Ευρετήρια Οκτωβρίου 2014

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/2014, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Ενημερωτικό φυλλάδιο που περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες. Χαρακτηρισμός μιας εμπορικής πρακτικής ως «παραπλανητικής». Περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να προσαφθεί σε βάρος του επιχειρηματία αθέτηση της υποχρεώσεως ευσυνειδησίας. ΔικΕΕ Υπόθ. C-435/2011, απόφ. της 19.9.2013,

σελ. 989.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αξιοποίηση μισθωτής εργασίας μέσω συμβάσεων έργου και συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων - Κριτήρια διάκρισης (γνωμ.), Μελ. Δ. Ζερδελής,

σελ. 930.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Tο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Συγκριτική θεώρηση με ευρωπαϊκές πρακτικές - Κριτική αξιολόγηση, Μελ. Κ. Κυρατσού/Ε. Ταστσίδου,

σελ. 947.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σύμβαση διαιτησίας, κυρωθείσα με νόμο. Συμβατικοί όροι από τους οποίους προκύπτει η σαφής βούληση των μερών να παραιτηθούν από την άσκηση αγωγής ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης. Ο εκ των προτέρων συμβατικός αποκλεισμός του δικαιώματος προσβολής διαιτητικής απόφασης, για οποιονδήποτε λόγο, ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων είναι σύννομος, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ρητή συμφωνία. ΕφΑθ 2126/2014, (σημ. Α. Δημολίτσα),

σελ. 985

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αξιώσεις του Δημοσίου. Η διάταξη του Ν 2676/1999, καθώς αφορά παραγεγραμμένες αξιώσεις των οποίων η παραγραφή είχε αρχίσει πριν από το προηγούμενο της δημοσιεύσεώς της οικονομικό έτος, είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος. ΣτΕ Ολ 3174/2014,

σελ. 999.

Για αξιώσεις του φορολογουμένου προς επιδίκαση τόκων κατά την επιστροφή φόρων κ.λπ. αχρεωστήτως καταβληθέντων ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 3 του Ν 2120/1993 και του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου. Ειδικότερα, ως προς το ύψος του επιτοκίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του Ν 1473/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 2120/1993, ο δε χρόνος ενάρξεως της τοκοφορίας, ρυθμίζεται από την προγενέστερη διάταξη του άρθρου 21 του ΚΔ της 26.6/10.7.1944. ΣτΕ Ολ 2190/2014,

σελ. 1001.

Η διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε΄ του Ν 3296/2004, ως έχει, αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος. ΣτΕ Ολ 3316/2014,

σελ. 1005.

ΕΜΠΟΡΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έννοια εμφανούς και κρυπτόμενου εμπόρου. Για τις ενοχές που δημιουργούνται από τη δράση του φαινόμενου εμπόρου ευθύνεται εις ολόκληρον και ο κρυπτόμενος. ΕφΠειρ 438/2014,

σελ. 959.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Εάν ο λήπτης γνωρίζει τη μη ύπαρξη αντικρύσματος ή την ακυρότητα της αιτίας έκδοσης δεν απαλλάσσει τον εκδότη από την ποινική του ευθύνη αλλά του παρέχει τη δυνατότητα απόκρουσης των αγωγών. ΜΕφΑθ 3974/2014,

σελ. 980.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Προϋποθέσεις υποχρεωτικής άσκησης εταιρικής αγωγής από το ΔΣ κατά των μελών του. Προϋποθέσεις διορισμού ειδικού εκπροσώπου που θα διεξάγει τη δίκη, ανεξάρτητα από το εάν οι αξιώσεις της εταιρίας αφορούν ορισμένα ή όλα τα μέρη του ΔΣ. ΕφΛαρ 24/2014,

σελ. 965.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Νέα πρόταση Οδηγίας για την ενίσχυση της θέσης του μετόχου, τις αμοιβές μελών ΔΣ και τη διαφάνεια του ρόλου των πληρεξούσιων συμβούλων και των διαμεσολαβητών, Μελ. Α. Αλεξανδροπούλου,

σελ. 940.

Περιπτώσεις μετατροπής-μετασχηματισμού εταιριών χωρίς να επέρχεται μεταβίβαση με ειδική διαδοχή της εταιρικής περιουσίας. Απαιτείται η εταιρική περιουσία να έχει τον αυτό φορέα. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ομόρρυθμη εταιρία. ΜΕφΑθ 3397/2014,

σελ. 966.

ΜΕΣΙΤΕΙΑ

Σύναψη σύμβασης μετά την μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας από τον μεσίτη. Αν διεκόπησαν οι ενέργειες του μεσίτη και παρά ταύτα η σύμβαση καταρτίσθηκε μεταγενέστερα, συνεπεία των προτέρων ενεργειών του, οφείλεται μεσιτική αμοιβή. ΕφΑθ 3843/2014,

σελ. 983.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Η διασυνοριακή δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση προϊόντων νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στο κοινοτικό-ενωσιακό δίκαιο, Μελ. Β. Δούβλης,

σελ. 916.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Το ατομικό δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας, που προστατεύει το άρθρο 5 παρ. 1 Συντ., συμπεριλαμβάνει και την αναγνώριση της ελευθερίας των συμβάσεων, στην οποία, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται να επεμβαίνει περιοριστικά ο νομοθέτης, εκτός εάν μία τέτοια επέμβαση δικαιολογείται από το ότι η άσκηση της ελευθερίας προσβάλλει δικαιώματα τρίτων ή προσκρούει σε άλλες διατάξεις του Συντάγματος ή ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών, ή αποβαίνει εις βάρος της εθνικής οικονομίας. ΑΠ Ολ 5/2014,

σελ. 995.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έννοια έργου κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Ν 2121/1993. Πρωτοτυπία. Δικαιώματα δημιουργού. Νόμιμα τεκμήρια προσδιορισμού του δημιουργού του έργου και του δευτερογενούς δικαιούχου. ΕφΑθ 1567/2014,

σελ. 961.

