ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2018, Δεκέμβριος 2018

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ

Αθέμιτη χρήση ξένου διακριτικού γνωρίσματος όπως είναι και ο ιδιαίτερος διασχηματισμός, η συσκευασία και το περικάλυμμα εμπορευμάτων. Κριτήρια ύπαρξης αθέμιτου ανταγωνισμού. Κίνδυνος σύγχυσης, πράξη προς σκοπό ανταγωνισμού, ανταγωνιστική σχέση. Αξιώσεις βλαπτόμενου. Ηθική βλάβη. ΤρΕφΛαρ 45/2018,

σελ. 1411.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Λογαριασμοί “omnibus” και οι επιπτώσεις τους στο εταιρικό δίκαιο. Μελ. Χ. Ταρνανίδου,

σελ. 1386.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Σύμβαση ασφάλισης ασθενειών. Υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης κατά τη σύναψη της σύμβασης να ανακοινώσει τα ουσιώδη στοιχεία για την εκτίμηση του κινδύνου και να απαντήσει στις ερωτήσεις του ασφαλιστή. Επί υποβολής συγκεκριμένων γραπτών ερωτήσεων το εύρος των κρίσιμων - αποκρυβέντων - περιστατικών περιορίζεται στα όρια του ερωτηματολογίου. Δικαιώματα ασφαλιστή επί δόλιας παράβασης των υποχρεώσεων του λήπτη. ΑΠ 529/2018,

σελ. 1451.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιδιοποίηση εισπραχθέντων ασφαλίστρων. Εικονικότητα σύμβασης, που αναφέρεται στο πρόσωπο υπέρ του οποίου επέρχονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, όταν συμβάλλεται αντί αυτού άλλο πρόσωπο, με σχετική συμφωνία όλων των συμβαλλομένων εικονικών και πραγματικών. Η σύμβαση είναι άκυρη για τον φαινομενικά συμβαλλόμενο και ισχύει για τον πραγματικό. ΜΕφΠειρ 483/2018,

σελ. 1452.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Έννοια Γενικών Όρων Συναλλαγών. Χρήση ΓΟΣ στις ασφαλιστικές συμβάσεις του Ν 2496/1997. Όροι που συντάσσονται μετά από διαπραγμάτευση με τον λήπτη και αποκαλούνται χειρόγραφοι. Η καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣ κρίνεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο που ανακύπτει το πρόβλημα, το οποίο οδηγείς την επίκληση του ΓΟΣ από τον προμηθευτή. ΑΠ 788/2018,

σελ. 1449.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Όρος σε δανειακή σύμβαση σε ξένο νόμισμα που προβλέπει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε έκτο με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής. ΑΠ 884/2018,

σελ. 1438.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΔΑΔΠ) και GDPR: Προκλήσεις και προβληματισμοί. Μελ. Δημήτρης Διακόπουλος,

σελ. 1400.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα δίζησης δεν αποκλείει την ελεθέρωσή του κατ’ άρθρο 862 ΑΚ, ειδικά όταν η ικανοποίηση του δανειστή κατέστη αδύνατη από δόλο του ή βαρεία αμέλεια. ΜΕφΠειρ 456/2018,

σελ. 1437.

Κρίνεται εν προκειμένω ότι ο εγγυητής της σύμβασης πίστωσης είναι καταναλωτής και υπάγεται στην προστατευτική λειτουργία του Ν 2251/1994. Ωστόσο ο εγγυητής διέθετε τις απαραίτητες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία ώστε εν γνώσει του να αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης εγγύησης περί παραίτησής του από το δικαίωμα δίζησης και τα δικαιώματα του άρθρου 853 ΑΚ, που κατά συνέπεια δεν είναι καταχρηστικοί. ΑΠ 828/2018,

σελ. 1440.

ΕΝΕΧΥΡΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ενεχυρίαση ονομαστικών απαιτήσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων ανωνύμων εταιριών από δάνειο. Συνεπάγεται την εκχώρησή της στον ενεχυρούχο πιστωτή, ο οποίος δικαιούται να την εισπράξει ως αποκλειστικός δικαιούχος. ΜΠρΠειρ 3645/2018,

σελ. 1444.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευθύνη λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών. Εφαρμογή διατάξεων Ν 2251/1994 εφ’ όσον ο αντισυμβαλλόμενος χαρακτηρίζεται ως καταναλωτής. Υποχρέωση παροχής συμβουλών προς τον επενδυτή βάσει των διατάξεων του Ν 3606/2007. Προστατευόμενα έννομα αγαθά. Παροχή πληροφόρησης στους πελάτες ΑΕΠΕΥ και άντληση πληροφοριών, σχετικών με τη γνώση και την εμπειρία τους. ΑΠ 974/2018,

σελ. 1446.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Στοιχειοθέτηση εγκλήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Αδικοπρακτική ευθύνη του εκδότη. Επί έκδοσης μεταχρονολογημένης επιταγής, κρίσιμος χρόνος γνώσης του εκδότη περί μη ύπαρξης διαθεσίμων κεφαλαίων είναι εκείνος της πραγματικής έκδοσης. ΤρΕφΑθ 2730/2018,

σελ. 1432.

