ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2017

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ

Ακύρωση σιωπηράς αρνήσεως επανακαθορισμού οριογραμμής αιγιαλού έμπροσθεν ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Μαλλίων Δήμου Χερσονήσου Κρήτης. ΣτΕ 1042/2017,

σελ. 376.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Μόνη η άρση της απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους δεν καθιστά το ακίνητο αυτομάτως οικοδομήσιμο. Η Διοίκηση δεν δεσμεύεται να καταστήσει το ακίνητο οικοδομήσιμο, αλλ΄ οφείλει να εξετάσει τα αναλυτικά αναφερόμενα στην απόφαση συνταγματικά κριτήρια άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. ΣτΕ 528/2017,

σελ. 382.

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου κατασκευής και λειτουργίας κεντρικού ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ Ικαρίας. ΣτΕ 928/2017,

σελ. 308.

Έργα διαχείρισης αποβλήτων. Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Έργο εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, του οποίου η εκτέλεση αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός περισσοτέρων του ενός ετών με χρηματοδότηση από πόρους της Ένωσης, εμπίπτει στην έννοια του «πολυετούς προγράμματος» κατ΄ άρθρο 3 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος του Κανονισμού 2988/95. C-436/2015 απόφαση της 15ης Ιουνίου 2017, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra κατά «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 394.

ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Η παράλειψη της Διοικήσεως να εκδώσει κανονιστική απόφαση θέσπισης ειδικών όρων δόμησης σε Ζώνη Β΄ προστασίας αρχαιολογικού χώρου Βουλιαγμένης Λουτρακίου - Περαχώρας δεν συνεπάγεται εφαρμογή σε ολόκληρη την έκταση της Ζώνης Β΄ των συνήθων όρων δόμησης για εκτός σχεδίου περιοχές ή του καθεστώτος ελεύθερης χρήσης γης. ΣτΕ 1291/2017,

σελ. 347.

Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, συστηματικής και σωστικής ανασκαφής και ανασκαφής περιορισμένου χρόνου. Οι σωστικές ανασκαφές αφορούν τη διάσωση μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου ή φυσικού φαινομένου, μετατρέπονται δε σε συστηματικές σε περίπτωση υπέρβασης του αρχικού στόχου της διάσωσης. ΣτΕ 241/2017,

σελ. 349.

Περιορισμοί της ιδιοκτησίας χάριν προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Κήρυξη νησίδας «Οικονόμου» στο βορειοανατολικό άκρο του κόλπου της Νάουσας νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων ως ζώνης Α΄ (αδόμητης) απολύτου προστασίας. ΣτΕ 70/2017,

σελ. 351.

Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής. Συνταγματική προστασία μνημείων και περιβάλλοντος χώρου τους. Περιορισμοί ιδιοκτησίας. Κανονιστικός χαρακτήρας αποφάσεων καθορισμού ζωνών προστασίας εντός αρχαιολογικού χώρου. ΣτΕ 2929/2016,

σελ. 353.

Παράνομες ανασκαφές σε αγροτεμάχιο. Ουσιώδης οριστική στέρηση της κατά προορισμόν χρήσεως αγρού για αρχαιολογικούς σκοπούς σε περιοχή του Ν. Καρδίτσας. ΣτΕ 2923/2016,

σελ. 355.

Παρουσίαση σε περιοδικές εκθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αρχαίων έργων για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις χορήγησης αμοιβής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της στους δικαιούχους. ΓνμδΝΣΚ 107/2017,

σελ. 389.

Ν 4478/2017. Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών. Παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Οικιστικές πυκνώσεις. Συνταγματική προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Απαγόρευση μεταβολής του προορισμού τους. Αντίθεση της διατάξεως του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010 (όπως ισχύει μετά το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016), στα άρθρα 24 παρ. 1 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος (μειοψ.). ΣτΕ 1942/2017,

σελ. 309 (παρατ. Π. Καποτάς).

Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος σε δασική έκταση. Υποχρέωση κλήτευσης του κυρίου του αυθαιρέτου κτίσματος να εκθέσει τις απόψεις του. Νόμιμη αιτιολογία διαταγής κατεδάφισης. ΣτΕ 1028/2017,

σελ. 321.

