Ευρετήριο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1-2/2016, Ιανουάριος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΑΙΡΕΣΗ

Η προσθήκη αναβλητικής αίρεσης στην καταπιστευτική σύμβαση εκχώρησης μεταξύ της αναιρεσείουσας και της τράπεζας, με αντικείμενο τις (μελλοντικές) απαιτήσεις της κατά της εργολήπτριας εταιρίας προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου, η οποία θα ενεργοποιούνταν μόνο μετά την επίδοση σε αυτή «ειδοποίησης εκτέλεσης» και εφόσον είχε περιέλθει σε υπερημερία ως προς τις ασφαλιζόμενες υποχρεώσεις της, είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων. ΑΠ 208/2016 Α2΄ Τμ.,

σελ. 88

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Με τη σύμβαση ανοικτού λογαριασμού, η οποία αποτελεί ειδικότερη μορφή του αλληλόχρεου λογαριασμού, η τράπεζα ανοίγει πίστωση υπέρ του πελάτη της, την οποία αυτός αναλαμβάνει σταδιακά, καταβάλλοντας ακολούθως τμηματικά ορισμένες δόσεις, οι αμοιβαίες καταβολές δε πιστοδοτικές και εξοφλητικές αποβάλλουν την αυτοτέλειά τους και καθίστανται κονδύλια του λογαριασμού, ώστε απαιτητό είναι μόνο το μετά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού τυχόν κατάλοιπο. ΤρΕφΛάρισας 16/2016,

σελ. 92

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ασφαλιστική τοποθέτηση - Τράπεζες (γνωμ.). Μελέτη Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος,

σελ. 5

Σε περίπτωση που το ποσό της ασφαλιστικής τοποθέτησης μειωθεί, εξαιτίας αναγκαστικής εκτέλεσης, υποτίμησης, απαλλοτρίωσης ή σύστασης εμπραγμάτου βάρους σε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που την απαρτίζουν, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να τα συμπληρώσει εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ασφαλιστική εκκαθάριση. ΠΠρΑθ 896/2016,

σελ. 169

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Περίπτωση ομαδικής ασφάλισης. Η ασφαλιστική αποζημίωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, όταν πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος, δηλαδή όταν επέλθει η ζημία προς κάλυψη της οποίας έχει συνομολογηθεί η ασφαλιστική σύμβαση, οπότε ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. ΠΠρΑθ 1217/2016,

σελ. 175

ΔΑΝΕΙΟ

Ζητήματα από την εφαρμογή του Ν 4354/15, όπως ισχύει μετά τους Ν 4389/16 ως 4393/16 για τις εταιρίες διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Μελέτη Σπήλιος Αντ. Μούζουλας,

σελ. 28

ΔΑΝΕΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Η προσθήκη αναβλητικής αίρεσης στην καταπιστευτική σύμβαση εκχώρησης μεταξύ της αναιρεσείουσας και της τράπεζας, με αντικείμενο τις (μελλοντικές) απαιτήσεις της κατά της εργολήπτριας εταιρίας προς εξασφάλιση ομολογιακού δανείου, η οποία θα ενεργοποιούνταν μόνο μετά την επίδοση σε αυτή «ειδοποίησης εκτέλεσης» και εφόσον είχε περιέλθει σε υπερημερία ως προς τις ασφαλιζόμενες υποχρεώσεις της, είναι επιτρεπτή στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων. ΑΠ 208/2016 Α2΄ Τμ.,

σελ. 88

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Ο όρος της σύμβασης που ορίζει ότι η εξόφληση του δανείου θα γίνει με το σε ευρώ ισάξιο του συναλλάγματος ελβετικών φράγκων, υπολογιζόμενο την ημερομηνία πληρωμής της δόσης, βάσει της ισοτιμίας που θα προκύψει από τη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος, δεν είναι καταχρηστικός, προεχόντως διότι, δεν διαταράσσεται η ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, αφού σε κάθε περίπτωση επαφίεται στην κρίση των καταναλωτών αν θα συνάψουν δάνειο σε ξένο νόμισμα, λαμβανομένων υπόψη του χαμηλού επιτοκίου αυτού, της ευνοϊκής υπέρ του ευρώ ισοτιμίας κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης και πιθανότητας μεταβολής της. ΠΠρΑθ 1390/2016,

σελ. 98

Ο ενάγων ενημερώθηκε επαρκώς προσυμβατικά, τόσο προφορικά όσο και εγγράφως, για τον κίνδυνο που μπορούσε να προκύψει από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας· στη συνέχεια επέλεξε τον δανεισμό σε ελβετικά φράγκα και όχι απευθείας σε ευρώ, αντιλαμβανόμενος αφενός μεν ότι παίρνει δάνειο σε συνάλλαγμα και αφετέρου αποδεχόμενος τον συναλλαγματικό κίνδυνο, προκειμένου να επωφεληθεί από το μικρότερο επιτόκιο και από την πολύ ευνοϊκή ισοτιμία. ΠΠρΑθ 376/2016,

