Οι σημαντικότερες αποφάσεις του ΣτΕ Επιμ. Α. Σταυρόπουλος

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2008, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Επιμέρους έκφανση του δικαιώματος σε έννομη προστασία συνιστά και το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου (πρβλ. ΑΠ 853/1978). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς προβλεπόμενους από το νόμο. Προκειμένου, όμως, τα θεσπιζόμενα νομοθετικά μέτρα να είναι συνταγματικώς ανεκτά, πρέπει να συνάπτονται προς τη λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή από αυτά της δικαιοσύνης και να μην υπερβαίνουν τα όρια, πέραν των οποίων θα ισοδυναμούσαν με άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου με την ως άνω συνταγματική διάταξη ατομικού δικαιώματος (ΑΕΔ 33/1995) … Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων (σ.σ. 27 παρ. 1 και 2, 30 παρ. 1, 2 και 3, 45 παρ. 5 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 54 παρ. 2, 3 και 5 Κώδικα Δικηγόρων) συνάγεται ότι το δικόγραφο προσφυγής που απευθύνεται στα διοικητικά δικαστήρια και δεν εμπίπτει στις ρητώς προβλεπόμενες από το άρθρο 27 παρ. 2 του ΚΔΔ εξαιρέσεις, υπογράφεται υποχρεωτικώς από δικαστικό πληρεξούσιο, ήτοι δικηγόρο οριζόμενο συμφώνως προς τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ο Κώδικας αυτός (άρθρα 44 και 54 παρ. 2-3) απαγορεύει στους παρά πρωτοδίκαις και παρ’ εφέταις δικηγόρους τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων της υπογραφής και της καταθέσεως δικογράφου προσφυγής απευθυνομένης προς διοικητικό δικαστήριο εκτός της έδρας του Συλλόγου, του οποίου είναι μέλη. Στις ως άνω περιπτώσεις υπογραφής δικογράφου προσφυγής από δικηγόρο καθ’ υπέρβαση των τοπικών ορίων ασκήσεως του επαγγέλματος του, το δικόγραφο ασκείται παραδεκτώς, όταν δικηγόρος που διατελεί στο αρμόδιο δικαστήριο είτε συνυπογράφει το δικόγραφο της προσφυγής είτε (συν)υπογράφει την κατ’ άρθρ. 126 παρ. 3 του ΚΔΔ πράξη καταθέσεως αυτού (πρβλ. ΣτΕ 1878/1981, 241/1984, 22/1991, 1350/2000, πρβλ. και ΑΠ 726/1981). Δεν αρκεί μόνη η μεταγενέστερη σύμπραξη δικηγόρου διατελούντος στο αρμόδιο δικαστήριο δια της παραστάσεως, ή συμπαραστάσεως μετά του υπογράψαντος το δικόγραφο δικηγόρου, ενώπιον αυτού (του δικαστηρίου) (πρβλ. ΣτΕ 1878/1981, 241/1984, 5817/1995, πρβλ. επίσης ΑΠ 547/1996 κ.α.) (μειοψ.) ... Ο καθορισμός τοπικών ορίων κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και η εντεύθεν προκύπτουσα ανάγκη συμπράξεως δικηγόρου διατελούντος στο αρμόδιο δικαστήριο σκοπούν όχι μόνον στη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εντοπίων δικηγόρων αλλά και στη διασφάλιση της δυνατότητας ευχερούς επικοινωνίας και συνεργασίας των τοπικών δικαστικών υπηρεσιών και δικάζοντος δικαστηρίου με αυτούς και στη διευκόλυνση της εξελίξεως της δίκης. Παρεμφερείς ρυθμίσεις απαντώνται και στο κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα, τόσο η διάταξη του άρθρου 5 της Οδηγίας 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22.3.1977 «περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (L 78), η οποία έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη με το ΠΔ 258/1987 (ΦΕΚ Α΄ 125), όσο και η διάταξη του άρθρου 5 της Οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.1998 «για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος» (L 77), η οποία έχει μεταφερθεί στην εσωτερική έννομη τάξη με το ΠΔ 152/2000 (ΦΕΚ Α΄ 130), προβλέπουν ευχέρεια του εθνικού νομοθέτη να επιβάλει την υποχρέωση από συμφώνου ενεργείας του δικηγόρου άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που παρέχει τις υπηρεσίες του ή ασκεί μονίμως το δικηγορικό επάγγελμα, αντιστοίχως, στην Ελλάδα, εγγραφόμενος στη δεύτερη περίπτωση σε μητρώο δικηγορικού συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου ασκεί τις δραστηριότητες του και διατηρεί γραφείο (βλ. όγδοη αιτιολογική σκέψη και άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 98/5 καθώς και άρθρο 5 ΠΔ/τος 152/2000), με δικηγόρο που ασκεί τη δραστηριότητα του ενώπιον του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της υποθέσεως ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.