Ακύρωση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτου σε δάσος. Τυχόν έλλειψη της ιδιότητας του κυρίου, νομέα, κατόχου ή εργολάβου στο μνημονευόμενο πρόσωπο δεν επηρεάζει το κύρος της πράξης κατεδάφισης λόγω του πραγματοπαγούς χαρακτήρα της. ΣτΕ 418/2017,

σελ. 321.

Ανέγερση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση. Διαδικασία έκδοσης πράξης κατεδάφισης. Νομική φύση πράξεων που αφορούν κατεδάφιση. Υπόχρεοι καταβολής ειδικής αποζημίωσης. Νόμιμη κλήτευση υποχρέου. ΣτΕ 1864/2016,

σελ. 333.

Υπόχρεος για την καταβολή των καταλογισθέντων προστίμων είναι ο επί αντιπαροχή εργολάβος, δεδομένου ότι όλες οι επίδικες εργασίες έγιναν κατ΄ εντολή της εργολήπτριας εταιρείας σε χρόνο πριν την παράδοση του έργου, η δε προσβαλλόμενη απόφαση της οικείας Επιτροπής Κρίσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων είναι αναιτιολόγητη ως προς το ζήτημα αυτό. ΣτΕ 1548/2017,

σελ. 383.

Παράνομη μεταβολή χρήσης χώρου εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων σε κέντρο διασκέδασης. Η μεταβολή της νόμιμης χρήσεως χώρου χωρίς προηγούμενη άδεια, συνεπάγεται την εφαρμογή των περί αυθαιρέτων κατασκευών διατάξεων με την επιβολή των σχετικών προστίμων. Αν για τη μεταβολή εκτελέστηκαν και δομικές κατασκευές, διατάσσεται η κατεδάφισή τους. ΣτΕ 933/2017,

σελ. 384.

ν. 4489/2017. Τροποποιήσεις νομοθεσίας για τους δασικούς χάρτες. Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες (οικιστικές πυκνώσεις). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 395.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εγκατάσταση και λειτουργία της ένδικης βιομηχανικής μονάδας εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί «σχέδιο» ή «πρόγραμμα», συνεπώς δεν υπόκειται σε ΣΠΕ, αλλά σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά τις οικείες διατάξεις. Το επίμαχο ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις ειδικές περί ΒΙΠΕΘ διατάξεις και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3325/2005. ΣτΕ 657/2017,

σελ. 309.

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ΓΤΟ)

Η Οδηγία 2015/412 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους: Μια ακόμη (ατελέσφορη) ρύθμιση. Άρθρα - Μελέτες Γ. Μπάλιας,

σελ. 201.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η διάταξη του άρθρου 11 της κυα 414985/29.11.1985 δεν καταργεί τις διατάξεις των άρθρων 254 παρ. 5 και 6 και 257 παρ. 2 του Δασικού Κώδικα, αλλά θέτει εκποδών όσες από τις ρυθμίσεις των «καταργουμένων» διατάξεων του Δασικού Κώδικα νοθεύουν την αυξημένη προστασία της ορνιθοπανίδας που εγγυάται η 79/409 Οδηγία της ΕΕ και η εκδοθείσα σε συμμόρφωση κυα. ΣτΕ 414/2017,

σελ. 300.

Οικιστικές πυκνώσεις. Συνταγματική προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Απαγόρευση μεταβολής του προορισμού τους. Η προστασία του δασικού πλούτου της χώρας αποτελεί εξ ορισμού σκοπό δημοσίου συμφέροντος συνταγματικής εμβέλειας. Αρμοδιότητα. Αντίθεση της διατάξεως του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3889/2010 (όπως ισχύει μετά το άρθρο 153 παρ. ΙΑ του ν. 4389/2016), στα άρθρα 24 παρ. 1 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος (μειοψ.). ΣτΕ 1942/2017,

σελ. 309 (παρατ. Π. Καποτάς).

Ακύρωση πράξης κύρωσης δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα Ν. Αττικής, κατά το μέρος που αφορά ακίνητο, επί του οποίου ο αιτών επικαλείται ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Προστασία εντός σχεδίου πάρκων και αλσών κατά τη δασική νομοθεσία. ΣτΕ 1544/2017,

σελ. 314.

