Ευρετήρια (Ιουλίου 2013)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 7/2013, Ιούλιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

DOMAIN NAME

Ο προσβάλλων σήμα με τη χρήση domain name έχει τη νομική υποχρέωση να διαγράψει το όνομα χώρου και να καταργήσει το διαδικτυακό τόπο. Μετά την απομάκρυνση της σελίδας του, η εμφάνιση του διαδικτυακού αυτού χώρου από τη μηχανή αναζήτησης Google σε ιστοσελίδες διευθυνσεολογίων, δεν συνιστά παράπτωμα του προσβάλλοντος, γιατί γίνεται ανεξάρτητα από τη βούλησή του και δεν μπορεί να επέμβει και να ζητήσει τη διαγραφή του. ΕφΑθ 1711/2013,

σελ. 672.

ΑΕΠΕΥ

Οι ΑΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένες να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του -υποψηφίου- πελάτη, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να υποδείξουν τις κατάλληλες υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά μέσα. ΕιρΑθ 3076/2011,

σελ. 705.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Έννοια αλληλόχρεου και ανοικτού λογαριασμού. Περιοδικό και οριστικό κλείσιμο. Η τράπεζα δικαιούται να κλείσει οποτεδήποτε το λογαριασμό και να απαιτήσει το κατάλοιπο. Περίπτωση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματός της. Το κλείσιμο του λογαριασμού καθιστά ληξιπρόθεσμη την απαίτηση και δεν είναι γενεσιουργός λόγος της. ΕφΑθ 5461/2012,

σελ. 695.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Συγχωνεύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα υπό το πρίσμα του Δικαίου Ανταγωνισμού, Μελ. Ι. Κόκκορη, Κ. Παπαδάκη,

σελ. 657.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Υπό την ισχύ του Ν 3557/2007 δεν επιτρέπεται το ασφαλιστήριο να διαλαμβάνει ρήτρα απαλλαγής του ασφαλιστή για τον παραπάνω λόγο και η τυχόν ήδη υφιστάμενη καθίσταται εφεξής αυτοδικαίως άκυρη. ΑΠ 1459/2012,

σελ. 706.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ

Προσβολή σήματος με τη χρήση διακριτικού γνωρίσματος που αποτελείται από ίδια λεκτική ένδειξη και με τον ίδιο τρόπο γραφής. Το ότι το διακριτικό γνώρισμα αποτελεί το επώνυμο του ιδρυτή της ανταγωνίστριας εταιρίας δεν καθιστά νόμιμη τη χρήση του. Το γεγονός της συνωνυμίας δεν αρκεί για να δικαιολογήσει το σφετερισμό της καλής φήμης της σηματούχου εταιρίας. ΕφΑθ 457/2013,

σελ. 670.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Η επιταγή μπορεί να εμφανισθεί προς πληρωμή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της πληρώτριας τράπεζας ή οποιοδήποτε άλλης τράπεζας μετά από εξουσιοδότηση της πληρώτριας. ΕφΑθ 5253/2012 (σημ. Α. Ι. Αθανασά, Χ. Α. Αθανασά, Ι. Α. Αθανασά),

σελ. 707.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Εκλογή μελών ΔΣ βάσει καταλόγων. Το σύστημα αυτής της εκλογής, αν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό, μπορεί να εισαχθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. ΑΠ 476/2012,

σελ. 688.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζόμενου, η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού δεν είναι απεριόριστη αλλά υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 ΑΚ. Καταχρηστική, και επομένως άκυρη, είναι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, όταν οφείλεται σε κακότητα, εμπάθεια, μίσος ή έχθρα ή σε λόγους εκδίκησης, συνεπεία προηγηθείσης νόμιμης αλλά μη αρεστής στον εργοδότη συμπεριφοράς του εργαζομένου. ΑΠ 601/2013,

σελ. 717.

Το γεγονός ότι η καταβολή της αποζημίωσης προηγήθηκε της επίδοσης προς την ενάγουσα του εγγράφου καταγγελίας της σύμβασής της ουδεμία επίδραση ασκεί στο κύρος της καταγγελίας, αφού κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις. ΕφΑθ 6003/2012 (σημ. Π. Μπουμπουχερόπουλος),

σελ. 719.

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

Η σύμβαση μεσιτείας είναι άτυπη και μπορεί να συναφθεί σιωπηρά. Τρόποι λήξης της σχέσης μεσιτείας. Νόμιμη διπλή μεσιτική εντολή και διπλή αμοιβή. ΕφΠειρ 165/2012,

σελ. 715.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας με δημόσια εκτέλεση. Δημόσια εκτέλεση θεωρείται και η ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση σε καμπίνες ή σε σαλόνια πλοίου. Ευρύτητα έννοιας «υλικού φορέα». ΕφΑθ 4419/2012 (σημ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 681.

