Ευρετήρια (Νοεμβρίου 2013)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2013, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Δικονομική σύμβαση για την αποδεικτική δύναμη του αποσπάσματος των βιβλίων της τράπεζας για την κίνηση, το κλείσιμο και το κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού. Επικύρωση εκτυπωθέντος αποσπάσματος μηχανογραφικώς τηρουμένων εμπορικών βιβλίων. ΕφΑθ 3632/2013,

σελ. 1045.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Αν μία πράξη παραβιάζει συγχρόνως τις ειδικές διατάξεις του Ν 146/1914 και τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ εφαρμόζεται η δεκαοκτάμηνη παραγραφή του άρθρου 19 του Ν 146/1914 και όχι η του άρθρου 937 ΑΚ. ΕφΛαρ 337/2013,

σελ. 1034.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ζητήματα ευθύνης της μητρικής για επιχειρηματικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρίας στους ομίλους επιχειρήσεων. Σύγχρονη συγκριτική προσέγγιση από σκοπιά του εταιρικού δικαίου του ομίλου επιχειρήσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού, Μελ. Ν. Πίτσου,

σελ. 1019.

ΑΠΕΡΓΙΑ

Αν το δικαίωμα της απεργίας έχει ασκηθεί κατά τρόπο που προφανώς υπερβαίνει την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, η απεργία καθίσταται καταχρηστική και συνεπώς παράνομη. ΑΠ 543/2013,

σελ. 1084.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

Επί καταγγελίας της σύμβασης πρακτόρευσης χωρίς σπουδαίο λόγο, η εργοδότρια εταιρία οφείλει να καταβάλει την οφειλόμενη αμοιβή για το εκτελεσθέν έργο και προμήθεια. Ρητή ή σιωπηρή καταγγελία. ΕφΑθ 6280/2012,

σελ. 1053.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ

Καν. (ΕΚ) 44/2001. Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Άρθρα 5, σημείο 1, στ. α΄, και 15, παρ. 1 - Έννοιες «διαφορές εκ συμβάσεως» και «σύμβαση καταναλωτή». Τριτεγγύηση. Εγγύηση συμβάσεως πιστώσεως. ΔικΕΕ υπόθ. C-419/2011, απόφ. της 14.3.2013,

σελ. 1059.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για την παραδεκτή υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από τακτικό διοικητικό δικαστήριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει στην απόφαση του ερωτώντος δικαστηρίου αφενός μεν να παρατίθενται και να τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους το ζήτημα που αποτελεί το αντικείμενο του ερωτήματος είναι, όπως ορίζει ο νόμος, «γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων», αφετέρου δε να αναδεικνύεται επαρκώς ότι το ζήτημα τούτο «ανακύπτει» πράγματι στη συγκεκριμένη διαφορά, ότι είναι δηλαδή κρίσιμο και λυσιτελές για την επίλυσή της. ΣτΕ Ολ 1843/2013,

σελ. 1092.

Η αίτηση αναίρεσης εφετειακής απόφασης, απορριπτικής ανακοπής ερημοδικίας, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989 περί απαραδέκτου, στην περίπτωση που η διαφορά που επιλύθηκε από το δικαστήριο της ουσίας ερήμην του αναιρεσείοντος έχει χρηματικό αντικείμενο, υπολειπόμενο του θεσπισθέντος με τις ίδιες διατάξεις κατωτάτου ορίου των 5.900 ευρώ. ΣτΕ 3337/2012,

σελ. 1095.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Βασικά χαρακτηριστικά. Διάκρισή της από τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Εφαρμοστέες διατάξεις στην σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας (ΠΔ 219/1991). Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής του σε σύμβαση διανομής. ΕφΑθ 3871/2013,

σελ. 1064.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Αναιτιώδες της ενοχής από επιταγή. Προϋποθέσεις προβολής προσωπικών ενστάσεων, όπως η ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού, κατά του τρίτου κομιστή. Νόμιμα η αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής στρέφεται μόνον κατά του εκδότη και όχι κατά των οπισθογράφων δίγραμμης επιταγής ενεχυρική οπισθογράφηση. ΕφΑθ 4648/2013,