Αειφορική διαχείριση δασών. Ακύρωση έγκρισης διαχειριστικής μελέτης διακατεχομένου δάσους «Ματονερίου» Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων για την περίοδο 2010-2014 λόγω μη νομίμου αιτιολογίας της όσον αφορά την υλοτόμηση δρυός. ΣτΕ 1212/2017,

σελ. 316.

Δασικοί χάρτες και διαδικασία κτηματογράφησης. Κτηματογράφηση περιοχών στερουμένων δασικού χάρτη. Τα δημόσια δάση αποτελούν δημόσια αγαθά και ανήκουν στη δημόσια κτήση. Το εθνικό κτηματολόγιο ανάγεται σε συνταγματική υποχρέωση του Κράτους. Η κατάρτιση δασικών χαρτών και Δασολογίου συνιστά και αυτοτελώς συνταγματική επιταγή. ΣτΕ 1203/2017,

σελ. 317.

Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος σε δασική έκταση. Υποχρέωση κλήτευσης του κυρίου του αυθαιρέτου κτίσματος να εκθέσει τις απόψεις του. Νόμιμη αιτιολογία διαταγής κατεδάφισης. ΣτΕ 1028/2017,

σελ. 321.

Ακύρωση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτου σε δάσος. Τυχόν έλλειψη της ιδιότητας του κυρίου, νομέα, κατόχου ή εργολάβου στο μνημονευόμενο πρόσωπο δεν επηρεάζει το κύρος της πράξης κατεδάφισης λόγω του πραγματοπαγούς χαρακτήρα της. ΣτΕ 418/2017,

σελ. 321.

Δασική ιδιοκτησία. Δημόσιος δασικός χαρακτήρας φρυγανικών εκτάσεων στις Κυκλάδες. Έννοια και ιδιοκτησιακό καθεστώς των «νεκρών γαιών» (Μεβάτ) του Οθωμανικού νόμου. ΑΠ 363/2017,

σελ. 322.

Απαγόρευση μεταβολής προορισμού. Παράνομος χαρακτηρισμός δημόσιας δασικής εκτάσεως ως βοσκήσιμης με οικοπεδική αξία με σκοπό την εκποίησή της με δημοπρασία και τη μεταβολή του προορισμού της. Υπέρβαση εξουσίας Υπουργού. Αδυναμία κτήσης κυριότητας παρά μη κυρίου. Ακυρότητα παραχωρητηρίου. ΑΠ 281/2017,

σελ. 324.

Ιδιοκτησία γαιών στις Κυκλάδες. Καθεστώς γαιών καθαρής ιδιοκτησίας και εκτάσεων που αφορούσαν δάση, αιγιαλούς, κοινόχρηστα, βοσκές και εκτάσεις που λόγω της μορφής τους δεν εξουσιάζονταν από κανένα. ΑΠ 222/2017,

σελ. 328.

Δασική ιδιοκτησία. Έννοια διακατόχου και διακατεχομένων δασών. Μετά τη συμπλήρωση μέχρι και την 11.9.1915 έκτακτης χρησικτησίας επί δασικής εκτάσεως δεν έχουν ασκούν επιρροή επί της κυριότητας οι μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4173/1929, όπως ίσχυσε. Η υποβολή τίτλων δεν αποτελεί προϋπόθεση της αξιούμενης καλής πίστης, αλλ΄ έχει σημασία για την περί τα πράγματα κρίση ότι η νομή ήταν ανεπίληπτη. Η ένδικη Ιερά Μονή ως αποκλειστική κυρία της συγκεκριμένης εκτάσεως των 500 στρ., εγκύρως τη μεταβίβασε περαιτέρω. ΑΠ 185/2017,

σελ. 330.

Μεταβίβαση αναδασωτέας εκτάσεως στο ΤΑΙΠΕΔ. Κρίσεις του δικαστηρίου όσον αφορά την κοινοχρησία και το αναπαλλοτρίωτο των δημοσίων δασών. Μελλοντικός προσδιορισμός του χωρικού προορισμού του ακινήτου και της επενδυτικής του ταυτότητας με την έκδοση σχετικού πδ/τος περί εγκρίσεως ΕΣΧΑΔΑ κατ΄ άρθρο 12 του ν. 3986/2011. ΣτΕ 2693/2016,

σελ. 332.

