ΣτΕ Ολ 2366/2007 [Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης - Αντισυνταγματικότητα άρθ. 4 παρ. 5 Ν 3044/2002]

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 4/2007, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Φυσικό Περιβάλλον - Ενέργεια - Χωροταξία - Πολεοδομία - Δόμηση - Δημόσια Έργα - Μνημεία

Εκδίδεται από το 1997 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €90.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περιοχές για τις οποίες έχει καθορισθεί Ζώνη Αγοράς Συντελεστή Δόμησης, είναι αμέσως δυνατή η έκδοση απόφασης πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη. Ο θεσμός της ΜΣΔ μπορεί να εισαχθεί από τον νομοθέτη μόνο ως μέθοδος αποζημίωσης στις περιπτώσεις του άρθρου 24 παρ. 6 του Συντάγματος, αποτελώντας θεμιτό κατά το Σύνταγμα τρόπο αποζημίωσης των ιδιοκτητών ακινήτων, στα οποία επιβάλλονται ουσιώδεις περιορισμοί για την προστασία στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ. κτήρια που χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, ως έργα τέχνης ή ως ιστορικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.). Αντιθέτως, δεν είναι κατά το Σύνταγμα επιτρεπτή η ΜΣΔ σε άλλες περιπτώσεις, διότι ο θεσμός αυτός δεν συνάδει προς τις συνταγματικές αρχές της ορθολογικής χωροταξικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, της προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και της διαμόρφωσης των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης, ούτε δύναται να αποτελέσει σύστημα πολεοδομικής σχεδίασης, γιατί θα οδηγούσε σε νόθευση του ορθολογικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες εκτάσεις για τη δημιουργία κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, ο συντακτικός νομοθέτης με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 24 εισήγαγε διαφορετική ρύθμιση, δυνάμει της οποίας χωρίς να απαιτείται καταβολή αποζημιώσεων για τη συντέλεση των σχετικών απαλλοτριώσεων, προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών να εισφέρουν χωρίς αντάλλαγμα τμήμα των ακινήτων τους. Για παλαιές ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, επί των οποίων εν όψει του χρόνου έγκρισης ή τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου δεν εφαρμόζεται η ως άνω συνταγματική πρόβλεψη, ο συντακτικός νομοθέτης καθόρισε τη δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης των ιδιοκτητών κατ΄ άρθρο 17 του Συντάγματος και όχι κατά τρόπο ειδικό, αντιθέτως δε παρέχεται τέτοια δυνατότητα για τις περιπτώσεις, που αφορούν προστασία στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται πλέον δυνατότητα αποζημίωσης με ειδικό τρόπο, η αποδοχή του είδους αυτού αποζημίωσης απόκειται στη βούληση του δικαιούχου. Η κατ΄ άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. δ΄ του Ν 3044/2002 ΜΣΔ αποτελεί επιτρεπτό κατά το Σύνταγμα τρόπο αποζημίωσης και των ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων ακινήτων, εφ΄ όσον οι τελευταίοι αποδέχονται να ικανοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο (μειοψ.). Παρεκκλίσεις από τους γενικούς όρους δόμησης διά ΜΣΔ δύνανται να επιτραπούν μόνο σε καθορισμένες, γνωστές εκ των προτέρων στους πολίτες Ζώνες, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται σε διάγραμμα, το οποίο εν όψει του κανονιστικού χαρακτήρα της πράξης καθορισμού Ζώνης και για την ασφάλεια δικαίου, δημοσιεύεται μαζί με αυτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι το διάγραμμα αποτελεί το κύριο και ουσιώδες στοιχείο της πράξης, η δε ρύθμιση του θεσμού ΜΣΔ πρέπει να περιλαμβάνει σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των παραπάνω Ζωνών. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αμιγώς πολεοδομικά και να αναφέρουν εκτός από τα συγκεκριμένα ακίνητα και την περιοχή, που υποδέχεται τον μεταφερόμενο ΣΔ, ώστε η μεταφορά να πραγματοποιείται σε περιοχές, οι οποίες δύνανται να τη δεχθούν από πολεοδομικής απόψεως. Δικαίωμα ΜΣΔ δεν επιτρέπεται να ενσωματώνεται σε εμπορικό τίτλο που κυκλοφορεί ελεύθερα. Από τον κανόνα ότι η ΜΣΔ επιτρέπεται στον ίδιο Δήμο ή Κοινότητα, απ΄ όπου ο συντελεστής μεταφέρεται, εξαιρούνται οικισμοί, στους οποίους δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν Ζώνες υποδοχής συντελεστή, για το λόγο ότι υπάγονται σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας (π.χ. παραδοσιακοί ή διατηρητέοι οικισμοί), στις περιπτώσεις δε αυτές η ΜΣΔ από τους οικισμούς αυτούς μπορεί να γίνεται σε Ζώνη καθοριζόμενη σε όμορους Δήμους ή Κοινότητες, εφ΄ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού τέτοιας Ζώνης σε άλλον οικισμό του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας. Για τον καθορισμό Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) απαιτείται έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κατόπιν μελέτης και γνωμοδότησης του Περιφερειακού ΣΧΟΠ ή του οικείου Οργανισμού και ΟΤΑ α΄ βαθμού, μέχρι δε να εκδοθούν οι αποφάσεις αυτές, δεν είναι δυνατή η ΜΣΔ. Αντιθέτως, σε περιοχές στις οποίες έχει καθορισθεί Ζώνη Αγοράς Συντελεστή Δόμησης (ΖΑΣ) είναι αμέσως δυνατή η έκδοση απόφασης για την πραγματοποίηση ΜΣΔ. Είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν 3044/2002, η οποία επιτρέπει ΜΣΔ σε περιοχές, όπως εν προκειμένω ο Δήμος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, οι οποίες έχουν καθορισθεί ως ΖΑΣ με προεδρικά διατάγματα εκδοθέντα βάσει των ήδη κριθέντων ως αντισυνταγματικών και μη εφαρμοστέων διατάξεων του άρθρου 2 του Ν 880/1979, καθώς και την πραγματοποίηση της μεταφοράς με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς της πράξης καθορισμού τους, ανεξαρτήτως αν στο μεταξύ έχει τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.