σελ. 1055.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εργατικό ατύχημα, δηλαδή ατύχημα από βίαιο συμβάν, που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο, θεωρείται και ο τραυματισμός του μισθωτού εξαιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς την σύσταση του οργανισμού του παθόντος, αλλά συνδεομένου με την εργασία του, λόγω της εμφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση αυτής. ΑΠ 998/2012,

σελ. 1077.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Η ανώνυμη εταιρία δεσμεύεται απέναντι στους τρίτους από τις πράξεις των οργανικών εκπροσώπων της και εκείνων που ορίσθηκαν ως υποκατάστατα όργανά της, έστω και αν οι πράξεις τους υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού ή παραβιάζουν περιορισμούς τεθέντες από το καταστατικό ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου. ΕφΑθ 3854/2013,

σελ. 1034.

Η γενική συνέλευση μπορεί να ανακαλεί ελεύθερα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς περιορισμούς και επιζήμιες συνέπειες. Εάν διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, η σχέση του χαρακτηρίζεται ως σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας. ΠΠρΘεσ 15560/2013,

σελ. 1036.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια. ΑΠ 998/2012,

σελ. 1077.

Η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 8 του Ν 3198/1955 προϋποθέτει ρητώς μισθωτούς που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και δεν επεκτείνεται και σε εκείνους που η εργασιακή τους σχέση είναι ορισμένου χρόνου, όπως είναι και η σύμβαση των εργαζομένων που έχουν προσχωρήσει σε κανονισμό του εργοδότη, με τον οποίο προβλέπεται η αποχώρηση από την εργασία με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας. ΑΠ 170/2013,

σελ. 1081.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Αν μία πράξη παραβιάζει συγχρόνως τις ειδικές διατάξεις του Ν 146/1914 και τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ εφαρμόζεται η δεκαοκτάμηνη παραγραφή του άρθρου 19 του Ν 146/1914 και όχι η του άρθρου 937 ΑΚ. ΕφΛαρ 337/2013,

σελ. 1034.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προβληματισμοί σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, Μελ. Γ. Αργυρού, Κ. Δελούκα-Ιγγλέση,

σελ. 1011.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ο πιστωτής που δεν ανήγγειλε εμπρόθεσμα την απαίτησή του μπορεί με δικά του έξοδα να ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει την επαλήθευσή της. Η ανακοπή στρέφεται κατά του συνδίκου. ΠΠρΑθ 702/2013,

σελ. 1042.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έννοια μικτών συμβάσεων. Μορφές εμφάνισής τους. Μικτή σύμβαση ομαλής παρακαταθήκης και εθνικής χερσαίας μεταφοράς πραγμάτων. Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης κατά την τότε ισχύουσα διάταξη του άρθρου 2α του Ν 703/1977. ΕφΠειρ 739/2013,

σελ. 1066.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίσθηκαν με το Δημόσιο πριν από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ, των παρ. 7 και 8 του άρθρου 103 του Συντ. και των άρθρων 5 και 11 του ΠΔ 164/2004, που άρχισε να ισχύει από 19.7.2004 και διαγράφει τις προϋποθέσεις μετατροπής των κατά την έναρξη της ισχύος του ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, συνεχίζονται δε και είναι ενεργές κατά τον χρόνο έναρξης της ισχύος τους και μετά ταύτα και καλύπτουν κατά την φύση τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις. ΑΠ 530/2013,

σελ. 1074.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

Ν 4053/2012 περί ταχυδρομικών υπηρεσιών. Εάν ο αποστολέας επιλέξει την αποστολή αντικειμένου με δηλωμένη την αξία του, σε περίπτωση απώλειάς του αποζημιώνεται με ποσό ίσο με τη δηλωθείσα αξία. Εξάμηνη προθεσμία γραπτής όχλησης από την κατάρτιση της σύμβασης. ΜΕφΑθ 3735/2013,

σελ. 1071.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

Καταγγελία της από τον εκμισθωτή λόγω αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτή. Ο όρος στη σύμβαση ότι ο εκμισθωτής μπορεί να απαιτήσει και τα μελλοντικά μισθώματα φέρει τον χαρακτήρα ποινικής ρήτρας, η οποία μπορεί, μετά από αίτημα, να μειωθεί στο προσήκον μέτρο. ΠΠρΘεσ 682/2013,

