ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αν συμβαλλόμενη στοn λογαριασμό είναι ομόρρυθμη εταιρία και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λογαριασμού αποχωρήσει από αυτήν ένας ομόρρυθμος εταίρος, υπάρχει προσωπική εις ολόκληρο ευθύνη του εταίρου αυτού, για το κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, οποτεδήποτε και αν γίνει, κατάλοιπο που προκύπτει σε βάρος της εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός εμφάνιζε παθητικό σε βάρος της τελευταίας, κατά τον χρόνο της αποχώρησης του εταίρου και μέχρι το ύψος του παθητικού αυτού υπολοίπου. ΜΕφΘεσ 90/2020,

σελ. 975.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ

Κρίσιμο χρονικό σημείο, βάσει του οποίου καθορίζεται το όριο, καθ’ υπέρβαση του οποίου οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, είναι η αρχή του μηνός, κατά τον οποίο ο εργοδότης εξωτερικεύει την πρόθεσή του να προβεί σε απολύσεις. Η εξωτερίκευση της βούλησης του εργοδότη γίνεται είτε όταν προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με τις σχεδιαζόμενες απολύσεις, είτε όταν περιέλθουν στους εργαζομένους τα καταγγελτήρια των συμβάσεών τους, το ίδιο ισχύει δε και στην περίπτωση που οι καταγγελίες γίνονται υπό προειδοποίηση. ΑΠ 512/2020,

σελ. 1061.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ

Οι διατάξεις της Διεθνούς Συμβάσεως Ν. Υόρκης (ΝΔ 4220/1961) έχουν εφαρμογή επί της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, εφ’ όσον οι διαφορές, οι οποίες απετέλεσαν το αντικείμενο της διαιτησίας, προέρχονται εξ εννόμων σχέσεων, οι οποίες θεωρούνται ως εμπορικές κατά το ελληνικό δίκαιο. ΤρΕφΠειρ 466/2020,

σελ. 1018.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Ευθύνη και αναγωγή του ασφαλιστή αυτοκινήτου για ζημίες που εξαιρούνται από την ασφάλιση. Μελ. Μ. Σπυριδάκη,

σελ. 949.

Σύμβαση ασφαλίσεως. Υποχρέωση ειλικρινούς δήλωσης ασφαλιζόμενου. Γνώση ασφαλιστή. Απόκρυψη στοιχείων ασφαλιζόμενου. Εξειδίκευση ανεπάρκειας ή αντιφατικότητας αιτιολογίας απόφασης. ΑΠ 145/2020,

σελ. 1036.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εφαρμοστέες διατάξεις. Αναστολή ατομικών διώξεων και κάθε αναγκαστικής εκτέλεσης. Μη αντίθεση στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Η θεσπιζόμενη αναστολή και απαγόρευση καταλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους δανειστές της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης και συνεπώς δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ενέργεια επί των οποιουδήποτε χαρακτήρα περιουσιακών της στοιχείων, ακόμη και αν προέρχεται από εκείνους που διαθέτουν επ’ αυτών εμπράγματη ασφάλεια, χωρίς βέβαια να επέρχεται από την εν λόγω απώλεια του εμπράγματου χαρακτήρα της αντίστοιχης απαίτησης κατά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. ΑΠ Ολ 1/2020,

σελ. 1039.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Η σύμβαση διαχείρισης κατά την άποψη του παρόντος δικαστηρίου αποτελεί μορφή της εξουσιοδότησης προς είσπραξη, αφού δεν εκχωρείται το πλήρες δικαίωμα (ή απαίτηση), αλλά ο εξουσιοδοτούμενος επιδιώκει την είσπραξη απαίτησης που ανήκει στον εξουσιοδότη, ιδίω ονόματι δηλαδή του εξουσιοδοτούμενου. Ο εξουσιοδότης διατηρεί την ιδιότητα του δανειστή χωρίς να επέρχεται μεταβολή των υποκειμένων της έννομης σχέσης. ΜΕφΛαρ 84/2020,

σελ. 998.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

ΓΟΣ. Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Όρος αποζημίωσης πρόωρης εξόφλησης δανείου. Καταχρηστικότητα όρου περί καταβολής αποζημίωσης συγκεκριμένου ποσοστού επί του υπολοίπου ανεξόφλητου κεφαλαίου χωρίς επίκληση της ύπαρξης ζημίας της Τράπεζας από την εν λόγω προεξόφληση. ΜΠρΑθ 4593/2019,

σελ. 1026.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Αποδοχή λόγου αναγόμενου στην ουσία της υπόθεσης χωρίς εξέταση παραδεκτού λόγου περί παραγραφής. ΣτΕ 1576/2020,

σελ. 1077.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβίβαση από Τράπεζα στοιχείων πελάτη σε εταιρία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση. ΑΠ Ολ 3/2020,

σελ. 1022.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της αναστολής των ατομικών διώξεων σε βάρος του οφειλέτη, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί αγωγή εναντίον του εκ μέρους πιστωτή, του οποίου η απαίτηση δεν είναι εξασφαλισμένη με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια. ΤρΕφΑθ 3200/2020,

σελ. 994.