Ανέγερση αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση. Διαδικασία έκδοσης πράξης κατεδάφισης. Νομική φύση πράξεων που αφορούν κατεδάφιση. Υπόχρεοι καταβολής ειδικής αποζημίωσης. Νόμιμη κλήτευση υποχρέου. ΣτΕ 1864/2016,

σελ. 333.

Δασική ιδιοκτησία. Κτήμα Καρά Αττικής. Κτήση κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε δάση και λιβάδια της επικράτειας. Καθεστώς τσιφλικιών στην Αττική. Κτήση κυριότητας δημοσίων δασών με έκτακτη χρησικτησία. Έννοια νομής και καλής πίστεως στη χρησικτησία. Ουδέποτε απέκτησαν οι δικαιοπάροχοι των εκκαλούντων την κυριότητα των επιδίκων εκτάσεων, ούτε μπορούσαν να τη μεταβιβάσουν περαιτέρω. ΕφΑθ 257/2016,

σελ. 335.

ν. 4489/2017. Τροποποιήσεις νομοθεσίας για τους δασικούς χάρτες. Αποτύπωση ορίων οικισμών στους δασικούς χάρτες (οικιστικές πυκνώσεις). Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 395.

ν. 4483/2017. Τροποποιήσεις δασικής νομοθεσίας. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 396.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ

Προστασία βιομηχανικής κληρονομιάς. Η κήρυξη κτηρίου ως διατηρητέου αποτελεί αρμοδιότητα που ασκείται κατά δέσμια εξουσία. Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτηρίων πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος κλωστηρίων στον Ν. Αττικής. ΣτΕ 530/2017,

σελ. 361.

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος οινοπνευματοποιίας. Επιβολή σε ιδιοκτήτη υποχρέωσης αποκατάστασης στοιχείων του διατηρητέου κτηρίου ή ολικής ανακατασκευής του. Ανάληψη δαπανών αποκατάστασης. ΣτΕ 159/2017,

σελ. 363.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ν. 4478/2017. Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών. Παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων των ν. 1650/1986 και 3010/2002. Πρόσφορος τρόπος δημοσίευσης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας. Τεκμήριο γνώσης περιεχομένου δημοσιευθείσας ΑΕΠΟ. Έναρξη προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. ΣτΕ 1112/2017,

σελ. 307.

Οι πράξεις κύρωσης αναρτηθέντων δασικών χαρτών αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, κατά των οποίων χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αίτηση ακυρώσεως υπόκεινται όχι μόνον οι πράξεις κύρωσης που εκδίδονται κατ΄ άρθρο 19 του ν. 3889/2010, αλλά και οι πράξεις κύρωσης του άρθρου 17 που αφορούν δασικούς χάρτες που δεν έχουν αμφισβητηθεί με την άσκηση αντιρρήσεων. ΣτΕ 1544/2017,

σελ. 314.

Διαταγή κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος σε δασική έκταση. Υποχρέωση κλήτευσης του κυρίου του αυθαιρέτου κτίσματος να εκθέσει τις απόψεις του. Νόμιμη αιτιολογία διαταγής κατεδάφισης. ΣτΕ 1028/2017,

σελ. 321.

Ακύρωση πρωτοκόλλου ειδικής αποζημίωσης διατήρησης αυθαιρέτου σε δάσος. Τυχόν έλλειψη της ιδιότητας του κυρίου, νομέα, κατόχου ή εργολάβου στο μνημονευόμενο πρόσωπο δεν επηρεάζει το κύρος της πράξης κατεδάφισης λόγω του πραγματοπαγούς χαρακτήρα της. ΣτΕ 418/2017,

σελ. 321.

Νομική φύση πράξεως καθορισμού προσωρινής οριογραμμής ρέματος. ΣτΕ 2953/2016,

σελ. 342.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υποβάθμιση περιβάλλοντος. Πλημμελής αποθήκευση σιτηρών με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στην υγεία των κατοίκων, στην πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. ΤρΠλημΒόλου 1965/2016,

σελ. 344.

Ακύρωση έγκρισης ανέγερσης, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ως προς την κάλυψη, τη δόμηση και το ύψος, κτηρίου υπεραγοράς σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως σε θέση του Δήμου Λιβαδειάς. ΣτΕ 937/2017,

σελ. 377.

Παράνομη μεταβολή χρήσης χώρου εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων σε κέντρο διασκέδασης. ΣτΕ 933/2017,

σελ. 384.

