Ευρετήριο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ο εγγυητής απαίτησης του δανειστή για την καταβολή από μέρους του οφειλέτη του καταλοίπου που θα προκύψει από τη λειτουργία της σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, κατά το οριστικό κλείσιμο αυτού, ευθύνεται, λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της εγγύησης, μέχρι του ποσού της κύριας οφειλής και όχι για απαιτήσεις του λογαριασμού που αναφέρονται σε μεταγενέστερη σύμβαση, την εκπλήρωση της οποίας αυτός δεν εγγυήθηκε. ΕφΑθ 2720/2012,

σελ. 423.

Έννοια και λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού. Η καταχώριση της απαίτησης στον αλληλόχρεο λογαριασμό συνεπάγεται την μετατροπή της σε απλό χρεωπιστωτικό κονδύλιο και την απώλεια της αυτοτέλειάς της. Ωστόσο, η απώλεια της νομικής αυτοτέλειας των επιμέρους κονδυλίων δεν συνεπάγεται την μεταβολή του νομικού τους χαρακτήρα. ΜΠρΑλεξ 193/2012,

σελ. 425.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Governance issues in Greek bank recapitalizations. Μελέτη S. Nestor / D. Khalilulina,

σελ. 341.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Σύμβαση στεγαστικού δανείου. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Πτώχευση του οφειλέτη και κατάταξη πιστωτών. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 1289 ΑΚ εξαίρεση από την παύση της τοκοφορίας των ασφαλισμένων με υποθήκη απαιτήσεων, περιλαμβάνει, κατά την αληθινή έννοια αυτής, και τις ασφαλισμένες απαιτήσεις με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων του πτωχού, υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση θα επιδικαστεί τελεσιδίκως και ότι η προσημείωση θα τραπεί σε υποθήκη. ΕφΑθ 2241/2012,

σελ. 420.

Το ζήτημα των εξόδων των στεγαστικών δανείων. Μελέτη Δ. Λαδάς,

σελ. 354.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο εγγυητής απαίτησης του δανειστή για την καταβολή από μέρους του οφειλέτη του καταλοίπου που θα προκύψει από τη λειτουργία της σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, κατά το οριστικό κλείσιμο αυτού, ευθύνεται, λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της εγγύησης, μέχρι του ποσού της κύριας οφειλής και όχι για απαιτήσεις του λογαριασμού που αναφέρονται σε μεταγενέστερη σύμβαση, την εκπλήρωση της οποίας αυτός δεν εγγυήθηκε. ΕφΑθ 2720/2012,

σελ. 423.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε βάσει επιταγής. Περίπτωση «επιταγής ευκολίας». Προϋποθέσεις για την παραδεκτή προβολή των ενστάσεων κατά του τρίτου κομιστή, οι οποίες στηρίζονται στις προσωπικές σχέσεις εκδότη και προηγούμενων οπισθογράφων. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής, διότι η κομίστρια τράπεζα αν και γνώριζε τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης οπισθογράφου και την έλλειψη υποκείμενης αιτίας, δέχθηκε τη μεταβίβασή της ως αξίας ενεχύρου, προς βλάβη της εκδότριας. ΜΠρΑθ 779/2012,

σελ. 434.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η αίτηση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Τα άρθρα 4 και 7 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Κανονισμού 1896/2006 δεν απαγορεύουν στον αιτούντα να αναζητήσει στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, τόκους για το διάστημα μεταξύ του χρονικού σημείου κατά το οποίο αυτοί καθίστανται απαιτητοί και της εξόφλησης του κεφαλαίου. Το έντυπο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής πρέπει να συμπληρωθεί κατά τρόπον ώστε ο καθού να δύναται αφενός να προσδιορίσει επακριβώς την απόφαση βάσει της οποίας υποχρεούται να καταβάλει στον αιτούντα τους τόκους που έχουν τρέξει έως την καταβολή του κεφαλαίου και, αφετέρου, να γνωρίζει με σαφήνεια το επιτόκιο, καθώς και την ημερομηνία από την οποία ζητούνται οι τόκοι. ΔΕΕ υπόθ. C-215/11, απόφ. της 13.12.2012,

σελ. 411.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Η προς το κατάστημα ή υποκατάστημα της τράπεζας, όπου τυχόν υφίσταται η κατάθεση ή η οφειλή προς τον καθού η κατάσχεση, επίδοση του κατασχετηρίου αποτελεί συστατικό στοιχείο της κατάσχεσης και η παράλειψή της οδηγεί στο ανυπόστατο της κατάσχεσης, το οποίο προτείνεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Επίδοση του κατασχετηρίου στη Διοίκηση της τράπεζας. ΑΠ 1383/2012,

σελ. 459.

