ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αποδοχές και επίδομα αδείας. Τρόπος υπολογισμού. Αν οι τακτικές εργοδοτικές παροχές, που αποτελούν βάση για τον υπολογισμό των αποδοχών και του επιδόματος αδείας, δεν είναι σταθερές κατά ποσό, αλλά διαφέρουν από μήνα σε μήνα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, το οποίο μεσολάβησε από τη λήξη της προηγούμενης άδειας μέχρι την έναρξη της νέας. ΑΠ 1488/2019,

σελ. 879.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση ανοίγματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. ΑΠ 368/2019,

σελ. 864.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης και ατομικών διώξεων κατά ασφαλιστικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Αναγγελία και επαλήθευση απαιτήσεων. Δημοσίευση κατάστασης των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση. ΜΕφΑθ 2042/2020,

σελ. 844.

ΔΑΝΕΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Περί αναδοχής εκδόσεως ομολογιακού δανείου και παραγραφής των εξ αυτού απαιτήσεων (γνωμ.). Μελ. Σ. Ψυχομάνης,

σελ. 785.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση ανοίγματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. ΑΠ 368/2019,

σελ. 864.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Υποχρέωση του εκκαθαριστή να προβεί στη λεπτομερή καταγραφή και την εν συνεχεία πώληση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό όλου του ενεργητικού της επιχείρησης ως συνόλου. Σύνταξη πίνακα κατάταξης. Ανακοπή κατά του πίνακα εκ μέρους δανειστή που δεν αναγγέλθηκε και δεν ικανοποιήθηκε η απαίτησή του. Επίδοση προς το Δημόσιο. ΤρΕφΑθ 88/2020,

σελ. 841.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Σε περιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 2 του ΚΦΕ, επιχειρήσεων, ως πραγματική αξία, για την εφαρμογή των περί εικονικότητας διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν 2523/1997, θεωρείται η πράγματι συμφωνηθείσα μεταξύ των μερών αξία της συναλλαγής, η οποία και ανεγράφη επί των σχετικώς εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. ΣτΕ 984/2020,

σελ. 901.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας αορίστου χρόνου, τακτική καταγγελία και χρόνος προμήνυσης. Τακτική καταγγελία από αντιπροσωπευόμενο, χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων. Προϋποθέσεις έκτακτης καταγγελίας. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για καταβολή οφειλόμενης σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εύλογης αποζημίωσης. ΜΕφΑθ 249/2020,

σελ. 855.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Αρχή απροβλήτου ουσιαστικών ενστάσεων οφειλέτη από επιταγή κατά νομίμου κομιστή. Κάμψη αρχής αν εκείνος προς τον οποίο μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση η επιταγή τελούσε κατά την κτήση της σε γνώση της ύπαρξης των ενστάσεων αυτών και με την αποδοχή της μεταβίβασης ενεργούσε με πρόθεση βλάβης του οφειλέτη. Η καλή πίστη του κομιστή τεκμαίρεται. Ενεχυρίαση επιταγής με οπισθογράφηση. Η μη αναζήτηση τιμολογίων από την Τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο κομιστή της επιταγής δεν οδηγεί άνευ ετέρου στην επιβεβαίωση και κατάφαση γνώσης ύπαρξης προσωπικών ενστάσεων. ΜΕφΑθ 248/2020,

σελ. 848.

Έννοια επιταγής ευκολίας. Πότε επιτρέπεται η προβολή της σχετικής ένστασης. Ατελής επιταγή. Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής, που μπορεί να είναι και σιωπηρή και τεκμαιρόμενη, δεν αποτελεί πλαστογράφησή της. ΜΕφΑθ 593/2020,

