ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

AMBUSH MARKETING

Ambush Marketing & απόπειρες ρύθμισης των ορίων προστασίας του δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης της άυλης αξίας που γεννά η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος του κοινού γύρω από κάποιο γεγονός ή εκδήλωση, με παράδειγμα τον αθλητισμό. Μελ. Κ. Τραγουστή,

σελ. 1414.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Επί αλληλόχρεου, κατά το άρθρο 112 παρ. 1 ΕισΝΑΚ, λογαριασμού, όταν υπάρχει συμφωνία ανατοκισμού των τόκων υπερημερίας και μετά το κλείσιμο αυτού, οι τόκοι αυτοί ανατοκίζονται κατά τους όρους της συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν για την οφειλή του κατάλοιπου έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή εκτελεστός τίτλος, όπως είναι η διαταγή πληρωμής (άρθρο 631 ΚΠολΔ), διότι το κατάλοιπο, που αποτελεί απαίτηση της Τράπεζας, δε χάνει, με την έκδοση της απόφασης ή του τίτλου, το χαρακτήρα της τραπεζικής απαίτησης. ΜΠρΠειρ 274/2019,

σελ. 1486.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Κανονισμός 2019/1150/ΕΕ (Platform to Business). Δίκαιη μεταχείριση (fairness) των επιχειρηματικών χρηστών στις οnline πλατφόρμες διαμεσολαβήσεως. Μελ. Μ.-Θ. Μαρίνος,

σελ. 1385.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η σύμβαση του ασφαλιστικού συμβούλου πρέπει να υποβάλλεται στον έγγραφο τύπο, ο οποίος από το νόμο καθιερώνεται ως συστατικός τύπος της εν λόγω σύμβασης. ΜΕφΑθ 112/2020,

σελ. 1490

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διεθνής Σύμβαση Παρισίων 1961 (UPOV). Δικαιούχος κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας. Απονομή πιστοποιητικού. Διάρκεια δικαιώματος φυτικής ποικιλίας. Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης. Προσβολή. Αγωγή προσβολής και καταβολής αποζημίωσης. ΤρΕφΘεσ 748/2020,

σελ. 1429.

ΔΑΝΕΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Έννοια. Τιτλοποίηση απαιτήσεων. Μεταβίβαση τιτλοπιημένων απαιτήσεων. Η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιούμενών επιχειρηματικών απαιτήσεων καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 2844/2000. ΤρΕφΘεσ 157/2020,

σελ. 1433.

ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Σύμβαση ενεχύρασης κατά τρίτου για την εξασφάλιση απαίτησης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας κατά οφειλέτη πελάτη της από παροχή πίστωσης μέσω δανειακής σύμβασης. Με την εκχώρηση κυρίας απαίτησης, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, μεταβιβάζεται και η απαίτηση για τους καθυστερούμενους τόκους. ΤρΕφΑθ 493/2019,

σελ. 1479.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έννοια επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Κρίση ότι ούτε ο εναγόμενος πιστωτικός συνεταιρισμός έχει την ιδιότητα ΕΠΕΥ ή ΑΕΠΕΥ, ούτε η απόκτηση από την ενάγουσα συνεταιριστικών μερίδων αποτελεί συναλλαγή αφορώσα «κινητές αξίες», δεδομένου ότι αυτές δεν είναι δεκτικές διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά, αλλά το μέσον απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου και της συμμετοχής στη λειτουργία του συνεταιρισμού. Κρίση περί μη θεμελίωσης αδικοπρακτικής ευθύνης επί τη βάσει της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων. ΜΕφΚρητ 99/2019,

σελ. 1482.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Μεταχρονολογημένη επιταγή. Δεν θεμελιώνεται η εκ των άρθρων 281 και 300 ΑΚ ένσταση, όταν ο λήπτης, γνώριζε την έλλειψη αντικρύσματος, κατά το χρόνο έκδοσης της επιταγής, πλην όμως εμφάνισε την επιταγή στη τράπεζα, εντός του οκταημέρου από τη μεταγενέστερη ημερομηνία, που διαλαμβάνεται στο σώμα της επιταγής. ΜΕφΘεσ 131/2020,

σελ. 1459.

