ΣτΕ 2724/2014 [ΖΟΕ Μεσογείων - Ένταξη ιδιοκτησιών σε ζώνη απολύτου προστασίας αρχαιολογικών χώρων]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η κατ΄ άρθ. 183 παρ. 1 ΚΒΠΝ θεσπιζομένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) (άρθ. 29 Ν 1337/1983) αποβλέπει στον οικιστικό έλεγχο των περιαστικών εκτός σχεδίου περιοχών προς πρόληψη της περαιτέρω επιδείνωσης των προβλημάτων τους και προς προστασία του περιβάλλοντός τους. Οι καθοριζόμενοι κατ΄ εξουσιοδότηση της ως άνω διατάξεως όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης, οι οποίοι μπορούν να φθάσουν μέχρι και την ολοσχερή απαγόρευση δόμησης σε ορισμένς περιοχές, πρέπει να έχουν ως περιεχόμενο την πρόβλεψη όλων των κατά την εκτίμηση της Διοικήσεως μέτρων που υπαγορεύονται από την ανάγκη προστασίας κάθε περιοχής. Εφ΄ όσον τα μέτρα αυτά θεσπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια χάριν προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και δεν εξαφανίζουν ούτε καθιστούν αδρανή την ιδιοκτησία σε σχέση με τον προορισμό της, δεν προσκρούουν στο άρθ. 17 Συντ. ούτε στο άρθ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κατά τον καθορισμό όρων και περιορισμών χρήσεων γης της ΖΟΕ επιβάλλεται να λαμβάνεται πρόνοια για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και λοιπών περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με τη ρύθμιση των χρήσεων και την επιβολή πρόσφορων όρων και περιορισμών δόμησης, εφ΄ όσον δεν υπάρχουν ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά, δημοσιευμένες στην ΕτΚ. Οι ρυθμίσεις αυτές της ΖΟΕ πρέπει να αποβλέπουν στον άμεσο έλεγχο της δόμησης στους αρχαιολογικούς χώρους, σε συμμόρφωση προς τη συνταγματική επιταγή για προληπτική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, έως την έκδοση των ειδικών κανονιστικών πράξεων που προέβλεπε ο Ν 1892/1990, ήδη δε ο Ν 3028/2002. Η ένταξη ιδιοκτησιών σε ζώνη χαρακτηριζόμενη ως περιοχή απόλυτης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, στην οποία απαγορεύεται κάθε δόμηση με το ΠΔ της 20.2.2003, δυνάμει του οποίου καθορίσθηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης στη ΖΟΕ περιοχής Μεσογείων και η συνεπεία της εντάξεως αυτής εξαίρεση των εν λόγω ιδιοκτησιών από την εγκριθείσα με το προσβαλλόμενο διάταγμα πολεοδομική μελέτη, δεν αντίκειται στο άρθ. 17 Συντ. ούτε στο άρθ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται προς τον σκοπό της προστασίας μιας περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με τον προορισμό της, γεννάται αξίωση των ιδιοκτητών προς αποζημίωση, αδιαφόρως αν έχει περιληφθεί σχετική ρήτρα στην κανονιστική πράξη επιβολής των περιοριστικών όρων και απαγορεύσεων, το ζήτημα όμως της αποζημιώσεως είναι αυτοτελές και δεν επηρεάζει την κρίση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως περιοχής προστασίας και με την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Η έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής δεύτερης κατοικίας γίνεται με διαδικασία που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του οικείου πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, ο οποίος βαρύνεται με την εκπλήρωση των απαιτουμένων διατυπώσεων δημοσιότητας ή γνωστοποίησης της μελετωμένης ρυθμίσεως, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον θιγόμενο ιδιοκτήτη να προβάλει τυχόν αντιρρήσεις του. Αν κατά τη διαδικασία εγκρίσεως πολεοδομικής μελέτης, μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων, επέλθουν ουσιώδεις μεταβολές στη μελέτη, απαιτείται εκ νέου κίνηση της διαδικασίας δημοσιότητας της αναμορφωθείσας μελέτης και κίνηση νέας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο. Η λήψη μέτρων για την προστασία μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς εκτείνεται όχι μόνο στην έκταση, όπου ευρίσκονται τα μνημεία, αλλά σε όση έκταση γύρω από αυτά κρίνεται αναγκαία για την ανάδειξή τους και για την αποφυγή υποβάθμισής τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.