ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Επί ανοίγματος πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό υπάρχουν δύο συμβάσεις που διακρίνονται μεταξύ τους, δηλαδή από το ένα μέρος το άνοιγμα της πιστώσεως (δάνειο) και από το άλλο μέρος, παραλλήλως προς εξυπηρέτηση της πιστώσεως, ο αλληλόχρεος λογαριασμός. Για τις συμβάσεις αυτές εφαρμόζονται οι κανόνες δικαίου που αφορούν στην καθεμία. ΜΕφΘεσ 33/2020,

σελ. 1323.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Ασφάλιση αυτοκινήτου και ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Μέθη οδηγού. Αυτοκινητικό ατύχημα με θύμα τον συνοδηγό. Παθητικά υποκείμενα του δικαιώματος αναγωγής του ασφαλιστή, όταν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού της ευθύνης του τελευταίου, είναι ο υπαίτιος οδηγός, ο αντισυμβαλλόμενος, ανεξάρτητα εάν έχει ή όχι παράλληλα και την ιδιότητα του ασφαλισμένου, δηλαδή του κυρίου, κατόχου ή οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου και ο ασφαλισμένος, δηλαδή ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου, έστω και εάν δεν οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. ΑΠ 262/2020,

σελ. 1335.

Ασφαλιστήριο ζωής. Όροι με τους οποίους τίθεται υποχρέωση ασφαλιστικής εταιρρίας να απαλλάξει τον ασφαλισμένο από τη συμβατική υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων σε περίπτωση επελεύσεως είτε διαρκούς ολικής ανικανότητας λόγω σοβαρής ασθένειας. Σε περίπτωση είτε άρσης της διαρκούς ολικής ανικανότητας, είτε ιάσεως της ως άνω σοβαρής ασθένειας, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων, σε περίπτωση δε υποτροπής της νόσου υπάρχει και πάλι η δυνατότητα ενεργοποίησης της ανωτέρω ρήτρας απαλλαγής. Ερμηνεία όρων με 173 και 200 ΑΚ. ΤρΕφΑθ 1546/2020, (παρατ. Μ. Βαρελά),

σελ. 1338.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής που τον υποχρεώνει στην καταβολή χρηματικού ποσού, επικαλούμενος ως λόγους ακύρωσης αυτής, είτε την έλλειψη διαδικαστικών (τυπικών) προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοσή της, είτε ενστάσεις κατά της απαίτησης. ΑΠ 99/2020,

σελ. 1318.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Η καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη ενδέχεται να συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού, οπότε ο τελευταίος δύναται να αξιώσει και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την ανεπίτρεπτη επαγγελματική μείωση που υφίσταται. ΑΠ 269/2020,

σελ. 1350.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της τραπεζικής εταιρίας, επέρχονται ειδικότερα οι ακόλουθες έννομες συνέπειες. Η συζήτηση κάθε είδους ασκηθεισών, αναγνωριστικού ή καταψηφιστικού περιεχομένου, αγωγών των πιστωτών της εκκαθάρισης κηρύσσεται ως απαράδεκτη. Η συνέχιση εκκρεμών δικών επί αγωγών αντίστοιχου χαρακτήρα αναστέλλεται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που, παρά την απαγόρευση, ασκηθούν αγωγές, ένδικα μέσα ή άλλου είδους έννομα βοηθήματα, το δικαστήριο που επιλαμβάνεται αυτών οφείλει να εκδώσει σχετική οριστική απόφαση και να κηρύξει απαράδεκτη την συνέχιση της ανοιγείσας με την κρινόμενη αγωγή διαδικασίας. ΤρΕφΑθ 2498/2020,

σελ. 1297.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ορθή η κρίση του Εφετείου ότι δεν υφίσταται αδικοπρακτική ευθύνη της εναγόμενης τραπεζικής εταιρίας για την περιουσιακή ζημία του επενδυτή (ασφαλιστικός σύμβουλος στο επάγγελμα), ερειδόμενη στην απόκρυψη των επενδυτικών κινδύνων, εφόσον αυτός ενήργησε στα πλαίσια κερδοσκοπικής δραστηριότητας, την οποία ασκούσε με συνδετές επενδυτικές πρακτικές, διαθέτοντας οικονομική επιφάνεια, γνώση και υποδομή με νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους. ΑΠ 347/2020,