Ατελής επιταγή. Αναιτιώδης χαρακτήρας της ενοχής από την επιταγή. Επιταγή ευκολίας. Μεταχρονολογημένη επιταγή. Εμφάνιση «εν όψει» εκτός αντίθετης συμφωνίας μεταξύ εκδότη και λήπτη. Αρχή του απροβλήτου των ουσιαστικών ενστάσεων. Ενστάσεις που μπορούν να αντιταχθούν κατά του κομιστή. Η μη αναζήτηση τιμολογίων από την πλευρά της Τράπεζας ή οποιουδήποτε άλλου κομιστή της επιταγής κατά την ενεχυρίαση των τίτλων δεν οδηγεί άνευ ετέρου στην επιβεβαίωση και κατάφαση γνώσης. ΜΕφΑιγ 30/2020,

σελ. 1460.

Έκδοση μεταχρονολογημένων επιταγών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, προς εξασφάλιση απαιτήσεων της ενάγουσας από την πώληση προϊόντων. Γνώση του εκδότη, ως εκ της θέσης του, περί της έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων προς κάλυψη των επιταγών και της φθίνουσας κατάστασης της εταιρίας που εκπροσωπούσε. ΜΕφΠατρ 352/2020,

σελ. 1463.

Ακάλυπτη επιταγή. Η εκ του άρθρου 914 ΑΚ και 79 παρ. 1 Ν 5960/1933 αξίωση από αδικοπραξία λόγω έκδοσης ακάλυπτης επιταγής συρρέει προς την εκ της συμβάσεως επιταγής αξίωση των άρθρων 40 έως 47 Ν 5960/1933 και απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει όποια προκρίνει, πλην, όμως, η ικανοποίηση της μίας εξ αυτών επιφέρει απόσβεση και της άλλης. ΜΕφΠατρ 308/2020,

σελ. 1465.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δύναται να επιδικάσει χρηματική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό, αφού εκτιμήσει τα υπόψη του τιθέμενα πραγματικά περιστατικά, ήτοι συνθήκες του ατυχήματος, βαθμό πταίσματος εναγομένου, συνυπαιτιότητα της ενάγουσας, οικονομική κατάσταση των μερών, προσωπική κατάσταση της ενάγουσας, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής. Το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε συνυπαιτιότητα τόσο των αρμοδίων οργάνων του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου, καθόσον λόγω της αμέλειάς τους παρέλειψαν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για το προσωπικό στον τόπο και κατά τον χρόνο εργασίας, όσο και της αναιρεσίβλητης, καθώς αυτή δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή. ΑΠ 307/2020,

σελ. 1505.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Προϋποθέσεις ακυρότητας, ακυρωσίας και ανυποαστάτου των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ΑΕ. Θεραπεία μη νόμιμης σύγκλησης της ΓΣ. Περιπτώσεις δικαστικής κρίσης της ακυρότητας. Αγωγή αναγνώρισης ανυποστάτου απόφασης η οποία φέρεται ότι λήφθηκε κατά τη διάρκεια αυτόκλητης καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία παρευρέθησαν όλοι οι μέτοχοι. ΠΠρΘεσπρ 31/2020,

σελ. 1439.

