ΣτΕ 380/2008 Τμ. Δ΄

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 8-9/2008, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κατά την έννοια των άρθρων 20 παρ. 2 Συντ. και 6 του ΚΔΔιαδ, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), δεν επιβάλλεται μεν, κατ’ αρχήν, η προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου όταν το σε βάρος του διοικητικό μέτρο λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τούτο ισχύει και στην περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, η οποία δεν καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου, αλλά αποτελεί δέσμια ενέργειά του, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προς τούτο προϋποθέσεων. Όταν, όμως, εκ του νόμου καταλείπονται περιθώρια για την επιμέτρηση του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, όπως στην περίπτωση επιβολής προστίμου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν 3054/2002, επιβάλλεται η κατά τις προεκτεθείσες διατάξεις τήρηση του τύπου της προηγούμενης ακροάσεως του φερόμενου ως παραβάτη (ΣτΕ 337,405, 2041-2, 2408-13/2007, 103-4, 1213-5, 2861-2/2006, 4597/2005, επίσης ΣτΕ 1867/2005, 346/2003, 530/2002). Πρατήρια υγρών καυσίμων. Πρόστιμο για διακίνηση νοθευμένου πετρελαίου κίνησης. Από τα στοιχεία, του φακέλου δεν προκύπτει ότι, προ της εκδόσεως της προσβαλλόμενης πράξεως, η Διοίκηση κάλεσε την αιτούσα, όπως, κατά τα ανωτέρω, όφειλε, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της ως προς την αποδοθείσα σε αυτήν παράβαση, ενόψει της οποίας εχώρησε η επιμέτρηση του επιβληθέντος προστίμου. Υπό τα δεδομένα αυτά, δεν τηρήθηκε ο επιβαλλόμενος από τα άρθρα 20 παρ. 2 Συντ. και 6 του ΚΔΔιαδ ουσιώδης τύπος της προηγούμενης ακροάσεως του διοικουμένου, με διατύπωση των απόψεών του ενώπιον του αποφασίζοντος οργάνου, η παράλειψη δε αυτή δεν καλύπτεται από την τήρηση της διαδικασίας του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου χημικού ελέγχου στο Γενικό Χημείο του Κράτους ληφθέντος από το πρατήριο της αιτούσης εταιρείας δείγματος πετρελαίου κινήσεως, ούτε από τη γνωστοποίηση σε αυτήν, με το έγγραφο της Γραμματείας ΚΕΔΑΚ, των αποτελεσμάτων της χημικής αναλύσεως του εν λόγω δείγματος. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 3 του ΚΔΔιαδ, που επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, την παράλειψη του τύπου της προηγούμενης κλήσεως του ενδιαφερομένου σε ακρόαση, για λόγο επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλοντος την άμεση επιβολή της κυρώσεως του προστίμου προς προστασία της δημόσιας υγείας, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η Διοίκηση με τις απόψεις της επί της υποθέσεως, διότι η χρηματική κύρωση, από τη φύση της, εμμέσως μόνο αποτρέπει τη βλάβη της δημόσιας υγείας και όχι αμέσως, ώστε να καθίσταται αναγκαία και η άμεση επιβολή της. Η παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου πρέπει να ακυρωθεί λόγω παραβιάσεως, κατά τα ανωτέρω, ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεώς της.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.