υα 91175/31.5.2017. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ. Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

Ακύρωση έγκρισης ανέγερσης, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ως προς την κάλυψη, τη δόμηση και το ύψος, κτηρίου υπεραγοράς σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως σε θέση του Δήμου Λιβαδειάς. ΣτΕ 937/2017,

σελ. 377.

Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), κατώτατου ορίου κατάτμησης ακινήτων και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή κοινοτήτων των νήσων Θήρας και Θηρασιάς Ν. Κυκλάδων. Βιώσιμη ανάπτυξη γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Απαγόρευση οικιστικής εκμετάλλευσης. Προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων μικρών νήσων. Προστασία Καλντέρας και αγροτικής γης από την υποβάθμιση και αλλοίωση λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης. ΣτΕ 1025/2017,

σελ. 287.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως θεσμική παρέμβαση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ε. Μεϊδάνη, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 256.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια) στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής. ΣτΕ 1207/2017,

σελ. 305.

Προγράμματα ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών. Παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση της προβλεπομένης κατ΄ άρθρο 4 παρ. 1 ν. 4203/2013 υπουργικής απόφασης. ΣτΕ 303/2017,

σελ. 346.

Προώθηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο νομοθέτης της Ένωσης μπορεί να προβαίνει σε εναρμόνιση μόνο κατά στάδια και να απαιτεί βαθμιαία μόνο κατάργηση των μονομερών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη. Διασφάλιση διατήρησης υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. C-459/2015 απόφαση της 22ας Ιουνίου 2017, E.ON Biofor Sverige AB κατά Statens energimyndighet. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 393.

υα 91175/31.5.2017. Πυρηνική ασφάλεια - ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ. Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ν. 4478/2017. Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών. Παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

Κανονισμός REACH. Καμία διάταξη του Κανονισμού 1907/2006 δεν προβλέπει ότι ο ECHA έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί τον κατάλογο των υποψηφίων ουσιών συμπληρώνοντας υφισταμένη καταχώριση. Αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας. Τ-115/2015 απόφαση της 11ης Μαΐου 2017, Deza, a.s. κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA). Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 393.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Οδηγία 2015/412 σχετικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους: Μια ακόμη (ατελέσφορη) ρύθμιση. Άρθρα - Μελέτες Γ. Μπάλιας,

σελ. 201.

Κανονισμός REACH. Καμία διάταξη του Κανονισμού 1907/2006 δεν προβλέπει ότι ο ECHA έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιεί τον κατάλογο των υποψηφίων ουσιών συμπληρώνοντας υφισταμένη καταχώριση. Αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας. Τ-115/2015 απόφαση της 11ης Μαΐου 2017, Deza, a.s. κατά Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA). Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 393.

Προώθηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο νομοθέτης της Ένωσης μπορεί να προβαίνει σε εναρμόνιση μόνο κατά στάδια και να απαιτεί βαθμιαία μόνο κατάργηση των μονομερών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη. Διασφάλιση διατήρησης υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. C-459/2015 απόφαση της 22ας Ιουνίου 2017, E.ON Biofor Sverige AB κατά Statens energimyndighet. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 393.

Περιβαλλοντική ευθύνη. Νομοθεσία υδάτων. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ εφαρμόζεται σε περιβαλλοντική ζημία που επήλθε μετά την 30ή Απριλίου 2007, αλλά έχει προκληθεί από τη λειτουργία εγκαταστάσεως, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υδάτων και έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την εν λόγω ημερομηνία. C-529/2015 απόφαση της 1ης Ιουνίου 2017, Gert Fol. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 394.

Έργα διαχείρισης αποβλήτων. Χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Έργο εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, του οποίου η εκτέλεση αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός περισσοτέρων του ενός ετών με χρηματοδότηση από πόρους της Ένωσης, εμπίπτει στην έννοια του «πολυετούς προγράμματος» κατ΄ άρθρο 3 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίοδος του Κανονισμού 2988/95. C-436/2015 απόφαση της 15ης Ιουνίου 2017, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra κατά «Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras» UAB. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 394.