σελ. 105

Τα δάνεια σε συνάλλαγμα δεν αποτελούν σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. Η ακυρότητα ενός γ.ο.σ. δεν επιδρά στο κύρος όλης της σύμβασης, αλλά είναι μερική, υπό την έννοια ότι άκυρος θεωρείται μόνο ο συγκεκριμένος καταχρηστικός, σύμφωνα με το νόμο, όρος, εκτός αν συνάγεται ότι η σύμβαση δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος (181 ΑΚ), δηλαδή συνάγεται ότι τα μέρη δε θα επιχειρούσαν τη δικαιοπραξία χωρίς το άκυρο μέρος, αλλά απέβλεπαν σ αυτή ως ενιαίο αδιάσπαστο σύνολο. ΠΠρΑθηνών 763/2016,

σελ. 111

Η χορήγηση του δανείου σε ξένο νόμισμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επενδυτική υπηρεσία, αφού σκοπός της ένδικης σύμβασης ήταν η λήψη δανείου σε ξένο νόμισμα με ευνοϊκούς όρους, και όχι η βέλτιστη απόδοση ορισμένου κεφαλαίου, όπως απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της έννοιας της επενδυτικής υπηρεσίας. ΠΠρΘεσ 1101/2016,

σελ. 126

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Η παράλειψη του τρίτου να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση ή αν έχει στα χέρια του το πράγμα που κατασχέθηκε, ή η εκπρόθεσμη ή παράτυπη δήλωση, δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο τρίτος είναι οφειλέτης της ποσότητας που κατασχέθηκε στα χέρια του, κατά του οποίου δεν χωρεί ανταπόδειξη, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στον ΚΠολΔ, κατά τον οποίο η παράλειψη του τρίτου να προβεί σε δήλωση εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση. ΑΠ 95/2016 Α2΄ Τμ.,

σελ. 165

Άκυρη η επιβολή μεταγενέστερης κατάσχεσης σε ήδη κατασχεθέντα κινητά σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 958 παρ. 2 ΚΠολΔ. ΜΕφΚαλαμάτας 20/2015,

σελ. 167

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Η διαδικασία του κατ άρθρο 1021 ΚΠολΔ εκούσιου πλειστηριασμού, επομένως και του πλειστηριασμού που διατάσσεται με δικαστική απόφαση λόγω του ανέφικτου ή ασύμφορου της αυτούσιας διανομής, ρυθμίζεται πρωτίστως από το άρθρο 484 παρ. 2 ΚΠολΔ και περαιτέρω από τις διατάξεις για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του ΚΠολΔ, όπου παραπέμπει το άρθρο 1021 ΚΠολΔ ή απαιτείται για τη συμπλήρωση των εμφανιζόμενων κενών. ΑΠ Ολ 1/2016,

σελ. 162

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ο αγοραστής τραπεζικών προϊόντων ή ο αποδέκτης τραπεζικών υπηρεσιών, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων καταναλωτής, αποκλειστικώς λόγω του γεγονότος ότι είναι αντισυμβαλλόμενος τράπεζας. Κατά συνέπεια, μόνον οι συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη ιδίων καταναλωτικών αναγκών ενός ατόμου σε ιδιωτικό επίπεδο, εμπίπτουν στις διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή, ως θεωρούμενο οικονομικώς ασθενέστερο μέρος. Τέλος, ο εγγυητής του οφειλέτη, ο οποίος δεν είναι καταναλωτής κατά την προαναφερόμενη έννοια του Ν 2251/1994, δεν θεωρείται και αυτός καταναλωτής. ΜΠρΘεσ 429/2016,

σελ. 131

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής αποτελεί σύμβαση εμπορικής παραγγελίας επί της οποίας έχουν ευθεία εφαρμογή οι περί εντολής διατάξεις, της οποίας αποτελεί ειδικότερη μορφή. ΑΠ 112/2016 Α1΄ Τμ.,

σελ. 157

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ασφαλιστική τοποθέτηση - Τράπεζες (γνωμ.). Μελέτη Γ.Δ. Καλλιμόπουλος,

σελ. 5

The Comitology procedure under the European Parliament and Council Regulation (EU) No 182/2011 and its importance for EU banking law. Μελέτη Professor Dr. Christos V. Gortsos,

σελ. 15

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο αιτών για να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3869/2010 θα πρέπει να μην περιήλθε σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των χρηματικών οφειλών του με δόλιο τρόπο, η δε ύπαρξη του δόλου αποδεικνύεται από τον πιστωτή. ΑΠ 1299/2015 Δ΄ Τμ.,

σελ. 141

Ρύθμιση χρεών βάσει των διατάξεων του Ν 3869/2010. Ισχυρισμός πιστώτριας τράπεζας ότι η απαίτησή της έχει εκχωρηθεί κατ άρθρο 10 Ν 3156/2003 σε εταιρία ειδικού σκοπού και ότι η ίδια τυγχάνει διαχειρίστρια της απαίτησης. ΕιρΚορίνθου 102/2016,

σελ. 142

Υπαγωγή μικροεμπόρου στις διατάξεις του Ν 3869/2010. Ρύθμιση χρεών με την εκποίηση της ψιλής κυριότητας τεσσάρων ακινήτων του αιτούντος. Διορισμός εκκαθαριστή. ΕιρΣικυώνος 11/2016,

σελ. 149