σελ. 850.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Δεν αποτελεί από μόνη της πηγή γένεσης αξιώσεων, αλλά μπορεί να αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει, όταν ο εργοδότης, είτε ρητώς με ανακοίνωσή του υπόσχεται στους εργαζομένους τη χορήγηση μελλοντικών παροχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις, είτε χωρίς θετική υπόσχεση, χορηγεί συνεχώς τέτοιες, οπότε η αποδοχή των παροχών αυτών από τους εργαζομένους παρέχει τη βάση συμβατικής δέσμευσης και αφαιρεί από την πράξη τον χαρακτήρα της μονομερούς και συνεπώς, ελευθέρως ανακλητής παροχής. ΑΠ 1449/2019,

σελ. 884.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Περιεχόμενο χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έγκρισή τους. Λύση ΑΕ. Tο δικαίωμα κατάθεσης αίτησης για λύση της ΑΕ υπόκειται στον περιορισμό της μη καταχρηστικής του άσκησης από τον έχοντα έννομο συμφέρον. Δεν είναι ορθή η άποψη ότι υπάρχει υποχρέωση και όχι δικαίωμα του Δικαστηρίου να διατάξει τη λύση, η οποία αιτιολογείται εκ του ότι ο Νόμος τάσσει κριτήρια αντικειμενικά, των οποίων η συνδρομή αρκεί για τη λύση. Ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος λύσης της εταιρίας συνίσταται στη διατήρηση μόνο οικονομικά ενεργών εταιριών. ΜΠρΘεσ 6042/2020,

σελ. 821.

Διορισμός προσωρινού ΔΣ. Το Δικαστήριο, από το οποίο ζητείται ο διορισμός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει παρεμπιπτόντως και αυτεπαγγέλτως το ανυπόστατο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και την ακυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για εκλογή διοικητικού συμβουλίου. ΓΣ. Η με περιφορά πρακτικού λήψη αποφάσεων σε γενική συνέλευση, ισοδυναμεί με απόφαση γενικής συνέλευσης, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί σύγκλησή της. ΑΠ 547/2019,

σελ. 829.

Δικαίωμα μικρής μειοψηφίας για έλεγχο ΑΕ. Πρόκειται για έλεγχο νομιμότητας (χρηστότητας), ήτοι περιορίζεται στην εξακρίβωση παραβάσεων διατάξεων των νόμων ή του καταστατικού ή απόφασης της ΓΣ. Δικαίωμα μεγάλης μειοψηφίας για έλεγχο ΑΕ. Πρόκειται για έλεγχο σκοπιμότητας (σύνεσης), ο οποίος επεκτείνεται στην εξακρίβωση του εάν οι διαχειριστικές πράξεις ωφελούν ή ζημιώνουν την εταιρία. ΑΠ 1484/2019,

σελ. 833.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Η ομόρρυθμη εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση, ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται κατά τις περιστάσεις και σε συνάρτηση με τη γενικότερη οργάνωση της συγκεκριμένης εταιρίας ενώ πρέπει κατά βάση να αναφέρεται στις σχέσεις της εταιρίας και όχι στο πρόσωπο των εταίρων. ΜΕφΑθ 1849/2019,

σελ. 819.

«Εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρία. Προσωπική ευθύνη των εταίρων και των οργάνων της για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν ως πραγματική έδρα την Ελλάδα, δεν έχουν, όμως, συσταθεί σύμφωνα προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, πάσχουν ακυρότητα ως εταιρίες του αντίστοιχου εταιρικού τύπου και λειτουργούν ως ομόρρυθμες εταιρίες «εν τοις πράγμασι» και οι εταίροι αυτών ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον μετά της εταιρίας. ΜΕφΠειρ 58/2020,

σελ. 826.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποχρέωση ΕΠΕ περί καταβολής αμοιβής στον διαχειριστή της και στους εργαζομένους εταίρους θεμελιώνεται μόνο αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό ή έχει ληφθεί σχετική απόφαση εταίρων, για την οποία απαιτείται καταρχήν απλή πλειοψηφία. Αδικοπραξία. Μόνον η ΕΠΕ δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Απαγόρευση ανταγωνισμού διαχειριστή ΕΠΕ σε βάρος της εταιρίας. Καλυπτόμενες από την υποχρέωση πράξεις, χρονική έκταση υποχρέωσης και συνέπειες παραβίασής της. ΜΕφΘεσ 2061/2019,

