ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος 2017

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από την έναρξη ισχύος του Ν 2150/1993, οι ήδη υπηρετούντες στο ΙΚΑ γιατροί, όπως και οι στο εξής προσλαμβανόμενοι με την ειδική σύμβαση του άρθρου 10 του ΝΔ 1204/1972, εφόσον δεν υπάγονται στις εξαιρετικές περιπτώσεις των παρ. 3 περ. α’ και β’ και 4 εδ. β’ του Ν 2150/1993, εξομοιώνονται μισθολογικά με τους μόνιμους θεραπευτές του ΙΚΑ. ΑΠ 121/2016,

σελ. 139.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Η ελλιπής από τον εργοδότη καταβολή αποζημίωσης, την οποία δικαιούται ο μισθωτός σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου αυτού, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της καταγγελίας, εάν είναι δικαιολογημένη κατά την καλή πίστη, όπως όταν οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη του εργοδότη ως προς την έκταση των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, βάσει των οποίων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης. ΑΠ 261/2016,

σελ. 129.

Όταν στη σύμβαση εργασίας ή τον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης, που περιέχουν τον όρο της αυτοδίκαιης αποχώρησης του μισθωτού μόλις συμπληρώσει το όριο ηλικίας, αναγνωρίζεται ή παρέχεται δικαίωμα στον εργοδότη να τον απολύει ελευθέρως και πριν από το τιθέμενο όριο ηλικίας ή στον μισθωτό να παραιτείται, η σύμβαση εργασίας ως τελούσα υπό διαλυτική εξουσιαστική αίρεση, μεταβάλλεται σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας αυτής από τον εργοδότη, ο μισθωτός δικαιούται την από τον Ν 2112/1920 αποζημίωση. ΑΠ 425/2016, (παρατ. Ά. Λεβέντη),

σελ. 124.

ΑΠΟΛΥΣΗ

Επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομοτεχνικούς λόγους, η απόφαση αυτή του εργοδότη να ανταπεξέλθει στη διαφαινόμενη οικονομική κρίση της επιχείρησης δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια, αλλά ελέγχεται, αφενός ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής αυτής και της καταγγελίας της σύμβασης συγκεκριμένου εργαζόμενου, ως έσχατου μέσου της αντιμετώπισης των προβλημάτων της επιχείρησης και αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζόμενου ως απολυτέου, επιλογή η οποία πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια. ΑΠ 261/2016,

σελ. 129.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Επί σύμβασης ασφάλισης προσώπων, ο ασφαλιστής προκειμένου να απαλλαγεί, οφείλει να αποδείξει την παραβίαση των προσυμβατικών υποχρεώσεων του ασφαλισμένου. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τη γνώση εκ μέρους του ασφαλιστή της παράβασης, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται άμεσα. ΕφΑθ 2072/2016,

σελ. 82.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραδεκτό αναίρεσης. Θεωρείται ότι υπάρχει προηγούμενη νομολογία μόνο όταν έχει επιλυθεί από το ΣτΕ υπόθεση με τα ίδια η ουσιωδώς παρεμφερή πραγματική περιστατικά. ΣτΕ 4411/2015,

σελ. 151.

ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ενεχύραση επιταγών με οπισθογράφηση. Ενεχύραση υπέρ της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός, της χρηματικής απαίτησης του ενεχυραστή-καταθέτη. Είναι επιτρεπτή η κατάσχεση της ενεχυρασθείσας απαίτησης, εις χείρας της τράπεζας ως τρίτης, από δανειστή του ενεχυραστή. ΕφΑθ 2171/2016,

σελ. 86.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Ενεχυριακή οπισθογράφηση επιταγής σε τράπεζα. Η επιδίωξη ικανοποίησης της απαίτησης του δανειστή έναντι του οφειλέτη ακόμη και με αναγκαστική εκτέλεση είναι άσκηση ουσιαστικού δικαιώματος. Η καταχρηστικότητά της ερευνάται με το 281 ΑΚ. ΜΕφΑνΚρητ 15/2016,

σελ. 94.

Λευκή επιταγή. Προϋποθέσεις προβολής της ένστασης αντισυμβατικής συμπλήρωσης της στον τρίτο κομιστή. ΜΕφΒορΑιγ 3/2016,

σελ. 92.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας να ζητήσει την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης για λόγους που αφορούν τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που τη συγκάλεσε και για το λόγο ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα αναβολής λήψης απόφασης. ΜΠρΘεσ 6231/2016, σελ. 64.

Δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας. Ρύθμισή της κατά τις διατάξεις του Ν 3461/2006 ως ίσχυαν κατά την υποβολή της. ΑΠ 480/2016,

σελ. 59.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ

Η εταιρία δεσμεύεται έναντι τρίτων από τις πράξεις των οργανικών εκπροσώπων της, έστω και αν αυτές υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού ή παραβιάζουν τους τιθέμενους από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης περιορισμούς. ΕφΙωαν 104/2016,

σελ. 57.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Άκυρη και ατέλεστη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ναυτικής εταιρίας - Ελαττωματική απόφαση διοικητικού συμβουλίου (Γνωμοδότηση). Μελ. Λ. Κοτσίρης,

σελ. 1.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο, η συνδρομή του οποίου κρίνεται κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης. Η υπαιτιότητα του αιτούντος την έξοδό του εταίρου στη δημιουργία του σπουδαίου λόγου μπορεί να θεμελιώσει ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματός του. ΕφΑνΚρητ 16/2015,

σελ. 66.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νομικά ζητήματα. Μελ. Β.Α. Χριστιανός,

σελ. 10.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ)