Κατάσχεση εις χείρας τράπεζας καταθέσεων Δήμου, που προορίζονταν αποκλειστικά για τη μισθοδοσία υπαλλήλων. Οι ως άνω καταθέσεις είναι ακατάσχετες. ΜΠρΠρεβ 223/2012,

σελ. 465.

Με την παρ. 3 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ ρυθμίζεται και οριοθετείται χρονικά η τύχη των αναγγελιών, με ισχύ αυτοτελούς κατάσχεσης, σε περίπτωση ανατροπής της κατάσχεσης. Προϋποθέσεις που τίθενται. ΕιρΘεσ 511/2012,

σελ. 467.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Κατάσχεση κατάθεσης κοινού λογαριασμού εκ μέρους του δανειστή ενός από τους δικαιούχους. Ο δανειστής αυτός δεν δικαιούται να κατάσχει το σύνολο της κατάθεσης, αφού κατά τεκμήριο αμάχητο, αυτή ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατ’ ίσα μέρη, αλλά μόνο το μέρος της κατάθεσης που αναλογεί στον οφειλέτη του καταθέτη. Ειδική περίπτωση ακατάσχετου με το άρθρο 4 του Ν 5638/1932, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και δεν καταργήθηκε ούτε σιωπηρά από το ΝΔ 1059/1971. ΓνωμΝΣΚ 143/2012,

σελ. 418.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Καταγγελία σύμβασης ομολογιακού δανείου. Άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της επισπευδόμενης εις βάρος των αιτούντων αναγκαστικής εκτέλεσης. Λόγοι ανακοπής: ανυπαρξία ληξιπρόθεσμης απαίτησης, ακυρότητα της καταγγελίας του δανείου ως καταχρηστικής και αντίθετης στα συναλλακτικά ήθη και ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης των ομολογιούχων που αποφάσισε την καταγγελία του δανείου. Πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση των ως άνω λόγων ανακοπής. Απόρριψη της αίτησης αναστολής. ΜΠρΖακ 252/2012,

σελ. 464.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Προθεσμία προσβολής των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Μόνον η ανυπαρξία ή το εκπρόθεσμο της επίδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού στον οφειλέτη, στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές, συνεπάγεται ακυρότητα του πλειστηριασμού, όχι όμως και η ακυρότητα της επίδοσης, αφού και η άκυρη επίδοση του προγράμματος παράγει τις συνέπειές της, μέχρι την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η ακύρωση εξομοιώνεται αναδρομικά με εξαρχής άκυρη επίδοση και μπορεί να προσβληθεί ο πλειστηριασμός. ΑΠ 701/2012,

σελ. 462.

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) χρηματοπιστωτικών μέσων είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου και των υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν κάθε φορά, δοθέντος ότι οι ΠΜΔ δεν συνιστούν οργανωμένη αγορά και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 65 Ν 2362/1995. ΓνωμΝΣΚ 100/2012,

σελ. 446.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Όρος σύμβασης πίστωσης με τον οποίο η τράπεζα επιφύλαξε το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς, σε κάθε χρόνο, τη σύμβαση, ακόμη και χωρίς την συνδρομή σπουδαίου προς τούτο λόγου, είναι άκυρος ως καταχρηστικός. ΑΠ 1332/2012,

σελ. 456.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Σύμβαση στεγαστικού δανείου. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Πτώχευση του οφειλέτη και κατάταξη πιστωτών. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 1289 ΑΚ εξαίρεση από την παύση της τοκοφορίας των ασφαλισμένων με υποθήκη απαιτήσεων, περιλαμβάνει, κατά την αληθινή έννοια αυτής, και τις ασφαλισμένες απαιτήσεις με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτων του πτωχού, υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση θα επιδικαστεί τελεσιδίκως και ότι η προσημείωση θα τραπεί σε υποθήκη. ΕφΑθ 2241/2012,

σελ. 420.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δόλια περιέλευση σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμών υπάρχει όταν ο οφειλέτης με χαριστικές δικαιοπραξίες διαθέτει περιουσιακά του στοιχεία σε πρόσωπα του οικογενειακού και συγγενικού του περιβάλλοντος με κατά τεκμήριο πρόθεση αποφυγής των πιστωτών και των χρεών του. Το βάρος απόδειξης του δόλου του οφειλέτη φέρει ο δανειστής. ΕιρΑθ 490/2012,

σελ. 436.

