ΣτΕ Ολ 462/2010 [Επέκταση μεταλλείων Στρατονίκης - Προστασία ρεμάτων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2010, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παράβαση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να ελεγχθεί ευθέως από τον ακυρωτικό δικαστή, μόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλουμένη από έργο ή δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι μη επανορθώσιμη ή προφανώς δυσανάλογη με το προσδοκώμενο όφελος και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται την ανωτέρω συνταγματική αρχή. Πριν την έναρξη των υλικών εργασιών εκμετάλλευσης μεταλλείου απαιτείται να εκδοθούν πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, από τα όργανα και με τη διαδικασία των άρθρων 4 του Ν 1650/1986 και 12 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν 2837/2000 και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου κατ΄ άρθρο 4 ΚΜΛΕ. Η πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου πρέπει να προηγείται χρονικώς της αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίνει την τεχνική μελέτη του έργου. Η υπουργική αυτή απόφαση είναι η τελευταία διοικητική πράξη που εκδίδεται πριν την έναρξη των εργασιών εκμετάλλευσης του μεταλλείου, στο δε μέτρο που περιέχει ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν πρέπει να αποκλίνει από τους όρους και περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η προτεινομένη επέκταση και εκσυγχρονισμός εκμετάλλευσης μεικτών θειούχων μεταλλευμάτων στην περιοχή Μαύρες Πέτρες Χαλκιδικής δεν έρχεται σε αντίθεση με εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης της περιοχής, αφού περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υπόγειες εργασίες, η δε πρόσθετη κατάληψη χώρου στην επιφάνεια του εδάφους θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου. Με δεδομένο ότι η κύρια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αποκλείεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες μελέτες, προγενέστερες ή μεταγενέστερες, εφ΄ όσον οι μελέτες αυτές αναφέρονται στις επιπτώσεις των εξεταζομένων έργων στο περιβάλλον και στον τρόπο αντιμετώπισής τους, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός περί ελλείψεως προηγούμενης υδρογεωλογικής μελέτης του ενδίκου έργου απορρίπτεται ως αβάσιμος. Ο ισχυρισμός ότι με την προσβαλλομένη απόφαση παραβιάζεται το άρθρο 24 Συντ. και ο θεμελιώδης κανόνας της βιωσίμου αναπτύξεως και της βιωσίμου μεταλλείας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι κατά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως ελήφθησαν υπ΄ όψη η ανάγκη εξόρυξης χάριν του δημοσίου συμφέροντος και δη της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης της απασχόλησης και οι επιπτώσεις από την εξάντληση των υδάτινων πόρων, τη ρύπανση με επικίνδυνες ουσίες των φυσικών αποδεκτών της περιοχής, την επικινδυνότητα από τη σεισμικότητα της περιοχής και την υποβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος της Στρατονίκης, κατόπιν δε αξιολογήσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, με την οποία επιβάλλονται τα αναγκαία για τη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων αυτών μέτρα. Για την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον ρέματος, πριν την έκδοση των πράξεων χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος κατ΄ άρθρο 6 Ν 880/1979. Εφ΄ όσον προκύπτει ότι από την προτεινομένη λειτουργία της ένδικης μεταλλευτικής μονάδας ουδόλως επηρεάζεται η φυσική λειτουργία των ρεμάτων της περιοχής, το γεγονός ότι πριν την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως τα ρέματα αυτά δεν οριοθετήθηκαν, δεν συνιστά πλημμέλεια της σχετικής διαδικασίας. Η άντληση και χρήση νερού κατά την ένδικη εξόρυξη δεν συνιστά έργο διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων, επομένως, η συγκεκριμένη δράση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Ν 1739/1987. Η μεταλλευτική νομοθεσία επιτρέπει τη διενέργεια εργασιών εκμεταλλεύσεως μεταλλείων και κάτω από ακίνητα με κτίσματα και κατοικίες, αρκεί να λαμβάνονται μέτρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται επιπτώσεις στην επιφάνεια και να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο από δονήσεις και θορύβους σε περίπτωση χρήσεως εκρηκτικών υλών, προβλέπει δε και την απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών υπό προϋποθέσεις.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.