υα 91175/31.5.2017. Πυρηνική ασφάλεια - ρυθμιστικός έλεγχος ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ. Ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτήριο. Η απαλλαγή των κεραιοσυστημάτων μικροκυψελών από την απαιτούμενη άδεια κεραιών σταθμών ξηράς αφορά την άδεια κατασκευής τους και όχι την από πολεοδομικής απόψεως έγκριση δομικών κατασκευών οποιασδήποτε μορφής, ελλείψει της οποίας οι σχετικές κατασκευές είναι πολεοδομικώς αυθαίρετες. ΣτΕ 413/2017,

σελ.

Επιτρεπτές επεμβάσεις επί και πλησίον μνημείου. Έγκριση τοποθέτησης θόλου προστασίας (radome) σε ραντάρ του Πεδίου Βολής Κρήτης σε άμεση γειτνίαση με την ιερά μονή Προφήτη Ηλία Θήρας, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. ΣτΕ 1049/2017,

σελ. 355.

ΘΗΡΑ - ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑ

Η διάταξη του άρθρου 11 της κυα 414985/29.11.1985 δεν καταργεί τις διατάξεις των άρθρων 254 παρ. 5 και 6 και 257 παρ. 2 του Δασικού Κώδικα, αλλά θέτει εκποδών όσες από τις ρυθμίσεις των καταργουμένων διατάξεών του νοθεύουν την αυξημένη προστασία της ορνιθοπανίδας που εγγυάται η Οδηγία 79/409/ΕΕ και η εκδοθείσα σε συμμόρφωση κυα. ΣτΕ 414/2017,

σελ. 300.

ΚΕΡΑΙΕΣ Βλ. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στη χερσαία Ζώνη λιμένα. Άρθρα - Μελέτες Μ. Διαμαντής,

σελ. 209.

Περιορισμοί της ιδιοκτησίας χάριν προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Κήρυξη νησίδας «Οικονόμου» στο βορειοανατολικό άκρο του κόλπου της Νάουσας νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων ως ζώνης Α΄ (αδόμητης) απολύτου προστασίας. ΣτΕ 70/2017,

σελ. 351.

Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής. Συνταγματική προστασία μνημείων και περιβάλλοντος χώρου τους. Περιορισμοί ιδιοκτησίας. Κανονιστικός χαρακτήρας αποφάσεων καθορισμού ζωνών προστασίας εντός αρχαιολογικού χώρου. ΣτΕ 2929/2016,

σελ. 353.

Παράνομες ανασκαφές σε αγροτεμάχιο. Ουσιώδης οριστική στέρηση της κατά προορισμόν χρήσεως αγρού για αρχαιολογικούς σκοπούς σε περιοχή του Ν. Καρδίτσας. ΣτΕ 2923/2016,

σελ. 355.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

πδ/γμα 49/2017. Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΚΛΙΜΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Απόφαση “URGENTA”: Μια νέα προοπτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Κ. Καλλικάκη, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 213.

Υπόθεση Massachusetts v. EPA (Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ): Ο έλεγχος της διοίκησης για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μ. Τσίτσου, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 220.

Κλιματική αλλαγή, δικαιώματα του ανθρώπου και έννομη προστασία πριν και μετά τη Σύμβαση των Παρισίων. Β. Μπουκουβάλα, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 224.

Διαπλάθοντας τους νέους διεθνείς κανόνες για τα χρηματιστήρια ρύπων στην εποχή μετά τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή. Γ. Παυλίδης, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 237.

Δικαιώματα του ανθρώπου και κλιματική αλλαγή: Σχέση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Κ.-Μ. Λούβη, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 241.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως θεσμική παρέμβαση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ε. Μεϊδάνη, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 256.

Το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή : η νέα Διεθνής Συμφωνία για το Κλίμα. Λ. Χαντέ, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 265.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. Παραχώρηση δημοτικού χώρου για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας. Αρμοδιότητα. ΣτΕ 2918/2016,

σελ. 380.