Δικαίωμα μετόχου κατέχοντος το 95% των μετοχών να εξαγοράσει υποχρεωτικώς τις μετοχές της μειοψηφίας (Squeeze out). Προϋποθέσεις. Περιορισμός ελέγχου εκ μέρους του Δικαστηρίου των προϋποθέσεων ασκήσεως του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος για την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας. Μη απαραίτητη η κατοχή από τον πλειοψηφούντα μέτοχο του απαραίτητου ποσοστού σε κάθε είδος μετοχής, αλλά του συνόλου της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. ΜΠρΠειρ 3323/2020, (παρατ. Ι. Βενιέρης),

σελ. 1448.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση - Ο νέος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κ. Θεοδοσάκη,

σελ. 1527.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Υπάρχει μεταβίβαση επιχείρησης όταν ο διάδοχος εγκαθίσταται στον ίδιο χώρο και αναλαμβάνει να συνεχίζει την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης νοούμενης ως ενιαίας οικονομικής μονάδας, διατηρούσας την ταυτότητα της με τον νέο επιχειρηματικό φορέα με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο ή μορφή. ΜΕφΘεσ 295/2020,

σελ. 1427.

Ως μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης νοείται η μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. ΜΠρΑθ 909/2020, (παρατ. Α. Πολυχρονιάδου),

σελ. 1492.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια ή βλάβη των εμπορευμάτων, που συνέβη μεταξύ του χρόνου που παρέλαβε τα εμπορεύματα και του χρόνου της παράδοσής τους, εκτός αν αποδείξει ότι, η απώλεια ή η βλάβη των εμπορευμάτων δεν οφείλεται σε εσφαλμένη ενέργεια ή αμέλεια δική του ή των προσώπων, για τα οποία κατά το άρθρο 4 της ίδιας Σύμβασης ευθύνεται, αλλά σε εσφαλμένη ενέργεια ή αμέλεια ή στις οδηγίες όποιου προβάλλει απαίτηση ή σε κρυμμένο ελάττωμα των εμπορευμάτων ή σε συνθήκες, τις οποίες ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και ούτε να προλάβει τις συνέπειές τους. ΜΕφΘεσ 983/2020,

σελ. 1469.

Σύμβαση χερσαίας οδικής μεταφοράς. Εφαρμογή CMR. Ρήτρα CIF. Καταστροφή φορτίου. Αμέλεια μεταφορέα. Εφόσον αποδειχθεί ότι η ζημία οφείλεται σε ηθελημένη κακή διαχείριση, ο μεταφορέας ευθύνεται κατ’ εξαίρεση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου (άρθρα 914 επ., 922, 297, 298, 293, 340, 345, 346 ΑΚ). ΜΕφΠατρ 332/2020,

σελ. 1477.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Παρεμπόδιση ελεύθερης και ανενόχλητη χρήσης μισθίου. Νόμιμη καταγγελία μίσθωσης από μισθωτή. Ο μισθωτής, εναγόμενος από τον εκμισθωτή για την καταβολή του μισθώματος, για να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του αυτή, αρκεί να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι από την επέμβαση του εκμισθωτή ή τρίτων στο μίσθιο παρεμποδίζεται η ελεύθερη και ανενόχλητη χρήση αυτού σε τέτοιo βαθμό, ώστε το από τη σύμβαση της μισθώσεως προς χρήση δικαίωμά του είναι πλέον άνευ περιεχομένου, με αποτέλεσμα να μην οφείλεται μίσθωμα. ΑΠ 545/2020,

σελ. 1467.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι πτωχευτικοί πιστωτές που δεν είναι ασφαλισμένοι εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο, δηλαδή, εκείνοι που έχουν ενοχικές αξιώσεις κατά της περιουσίας του πτωχεύσαντος και γενικό προνόμιο, στερούνται του δικαιώματος να επιδιώξουν ατομικά την ικανοποίηση των αξιώσεών τους κατά του πτωχεύσαντος. ΜΕφΠατρ 335/2020,

σελ. 1451.

