ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2020, Φεβρουάριος 2020

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
ΝΠ €ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Εκτελεστή πράξη διοικητικής αρχής (άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του Συντ. & 45 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989) και όχι πράξη αναγόμενη στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Δεν εξαιρείται του ακυρωτικού ελέγχου, μη χαρακτηριζόμενη ως κυβερνητική πράξη (άρθρο 45 παρ. 5 του ΠΔ 18/1989). Εκδίδεται εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ. 2 α΄ του Συντ., το οποίο εγγυάται σε όλους, ανεξαιρέτως, τους ευρισκομένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς, απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, επιτρέπει δε αποκλίσεις από την απόλυτη αυτή προστασία μόνον σε περιπτώσεις προβλεπόμενες από το διεθνές δίκαιο. Ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δυνατότητα είτε να διατάξει την έκδοση του εκζητουμένου είτε, αντιθέτως, να απορρίψει το αίτημα των αλλοδαπών αρχών. ΣτΕ Ολ 110/2020 (παρατ. Θ. Ρουμελιώτη),

σελ. 124.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Υπουργική Απόφαση περί διαταγής έκδοσης αλλοδαπού υπηκόου. Ως δράση υπέρ της ελευθερίας, για την οποία απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού, νοείται η δραστηριότητα του διωκομένου για την πραγματοποίηση της αυτοδιάθεσης των λαών, όπως την αποδέχεται ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ή η δραστηριότητα που συνδέεται με την κατάλυση πολιτικής εξουσίας που δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν νοείται η οιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα, προς επίτευξη οικονομικών σκοπών (Μειοψ.). Ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού περί καθορισμού σειράς προτεραιότητας κρατών έκδοσης. (Μειοψ.). ΣτΕ Ολ 110/2020 (παρατ. Θ. Ρουμελιώτη),

σελ. 124.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η τοπική διαμεσολάβηση στην Ελλάδα: Mια συγκριτική προσέγγιση με το θεσμό του συνηγόρου του πολίτη. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η μελέτη και ανάδειξη του θεσμού της διαμεσολάβησης σε τοπικό επίπεδο. Ως τέτοιος σύγχρονος θεσμός παρουσιάζεται ο τοπικός Συμπαραστάτης-Διαμεσολαβητής. Η κύρια υπόθεση εργασίας συνοψίζεται στη σκέψη ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών επιλύονται καλύτερα, όταν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τοπικό επίπεδο. Στην Ευρώπη και διεθνώς, η έννοια της τοπικής διαμεσολάβησης είναι οικεία εδώ και δεκαετίες. Νομ. Συμβολές Ο. Κελίδου,

σελ. 106.

Παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο. Αναστολή διαδικασίας. Παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέως φάσματος στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Προκήρυξη από Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Υποβολή προσφοράς από προσφεύγουσα η οποία απορρίφθηκε στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Λόγοι προσφυγής αφορώντες στην απόφαση και τη διαδικασία συνολικά και περαιτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας για την αποδοχή της προσφοράς της ένωσης προσώπων και την απόρριψη της προσφοράς της που αφορούν μεταξύ άλλων τη μη υπογραφή των ερωτηματολογίων Ποιοτικής Επιλογής, την εγγυητική επιστολή, τη χρηματοδοτική της ικανότητα περί χρηματοδότησης του έργου, τη μη απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της δανείζουσας εταιρίας. Η ΑΕΠΠ με απόφασή της μπορεί να διατάσσει προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, κατά τρόπο, ώστε να μην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, περίπτωση, που συντρέχει εν προκειμένω. ΑΕΠΠ 63/2020 επταμ. (διαδικασία προσωρινής προστασίας) (παρατ. Μ.-Χ. Βλάχου-Βλαχοπούλου),