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ο φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός ορισμένης προθεσμίας από το τέλος του οικείου φορολογικού έτους. ΣτΕ 1582/2020,

σελ. 1069.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κρίση περί του χαμηλότερου επιπέδου παροχής προστασίας από την Οδηγία. Ερμηνεία με βάση την αρχή αποτελεσματικότητας κοινοτικού δικαίου. Απαραίτητη η εντολή και διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη και όχι η απλή μνεία στη σχετική σύμβαση. Μη επικουρική η ευθύνη του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου» στην περίπτωση αυτή. ΜΕφΑθ 2354/2020,

σελ. 1031.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Αναιτιώδης χαρακτήρας ενοχής από την επιταγή. Αρχή απρόβλητου ουσιαστικών ενστάσεων. ΑΠ 50/2020,

σελ. 1001.

Επιταγή ακάλυπτη. Ευθύνη νομικού προσώπου για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ειδικότερα, επί ΕΠΕ ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δεν έχει μεν προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της, είναι, όμως, δυνατή η ευθύνη του προσωπικά εξ αδικοπραξίας, κατ’ άρθρο 914 ΑΚ. ΜΕφΑθ 2480/2020,

σελ. 1003.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο. ΜΕφΑθ 2592/2020,

σελ. 1005.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Οικειοθελής παροχή που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιχειρησιακής συνήθειας είναι και η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης από τον εργοδότη, ο οποίος, χωρίς να έχει νομική ή συμβατική δέσμευση, συνάπτει γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, αναλαμβάνοντας να καλύπτει αυτός ολικά ή εν μέρει το ασφάλιστρο. ΑΠ 395/2020,

σελ. 1048.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας από τη μικρή μειοψηφία (άρθρο 40 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920) διατάσσεται αν το δικαστήριο πιθανολογήσει ότι έχουν τελεστεί οι καταγγελλόμενες πράξεις που αποτελούν παράβαση του νόμου, του καταστατικού ή των αποφάσεων της ΓΣ. ΜΠρΗρακλ 129/2020,

σελ. 981.

Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος. ΜΠρΒερ 112/ΕΜ/2020,

σελ. 986.

Πάγια & κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Ι. Κ. Δρυλλεράκης,

σελ. 1086.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑΝΗΣ

Μετά την, για οιονδήποτε λόγο, λύση της αφανούς εταιρίας, μπορεί να εγερθεί απευθείας η αγωγή για διανομή της εταιρικής περιουσίας εκ μέρους του αφανούς εταίρου κατά του εμφανούς εταίρου. ΤρΕφΛαρ 34/2020,

σελ. 979.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου. Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά ομόρρυθμης εταιρίας, θεωρείται ότι εκδόθηκε και κατά των ομορρύθμων μελών της, αφού αυτά ευθύνονται εις ολόκληρο με την εταιρία, για τις προς τρίτους υποχρεώσεις της. ΜΕφΘεσ 90/2020,

σελ. 975.

Η ομόρρυθμη εταιρία λύεται με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Η δικαστική λύση της εταιρίας για σπουδαίο λόγο αφορά τόσο την εταιρία αορίστου όσο και την ορισμένου χρόνου. ΜΕφΛαρ 243/2020,

σελ. 977.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ν 4706/2020: To νέο νομικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Ειδικά θέματα εφαρμογής. Μελ. Δρ. Σ. Δρίτσα,

σελ. 930.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Aπαλλαγή όλων των συμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης κρατικών εταιριών από όλα τα βάρη, τέλη, φόρους, εισφορές και δικαιώματα κάθε φύσης υπέρ του Δημοσίου. ΜΔΕφΑθ 1338/2020,

σελ. 1078.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν κατά του μισθωτού υποβλήθηκε μήνυση για αξιόποινη πράξη, η οποία διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή απαγγέλθηκε κατ’ αυτού κατηγορία για αδίκημα που φέρει χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος, ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προμήνυση. ΑΠ 725/2020,

σελ. 1057.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Καθεστώς ενισχύσεων το οποίο δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία διατάσσεται η ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων. ΔικΕΕ υπόθ. C-627/2018, απόφ. της 30.4.2020, (παρατ. Γ. Τσουλούφα),

σελ. 966.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ)

Προβολή ισχυρισμών για τον πρόσθετο φόρο στο στάδιο της ανακοπής παρότι είχε ασκηθεί προσφυγή κατά του φύλλου ελέγχου, μόνον, όμως, κατά του κύριου φόρου. ΜΔΠρΘεσ 4491/2020,

σελ. 1082.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η ανώνυμη εταιρία είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Επομένως η μίσθωση ακινήτου που συνάπτει για την άσκηση σ’ αυτό της δραστηριότητάς της είναι εμπορική και υπάγεται στη διάταξη του ΠΔ 34/1995. ΑΠ 280/2020,

σελ. 953.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος. Άρση προσβολής. Παράλειψη στο μέλλον. Αποζημίωση. Απειλή προσωπικής κράτησης. Επίκληση νόμιμης άδειας εκμετάλλευσης. Δόλος (ενδεχόμενος). Αμέλεια. ΜΕφΑθ 2234/2020,

σελ. 955.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Διαδικασία συνδιαλλαγής. Στάδια και έννομες συνέπειες. ΜΕφΒορΑιγ 20/2020,

σελ. 991.