Προϋποθέσεις διατήρησης ΚΧ που δημιουργήθηκαν εντός σχεδίου πόλεως με ιδιωτική βούληση πριν θεσπισθεί η απαγόρευση του νδ/τος της 17.7-16.8.1923. Οι εξαιρετικές αυτές διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν σε σχέδιο πόλεως υπό το καθεστώς του ανωτέρω διατάγματος. Ακύρωση παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας, συνισταμένης σε απόρριψη αναγνώρισης ως οδού προϋφισταμένης του 1923 ιδιωτικής παρόδου στον Δήμο Θεσσαλονίκης. ΣτΕ 155/2017,

σελ. 380.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δασικοί χάρτες και διαδικασία κτηματογράφησης. Κτηματογράφηση περιοχών στερουμένων δασικού χάρτη. Τα δημόσια δάση αποτελούν δημόσια αγαθά και ανήκουν στη δημόσια κτήση. Το εθνικό κτηματολόγιο ανάγεται σε συνταγματική υποχρέωση του Κράτους. Η κατάρτιση δασικών χαρτών και Δασολογίου συνιστά και αυτοτελώς συνταγματική επιταγή. ΣτΕ 1203/2017,

σελ. 317.

ΛΙΜΕΝΕΣ

Η Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στη χερσαία Ζώνη λιμένα. Μ. Διαμαντής, Άρθρα - Μελέτες,

σελ. 209.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Επιτρεπτές επεμβάσεις επί και πλησίον μνημείου. Έγκριση τοποθέτησης θόλου προστασίας (radome) σε ραντάρ του Πεδίου Βολής Κρήτης σε άμεση γειτνίαση με την ιερά μονή Προφήτη Ηλία Θήρας, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. ΣτΕ 1049/2017,

σελ. 355.

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επ΄ αόριστον διακοπή οικοδομικών εργασιών κατόπιν προσωρινής οριοθέτησης ρέματος. ΣτΕ 2953/2016,

σελ. 342.

Αστική ευθύνη Δήμου συνεπεία ανακλήσεως οικοδομικής αδείας λόγω ασυμφωνίας εγκ. ρυμοτομικού σχεδίου και εφαρμοσθέντος στο έδαφος προ της άρσεως της ασυμφωνίας με διόρθωση ή τροποποίηση του σχεδίου. ΣτΕ 1320/2017,

σελ. 385.

ΠΑΝΙΔΑ

ν. 4478/2017. Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Παράνομο εμπόριο απειλούμενων ειδών. Παράνομη εμπορία πολιτιστικών αγαθών. Παράνομη διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 398.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Ακύρωση πράξης έγκρισης κατεδάφισης κτηρίου εντός του παραδοσιακού οικισμού λόφου Νησί Παραλίας Άστρους Κυνουρίας. ΣτΕ 664/2017,

σελ. 358.

Συνταγματική προστασία παραδοσιακών οικισμών. Προϋποθέσεις ανέγερσης νέας οικοδομής, στη θέση παλαιάς που καταστράφηκε, εντός του παραδοσιακού οικισμού Κόνιτσας. ΣτΕ 658/2017,

σελ. 360.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΟ σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Η παράλειψη εξέτασης εναλλακτικών λύσεων ή συνοπτικής εξέτασής τους στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν συνεπάγονται ακυρότητα της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον δεν καταλείπεται ευχέρεια επιλογής της θέσης εκτέλεσης του έργου. ΣτΕ 1207/2017,

σελ. 305.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων των ν. 1650/1986 και 3010/2002. Πρόσφορος τρόπος δημοσίευσης ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων Α΄ κατηγορίας. Τεκμήριο γνώσης περιεχομένου δημοσιευθείσας ΑΕΠΟ. Έναρξη προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. ΣτΕ 1112/2017,

σελ. 307.

Ακύρωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργου κατασκευής και λειτουργίας κεντρικού ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ Ικαρίας. Αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων για ισοδύναμο πληθυσμό κάτω από 200.000 κατοίκων μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 και πριν την έκδοση του ν. 4014/2011. ΣτΕ 928/2017,

σελ. 308.

Η εγκατάσταση και λειτουργία της ένδικης βιομηχανικής μονάδας εργοστασίου επεξεργασίας χάλυβα στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί «σχέδιο» ή «πρόγραμμα», συνεπώς δεν υπόκειται σε ΣΠΕ, αλλά σε περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά τις οικείες διατάξεις. Το επίμαχο ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά τις ειδικές περί ΒΙΠΕΘ διατάξεις και δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3325/2005. ΣτΕ 657/2017,

σελ. 309.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Νόμιμη σύνταξη και υπογραφή κύριας και συμπληρωματικής Εκθέσεως Ελέγχου κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Επιβολή προστίμου για πλείονες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε βάρος εταιρείας βαφείου - φινιριστηρίου στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Κορώνειας, ΣτΕ 348/2017,

σελ. 276.

