Γ. Εθνικό επίπεδο(επιμ. Χρ. Γκόρτσος, Γ. Λέκκας, Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Η ενσωμάτωση του νέου πλαισίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» 35 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο «MiFID») 36 , την 1η Νοεμβρίου 2007 εκδόθηκαν οι ακόλουθες δύο Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος: • η ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (υπό α), και • η ΠΔ/ΤΕ 2600/28.11.2007 «Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως διαμεσολαβητές ή συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου 29 του ν. 3606/2007, σε μητρώο που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος» (υπό β). (α) Με την ΠΔ/ΤΕ 2597/31.10.2007 αντικαθίσταται το Παράρτημα 1 της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 σε ό,τι αφορά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing), ενώ προστίθενται τρία ακόμη Παραρτήματα, εκ των οποίων το πρώτο ρυθμίζει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τα πιστωτικά ιδρύματα (Παράρτημα 6), το δεύτερο περιέχει κανόνες για...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.