Ευρετήρια Ιουλίου (2012)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 7/2012, Ιούλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Έννομο συμφέρον. Κατά την έννοια του άρθρου 47 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 το έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως πρέπει να υφίσταται σωρευτικά στα τρία χρονικά σημεία της έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, της άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως και της συζήτησης της υπόθεσης, με συνέπεια νομικό πρόσωπο που δεν υφίσταται κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης αλλά συνεστήθη μεταγενεστέρως να βάλλει απαραδέκτως κατ’ αυτής. ΣτΕ 1808/2012 Τμ. Β’,

σελ. 613.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δικαιοδοσία. Εάν η αρχική σύμβαση συνήφθη μεταξύ ΝΠΔΔ, ως κυρίου του έργου και του αναδόχου, με συνέπεια η σύμβαση αυτή να είναι διοικητική και να έχουν, κατ’ αρχάς, δικαιοδοσία τα διοικητικά δικαστήρια, τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή του νομικού προσώπου του κυρίου του έργου ή υποκατάσταση αυτού από ΝΠΙΔ, έχει ως συνέπεια η σύμβαση να μην είναι πλέον διοικητική και να περιέρχεται η δικαιοδοσία στα πολιτικά δικαστήρια (μειοψ.). ΑΕΔ 42/2011 (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 608.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Επί εκδίκασης διαφορών από δημόσιες συμβάσεις. Εάν η αρχική σύμβαση συνήφθη μεταξύ ΝΠΔΔ, ως κυρίου του έργου και του αναδόχου, με συνέπεια η σύμβαση αυτή να είναι διοικητική και να έχουν, κατ’ αρχάς, δικαιοδοσία τα διοικητικά δικαστήρια, τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή του νομικού προσώπου του κυρίου του έργου ή υποκατάσταση αυτού από ΝΠΙΔ, έχει ως συνέπεια η σύμβαση να μην είναι πλέον διοικητική και να περιέρχεται η δικαιοδοσία στα πολιτικά δικαστήρια (μειοψ.). ΑΕΔ 42/2011 (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 608.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτεπάγγελτος έλεγχος. Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της αναρμοδιότητας, της μη νόμιμης συγκρότησης και σύνθεσης του οργάνου που εξέδωσε την πράξη, όχι όμως και της μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. ΣτΕ 921/2012 Τμ. Β’ επταμ. (παρατ. Π. Τσόγκας),

σελ. 599.

Έννομο συμφέρον. Κατά την έννοια του άρθρου 47 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 το έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως πρέπει να υφίσταται σωρευτικά στα τρία χρονικά σημεία της έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, της άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως και της συζήτησης της υπόθεσης, με συνέπεια νομικό πρόσωπο που δεν υφίσταται κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης αλλά συνεστήθη μεταγενεστέρως να βάλλει απαραδέκτως κατ’ αυτής. ΣτΕ 1808/2012 Τμ. Β’,

σελ. 613.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ανυπόστατη. Κανονιστικές πράξεις που δεν έχουν δημοσιευθεί (ή δεν έχουν δημοσιευθεί προσηκόντως) είναι ανυπόστατες και δεν παράγουν έννομες συνέπειες ως εκ της φύσεως τους όμως και για λόγους ασφάλειας του δικαίου είναι εν πάση περιπτώσει ακυρωτέες προς αποφυγή του ενδεχομένου εφαρμογής τους. Εν προκειμένω, δεν τίθεται θέμα έλλειψης εννόμου συμφέροντος από την άποψη αυτή, της ανυπαρξίας δηλαδή της αιτούσας εταιρείας κατά τον «χρόνο έκδοσης» της προσβαλλόμενης πράξης, αφού, λόγω ακριβώς του ανυποστάτου της τελευταίας (μη προσήκουσα δημοσίευση κανονιστικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου), δεν υφίσταται τέτοιος χρόνος έκδοσης. ΣτΕ 1808/2012 Τμ. Β’,

σελ. 613.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εκκλησιαστικοί υπόλογοι. Έλλειμμα Μητροπολιτικού Ταμείου αποτελεί και κάθε πληρωμή που βασίζεται σε μη νόμιμο τίτλο, καθώς επίσης και διαχειριστικά στοιχεία, που δεν στηρίζονται σε πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά. Στα νόμιμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικά στοιχεία. ΕλΣυν Ολ 725/2012,

σελ. 626.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αίτηση αναιρέσεως. Αίτηση αναιρέσεως σύμφωνα με τα άρθρα 35 (παρ. 3) και 51 του Ν 3772/2009, που ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ (10.7.2009) και έως την 31.12.2011, οπότε πλέον ισχύει ο Ν 3900/2011. Ο νόμος αυτός δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του υποθέσεις αλλά τις εφεξής ασκούμενες αιτήσεις αναιρέσεως από 10.7.2009 έως 31.12.2009. Κατά τον νόμο αυτόν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η άσκηση αναιρέσεως εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς είναι κάτω των 40.000 € εφόσον ο αιτών επικαλείται σπουδαίο νομικό ζήτημα ή αντίθεση της απόφασης με νομολογία του ΣτΕ ή άλλου ανωτάτου Δικαστηρίου. ΣτΕ 62/2012 Τμ. Β’ επταμ. (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 604.