Εάν έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 5 Ν 3869/2010 και όλοι οι πιστωτές έχουν συναινέσει στο αρχικό σχέδιο διευθέτησης οφειλών, καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει προσδιορισμό δικασίμου με σκοπό την επικύρωσή του. Το Δικαστήριο καλείται να επικυρώσει το αρχικό σχέδιο διευθέτησης οφειλών, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί από αυτό η νομότυπη κλήτευση των διαδίκων. ΕιρΘεσ 1169/2012,

σελ. 438.

Υποχρέωση προσκόμισης από τον αιτούντα βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η οριζόμενη εκ του νόμου προθεσμία, του ενός μηνός από την κατάθεση της αίτησης, δεν είναι αποκλειστική. Εξάλλου, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο δικαστής οφείλει να καλέσει τον αμελήσαντα διάδικο να προσκομίσει αμελλητί τα ελλείποντα δικαιολογητικά. ΕιρΑμαρ 447/2012,

σελ. 439.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τη δανείστρια τράπεζα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς είσπραξη προς τις ως άνω εταιρείες και ως εκ τούτου, η σχετική εκχώρηση είναι άκυρη. Ως προς την εταιρεία αυτή η ένδικη αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης. ΕιρΚορίνθου 603/2012,

σελ. 444.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε αξίωση που πηγάζει από χρηματιστηριακή συναλλαγή, κύρια ή παρεπόμενη, παραγράφεται μετά την πάροδο έτους από την λήξη του έτους κατά το οποίο συνήφθη η συναλλαγή. Κατά την έννοια του άρθρου 261 ΑΚ, θεωρείται διαδικαστική πράξη, συνεπαγόμενη τη διακοπή της παραγραφής, κάθε πράξη των διαδίκων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους ή της δικαστικής αρχής που περιέχει τα στοιχεία δικαστικής ενέργειας και είναι κατά τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις αναγκαία για την έναρξη, συνέχιση ή αποπεράτωση της δίκης. ΑΠ 1285/2012,

σελ. 451.

Η ενιαύσια παραγραφή ισχύει και προκειμένου για αξιώσεις απορρέουσες από τη σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής, η οποία συνιστά παρεπόμενη σε σχέση με την κύρια χρηματιστηριακή σύμβαση. Αιτιώδης αναγνώριση χρέους. ΑΠ 962/2012,

σελ. 454.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Από τη σύμβαση περί επιταγής, ορώμενη υπό το πρίσμα της συμπληρωτικής λειτουργίας της σύμφωνης με την αντικειμενική καλή πίστη και τα οικεία συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των ενοχών (ΑΚ 288), προκύπτει η παρεπόμενη υποχρέωση της πληρώτριας τράπεζας να προβαίνει κατά την πληρωμή της επιταγής στον έλεγχο της γνησιότητας της υπογραφής του εκδότη με βάση όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν στοιχεία, ήτοι και με αντιπαραβολή προς το τυχόν τηρούμενο δείγμα υπογραφής του διά της αποστολής σχετικής τηλεομοιοτυπίας (fax) στο τηρούν κατάστημα. ΠΠρΑθ 880/2012,

σελ. 429.

Governance issues in Greek bank recapitalizations. A comparative overview. Μελέτη S. Nestor / D. Khalilulina,

σελ. 341.

Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ιδρύματος (άρθρα 63Δ-63Ε Ν 3601/2007) υπό το πρίσμα του ιδιωτικού δικαίου. Μελέτη Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 361.

ΥΠΟΘΗΚΗ

Όταν για την ίδια απαίτηση έχει εγγραφεί συγχρόνως ή διαδοχικά υποθήκη ή προσημείωση σε περισσότερα ακίνητα που ανήκουν στο ίδιο ή διαφορετικά πρόσωπα, κάθε μία είναι ανεξάρτητη από τις λοιπές, εντούτοις, όλες τις συνδέει το γεγονός ότι ασφαλίζουν την ίδια απαίτηση. ΑΠ 1141/2012,

σελ. 460.