Απαντήσεις σε προδικαστικά ερωτήματα για ΚΕΔΕ και υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε αιτήσεις αναστολής και ανακοπής. ΣτΕ ΕΑ 215/2016,

σελ. 155.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Προστασία πρωτότυπου έργου ως πνευματικού δημιουργήματος. Προστασία συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων. Δικαιούχοι είναι οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες όπως ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές. ΕφΑθ 761/2016, (παρατ. Κ. Κυπρούλη),

σελ. 48.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι προδιατυπωμένοι ΓΟΣ πρέπει να παρέχουν επαρκή ενημέρωση του καταναλωτή ιδίως για τις υποχρεώσεις του, προκειμένου να επιλέξει την κατάλληλη γι’ αυτόν ασφαλιστική σύμβαση. ΠΠρΑθ 4065/2015,

σελ. 103.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Διαδικασία εξυγίανσης. Άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 99 επ. ΠτΚ (πριν την τροποποίησή τους με τον Ν 4446/2016). ΠΠρΗρακλ 98/2016,

σελ. 73.

Και πάλι το ζήτημα των ασφαλειών τρίτων για οφειλές που ρυθμίζονται με προπτωχευτική συμφωνία εξυγίανσης (άρθρο 106γ Πτωχευτικού Κώδικα, όπως προήλθε με το Ν 4446/2016). Μελ. Π. Μάζης,

σελ. 40.

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Σκοπός. Δεν πρέπει να παραβλέπεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΠτΚ (πριν την τροποποίησή τους με το Ν 4446/2016). ΠΠρΗρακλ 29/2016, (παρατ. Η. Μπέτζιος),

σελ. 68.

ΣΗΜΑ

Δικαιώματα σηματούχου. Παραποίηση και απομίμηση σύνθετου σήματος. Κρίσιμη είναι η συνολική εκτύπωση, στην οποία κατά κανόνα ιδιαίτερη σημασία έχει το λεκτικό μέρος. ΕφΑνΚρητ 16/2016,

σελ. 53.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ

Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, κατά την ορθότερη άποψη, καταρτίζεται ατύπως. Το ίδιο ισχύει και για τη σύμβαση διανομής. Καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Αποζημίωση πελατείας. ΑΠ 191/2016,

σελ. 96.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Διάκριση. Κρίσιμο στοιχείο για τη διάκριση της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης, η οποία έχει για τον υποβαλλόμενο σε αυτή εργαζόμενο συνέπειες, που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο. ΑΠ 172/2016,

σελ. 135.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ

Λαμβάνει τον χαρακτήρα είτε της εμπορικής αντιπροσωπείας προς παροχή υπηρεσιών είτε παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος ενεργεί στο δικό του όνομα, για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου, είναι έμμεσος αντιπρόσωπος και γίνεται κύριος του κινητού που απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής. Αν δεν το μεταβιβάσει στον εντολέα δρα αντισυμβατικά και δεν διαπράττει υπεξαίρεση. ΑΠ 1309/2016,

σελ. 99.

ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για να γεννηθεί η απαίτηση κατά του Συνεγγυητικού, ο δανειστής πρέπει να αναγγείλει νόμιμα την απαίτησή του και δεν προσαπαιτείται να έχει εγγραφεί στον πίνακα διανομής. ΜΕφΑθ 2640/2016,

σελ. 79.

ΤΟΚΟΣ

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Έργο του είναι η αγορά και εκποίηση προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης. Η έναρξη τοκοφορίας των κατ’ αυτού απαιτήσεων αρχίζει από την επίδοση της αγωγής, και όταν αυτή είναι αναγνωριστική. ΕφΑθ 2281/2016,

σελ. 109.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κοινός λογαριασμός. Αν αποβιώσει συνδικαιούχος, οι κληρονόμοι του έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν πληροφορίες από την τράπεζα, προκειμένου να στραφούν κατά του επιζώντος συνδικαιούχου με βάση τη μεταξύ των συγκαταθετών έννομη σχέση. ΜΠρΘεσ 9211/2016,

σελ. 74.

Το ορισμένο της ανακοπής σε υποθέσεις τραπεζικών δανείων με ελβετικό φράγκο. Μελ. Χ. Τριανταφυλλίδης,

σελ. 33.

Φέρνουν αυξημένη ευθύνη και πρέπει να μεριμνούν για τα συμφέροντα των πιστούχων - πελατών τους. Σε περίπτωση δυσχέρειας εκπλήρωσης της παροχής του οφειλέτη, λόγω οικονομικής αδυναμίας του που υπερβαίνει τα όρια αντοχής του, οφείλουν να ανέχονται εύλογες καθυστερήσεις καταβολής των οφειλομένων. ΠΠρΗρακλ 44/2016,

σελ. 76.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΤΕΛΗ

Σε υποθέσεις δημοτικής φορολογίας η προθεσμία προσφυγής είναι 30 ημέρες με το άρθρο 66 ΚΔΔ. ΔΕφΑθ 4431/2015,

σελ. 148.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η έκτακτη εισφορά του Ν 3845/2010 για το οικονομικό έτος 2010 δεν αποτελεί αντίκειμενο του φόρου εισοδήματος και επομένως δεν αντιτίθεται στον Ν 27/1975 για τη φορολόγηση των πλοίων. ΣτΕ Ολ 3/2016, σελ. 143.

Η φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις - Από την Οδηγία 2003/48/ΕΚ στην Οδηγία 2014/107/ΕΕ. Μελ. Θ. Λαζαρέτου/Ν. Αντωναρόπουλος/Β. Κρινής,

σελ. 42.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο χρόνος εργασίας στην εποχή της ψηφιακής εργασίας. Μελ. Δ. Ζερδελής,

σελ. 17.