σελ. 835.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Πλημμελής τήρηση της διαδικασίας κατάσχεσης εξαιτίας σύνταξης της έκθεσης κατάσχεσης σε τόπο διάφορο από τον «ορισμένο» κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ. ΣτΕ 1576/2019,

σελ. 910.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν αποκλείεται το δικαίωμα της Τράπεζας να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας των μισθωτών της για σπουδαίο λόγο, χωρίς να προσφύγει στην πειθαρχική διαδικασία, αφού ο λόγος της καταγγελίας είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος, δεδομένου μάλιστα ότι δεν προβλέπεται στην προκειμένη ως πειθαρχική ποινή η λύση της σύμβασης εργασίας συνεπεία πειθαρχικού παραπτώματος. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, η άσκηση του δικαιώματος της έκτακτης καταγγελίας υπόκειται στον περιορισμό του 281 ΑΚ. ΑΠ 1468/2019,

σελ. 890.

ΜΕΤΟΧΕΣ

Σκέψεις γύρω από τη σχέση νομολογίας και επιστήμης εξ αφορμής της απόφασης 396/2019 του ΑΠ. Μελ. Ν. Βερβεσός,

σελ. 792.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συγγενικά δικαιώματα. Διαδικτυακή αγορά «με­τα­χει­ρισμένων» ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Άυλη ψηφιακή μετάδοση μέσω μεταφορτώσεως, έναντι αντιτίμου και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, ηλεκτρονικών βιβλίων. ΔικΕΕ υπόθ. C-263/2018, απόφ. της 19.12.2019,

σελ. 811.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Αναγγελία απαιτήσεων πτωχευτικών πιστωτών. Προθεσμία. Διατήρηση δικαιώματος εξελέγξεως των απαιτήσεων για τους πιστωτές οι οποίοι απώλεσαν την προθεσμία αναγγελίας. Αντικείμενο της σχετικής ανακοπής είναι η εξέλεγξη και όχι η επιδίκαση της απαίτησης. ΤρΕφΘεσ 4/2019,

σελ. 837.

Ικανοποίηση των εξόδων και καταβολών που έγιναν για τη διοίκηση της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και της απαίτησης συνδίκου για καταβολή της οφειλομένης σε αυτόν αντιμισθίας, πριν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των γενικών προνομιούχων. Η προνομιακή αυτή ικανοποίηση δεν ισχύει έναντι εκείνων που δεν μετέχουν στην ομάδα των πτωχευτικών πιστωτών και των οποίων οι απαιτήσεις ασφαλίζονται με ειδικό προνόμιο επί του πράγματος. Αναστολή των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη από την κήρυξη της πτώχευσης. ΜΕφΘεσ 7/2019,

σελ. 839.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΣΕ)

Είναι έγκυρη η μεταξύ εργοδότη και μισθωτού συμφωνία, κατά την οποία ο δεύτερος θα λαμβάνει, για την παρεχόμενη εργασία, την αμοιβή που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα ή μέλλουσα να ισχύσει ΣΣΕ, η οποία καταρτίζεται μεταξύ τρίτων, έστω και αν τα μέρη της ατομικής σύμβασης δεν είναι μέλη των οργανώσεων, που καταρτίζουν τη ΣΣΕ ή θέτει προϋποθέσεις που δεν συγκεντρώνει ο συγκεκριμένος μισθωτός. Για το κύρος της συμφωνίας αυτής δεν απαιτείται η τήρηση τύπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι συλλογικές ρυθμίσεις, προς τις οποίες γίνεται η παραπομπή με την ατομική σύμβαση, αποκτούν έναντι των συμβαλλομένων συμβατική δύναμη. ΑΠ 248/2020,