σελ. 1328.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Επί διαταγής πληρωμής που εκδίδεται βάσει επιταγής, ο αιτών την έκδοσή της πρέπει να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο έγινε δικαιούχος της επιταγής. Δεν θεμελιώνεται η εκ των άρθρων 281 και 300 ΑΚ ένσταση, όταν ο λήπτης της επιταγής, γνώριζε μεν την έλλειψη αντικρύσματος, κατά το χρόνο έκδοσης της επιταγής, πλην όμως, συμμορφούμενος προς τη συμβατική δέσμευση, εμφάνισε την επιταγή στην τράπεζα, εντός του οκταημέρου από τη μεταγενέστερη ημερομηνία, που διαλαμβάνεται στο σώμα της επιταγής. ΜΕφΘεσ 131/2020,

σελ. 1305.

Εξόφληση απαίτησης με πλαστογραφημένη επιταγή. Οι εμφανισθείσες επιταγές, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν σε ένα μέσο υπάλληλο Τράπεζας εύλογες υποψίες, ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη και κατ’ ακολουθία ως προς τη νομιμοποίηση του κομιστή. ΤρΕφΘεσ 554/2020,

σελ. 1302.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ο χρόνος λήψης απόφασης ΓΣ με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (135 Ν 4548/2018). Μελ. Α. Μιχελόγγονας,

σελ. 1263.

Σύμβαση δανείου μεταξύ εταιριών χωρίς απόφαση της ΓΣ. Κρίνεται το έγκυρο αυτής η όχι. Παραδεκτό και ορισμένο λόγων αναίρεσης. ΑΠ 42/2020,

σελ. 1290.

Γενική Συνέλευση ανώνυμης εταιρίας. Ανυπόστατη η απόφαση όταν δεν έχει υπογραφεί από όλους τους μετόχους. Ανυπόστατες οι αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς πραγματική συνεδρίαση και χωρίς το πρακτικό ΓΣ να έχει υπογραφεί από όλους τους μετόχους. ΠΠρΒερ 1/ΤΟ/2020,

σελ. 1291.

Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας. Καθορισμός εξουσιών προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας (έλλειψη διοίκησης λόγω λήξης της θητείας της) - περιορισμός εξουσιών αυτής στην αντιμετώπιση επειγουσών υποθέσεων του νομικού προσώπου και στην προπαρασκευή της διαδικασίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών εντός ορισμένης προθεσμίας προς ανάδειξη αιρετής διοίκησης. Καταλληλότητα προσώπων για τη συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης. Μη κατάλληλα τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας (δεν προέβησαν στη σύγκληση γενικής συνέλευσης για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου για μακρό χρόνο). ΜΕφΑθ 2228/2019,

σελ. 1295.

Οι λογαριασμοί & οι βαθμίδες τους. Ι. Κ. Δρυλλεράκης,

σελ. 1383.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΙΚΗ

Το δικαίωμα λύσης προσωπικής εταιρίας διά της καταγ­γελίας αυτής εκ μέρους εταίρου δεν προβλέπεται ως λόγος λύσης της διά του Ν 4072/2012 πλην αντίθετης ρύθμισης στην εταιρική σύμβαση. Δικαστική λύση για σπουδαίο λόγο κατόπιν αίτησης του εταίρου. Έννοια σπουδαίου λόγου. Η αδυναμία συνεργασίας μεταξύ των εταίρων συνιστά σπουδαίο λόγο λύσης ομόρρυθμης εταιρίας. ΜΕφΑθ 732/2019,

σελ. 1286.

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

Εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Συμβολή σε μια σύγχρονη προσέγγιση του δικαίου της ευρεσιτεχνίας. Μελ. Λ. Λεφάκης,

σελ. 1254.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κριτήρια επιλογής απολυτέων. Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται μεταξύ εργαζομένων της ίδιας κατηγορίας ή ειδικότητας και του αυτού επιπέδου ικανοτήτων, προσόντων και υπηρεσιακής απόδοσης, ώστε να απολύεται ο λιγότερο πληττόμενος από την απώλεια της θέσης εργασίας. Οι εργαζόμενοι, όμως, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετική βαθμίδα, όπως ο προϊστάμενος λογιστηρίου έναντι των υφισταμένων αυτού, δεν είναι συγκρίσιμοι, διότι δεν ανήκουν στην αυτή κατηγορία. ΑΠ 143/2020,