σελ. 178.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διεθνής διαγωνισμός. Έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος συμμετέχοντος. Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της ... ΜΕΤΡΟ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ και του Ν 4412/2016. Έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος συμμετέχοντος να επιδιώξει τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών του και την ματαίωση της ανάθεσης της σύμβασης. Κρίση της Επιτροπής ότι δεν βρίσκει εν προκειμένω εφαρμογή η νομολογία του ΔΕΕ (αποφάσεις στις υποθέσεις Fastweb και PFE, BTG&CÖ, Archus και Gama), περί αναγνώρισης εννόμου συμφέροντος του μη οριστικώς αποκλεισθέντος διαγωνιζομένου για την άσκηση προσφυγής, η οποία θα ήταν δυνατό να οδηγήσει και στη ματαίωση του διαγωνισμού, καθόσον επίδικη δεν είναι η ίδια η πράξη ανάθεσης της σύμβασης, αλλά πράξη προηγούμενου, αυτοτελούς και διακριτού σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Ο επίδικος διαγωνισμός δεν βρίσκεται ακόμη στο τελικό στάδιο ανάθεσης της σύμβασης καθώς υπολείπεται το στάδιο ανοίγματος της οικονομικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας (όπου ενδέχεται να εντοπισθούν πλημμέλειες), επομένως δεν τίθεται ζήτημα ενδεχόμενης ματαίωσης του διαγωνισμού, συναπτόμενου, μάλιστα, με την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος της αιτούσας να επιδιώξει συγχρόνως, αμυντικώς μεν την αποδοχή της αποκλεισθείσας προσφοράς της στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επιθετικώς δε τον αποκλεισμό της προσφοράς (στο ίδιο στάδιο διεξαγωγής της διαδικασίας) της παρεμβαίνουσας, επιτυγχάνοντας τη ματαίωση ήδη από το παρόν (μη τελικό) στάδιο του διαγωνισμού. ΣτΕ ΕΑ 180/2019,

σελ. 145.

Παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο – Αναστολή διαδικασίας. Παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέως φάσματος στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Προκήρυξη από Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Υποβολή προσφοράς από προσφεύγουσα η οποία απορρίφθηκε στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Λόγοι προσφυγής αφορώντες στην απόφαση και τη διαδικασία συνολικά και περαιτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας για την αποδοχή της προσφοράς της ένωσης προσώπων και την απόρριψη της προσφοράς της που αφορούν μεταξύ άλλων τη μη υπογραφή των ερωτηματολογίων Ποιοτικής Επιλογής, την εγγυητική επιστολή, τη χρηματοδοτική της ικανότητα περί χρηματοδότησης του έργου, τη μη απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της δανείζουσας εταιρίας. Η ΑΕΠΠ με απόφασή της μπορεί να διατάσσει προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, κατά τρόπο, ώστε να μην καταστεί αλυσιτελής η αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής λόγω της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, περίπτωση, που συντρέχει εν προκειμένω. ΑΕΠΠ 63/2020 επταμ. (Διαδικασία προσωρινής προστασίας) (παρατ. Μ.-Χ. Βλάχου-Βλαχοπούλου),

σελ. 178.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ): Προβλήματα – Προοπτικές. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή καθιστά ολοένα και πιο επιτακτικό το αίτημα για «ψηφιακό δικαστήριο». Η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στο σύνολο της διοικητικής δικαιοσύνης υλοποιήθηκε με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ), το οποίο ανέλαβε, ως αναθέτουσα αρχή, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το οποίο άλλαξε σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης. Στο άρθρο παρουσιάζονται τα τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία του ΟΣΔΔΥ-ΔΔ, οι επερχόμενες υλοποιήσεις τους και οι, κατά τον συντάκτη, προοπτικές τους, με την επισήμανση ότι η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην δικαιοσύνη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για την βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης. Νομ. Συμβολές Ε. Τρουλινός,