σελ. 894.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Συναλλαγματική. Αναιτιώδης χαρακτήρας ενοχής από συναλλαγματική. Τριτεγγύηση. Σύμβαση ανανέωσης ενοχής. Προϋπόθεση για το κύρος της ο σκοπός ανανέωσης, ήτοι σκοπός των συμβαλλομένων μερών για κατάργηση της υφιστάμενης ενοχής με τη σύσταση νέας. ΜΕφΑθ 360/2020,

σελ. 852.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έννοια έργου κατά τον Αστικό Κώδικα. Υποχρέωση εργολάβου σε προεκπλήρωση, αμοιβή. Η παράδοση έργου με ελλείψεις καταρχήν δεν απαλλάσσει αυτοδικαίως τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής της εργολαβικής αμοιβής. Υπαναχώρηση εργοδότη από τη σύμβαση. Έγκριση έργου. Έννοια έργου κατά τον Ν 2121/1993. Ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου. ΤρΕφΑθ 625/2020,

σελ. 858.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Αναιτιώδης χαρακτήρας ενοχής από συναλλαγματική. Τριτεγγύηση. Σύμβαση ανανέωσης ενοχής. Προϋπόθεση για το κύρος της ο σκοπός ανανέωσης, ήτοι σκοπός των συμβαλλομένων μερών για κατάργηση της υφιστάμενης ενοχής με τη σύσταση νέας. ΜΕφΑθ 360/2020,

σελ. 852.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πτυχές της επίδρασης του δημοσίου τραπεζικού δικαίου στη διαμόρφωση σχέσεων ιδιωτικού δικαίου. Μελ. Χ. Λιβαδά,

σελ. 798.

Δεν αποκλείεται το δικαίωμα της Τράπεζας να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας των μισθωτών της για σπουδαίο λόγο, χωρίς να προσφύγει στην πειθαρχική διαδικασία, αφού ο λόγος της καταγγελίας είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος, δεδομένου μάλιστα ότι δεν προβλέπεται στην προκειμένη ως πειθαρχική ποινή η λύση της σύμβασης εργασίας συνεπεία πειθαρχικού παραπτώματος. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, η άσκηση του δικαιώματος της έκτακτης καταγγελίας υπόκειται στον περιορισμό του 281 ΑΚ. ΑΠ 1468/2019,

σελ. 890.

Δεν συνιστούν προσαύξηση περιουσίας οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών καθεαυτές, χωρίς συσχετισμό τους με τα περιουσιακά δεδομένα και, δη, τα χρηματικά διαθέσιμα του ελεγχόμενου φορολογούμενου. ΣτΕ 271/2020,

σελ. 905.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δεν συνιστούν προσαύξηση περιουσίας οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών καθεαυτές, χωρίς συσχετισμό τους με τα περιουσιακά δεδομένα και, δη, τα χρηματικά διαθέσιμα του ελεγχόμενου φορολογούμενου. ΣτΕ 271/2020,

σελ. 905.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

Όταν η εκμετάλλευση του πλοίου συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα του πλοιοκτήτη, η πρόσοδος την οποία αυτός αποκτά από την διάθεση του αλιεύματος φορολογείται μόνο βάσει των εν λόγω ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων και όχι ως εισόδημα από αγροτική επιχείρηση κατά το άρθρο 22 του ΚΦΕ. ΜΔΠρΚομ 324/2020,

σελ. 908.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Έννοια, φύση σύμβασης. Διάρκεια μίσθωσης, δικαίωμα καταγγελίας. ΜΕφΑθ 82/2020,

σελ. 863.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Απαγόρευση συναλλαγών οι οποίες συνδυάζονται με ή συνιστούν παραπλανητικές μεθοδεύσεις ή άλλο τέχνασμα και υποβολή σε πρόσωπα ασκούντα διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη της υποχρέωσης να γνωστοποιούν στον εκδότη τις συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται για λογαριασμό τους και αφορούν μετοχές ή άλλα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με αυτές. ΣτΕ 1710/2019,

σελ. 870.