Επί έκδοσης επιταγής από νομικό πρόσωπο, ευθύνεται αδικοπρακτικά εις ολόκληρον και ο νόμιμος εκπρόσωπός του που την υπέγραψε. Νόμιμα ζητείται η προσωπική του κράτηση για αξιώσεις από επιταγές που αθροιστικά υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ. ΜΕφΘεσ 701/2018,

σελ. 1433.

Επιταγή ευκολίας. Έννοια. Ο εκδότης της δεν απαλλάσσεται από την ποινική ευθύνη αλλά μπορεί να αποκρούσει, υπό προϋποθέσεις, την αγωγή του κομιστή. ΜΕφΛαρ 164/2018,

σελ. 1435.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Λύση ανώνυμης εταιρίας. Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη γενική συνέλευση και υπό προϋποθέσεις, επί ανυπαρξίας διαχειριστών, από το δικαστήριο. Το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστές και επί σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ εκκαθαριστών και εταιρίας και μόνο για το θέμα για το οποίο ανέκυψε η σύγκρουση. ΜΕφΠατρ 291/2018,

σελ. 1416.

Άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου λόγω καταχρηστικότητας. Εις ολόκληρον ευθύνη νομικού προσώπου με τους μετόχους που ενεργούν καταχρηστικά. ΜΠρΠειρ 3410/2018,

σελ. 1417.

Χρόνος κτήσης και απώλειας νομικής προσωπικότητας. Επί συγχώνευσης η συγχωνευόμενη εταιρία λύεται, παύει να υφίσταται και η συγχωνεύουσα υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση. ΠεντΕφΘεσ 278/2018,

σελ. 1417.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εταιρική αγωγή. Αποκαταστατέα είναι η ζημία της εταιρίας και φορέας της αξίωσης η ίδια η εταιρία. ΠΠρΠειρ 3402/2018,

σελ. 1423.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 2396/1996 λόγω διενέργειας αγοραπωλησιών μετοχών επ’ ονόματι και για λογαριασμό επενδυτή, χωρίς σχετική εντολή από μέτοχο ΑΕΛΔΕ και χωρίς την απαιτούμενη άδεια της ΕΚ. ΣτΕ 508/2018,

σελ. 1445.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Προσαύξηση περιουσίας από κοινό λογαριασμό. Ο ελεγχόμενος ελεύθερος επαγγελματίας δύναται, μεταξύ άλλων, να επικαλεσθεί έναντι της φορολογικής Διοίκησης και, περαιτέρω, ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου ότι το (σημαντικό) χρηματικό ποσό (σε δραχμές ή σε ευρώ) που βρέθηκε είτε σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό που έχει με άλλο ή άλλα πρόσωπα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων προσώπων προέρχεται από την (μη συνδεόμενη με τους καρπούς της άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας) εισαγωγή συναλλάγματος εκ μέρους ή υπέρ (όχι του ιδίου αλλά) άλλου προσώπου - συνδικαιούχου του επίμαχου λογαριασμού. ΣτΕ 1891/2018,

σελ. 1478.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ακυρότητα προσφυγής νομικού προσώπου για έλλειψη στοιχείων νομιμοποίησης εκπροσώπων δεν απαγγέλλεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Η ακυρότητα του δικογράφου της προσφυγής νομικού προσώπου, λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικών με τον νόμιμο εκπρόσωπό του, δεν απαγγέλλεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, δεδομένου ότι τούτο δεν προβλέπεται ρητώς από το άρθρο 62 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ως εκ τούτου απαιτείται η σχετική πλημμέλεια να προβάλλεται από τον διάδικο κατά την πρώτη, μετά την εκ μέρους του διαπίστωση της σχετικής έλλειψης, συζήτηση της υπόθεσης, να επικαλείται δε αυτός ότι εξαιτίας της έλλειψης αυτής, έχει υποστεί δικονομική βλάβη, μη δυνάμενη να αποκατασταθεί με άλλον τρόπο. ΣτΕ 1696/2017,

σελ. 1495.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μη καταβολή αποζημίωσης κατά τη λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του τύπου interinidad (προσωρινής απασχόλησης). ΔικΕΕ υπόθ. C-619/2017, απόφ. της 21.11.2018,

σελ. 1463.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διάκριση πλοιοκτησίας, κυριότητας του πλοίου και εφοπλισμού. Δήλωση εφοπλισμού. Συνέπειε. Τεκμήριο. Ο ναυλωτής - εφοπλιστής ευθύνεται απεριόριστα έναντι τρίτων για τις απαντήσεις από τη ναυτική διαχείριση του πλοίου. ΜΠρΠειρ 3443/2018,