σελ. 1360.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκ μέρους του εργοδότη ανάθεση στον μισθωτό καθηκόντων κατώτερης φύσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση εργασίας συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. ΑΠ 269/2020,

σελ. 1350.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παραδεκτός λόγος προσφυγής περί παραγραφής που δεν εξετάστηκε από το δικαστήριο, στο πλαίσιο απόφασης με την οποία ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η επίδικη πράξη, κατ’ αποδοχή λόγου αναφερομένου στην ουσία της υπόθεσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απορρίφθηκε σιωπηρώς και ότι η κρίση αυτή παρήγαγε δεδικασμένο. ΣτΕ 1580/2020, (παρατ. Ι. Παπαδάκης),

σελ. 1379.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Έννοια. Δικαιώματα. Ενάγων οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Σύναψη συμβάσεων εκχώρησης με Έλληνες πνευματικούς δημιουργούς και συμβάσεων αμοιβαίας εκπροσώπησης με αντίστοιχες αλλοδαπές εταιρίες πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενεργητική νομιμοποίηση. Μη αναγκαία η ονομαστική αναφορά όλων των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας που εκπροσωπεί. Νομιμοποιητικό και όχι μόνο αποδεικτικό τεκμήριο. Ιδιοκτήτρια καφετέριας στην οποία εκτελούνται δημόσια μουσικές συνθέσεις προστατευόμενου από την ενάγουσα μουσικού ρεπερτορίου. Ισχυρισμός χρήσης και εκμετάλλευσης αυτών χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια ενάγουσας. ΜΕφΘεσ 78/2018,

σελ. 1283.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαράδεκτο ή ακυρότητα, ανεξαρτήτως βλάβης του Δημοσίου, η οποία εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση μη επίδοσης στον Υπουργό Οικονομικών. ΤρΕφΠειρ 689/2020,

σελ. 1381.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη. Έννοιες των «ανεξόφλητων απαιτήσεων των μισθωτών» και της «αφερεγγυότητας του εργοδότη». ΔικΕΕ υπόθ. C-799/2019, απόφ. της 25.11.2020,

σελ. 1353.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Αμοιβή συνδίκου. Ο σύνδικος της πτώχευσης, αφού δώσει λόγο της διαχείρισής του, μπορεί να λάβει αντιμισθία, το ποσό της οποίας ορίζει το δικαστήριο, με βάση έκθεση του εισηγητή της πτώχευσης. Δεν αποκλείεται, όταν η διάρκεια των εργασιών της πτώχευσης προβλέπεται μακρά, να χορηγηθεί στο σύνδικο (προσωρινό, οριστικό ή σύνδικο της ενώσεως) και πριν από το τέλος των καθηκόντων του, μετά από σχετική έκθεση του εισηγητή, αποζημίωση, η οποία θα έχει την έννοια της προκαταβολής έναντι της οριστικής αντιμισθίας του και της οποίας το ποσό θα συνυπολογισθεί κατά τον καθορισμό της οριστικής του αντιμισθίας. ΤρΕφΑθ 2505/2020,

σελ. 1296.

ΣΗΜΑ

Καταχώριση εμπορικού σήματος. Χρήση αυτού. Έννοια. Δικαιώματα σε περίπτωση προσβολής. Ενάγουσα αποκλειστική δικαιούχος εμπορικών σημάτων συγκεκριμένης μάρκας βότκας. Πρώτη εναγομένη ιδιοκτήτρια καταστήματος τροφίμων. Έλεγχος και ανεύρεση φιαλών με παραποιημένα στοιχεία σήμανσης της μάρκας κατ’ απομίμηση των λεκτικών και εικονικών παραστάσεων αυθεντικής φιάλης. Κατάσχεση. Προμηθεύτρια η δεύτερη εναγομένη. ΜΕφΘεσ 92/2018,

σελ. 1281.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Μη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 219/1991 σε απλή διανομή (δηλ. όταν ελλείπει η αυτοδέσμευση του να μην παραδίδει εμπορεύματα σε τρίτους ανταγωνιστές του διανομέα μέσα στην περιοχή της διανομής, καθώς και η υποχρέωση του διανομέα να μη διανέμει ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα στην ίδια περιοχή.) ΑΠ 1325/2019,

