ΣτΕ Ολ 4076/2010

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2011, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ενόψει του απαραδέκτου της άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως κατά διατάξεων τυπικού νόμου που περιέχουν ατομικές ρυθμίσεις και δεδομένης ως εκ τούτου της αδυναμίας ελέγχου του νόμου αυτού προς κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος διατυπώνονται οι εξής θέσεις. Κατά την πρώτη ελέγχεται η συμφωνία των θεσπιζόμενων ατομικών ρυθμίσεων προς κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος. Εξετάζεται εάν η θεσπιζόμενη με τον επίμαχο νόμο ατομική και αμέσως εφαρμοστέα ρύθμιση, κατά την οποία αυτή επέχει θέση οικοδομικής άδειας, χωρίς να καταλείπεται στάδιο έκδοσης διοικητικής πράξης είναι σύμφωνη με κανόνες υπέρτερης νομικής ισχύος. Η επίδικη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να ερμηνευθεί ότι στρέφεται κατά της «σιωπηρής εγκρίσεως» της εκτελέσεως της ατομικής αυτής ρυθμίσεως από τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία είναι κατά το Σύνταγμα αρμόδια εξουσία για την εκτέλεση των νόμων. Τεκμαίρεται η σιωπηρή έγκριση είτε από σχετικά έγγραφα της διοίκησης πάντως δε από την έναρξη των υλικών ενεργειών εκτελέσεως της ατομικής ρύθμισης που περιέχεται στον νόμο. Ο έλεγχος της νομιμότητας της σιωπηρής έγκρισης που θεσπίζεται με τυπικό νόμο οδηγεί στον επιβαλλόμενο από το άρθρο 20 παρ. 1 Συντ. και 6 ΕΣΔΑ δικαστικό του έλεγχο. Κατά την τρίτη γνώμη προβλέπεται ότι προκειμένου για έργα τα οποία εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 85/337 του Συμβουλίου, εκδίδεται άδεια υπό ορισμένους όρους και διαδικασία (άρθρα 2 επ.), καθώς και ότι κάθε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού πρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις να έχει πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου, προκειμένου να αμφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική νομιμότητα των νομικών πράξεων με την οποία επιτρέπονται, κατά τα οριζόμενα από την οδηγία αυτή, τα έργα και συνεπώς, αποτελεσματική δικαστική προστασία του αναγνωριζόμενου από την κοινοτική έννομη τάξη δικαιώματός του, χωρίς δηλαδή να καθίσταται η άσκησή του πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερής. Αν η πράξη, με την οποία εγκρίνεται το έργο είναι τυπικός νόμος, το αυτό δικαίωμα μη δυνάμενο να ασκηθεί παραδεκτώς ενώπιον διοικητικού δικαστή με αίτηση ακυρώσεως στρεφόμενη κατά τυπικού νόμου μπορεί να ασκηθεί κατ’ επίκληση του άρθρου 57 ΑΚ ενώπιον του πολιτικού δικαστή, πλην στην περίπτωση αυτή προσφέρει προστασία πολύ ελάσσονα της παρεχόμενης από τον διοικητικό δικαστή και μάλιστα στην περίπτωση εφαρμογής της ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 5 η οποία, «περιορίζουσα το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, πρέπει να ερμηνευθεί περιοριστικά». Κατά τη γνώμη αυτή πρέπει να απευθυνθεί προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.