Λογαριασμός διανομής. Ο λογαριασμός διανομής δεν συνιστά πίνακα κατάταξης απαιτήσεων κατά την έννοια του άρθρου 974 ΚΠολΔ, αλλά αποτελεί απλώς λογιστική πράξη διανομής της πτωχευτικής περιουσίας μεταξύ των πιστωτών, των οποίων οι πιστώσεις έγιναν δεκτές κατά την καθοριζόμενη τάξη. ΤρΕφΘεσ 5/2019,

σελ. 992.

ΣΗΜΑ

Προσβολή και προστασία σημάτων. Σήματα απλά και «φήμης». Διαφορές. Περιγραφικές ενδείξεις σήματος χαμηλού βαθμού διακριτικού χαρακτήρα. Κίνδυνος σύγχυσης. ΜΕφΑθ 2757/2020,

σελ. 960.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η θεωρία της σύμβασης «απλής διανομής» και η αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 14 παρ. 4 εδ. β' Ν 3557/2007. Μελ. Δ. Κουτσούκη,

σελ. 915.

Το ΠΔ 219/1991 «Περί εμπορικών αντιπροσώπων», που εφαρμόζεται αναλογικά επί αποκλειστικής διανομής, δεν εφαρμόζεται και επί των συμβάσεων απλής διανομής, δηλαδή εκείνων στις οποίες ο διανομέας διαθέτει ή έχει την δυνατότητα να διαθέσει, εκτός από τα προϊόντα του παραγωγού και άλλα ανταγωνιστικά προς τα δικά του προϊόντα. ΤρΕφΑθ 2869/2020,

σελ. 1007.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ιδιότητα του άμισθου υποθηκοφύλακα, ως άμισθου δημόσιου λειτουργού, δεν διαφοροποιεί την αμιγώς ιδιωτικού δικαίου σχέση εξαρτημένης εργασίας που τον συνδέει με τους υπαλλήλους του. Οι εν λόγω υπάλληλοι δεν εργάζονται για το Δημόσιο αλλά για τον άμισθο υποθηκοφύλακα, ο οποίος έχει υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών τους και νομιμοποιείται παθητικά σε περίπτωση δικαστικής επιδίωξης των σχετικών αξιώσεων τους. ΜΕφΛαρ 393/2020, (παρατ. Ι. Παπαδημόπουλου),

σελ. 1053.

Σύσταση ΕΛΚΕ. Διαδικασία πρόσληψης μη τακτικού προσωπικού. Σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε, χωρίς να χρειάζεται καταγγελία της και καταβολή αποζημίωσης. ΑΠ 513/2020,

σελ. 1045.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Απόλυτη ακυρότητα αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) λόγω μη τήρησης διατάξεων νόμιμης παροχής υπηρεσιών από θυγατρική ενωσιακού χρηματοδοτικού ιδρύματος και καταχρηστική επίκληση αυτής. Με αφορμή την απόφαση ΠΠρΡόδου 214/2018. Μελ. Α. Σπυρίδωνος,

σελ. 943.

Sale and lease back. Στη μορφή αυτή χρηματοδοτικής μίσθωσης η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης συνδέεται με το μισθωτή όχι μόνο με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αλλά και με τη σύμβαση πώλησης του αντικειμένου της μίσθωσης, η οποία δεν είναι χωριστή σε σχέση με την πρώτη, αφού καταρτίζεται από τους ίδιους συμβαλλομένους στο πλαίσιο αυτής και προς εκπλήρωσή της. ΠΠρΡόδου 214/2018,

σελ. 1011.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Αναγκαστική εκτέλεση. Αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 920 ΚΠολΔ στα μέλη συνεταιρισμών. ΑΠ 114/2020,

σελ. 989.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στη ρύθμιση του Ν 3869/2010 υπάγονται και οφειλές από στε­γαστικά δάνεια, τα οποία το ΤΠΔ χορήγησε σε υπαλλήλους που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομο­θεσίας και τα οποία οι δανειολήπτες εξοφλούν με επιτρεπόμενη, κατά νόμο, (προ)εκχώρηση του οριζόμενου ποσοστού των μηνιαίων απολαβών τους. ΑΠ 257/2020,

σελ. 995.