Ευρετήρια (Οκτωβρίου 2012)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2012, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οικειοθελής παροχή, εν προκειμένω επίδομα παραγωγικότητας (bonus), η οποία χορηγείται σε αναγνώριση όχι μόνο των μέχρι τότε προσπαθειών των υπηρετούντων μισθωτών, αλλά και προς τόνωση του ενδιαφέροντος και του ζήλου τους για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων της επιχείρησης, προϋποθέτει ενεργή σύμβαση, και άρα δεν τη δικαιούνται και όσοι υπάλληλοι αποχώρησαν με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προ της χορήγησης του ένδικου επιδόματος. ΑΠ 1077/2011,

σελ. 970.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Η παράβαση των άρθρων 106(1) και 102 ΣυνθΛΕΕ ενόψει των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης για τον ελληνικό λιγνίτη, Μελ. Σ. Δεμπεγιώτη,

σελ. 900.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος η ενός καταστήματος της επιχείρησής του κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος. ΑΠ 1/2012,

σελ. 974.

ΔΙΚΗ

Ο θεσμός της χρηματοδότησης δικαστικής ή διαιτητικής δίκης από τρίτο (Third Party Funding), Μελ. Ν. Κεραμέως, Α. Βασιλικοπούλου,

σελ. 915.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η εγγυητική επιστολή «σε πρώτη ζήτηση», όπου ο εγγυητής αδυνατεί να ελέγξει το υπαρκτό και νόμιμο του χρέους, δεν μεταπίπτει σε αφηρημένη υπόσχεση χρέους. Η εγγύηση για ορισμένο χρόνο απαιτεί ρητή και σαφή δήλωση του εγγυητή. ΕφΑθ 1415/2010,

σελ. 951.

ΕΜΠΟΡΟΙ

Οι διατάξεις που καθορίζουν ως νόμιμο τόκο και επιτόκιο υπερημερίας των οφειλών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ σε 6% ετησίως είναι ανίσχυρες ως αντικείμενες σε διατάξεις του Συντάγματος και στα άρθρα 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ. ΕφΑθ 2602/2012,

σελ. 937.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νομικό πρόσωπο. Ευθύνεται αδικοπρακτικά εις ολόκληρον και ο εκπρόσωπός του που την υπέγραψε. ΕφΑθ 4521/2010,

σελ. 953.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ενοχικό δικαίωμα του μετόχου επί του μερίσματος. Προαπαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που εγκρίνει τον ισολογισμό και αποφασίζει τη διανομή των ετησίων κερδών. Το μέρισμα καταβάλλεται εφ’ άπαξ και είναι αδιαίρετο. ΜΠρΣάμου 178/2012,

σελ. 939.

Προϋποθέσεις άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της. Δεν αρκεί ο χαρακτήρας της ως μονοπρόσωπης ούτε ότι ο μοναδικός μέτοχος ή μεγαλομέτοχος είναι και διαχειριστής. Απαιτείται κατάχρηση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας. ΜΠρΑθ 5689/2011 (σημ. Ρ. Κωνσταντίνου),

σελ. 940.

Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρίας. Συνέπειες επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εταιριών που συγχωνεύονται. Επί απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν, χωρίς αυτό να αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 6 του Ν 2166/1993, ότι οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρίας θα αναλάβουν τις ζημιές που προκύπτουν από τη λειτουργία της μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. ΑΠ 746/2011,

σελ. 947.

ΚΕΔΕ

Δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου και χρεών οφειλετών του που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την έννοια του ΚΕΔΕ. ΣτΕ 2164/2012,

σελ. 981.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Έννοια και διαφορές της από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Αγωγή αποκλειστικού διανομέα με αίτημα την καταβολή αποζημίωσης πελατείας. ΑΠ 103/2012,

σελ. 955.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Οι όροι του ασφαλιστηρίου δεσμεύουν τον ασφαλισμένο που δεν το υπέγραψε, εφ’ όσον στηρίζει σε αυτό τις αξιώσεις του, το προσκομίζει και το επικαλείται στο δικαστήριο. Εάν δεν περιλαμβάνεται περιορισμός στην επιλογή του ιατρού, η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να καλύψει την καταβληθείσα αμοιβή του επιλεγέντος ιατρού. ΕφΑθ 1903/2012,

σελ. 952.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν τα αρμόδια όργανα νομικού προσώπου, παρά το νόμο και τον διέποντα το νομικό πρόσωπο Κανονισμό, δεν εκδίδουν την προβλεπόμενη και αναγκαία απόφαση για να λάβει ο υπάλληλος τις βαθμολογικές ή/και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις που δικαιούται και η αξίωση από την αδικοπραξία αυτή έχει παραγραφεί, τότε το νομικό πρόσωπο υποχρεούται από τη διάταξη του άρθρου 938 ΑΚ να αποδώσει στον υπάλληλο την ωφέλεια από την παράνομη αυτή πράξη των οργάνων του. ΑΠ 1823/2011,