Τα δικαιώματα του πτωχευτικού πιστωτή, στην περίπτωση που τούτος διατηρεί απαίτηση στηριζόμενη σε περισσότερες από μία βάσεις και η επαληθευθείσα απαίτηση του, κατά τη βάση που επαληθεύθηκε έχει, για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί, προστατεύονται επαρκώς, αφού τούτος δύναται, κατά τη διάταξη του άρθρου 92 ΠτΚ, μέχρι και τη σύνταξη του πίνακα διανομής να επαληθεύσει την απαίτηση του σε άλλη βάση, κατόπιν της προβλεπόμενης στην τελευταία διάταξη ανακοπής. ΤρΕφΘεσ 534/2020,

σελ. 1453.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διάκριση από σύμβαση εμπορικού αντιπροσώπου. Αποζημίωση πελατείας. Είναι μια ιδιόρρυθμη αξίωση αμοιβής. Κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους της αποζημιώσεως πελατείας, συνιστούν το μέγεθος της πελατείας, που παραμένει στον παραγωγό, μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, η αντίστοιχη ωφέλεια και η δημιουργία κέρδους για τον αντιπρόσωπο, αν συνεχιζόταν η σύμβαση. ΤρΕφΘεσ 763/2020,

σελ. 1473.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

Αναφορικά με την ισχύ της λύσης συμβάσεων ναύλωσης μεταξύ ελληνικών εταιριών με απόφαση δικαστηρίου της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά το κεφάλαιο (chapter) 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ (γνωμ). Μελ. Χ. Παμπούκης/Γ. Νικολαΐδης,

σελ. 1402.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Παράτυπη απόφαση ΓΣ για αποβολή της αιτούσας για ένα εξάμηνο από το σωματείο λόγω μη σύγκλησής της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασής της με πρόσκληση του Δ.Σ. και μη γνωστοποίησης του τόπου σύγκλησης παρά μόνο την προηγούμενη ημέρα με ηλεκτρονικά μέσα. Η αδυναμία σύγκλησης ελλείψει διαθεσίμου χώρου δεν ισοδυναμεί με έλλειψη απαρτίας με συνέπεια η επακολουθήσασα ΓΣ να μην αποτελεί επαναληπτική αυτής. ΜΠρΑθ 6055/2020, (παρατ. Ι. Γεροντίδης),

σελ. 1441.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Πλείονες πιστωτές τελούν μεταξύ τους σε σχέση οιονεί αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας. Η μη επίδοση της αιτήσεως και συνακόλουθα και της αιτήσεως αναιρέσεως σε κάποιον ή κάποιους από τους πιστωτές εμποδίζει την περαιτέρω διαδικασία και ως προς τους πιστωτές εκείνους για τους οποίους έγινε κανονικά η επίδοση. ΑΠ 516/2020,

σελ. 1453.

Ρύθμιση οφειλών. Παροχή εγγύησης κατά σύνηθες επάγγελμα. Εμπορική δραστηριότητα. Έννοια δόλου. Το στοιχείο του δόλου δύναται να συντρέχει, τόσον κατά τον χρόνο αναλήψεως της οφειλής, όσον και κατά τον χρόνο μετά την ανάληψη της τελευταίας. ΑΠ 610/2020,

σελ. 1454.

Για να δικαιούται ο οφειλέτης να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3869/2010, πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη (και όχι απλώς παροδική) αδυναμία πληρωμών, που πρέπει να περιγράφει στην αίτησή του και, ακολούθως, να αποδείξει και η οποία δεν πρέπει να οφείλεται σε δόλο του, του οποίου (δόλου) η ύπαρξη προτείνεται από τον πιστωτή. ΑΠ 640/2020,

σελ. 1457.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών. Επιβολή κύριου και πρόσθετου φόρου στην άτυπη εταιρία. Κρίση ότι μη νομίμως η φορολογική αρχή θεώρησε την άτυπη εταιρία ως υποκείμενο φόρου εισοδήματος διαφορετικό από τα φυσικά πρόσωπα. ΣτΕ 2051/2020,

σελ. 1510.

Εξέταση ακρίβειας φορολογικών δηλώσεων με βάση τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία. ΣτΕ 1348/2020,

σελ. 1513.

Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Ν. Σγουρινάκης,

σελ. 1522.