Τεύχος 10-11/2008, Οκτώβριος-Νοέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 141
Άρθρα: 3087

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Σύνταγμα

Ελευθερία σωματειακής ενώσεως - Μη υποχρεωτική η συμμετοχή ασφαλιστικής επιχειρήσεως στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - Επαγγελματική και οικονομική ελευθερία

Β. Πολεοδομία - Χωροταξία

Χρήσεις γης - Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
Χρήσεις γης - Περιοχή αμιγούς κατοικίας - Κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης σε εκτός σχεδίου περιοχή

Γ. Διοικητική Δικονομία

Εκλογικές διαφορές - Ένσταση - Ανεπίτρεπτη εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα
Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων χωρίς δικαστικό πληρεξούσιο

Δ. Διοικητική Διαδικασία

Συλλογικά όργανα - Αρχή της αμεροληψίας

Ε. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Αδικοπρακτική ευθύνη νοσοκομείου - Μη προηγούμενη ενημέρωση ασθενούς για ηπιότερες εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ι. Άρθρα - Μελέτες

ΙΙ. Σχολιασμένη νομολογία

Τελική επιμέτρηση έργου - Υποβολή πριν την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών
Φύση αντικειμένου σύμβασης - Κριτήριο καταλληλότητας παρέχοντος υπηρεσίες
Ασφαλιστικά μέτρα Ν 2522/1997

ΙΙΙ. Επισκόπηση Νομολογίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Κοινοποίηση στο μειοδότη με τηλεομοιοτυπία της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού - Φύση διαφοράς
Έκπτωση αναδόχου - Παρέλευση έστω και μίας ταχθείσας προθεσμίας για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών
Ουσιώδη ελαττώματα έργου
Αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης - Μη επιβολή κράτησης σε συμβάσεις συναφθείσες προ της ενάρξεως του Ν 2166/1993
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Απόδειξη δανειοληπτικής ικανότητας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης - Έλεγχος νομιμότητας ΕλΣυν
Μη συνδρομή απρόβλεπτων συνθηκών - Έλλειψη ανάγκης διορθωτικής επέμβασης δικαστηρίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών - Αξιολόγηση αποτελέσματος διαγωνισμού
Αρχές διαφάνειας και ισότητας των διαγωνιζομένων - Πράξη κατακύρωσης
Αρχή της τυπικότητας διενέργειας διαγωνισμού - Έγγραφος τύπος προσφοράς
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έννομο συμφέρον κοινοπραξίας και μελών της
Διάδικος σε δίκη επί διαφορών από διοικητικές συμβάσεις - Τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
Διαφορές από διοικητικές συμβάσεις - Μεταβολή νομικού προσώπου κυρίου του έργου - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων
Σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης σταθμού λιμένος - Αρμοδιότητα ΣτΕ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έννοια ειδικών περιστάσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Αρχή της πρόληψης - Παράλειψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Α. Δημοσιεύσεις στο Νομικό Τύπο

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008