σελ. 1436.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έννοια πρωτότυπου πνευματικού έργου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αγιογραφία, προστατευόμενου με το Ν 2121/1993. Το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού κληρονομείται. Αξιώσεις επί προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας. ΜΕφΘεσ 71/2018,

σελ. 1414.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Παράλειψη προαγωγής εργαζόμενου. Σε περίπτωση κανονισμού με ισχύ νόμου, ο έλεγχος γίνεται βάσει του 281 ΑΚ, ενώ στην περίπτωση κανονισμού συμβατικής ισχύος βάσει των άρθρων 201 και 207 ΑΚ. Ο έλεγχος και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται, συνεπώς, με το ίδιο νομικό κριτήριο της αντίθεσης ή μη της παράλειψης προαγωγής προς τις αρχές της καλής πίστης και ειδικότερα με το κριτήριο της καταφανούς ή όχι υπεροχής του παραλειφθέντος ως προς τα υπηρεσιακά προσόντα έναντι προαχθέντος συναδέλφου του. ΑΠ 1451/2017,

σελ. 1472.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Νέες ρυθμίσεις στις καταναλωτικές πωλήσεις αγαθών. Μελ. Ι. Ρόκας,

σελ. 1377.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου. Κριτήρια ελεύθερου προσδιορισμού της. ΤρΕφΘεσ 252/2018,

σελ. 1425.

Στις σχετικές με την πτωχευτική περιουσία δίκες που δεν καταλαμβάνονται από την αναστολή, νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά ο σύνδικος. ΤρΕφΘεσ 157/2018,

σελ. 1425.

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (μετά την ψήφιση του Ν 4446/2016). Η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας. Στην κατ’ έφεση δίκη προσκομίζεται παραδεκτώς συμπληρωματικό επιχειρηματικό σχέδιο. ΤρΕφΔυτΜακ 9/2018, (παρατ. Ι. Παπαδημόπουλος),

σελ. 1426.

ΣΗΜΑ

Σκοποί Ν 4072/2012. Προστασία δικαιούχου σήματος. Το δικαίωμά του της αποκλειστικής χρήσης αποκτάται από την ημέρα καταχώρισης. Προστασία προγενέστερου σήματος επί ταύτισης σημάτων και προϊόντων και επί ταυτότητας/ομοιότητας προϊόντων και ομοιότητας/ταυτότητας σημάτων. ΤρΕφΑθ 3254/2018,

σελ. 1408.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

Κατηγορίες συμβάσεων ναύλωσης. Περιεχόμενο σύμβασης εφοπλιστικής χρονοναύλωσης. Ο χρονοναυλωτής συνήθως πληρώνει τα καύσιμα. ΜΠρΠειρ 3443/2018,

σελ. 1436.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κοινός λογαριασμός. Επί κατάσχεσης καταθέσεως κοινού λογαριασμού από δανειστή ενός των συνδικαιούχων. ο δανειστής κατάσχει μόνο το μέρος της κατάθεσης που αναλογεί τον οφειλέτη του. ΑΠ 825/2018,

σελ. 1442.

Λόγοι ακυρότητας ΓΟΣ. Όρος σε σύμβαση πίστωσης που προβλέπει ότι οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών προσκρούει στην αρχή της διαφάνειας. Λόγοι. Η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής για το οφειλόμενο ποσό από τη σύμβαση πίστωσης είναι εν συνόλω άκυρη, γιατί δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός που αφορά τους υπολογισθέντες με βάση το έτος των 360 ημερών τόκους. ΜΕφΠειρ 113/2018,

σελ. 1443.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μη ρύθμιση οφειλών αν η περιέλευση σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής οφείλεται σε άμεσο ή ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος μπορεί να είναι αρχικός ή και μεταγενέστερος της ανάληψης της οφειλής. ΑΠ 515/2018,

σελ. 1430.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Μπορούν να επιβληθούν τα μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ίδιου Κώδικα σωρευτικώς στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της ως άνω παράβασης και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν μια από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στην παρ. 6 του άρθρου 46 του εν λόγω Κώδικα και στο άρθρο 2 της Πολ. 1282/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. ΣτΕ 1000/2018,

σελ. 1493.

ΦΟΡΟΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣ

Ως αφετηρία της έντοκης επιστροφής του λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος άσκησης της προσφυγής και όχι η πάροδος εξαμήνου από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης εφετειακής απόφασης στην φορολογική αρχή. ΣτΕ 1780/2017,

σελ. 1492.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/88 η δραστηριότητα επαγγελματία αναδόχου γονέα η οποία συνίσταται, στο πλαίσιο σχέσης εργασίας με δημόσια αρχή, στην υποδοχή και ένταξη ανηλίκου στην οικογένεια του επαγγελματία αναδόχου γονέα και στην αδιάλειπτη φροντίδα για την αρμονική ανάπτυξη και ανατροφή του ανηλίκου αυτού. ΔικΕΕ υπόθ. C-147/2017, απόφ. της 20.11.2018,

σελ. 1454.