελματία, δεν οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως και μεμονωμένα όλες τις υπόλοιπες συμβατικές ρήτρες, τις οποίες δεν έχει προσβάλει ο καταναλωτής, προκειμένου να εξακριβώσει αν οι ρήτρες αυτές μπορούν να θεωρηθούν καταχρηστικές. Υποχρέωση του δικαστηρίου να εξετάσει μόνον τις ρήτρες εκείνες που συνδέονται με το αντικείμενο της διαφοράς, όπως το τελευταίο έχει οριοθετηθεί από τους διαδίκους και εφόσον έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα προς τούτο νομικά και πραγματικά στοιχεία, τα οποία συμπληρώνονται, ενδεχομένως, διά της διεξαγωγής αποδείξεων. ΔικΕΕ υπόθ. C-511/2017, απόφ. της 11.3.2020,

σελ. 420.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Αν ασκηθεί έφεση πριν από την κήρυξη της πτωχεύσεως και φέρεται σε συζήτηση μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτησή της. Ο σύνδικος της πτωχεύσεως νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά ως μη δικαιούχος διάδικος, μόνο για τις δίκες πού δεν καταλαμβάνονται από την αναστολή των ατομικών διώξεων, όπως σε δίκες με ενέγγυους ή ομαδικούς πιστωτές. ΜΕφΑθ 5525/2018,

σελ. 391.

Για την κήρυξη πτώχευσης απαιτείται η πιθανολόγηση με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του Δικαστηρίου ότι η περιουσία του οφειλέτη επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. ΤρΕφΑθ 2077/ 2019,

σελ. 393.

ΣΗΜΑ

Η περιγραφή των προϊόντων στο δίκαιο των σημάτων μετά το Ν 4679/2020. Μελ. Χ. Χρυσάνθης,

σελ. 321.

Τα πολιτικά δικαστήρια παρέχουν έννομη προστασία σε περίπτωση προσβολής του σήματος και δεν έχουν αρμοδιότητα να ελέγξουν ούτε παρεμπιπτόντως τη συνδρομή των προϋποθέσεων περί διαγραφής του σήματος, έστω και αν υποπέσει στην αντίληψή τους ύπαρξη λόγου μη εγκρίσεως ή διαγραφής του. ΑΠ 1155/2019,

σελ. 355.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Συστατικός έγγραφος τύπος δικαιοπραξιών μεταβίβασης εξουσιών από το περιουσιακό δικαίωμα. Οι συμβάσεις που καταρτίστηκαν έστω και προφορικά, υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος δικαίου, είναι έγκυρες και δεν απαιτείται να επανακαταρτισθούν εγγράφως. Ερμηνεία προφορικής σύμβασης ηθοποιών με βάση την αρχή του σκοπού της σύμβασης. ΑΠ 498/2019,

σελ. 356.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Γνήσια σύμβαση μαθητείας. Σύμβαση εργασίας μαθητευομένου. Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στη σύμβαση εργασίας μαθητευομένου όχι όμως και στη γνήσια σύμβαση μαθητείας, όπου εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του ΑΚ για τη σύμβαση εργασίας. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης μαθητείας ως γνήσιας ή ως σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μαθητευομένου ανήκει στο δικαστήριο. ΑΠ 1213/2019,

σελ. 440.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ναι μεν η σύμβαση του δανείου είναι άτυπη, πλην όμως οι περιστάσεις οι οποίες συνόδευαν την ένδικη περίπτωση, καθιστούσαν αναγκαία την απόδειξη της σύναψής του με κάποιο έγγραφο, δεδομένου ότι αφενός επρόκειτο για δανεισμό συνδεδεμένων εταιριών κοινής μεν διοίκησης, αλλά διαφορετικής μετοχικής ιδιοκτησίας και αφετέρου επρόκειτο για ενδοομιλικές συναλλαγές, για τις οποίες επιβάλλεται η τήρηση τυπικότητας βάσει σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι λογιστικές εγγραφές στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των διαδίκων εταιριών δεν αποδεικνύουν από μόνες τους πραγματική συναλλαγή και δη καταβολή των επίδικων χρηματικών ποσών στις εναγόμενες, πράγμα απαραίτητο για την κατάρτιση της συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία είναι καταρτιζόμενη re, με την έννοια ότι απαραίτητο εννοιολογικό στοιχείο της αποτελεί η μεταβίβαση της κυριότητας του αντικειμένου της σύμβασης στο δανειολήπτη. Δεν αποδείχτηκε η κατάρτιση σύμβασης δανείου μεταξύ των διαδίκων. ΠΠρΑθ 49/2020,

σελ. 416.

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το «Συνεγγυητικό» καταβάλλει αποζημίωση στους πελάτες των ΕΠΕΥ, οι οποίες διαπιστωμένα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις, προς αυτούς, υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από την παροχή των περιοριστικά αναφερόμενων στο νόμο επενδυτικών υπηρεσιών. Ως καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία, νοείται όχι μόνο κάθε πράξη λήψης διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, αλλά και η πράξη κατάθεσης κεφαλαίων, σε σχέση με τέτοιες επενδυτικές υπηρεσίες. Η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελατών, δεν απαιτείται να έχει μόνο ως περιεχόμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν ως αντικείμενο έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τίτλους, αλλά, και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη, που περιλαμβάνει χρήματα, που δόθηκαν, με εντολή για επενδυτικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν αυτές πραγματοποιήθηκαν, κατά τον χρόνο ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της ΕΠΕΥ Μη επικουρική η ευθύνη του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου». Υποχρέωση του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου» για καταβολή τόκων μόνον από την επίδοση της σχετικής αγωγής κατ’ αυτού. ΜΕφΑθ 2354/2020,

σελ. 425.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οριστικοποίηση σχετικής φορολογικής εγγραφής λόγω της μη άσκησης προσφυγής κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης της αρχικής ανακλητικής δήλωσης. TρΔΠρΑθ 19025/2019,

σελ. 483.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Επισκόπηση της φορολογίας των παιγνίων σύμφωνα με τον N 4002/2011 μετά την τροποποίηση αυτού με τον N 4635/2019. Μελ. Ά. Αναγνωσταρά,

σελ. 339.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Iσχύει κατ’ αρχήν η πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του Ν 4169/1961 εισφοράς υπέρ ΟΓΑ από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του πρώην Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (2238/1994), και, κατ’ εξαίρεση, δεκαετής προθεσμία παραγραφής της εν λόγω αξίωσης, με την αυτή αφετηρία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της παρ. 4 του ίδιου άρθρου 84 του (πρώην) ΚΦΕ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. ΣτΕ 432/2020, (παρατ. Ι. Παπαδάκη),

σελ. 468.

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΜΑ)

Απαλλαγή από ΦΜΑ κατά την αγορά πρώτης κατοικίας από φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, Έλληνες ή υπηκόους άλλων κρατών-μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ. Ζητήματα συμφωνίας με το Σύνταγμα και τη ΣυνθΛΕΕ/ΣυμφΕΟΧ. Μελ. Ε. Δαμασκηνός,

σελ. 349.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Για να έχει ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά ή υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί στην Ελλάδα, πρέπει ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πρέπει να διαθέτει καμία εγκατάσταση στην Ελλάδα. ΣτΕ 1062/2019,

σελ. 480.