ΣτΕ 573/2012 Τμ. Ε΄ [Τμηματική οριοθέτηση ρέματος - Ανίσχυρο διατάξεων άρθ. 6 παρ. 2 Κτηριοδομικού Κανονισμού]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως εγκρίνεται και τροποποιείται με πράξη της Πολιτείας, που εκδίδεται υπό τους όρους και τη διαδικασία, που προβλέπονται από το ΝΔ της 17.7.1923, με το εγκρινόμενο δε ή τροποποιούμενο ρυμοτομικό σχέδιο διαμορφώνονται οι οικοδομήσιμοι και κοινόχρηστοι χώροι, απεικονιζόμενοι στο οικείο διάγραμμα. Επί των χώρων αυτών, που διαρρυθμίζονται με το εγκριθέν ρυμοτομικό διάγραμμα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, με τις οποίες ρυθμίζονται οι εξαρτώμενες από την ιδιότητα των παραπάνω χώρων ως οικοδομησίμων ή κοινοχρήστων σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ως κοινόχρηστοι χώροι αναγνωρίζονται εκείνοι, που προβλέπονται από το οικείο ρυμοτομικό σχέδιο και όχι όσοι έχουν σχηματισθεί με ιδιωτική πρωτοβουλία, παρέκκλιση δε από τον κανόνα αυτό είναι δυνατή, μόνον εφ΄ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 και τηρηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθ. 20 του ανωτέρω νδ/τος. Προκειμένου ένα οικόπεδο να θεωρηθεί άρτιο και οικοδομήσιμο πρέπει να έχει πρόσωπο σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο κατ΄ άρθ. 2 παρ. 2 ΓΟΚ/1985. Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδρορεύματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρέπεται δε μόνο η εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειομένης κάθε αλλοιώσεως της φυσικής τους καταστάσεως με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλάδωσής τους. Προστατεύονται δε τα υδρορεύματα καθ΄ όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία απορροής των υδάτων. Ένταξη υδρορευμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή, μόνον όταν τούτο επιβάλλουν οι ανάγκες ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής τους λειτουργίας. Πρωταρχικός όρος ένταξης ρεμάτων σε πολεοδομική ρύθμιση είναι η προηγούμενη αποτύπωσή τους και ο καθορισμός της οριογραμμής τους. Σκοπός της οριοθέτησης είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης μη πλεύσιμου ποταμού ή ρέματος, λαμβανομένου υπ΄ όψη του χαρακτήρα του ως υδρογεωλογικού στοιχείου και οικοσυστήματος. Προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος νομιμότητας της οριοθέτησης, απαιτείται σύνταξη συνοπτικής επεξηγηματικής τεχνικής εκθέσεως, στην οποία να εκτίθενται οι λόγοι, για τους οποίους χαράχθηκε η οριογραμμή και αν αυτή εξυπηρετεί την επιπλέον λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος. Η οριοθέτηση γίνεται για το σύνολο του υδατορέματος. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται τμηματική οριοθέτηση, εφ΄ όσον τούτο δικαιολογείται για ειδικούς λόγους, όπως όταν το υπόλοιπο τμήμα του ρέματος έχει ήδη ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο και εφ΄ όσον στις οικείες μελέτες έχουν ληφθεί υπ΄ όψη στοιχεία, που αφορούν το σύνολο του ρέματος. Κατά τη διαδικασία του άρθ. 6 Ν 880/1979 χωρεί οριοθέτηση και των εντός ρυμοτομικού σχεδίου ρεμάτων, που αποτελεί προϋπόθεση του επιτρεπτού της δόμησης σε παραρεμάτιες περιοχές. Δεν επιτρέπεται έκδοση πράξεως εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου, προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, αν δεν έχει καθορισθεί προηγουμένως η οριστική οριογραμμή του ρέματος. Προκειμένου να λάβουν χώρα τυχόν επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε υδρορεύματα ή πλησίον αυτών, απαιτείται προηγουμένη οριοθέτησή τους κατ΄ άρθ. 6 Ν 880/1979. Κατ΄ άρθ. 6 παρ. 2 του Κτηριοδομικού Κανονισμού επιτρέπεται καθορισμός, με πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας κατόπιν αιτήσεως ιδιοκτήτου παραρρεμάτιου ακινήτου εν όψει εκδόσεως οικοδομικής αδείας, προσωρινής οριογραμμής σε τμήμα ρέματος, προκειμένου να επιτραπεί η δόμηση σε ορισμένη απόσταση από αυτή. Από το άρθ. 26 του ΓΟΚ/1985 όμως δεν παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση για τη θέσπιση της προβλεπομένης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 6 του Κτηριοδομικού Κανονισμού δυνατότητας καθορισμού προσωρινής οριογραμμής ρέματος και δόμησης σε ορισμένη απόσταση από αυτή, ρύθμιση που συνιστά απόκλιση από την υποχρέωση οριοθέτησης των ρεμάτων του άρθ. 6 Ν 880/1979 σύμφωνα προς τον κανόνα προστασίας των υδατορεμάτων, ως στοιχείων του περιβάλλοντος, ο οποίος απορρέει από το άρθ. 24 Συντ. Το επίδικο ακίνητο, εφ΄ όσον έχει πρόσωπο σχεδόν μόνο επί του ενδίκου ρέματος, το οποίο δεν έχει οριοθετηθεί και δεν έχει πρόσωπο -έστω και τμηματικά- σε προβλεπομένη από το ρυμοτομικό σχέδιο οδό, δεν είναι οικοδομήσιμο, αφού δεν είναι δυνατόν να οριοθετηθεί προσωρινά το ρέμα στο τμήμα, στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο αυτό και να καθοριστεί απόσταση για τη δόμηση από την προσωρινή οριογραμμή κατ΄ άρθ. 6 του Κτηριοδομικού Κανονισμού, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές είναι ανίσχυρες, διότι δεν βρίσκουν έρεισμα σε εξουσιοδότηση νόμου (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.