ΣΗΜΑ

Προσβολή σήματος με τη χρήση διακριτικού γνωρίσματος που αποτελείται από ίδια λεκτική ένδειξη και με τον ίδιο τρόπο γραφής. Το ότι το διακριτικό γνώρισμα αποτελεί το επώνυμο του ιδρυτή της ανταγωνίστριας εταιρίας δεν καθιστά νόμιμη τη χρήση του. Το γεγονός της συνωνυμίας δεν αρκεί για να δικαιολογήσει το σφετερισμό της καλής φήμης της σηματούχου εταιρίας. ΕφΑθ 457/2013,

σελ. 670.

Ο προσβάλλων σήμα με τη χρήση domain name έχει τη νομική υποχρέωση να διαγράψει το όνομα χώρου και να καταργήσει το διαδικτυακό τόπο. Μετά την απομάκρυνση της σελίδας του, η εμφάνιση του διαδικτυακού αυτού χώρου από τη μηχανή αναζήτησης Google σε ιστοσελίδες διευθυνσεολογίων, δεν συνιστά παράπτωμα του προσβάλλοντος, γιατί γίνεται ανεξάρτητα από τη βούλησή του και δεν μπορεί να επέμβει και να ζητήσει τη διαγραφή του. ΕφΑθ 1711/2013,

σελ. 672.

Καν (ΕΚ) 40/1994. Άρθρο 15, παρ. 1. Έννοια της ουσιαστικής χρήσεως. Σήμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως στοιχείο σύνθετου σήματος ή σε συνδυασμό με άλλο σήμα. ΔικΕΕ υπόθ. C-12/2012, απόφ. της 18.4.2013 (σημ. Ά. Μήτσου),

σελ. 675.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Συγχωνεύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα υπό το πρίσμα του Δικαίου Ανταγωνισμού, Μελ. Ι. Κόκκορη, Κ. Παπαδάκη,

σελ. 657.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής και αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 219/1991. Μικτή σύμβαση με στοιχεία αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπείας, αποκλειστικής ή μη διανομής και εξυπηρέτησης μετά την πώληση των προϊόντων του προμηθευτή. ΕφΑθ 828/2013,

σελ. 712.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

Η χρηματοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, Μελ. Ι. Ληξουριώτη,

σελ. 642.

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημιουργία Συνεγγυητικού Κεφαλαίου που διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2533/1977. Καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές όταν ΕΠΕΥ αδυνατεί οριστικά να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από επενδυτικές υπηρεσίες. ΕφΑθ 381/2013,

σελ. 698.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης διοικητικού συμβουλίου σωματείου (γνωμ.), Μελ. Γ. Διαμαντόπουλου,

σελ. 652.

Ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου κατά το άρθρο 101 ΑΚ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής, η οποία θεωρείται ότι δεν έχει οργανική αυτοτέλεια και οι αποφάσεις της προσβάλλονται ως αποφάσεις της ίδιας της γενικής συνέλευσης. ΕφΑθ 2853/2012,

σελ. 690.

Συνταγματικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Απόρροιά του είναι η αρχή της πολλαπλότητας των μη κερδοσκοπικών σωματείων. Η ίδρυση και η λειτουργία τους υπόκειται μόνο σε δικαστικό έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Ελέγχεται η κατάχρηση του δικαιώματος ίδρυσης ιδίως στην περίπτωση της δυνατότητας δημιουργίας πλάνης περί την ταυτότητα του σωματείου λόγω ταυτεπωνυμίας. Είναι σύννομη η δημιουργία περισσοτέρων αστικών σωματείων εργαζομένων ή συνταξιούχων τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε όλα. Η ενδεχόμενη στέρηση πόρων του αρχικού σωματείου λόγω απώλειας μελών δεν αποτελεί λόγο απαγόρευσης ίδρυσης του νέου. Υποχρέωση διακριτών επωνυμιών. Δεν απαγορεύεται η συμμετοχή στην προσωρινή διοίκηση του νέου σωματείου εν ενεργεία μελών του προϋπάρχοντος. Η συμμετοχή τους στην ίδρυση του νέου σωματείου τεκμαίρει σιωπηρή αποχώρησή τους από το πρώτο. ΠΕφΑθ 4546/2012,

σελ. 693.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σε περίπτωση διαπίστωσης από τη φορολογική αρχή, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, φορολογικής παράβασης συνισταμένης, μεταξύ άλλων, στη λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτά, αθροιστικά λαμβανόμενη κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει το οριζόμενο στο νόμο ποσό, επιβάλλονται στους παραβάτες τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2523/1997 μέτρα (όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο), τα οποία αίρονται κατά τους όρους των παρ. 5 και 6 του ίδιου άρθρου. ΣτΕ 1159/2012,

σελ. 724.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η μίσθωση ακινήτων και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται με τη μίσθωση αυτή μπορούν να συνιστούν μια ενιαία παροχή πλήρως απαλλασσόμενη του ΦΠΑ. ΔικΕΕ υπόθ. C-392/2011,
απόφ. της 27.9.2012,

σελ. 728.