σελ. 976.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης των Βρυξελλών. Ευθύνη μεταφορέα για βλάβη ή απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων. Υπολογισμός αποζημίωσης. Αντικειμενική και εγγυητική ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Δικαιούται να επικαλεσθεί τους λόγους απαλλαγής ή περιορισμένης ευθύνης του μεταφορέα, εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από δική του αυτοτελή συμπεριφορά. ΕφΠειρ 112/2012,

σελ. 962.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΔΙΚΗΣ

Νεκρός ναύλος. Υποχρέωση καταβολής «νεκρού ναύλου» από τον αποστολέα παραγγελιοδόχο μεταφοράς στον μεταφορέα, σε περίπτωση που ματαιωθεί η συμφωνημένη μεταφορά από υπαιτιότητα του πρώτου. ΠΠρΠειρ 804/2011 (σημ. Μ. Χατζηαντωνίου),

σελ. 964.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)

Συμβαλλόμενα μέρη και περιεχόμενο σύμβασης. Εάν επιδιώκεται και χρηματοδοτικός σκοπός, ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του, εισπράττει από αυτόν το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων και το factoring αναγγέλλεται εγγράφως στους οφειλέτες. ΕφΠειρ 115/2012,

σελ. 963.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

Περιεχόμενο σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας και βασικά χαρακτηριστικά της. Οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991 καίτοι αναφέρονται σε εμπορικό αντιπρόσωπο εμπορευμάτων, εφαρμόζονται αναλογικά και σε εμπορικό αντιπρόσωπο παροχής υπηρεσιών. ΑΠ 539/2012,

σελ. 959.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σύσταση θυγατρικών εταιριών διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού τους. Δικαιώματα υποθηκοφυλάκων επί μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων κατά το Ν 1969/1991. Η διάταξη που περιορίζει τα δικαιώματά τους στο ποσό των 3.000 δρχ. για τις εν λόγω μεταβιβάσεις είναι αντισυνταγματική, αντικείμενη στην αρχή της αναλογικότητας. ΑΠ 1651/2011 (σημ. Ι. Βενιέρη),

σελ. 949.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν 3051/2002 με την οποία παρατάθηκε η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάταξη σε οργανική θέση συμβασιούχων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 17 του Ν 2839/2000, παραβιάζει τη ρύθμιση του άρθρου 103 παρ. 8 Συντ. περί απαγόρευσης από το νόμο μονιμοποίησης έκτακτου προσωπικού ή της μετατροπής των σχετικών συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. ΑΠ Ολ 21/2011,

σελ. 968.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απόρριψη αίτησης ρύθμισης χρεών, γιατί ο αιτών μεταβίβασε δόλια, εντός της τριετίας του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν 3869/2010, λόγω γονικής παροχής μισθωμένο ακίνητό του και απέμεινε με την πρώτη κατοικία του. Το ότι η διάθεση έγινε προς εκπλήρωση ηθικής υποχρέωσης προς το τέκνο δεν δικαιολογεί τη βλάβη των δανειστών και την προτίμηση εκπλήρωσης των ηθικών υποχρεώσεων έναντι των νομικών. ΕιρΠατρ 54/2012,

σελ. 948.

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης για πρώτη κατοικία σε οικοδομή που ανεγέρθηκε νομίμως σε τέτοιο οικόπεδο, αδιαφόρως αν αυτή ανεγέρθηκε στο εντός του ορίου του οικισμού τμήμα του οικοπέδου ή στο εκτός αυτού τμήμα που συμπληρώνει την αρτιότητα αυτού, αφού ο νόμος το θεωρεί ως εντός του ορίου του οικισμού. ΓνωμΝΣΚ 293/2011 (σημ. Λ. - Ε. Σωφρονά),

σελ. 978.

ΧΡΕΗ

Δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού εκ μέρους του Δημοσίου και χρεών οφειλετών του που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα κατά την έννοια του ΚΕΔΕ. ΣτΕ 2164/2012,

σελ. 981.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά ενόψει της Πρότασης Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, Μελ. Χ. Ταρνανίδου,

σελ. 925.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τη νομική πληρότητα του δικογράφου της αγωγής που έχει ως αίτημα, εκτός των άλλων, και την καταβολή αποδοχών για εργασία που παρασχέθηκε κατά τις Κυριακές και την έκτη ημέρα ανάπαυσης, στην πενθήμερη εβδομάδα εργασίας (δηλαδή τα Σάββατα), αρκεί ν’ αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς χρονολογίες, αφού οι ημέρες αυτές (Σάββατα και Κυριακές) προκύπτουν από το ημερολόγιο. ΑΠ 573/2011,

σελ. 971.