σελ. 97.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομιμοποίηση ανωνύμων εταιρειών στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Νομιμοποίηση και παράσταση ανωνύμων εταιρειών ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο προσφυγής δικηγόρο αρκεί για την νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Προϋπόθεση να βεβαιώνεται στο εν λόγω πληρεξούσιο η ύπαρξη των λοιπών νομιμοποιητικών στοιχείων (καταστατικού, αποφάσεων Γ.Σ. ή Δ.Σ. εταιρείας), από τα οποία προκύπτει ότι το πρόσωπο που χορήγησε την πληρεξουσιότητα στον ως άνω δικηγόρο ήταν όντως το, κατά το νόμο και το καταστατικό, αρμόδιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας όργανο. Δεν απαιτείται για το παραδεκτό της προσφυγής η επιπλέον προσκόμιση των στοιχείων αυτών στο δικαστήριο. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση από συμβολαιογράφο, ο οποίος είναι δημόσιος λειτουργός που συμβάλλει στο έργο της δικαιοσύνης, της νομιμοποιήσεως των εμφανιζομένων ως νομίμων εκπροσώπων νομικού προσώπου με τα κατά νόμο έγγραφα είναι επαρκής, κατά νόμο, για την απόδειξη τόσο της νομιμοποιήσεως του νομικού προσώπου όσο και για την χορήγηση της δικαστικής πληρεξουσιότητας. Δεν προκύπτει πρόσθετη υποχρέωση (άρθρα 23, 25 [παρ. 2], 26, 28 [παρ. 2, 3, 4], 30, 35, 133 [παρ. 2], 139 Α ΚΔΔ) προσκομίσεως στο δικαστήριο του καταστατικού της εταιρείας ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και προσαρτώνται στο πρωτότυπό του. ΣτΕ Ολ 209/2020 (παρατ. Κ. Καλονόμος, Ι.Ε. Καστανάς),

σελ. 166.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης. Παράλειψη αναφοράς της στους σκοπούς του Υπ. Παιδείας. Συνταγματικότητα. Έλεγχος συνταγματικότητας και συμβατότητας με την ΕΣΔΑ του ΠΔ 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». Θρησκευτική αγωγή νέων. Ορθόδοξη Εκκλησία. Συνταγματική κατοχύρωση αποκλειστικά των ιερών κανόνων και παραδόσεων. Μη επέκταση (της κατοχύρωσης) σε ζητήματα διοικητικής φύσης, τα οποία λόγω της μεταβλητότητάς τους ρυθμίζονται από τον κοινό νομοθέτη. Συνταγματική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας. Έννοια. Εξουσία της Εκκλησίας ν’ αποφασίζει για τις υποθέσεις της με δικά της όργανα. Αδυναμία του νομοθέτη να προχωρήσει μέχρι και τη θεμελιώδη μεταβολή βασικών διοικητικών θεσμών που έχουν καθιερωθεί παγίως στην οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας. Συνταγματική αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Μη μεταβολή των βασικών σκοπών του Υπουργείου με κανονιστική πράξη. Διατύπωση της αποστολής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο άρθρο 1 του προσβαλλόμενου Οργανισμού του υπουργείου αυτού, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στην διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης. Δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 16 παρ. 2 Συντ., ούτε στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 54 του Ν 4178/2013.(Μειοψ.). Κύρια αποστολή οργανισμών Υπουργείου. Καθορισμός νέων αρμοδιοτήτων με ΠΔ μόνο εφόσον παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση. Ορθολογική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Καθοριζόμενες με ΠΔ/τα αρμοδιότητες οργανωτικής μονάδας, τίθενται νομίμως υπό την προϋπόθεση ότι είναι ήδη θεσμοθετημένες και όχι νέες. Έννοια του δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν 1256/1982. Θέσπιση εποπτείας του Υπουργού Παιδείας στην εργασιακή σχέση (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) μεταξύ εκκλησιαστικών υπαλλήλων και εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ. Μισθοδοσία θρησκευτικών λειτουργών μεταξύ των οποίων και των εφημερίων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μη παραβίαση της αρχής της ισότητας. Η άσκηση εποπτείας στους εκκλησιαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, η οποία διασφαλίζει το κύρος και την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, δεν αντίκειται στα άρθρα 4 και 13 παρ. 3 Συντ. και 9, 11 και 14 ΕΣΔΑ. ΣτΕ 210/2020,