Περιβαλλοντική ευθύνη. Νομοθεσία υδάτων. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ εφαρμόζεται σε περιβαλλοντική ζημία που επήλθε μετά την 30ή Απριλίου 2007, αλλά έχει προκληθεί από τη λειτουργία εγκαταστάσεως, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υδάτων και έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την εν λόγω ημερομηνία. C-529/2015 απόφαση της 1ης Ιουνίου 2017, Gert Fol. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 394.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υποβάθμιση περιβάλλοντος από πρόθεση και από αμέλεια. Ένσταση ακυρότητας κατηγορητηρίου και κλητηρίου θεσπίσματος. Μεταβολή κατηγορίας. Παραγραφή αξιοποίνου. ΤρΠλημΒόλου 1965/2016,

σελ. 344.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτησης τουριστικής λιμενικής εγκαταστάσεως και καθορισμού περιβαλλοντικών όρων αυτών και συνοδών έργων υποδομής. ΣτΕ 1390/2017,

σελ. 276.

Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), κατώτατου ορίου κατάτμησης ακινήτων και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή κοινοτήτων των νήσων Θήρας και Θηρασιάς Ν. Κυκλάδων. Βιώσιμη ανάπτυξη γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Απαγόρευση οικιστικής εκμετάλλευσης. Προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων μικρών νήσων. Προστασία Καλντέρας και αγροτικής γης από την υποβάθμιση και αλλοίωση λόγω της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης. ΣτΕ 1025/2017,

σελ. 287.

Η έκδοση κανονιστικής πράξεως περί επ΄ αόριστον απαγορεύσεως της θήρας σε ορισμένη έκταση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της ως καταφυγίου άγριας ζωής, είναι δυνατή και πριν η εν λόγω έκταση χαρακτηρισθεί ως καταφύγιο. ΣτΕ 414/2017,

σελ. 300.

Χαρακτηρισμός Κυπαρισσιακού κόλπου και ευρύτερης περιοχής ως «Περιοχής Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης και ανάθεση διαχείρισης στη Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου. ΣτΕ ΠΕ 175/2017,

σελ. 301.

ΡΕΜΑΤΑ

Προστασία υδατορεμάτων ως στοιχείων του περιβάλλοντος. Νομική φύση πράξεως καθορισμού προσωρινής οριογραμμής ρέματος. Οριοθέτηση ρεμάτων εντός ρυμοτομικού σχεδίου ως προϋπόθεση δόμησης σε παραρεμάτιες περιοχές. ΣτΕ 2953/2016,

σελ. 342.

ΥΔΑΤΑ - ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος. Προστασία υδατορεμάτων ως στοιχείων του περιβάλλοντος. Οριοθέτηση ρεμάτων εντός ρυμοτομικού σχεδίου ως προϋπόθεση νόμιμης δόμησης σε παραρεμάτιες περιοχές. ΣτΕ 2953/2016,

σελ. 342.

Περιβαλλοντική ευθύνη. Νομοθεσία υδάτων. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ εφαρμόζεται σε περιβαλλοντική ζημία που επήλθε μετά την 30ή Απριλίου 2007, αλλά έχει προκληθεί από τη λειτουργία εγκαταστάσεως, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υδάτων και έχει τεθεί σε λειτουργία πριν από την εν λόγω ημερομηνία. C-529/2015 απόφαση της 1ης Ιουνίου 2017, Gert Fol. Δικαστήρια ΕΕ,

σελ. 394.

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ Βλ. Εγκαταστάσεις

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Υπόθεση Massachusetts v. EPA (Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ): Ο έλεγχος της διοίκησης για τη ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Μ. Τσίτσου, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 220.

Διαπλάθοντας τους νέους διεθνείς κανόνες για τα χρηματιστήρια ρύπων στην εποχή μετά τη Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή. Γ. Παυλίδης, Ειδικά Θέματα Δικαίου του Περιβάλλοντος,

σελ. 237.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στρατηγικές επενδύσεις. Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης «Ίτανος Γαία» στη θέση Χερσόνησος Σίδερο Σητείας Κρήτης. ΣτΕ Ολ 1705/2017,

σελ. 364.