σελ. 1073.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ

Αντισυμβατική συμπλήρωση ατελούς κατά την έκδοσή της συναλλαγματικής. Κατά ποίων προβάλλεται η σχετική ένσταση. Βάρος απόδειξης. Διαφορές ένστασης αντισυμβατικής συμπλήρωσης από την ένσταση της πλαστότητας. ΜΕφΛαρ 62/2013, (σημ. Ν. Κάμτσιου - Μπέτζιου),

σελ. 1057.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Υποχρεωτική μετατροπή των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών (ΕΑΣ) σε αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΑΣ) ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ). Διαδοχικές παρατάσεις, με νομοθετικές διατάξεις, της θητείας των υφισταμένων διοικήσεων των ΕΑΣ και των αντιπροσώπων που συγκροτούν τη γενική συνέλευση της ΕΑΣ μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατροπή τους. Οι ΕΑΣ με αρνητική οικονομική θέση μπορούν να αποφασίσουν την υπαγωγή τους στην εκκαθάριση του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν 4015/2011. ΜΕφΛαρ 58/2013,

σελ. 1039.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συνδικαιούχων δεν χωρεί υποκατάσταση από τους τυχόν κληρονόμους του έναντι της τράπεζας. Εάν ο επιζών καταθέτης εισπράξει ολόκληρο το ποσό, οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος αξιώνουν από αυτόν το τμήμα της κατάθεσης που αναλογούσε στον δικαιοπάροχό τους, βάσει της εσωτερικής σχέσης των καταθετών. ΕφΠειρ 626/2013,

σελ. 1049.

Σύναψη στεγαστικού δανείου σε ελβετικά φράγκα με γνώμονα την ισοτιμία ελβετικού φράγκου σε σχέση με το ευρώ. Απόσβεση του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης κατ’ άρθρο 157 ΑΚ, καθόσον η ισοτιμία ήταν ήδη επιβαρυντική για τους αιτούντες για χρονικό διάστημα πλέον της διετίας από την άσκηση της κύριας αγωγής. ΜΠρΑθ 10930/2013,

σελ. 1050.

Σύμφωνα με διατάξεις του Ν 2601/1998, επί μη ύπαρξης συμφωνίας, ο ανατοκισμός των τόκων γίνεται αυτοδικαίως ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστον όριο. Ο χαρακτηρισμός της απαίτησης ως τραπεζικής υφίσταται και μετά την έκδοση διαταγής πληρωμής. Επιβολή ανωτάτων ορίων στις προσαυξημένες με τόκους απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. ΕφΛαρ 331/2013,

σελ. 1051.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στο Ν 3869/2010 εντάσσονται και τα δάνεια που χορηγούνται με την εγγύηση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ και πρώην ΤΕΜΠΜΕ) ή του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν ασκείται καταχρηστικά η αίτηση μεταρρύθμισης προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη, όταν ο αιτών δεν καταβάλει τα ποσά που ορίστηκαν με αυτήν. ΕιρΡεθ 113/2013, (σημ. Ι. Βενιέρη),

σελ. 1043.

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΜΑ)

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν 1249/1982 για προσδιορισμό και αμφισβήτηση της αντικειμενικής αξίας ακινήτου - Με αφορμή την ΣτΕ 535/2013, Μελ. Λ. - Ε. Σωφρονά,

σελ. 1029.

Η απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων για την εισφορά ακινήτου στη συγχωνεύουσα ή μετατρεπόμενη ΑΕ χορηγείται υπό τον όρο της επί πενταετία χρησιμοποίησης του εισφερόμενου ακινήτου αποκλειστικώς για τις ανάγκες της συγχωνεύουσας ή μετατραπείσας εταιρίας και η εκπλήρωση του όρου αυτού ερευνάται κατ΄ αρχήν αντικειμενικώς. Εάν, όμως, η εκπλήρωση του όρου αυτού καταστεί ανέφικτη συνεπεία κυριαρχικής ενέργειας της Διοίκησης που μεταβάλλει την νομική κατάσταση του ακινήτου, η απαλλαγή δεν αίρεται, διότι στην περίπτωση αυτή δεν ευθύνεται η εταιρεία που δεν χρησιμοποίησε το ακίνητο, αλλά η Διοίκηση κατέστησε αδύνατη την χρησιμοποίησή του. ΤρΔΠρΝαυπλίου 3/2013,

σελ. 1099.