σελ. 155.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Δικαστικός έλεγχος στην προκήρυξη της δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης. Αίτηση ακυρώσεως της προκήρυξης δημοπρασίας για την χορήγηση δικαιωμάτων ψηφιακής ευρυεκπομπής περιφερειακής κάλυψης, ασκείται με έννομο συμφέρον από τις αιτούσες εταιρείες, υπό την ιδιότητά τους ως πάροχοι περιεχομένου, μόνον, όμως, καθ΄ ο μέρος πλήσσονται οι όροι για τους παρόχους αυτούς. Αντιθέτως, δεν στοιχειοθετείται έννομο συμφέρον για την άσκηση του ένδικου βοηθήματος, καθώς και για την προβολή λόγων που αφορούν αποκλειστικώς τον πάροχο δικτύου. Απορρίπτεται λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο αμφισβητείται, αορίστως, κατ’ επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, η επιλογή της διοίκησης για το σύστημα της κεντρικής κωδικοποίησης του τηλεοπτικού σήματος, χωρίς να προβάλλονται ειδικότεροι ισχυρισμοί και να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι το εν λόγω σύστημα υστερεί, και μάλιστα καταδήλως, έναντι του προηγούμενου συστήματος της απευθείας κωδικοποίησης στα κέντρα εκπομπής και ότι η επιλογή αυτή υποχρεώνει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε υπέρογκα έξοδα. ΣτΕ 2476/2019 Τμ. Δ΄ (παρατ. Ε. Παυλίδου),

σελ. 136.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Έκδοση αλλοδαπού υπηκόου. Υπουργική Απόφαση περί διαταγής έκδοσης αλλοδαπού υπηκόου. Εκτελεστή πράξη διοικητικής αρχής (άρθρο 95 παρ. 1 α΄ του Συντ. & 45 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989) και όχι πράξη αναγόμενη στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Δεν εξαιρείται του ακυρωτικού ελέγχου, μη χαρακτηριζόμενη ως κυβερνητική πράξη (άρθρο 45 παρ. 5 του ΠΔ 18/1989). Εκδίδεται εντός των ορίων του άρθρου 5 παρ. 2 α΄ του Συντ., το οποίο εγγυάται σε όλους, ανεξαιρέτως, τους ευρισκομένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς, απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, επιτρέπει δε αποκλίσεις από την απόλυτη αυτή προστασία μόνον σε περιπτώσεις προβλεπόμενες από το διεθνές δίκαιο. Ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δυνατότητα είτε να διατάξει την έκδοση του εκζητουμένου είτε, αντιθέτως, να απορρίψει το αίτημα των αλλοδαπών αρχών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο λόγος περί ύπαρξης κινδύνου που διατρέχει ο αλλοδαπός σε περίπτωση έκδοσης. Ζήτημα που κρίνεται από όργανα ποινικής δικαιοσύνης. Ως δράση υπέρ της ελευθερίας, για την οποία απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού, νοείται η δραστηριότητα του διωκομένου για την πραγματοποίηση της αυτοδιάθεσης των λαών, όπως την αποδέχεται ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ή η δραστηριότητα που συνδέεται με την κατάλυση πολιτικής εξουσίας που δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν νοείται η οιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα, προς επίτευξη οικονομικών σκοπών (Μειοψ.). Ευρύτατη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού περί καθορισμού σειράς προτεραιότητας κρατών έκδοσης. (Μειοψ.). ΣτΕ Ολ 110/2020 (παρατ. Θ. Ρουμελιώτη),

σελ. 124.