σελ. 1309.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ

Άρση διχογνωμίας μεταξύ Ολομέλειας ΣτΕ και Αρείου Πάγου περί της συνταγματικότητας ή όχι των διατάξεων του Ν 2643/1998, που προβλέπουν την αναγκαστική πρόσληψη τέκνων αγωνιστών, ανεξαρτήτως της συνδρομής οποιασδήποτε αναπηρίας ή ανικανότητας του προστατευόμενου. ΑΕΔ 8/2019,

σελ. 1342.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών leasing στην Ελλάδα από αλλοδαπό χρηματοδοτικό ίδρυμα (γνωμ.). Μελ. Β. Χριστιανός,

σελ. 1249.

Περιεχόμενο και νομική φύση αυτής. Έκδοση διαταγή πληρωμής με βάση τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Παραχώρηση από την καθ’ ης στην ανακόπτουσα - μισθώτρια της χρήσης υφαντουργικής μηχανής, έναντι καταβολής μισθώματος και ασφαλίστρων του μίσθιου εξοπλισμού για την ασφαλιστική του κάλυψη. Υπερημερία της ανακόπτουσας μισθώτριας ως προς την καταβολή μισθωμάτων και ασφαλίστρων. ΜΕφΑθ 1561/2020,

σελ. 1314.

Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών πραγμάτων. Καταγγελία λόγω μη καταβολής μισθωμάτων. Με την καταγγελία λύεται η χρηματοδοτική μίσθωση και ο εκμισθωτής δικαιούται να αναζητήσει τα μίσθια πράγματα από τον μισθωτή, είτε με διεκδικητική αγωγή είτε με αγωγή αποβολής από τη νομή. ΜΕφΑθ 2493/2020,

σελ. 1316.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής συναλλαγματικής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής. Ο υπόχρεος από τη συναλλαγματική μπορεί να προτείνει την ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσής της εναντίον του λήπτη. ΜΕφΘεσ 539/2020,

σελ. 1307.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προϋποθέσεις υπαγωγής στον Ν 3869/2010. Μη δόλια περιέλευση σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής χρηματικών οφειλών. Πότε ο οφειλέτης ενεργεί δολίως. Η συνεπεία του δόλου μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθεί μετά την ανάληψη του χρέους, αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά την ανάληψη αυτού. ΑΠ 69/2020,

σελ. 1299.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το καθεστώς non-dom tax residency στην Ελλάδα και οι προβληματικές που ανακύπτουν. Μελ. Θ. Σκουζός/Έ. Νταφούλη,

σελ. 1272.

Κτήση στοιχείων από τραπεζικά ιδρύματα ημεδαπής περί υπολοίπου και κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού. Οικονομική αλληλοβοήθεια μελών οικογένειας δεν απαλλάσσει από το βάρος παροχής τεκμηριωμένων εξηγήσεων από κινήσεις σημαντικών χρηματικών ποσών. Μη προβολή νομικού ζητήματος. ΣτΕ 1577/2020,

σελ. 1365.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ως νομικά πλημμελούς, επειδή δεν έφερε πλήρη ημερομηνία έκδοσης. ΣτΕ 1040/2020,

σελ. 1377.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Δεν συμβιβάζεται προς τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και της οδηγίας ο υπολογισμός του ΦΠΑ που οφείλει η φαρμακευτική επιχείρηση σε βάση ανώτερη του ποσού το οποίο αυτή εν τέλει εισπράττει και επομένως, η βάση επιβολής του φόρου πρέπει να μειώνεται κατά το ποσό της έκπτωσης. Δεν ασκεί επιρροή η έκπτωση του ποσού επιστροφής από το φορολογητέο εισόδημα. ΤρΔΕφΑθ 790/2020,

σελ. 1374.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων η παροχή από το μισθωτό εντός του νομίμου ωραρίου πρόσθετης εργασίας διαρκούς φύσεως, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό το συνηθισμένο για τέτοια εργασία μισθό. Ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας, κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού. Ως προς τη συνδρομή υπερωριακής εργασίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερήσια εργασία. ΑΠ 65/2020,

σελ. 1346.