ΠΡΟΣΤΗΣΗ

Έννοια πρόστησης. Αντικειμενική ευθύνη προστήσαντος για τις αδικοπραξίες που διέπραξε ο προστηθείς κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατέθηκε ή κατά κατάχρησή της. Σχέση πρόστησης μεταξύ ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, της αντιπροσώπου της τραπεζικής (ή ασφαλιστικής) εταιρίας και του συνεργάτη της τελευταίας. ΕφΛαρ 99/2014,

σελ. 978.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Μόνη η επίκληση της μη άσκησης ατομικής αγωγής του αιτούντος την πτώχευση δεν θεμελιώνει την ένσταση του οφειλέτη για καταχρηστικότητα της αίτησης πτώχευσης. ΕφΛαρ 12/2014,

σελ. 968.

Διαδικασία εξυγίανσης. Λήψη προληπτικών μέτρων από την κατάθεση της συμφωνίας προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη απόφασης για την επικύρωσή της ή μη. Προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. ΕφΑθ 3376/2014,

σελ. 969.

ΣΗΜΑ

Επί προσβολής προγενέστερου σήματος, όταν ταυτίζονται σήματα και προϊόντα, η προστασία είναι απόλυτη και τεκμαίρεται αμάχητα η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης. ΜΕφΑθ 3317/2014,

σελ. 959.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ

Είναι σύμβαση μίσθωσης ακινήτου και διέπεται από τις διατάξεις περί μίσθωσης του ΑΚ και του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο μισθωτής, μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει αποζημίωση ίση με το συμφωνηθέν μίσθωμα για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο. Αυτή η αποζημίωση χρήσης δεν έχει το χαρακτήρα μισθώματος και δεν οφείλεται σε δήλη ημέρα. Για την υπερημερία του τέως μισθωτή απαιτείται όχληση. ΜΕφΠειρ 734/2013,

σελ. 984.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών. Ετήσια παραγραφή των συμβατικών και εξωσυμβατικών αξιώσεων του παραλήπτη για απώλεια ή βλάβη του φορτίου κατά του θαλάσσιου μεταφορέα. Οι αξιώσεις του ασφαλιστή κατά του μεταφορέα, εάν η ασφαλιστική υποκατάσταση έλαβε χώρα πριν την ετήσια παραγραφή, παραγράφονται 6 μήνες μετά την υποκατάσταση. ΑΠ 1092/2014,

σελ. 981.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σωματείο, οποιουδήποτε τύπου, μπορούν να ιδρύσουν μόνο φυσικά πρόσωπα και σωματεία και όχι εταιρίες. ΕφΑθ 5221/2014,

σελ. 967.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Διαδικασία εξυγίανσης κυπριακής τράπεζας. Τα λαμβανόμενα μέτρα εκκαθάρισης και εξυγίανσης από τις αρχές κράτους μέλους της ΕΚ παράγουν αποτελέσματα και στην ημεδαπή χωρίς άλλη διατύπωση. ΜΠρΑθ 5881/2014,

σελ. 971.

Η εισφορά του Ν 128/1975 και ο ήδη καταργηθείς- ΕΦΤΕ βαρύνουν έναντι του κράτους τις τράπεζες, οι οποίες έχουν δυνατότητα συμβατικής μετακύλισής τους στους δανειολήπτες. Ανώτατο όριο οφειλής από ανατοκισμό τόκων σε συμβάσεις δανείων ή αλληλόχρεου λογαριασμού με πιστωτικά ιδρύματα. Σε αυτό δεν μπορεί να προστεθεί καμία περαιτέρω επιβάρυνση. ΕφΑθ 3288/2014,

σελ. 972.

Σύναψη, εν αγνοία του φερομένου ως πιστούχου, σύμβασης πίστωσης από υπαλλήλους τραπέζης, οι οποίοι γνώριζαν ότι ο φερόμενος ως πληρεξούσιος του δανειολήπτη είχε προσκομίσει πλαστό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εις ολόκληρον ευθύνη της προστήσασας τράπεζας, που δεν αίρεται από το ότι οι υπάλληλοι ενήργησαν κατά κατάχρηση της υπηρεσίας τους. ΜΠρΠρεβ 187/2014,

σελ. 975.

Δανειακές συμβάσεις για κάλυψη προσωπικών αναγκών. Τα έξοδα δανείου δεν αποτελούν προμήθεια, που απαγορεύεται στα δάνεια με επιτόκιο προσδιοριζόμενο ελεύθερα από τις τράπεζες. Είναι χρηματική απεικόνιση του νόμιμου λειτουργικού κόστους της τράπεζας για την έγκριση του κάθε δανείου. ΕιρΑθ 1283/2014,

σελ. 977.