Αίτηση αναιρέσεως. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως. Έννοια «σπουδαίου νομικού ζητήματος». ΣτΕ 1000/2012 (σε Συμβ.), (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 607.

ΕΣΔΑ

Έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ). Το ΕΕΤΗΔΕ συνιστά ανεκτό κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιορισμό της περιουσίας. ΣτΕ Ολ 1972/2012 (παρατ. Γ. Πιτσιλής),

σελ. 579.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ). Ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Η εξέταση του νομικού καθεστώτος που διέπει το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) με βάση τους Κανόνες της ΕΕ (ΣΛΕΕ) και τη νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με την εφαρμογή στα Κράτη-Μέλη της ελευθερίας κυκλοφορίας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών και η προσπάθεια θέσπισης εξαίρεσης από την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων που εισήγαγαν οι ρυθμίσεις του Ν 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32). Διάλογος με το διεθνές περιβάλλον, Ζ. Ζουγανέλη,

σελ. 620.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όρια ηλικίας ορκωτών ελεγκτών. Το άρθρο 21 παρ. 1 περ. ε’ του ΠΔ 226/1992, σύμφωνα με το οποίο διαγράφεται από το Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών κάθε μέλος του, εφόσον συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του, δεν ισχύει πλέον, λόγω κατάργησης από τον Ν 3693/2008 (άρθρα 13-18 σε συνδ. με 44 Συντ.) αλλά και (επικουρικώς) λόγω αντίθεσης στα άρθρα 5 παρ. 1 (αρχή επαγγελματικής ελευθερίας) και 25 παρ 1 εδ. β’ (αρχή αναλογικότητας) του Συντάγματος. Νομ. Συμβολές Γ. Κασιμάτης/Π. Λαζαράτος (γνωμ.),

σελ. 574.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Καθορισμός αρμόδιου τμήματος. Όταν ένα Τμήμα του ΣτΕ, ερμηνεύοντας για πρώτη φορά διατάξεις νόμου που εφαρμόζονται σε υπόθεση που έχει εισαχθεί σε αυτό και εκκρεμεί ενώπιον του, κρίνει ότι δεν είναι αρμόδιο για την επίλυση της σχετικής διαφοράς ή όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ περισσοτέρων Τμημάτων του ΣτΕ ως προς το αρμόδιο για την εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως Τμήμα του Δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμπεται στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ο οποίος αποφαίνεται δεσμευτικά για το ζήτημα της αρμοδιότητας. ΣτΕ 1401/2012 Τμ. Α’ επταμ.,

σελ. 614.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Αρχή της αναλογικότητας και επαγγελματική ελευθερία. Το άρθρο 21 παρ. 1 περ. ε’ του ΠΔ 226/1992, σύμφωνα με το οποίο διαγράφεται από το Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών κάθε μέλος του, εφόσον συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του, δεν ισχύει πλέον, λόγω κατάργησης από τον Ν 3693/2008 (άρθρα 13-18 σε συνδ. με 44 Συντ.) αλλά και (επικουρικώς) λόγω αντίθεσης στα άρθρα 5 παρ. 1 (αρχή επαγγελματικής ελευθερίας) και 25 παρ 1 εδ. β’ (αρχή αναλογικότητας) του Συντάγματος. Νομ. Συμβολές Γ. Κασιμάτης/Π. Λαζαράτος (γνωμ.),

σελ. 574.

Δημοσιοποίηση φορολογικών καταλόγων και προστασία προσωπικών δεδομένων. Ανάρτηση καταλόγων με προσωπικά και περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων σε δημόσια καταστήματα και στο διαδίκτυο, καθώς και δημοσίευση αυτών στον τύπο. Συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εμπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν 2472/1997, του άρθρου 9Α του Συντάγματος και του άρθρου 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρακτική των ανεξάρτητων αρχών, ΑΠΔΠΧ Γνωμ 1/2011,

σελ. 645.

Έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων. Έλεγχος συνταγματικότητας επιβολής και διαδικασίας βεβαίωσής του. Το σύστημα βεβαιώσεως του τέλους και η ανάθεση είσπραξής του στην ΔΕΗ και τους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος δεν αντίκειται στην αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. Ωστόσο, η δυνατότητα των τελευταίων να προβαίνουν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον καταναλωτή αντίκειται στο Σύνταγμα. Και αυτό, διότι δεν επιτρέπεται επέμβαση του νομοθέτη σε όρους συνεστημένης συμβάσεως, όταν η επέμβαση αυτή δεν αποσκοπεί στην άρση επιβλαβών για το δημόσιο συμφέρον συνεπειών της συμβάσεως, αλλά αποβλέπει σε σκοπό ξένο προς το αντικείμενο αυτής και συνιστά προσβολή του δικαιώματος για ελεύθερη απόλαυση των απορρεόντων από την σχετική σύμβαση προμηθείας δικαιωμάτων. ΣτΕ Ολ 1972/2012 (παρατ. Γ. Πιτσιλής),

σελ. 579.

Οικονομική ελευθερία. Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων. Με τον Ν 3918/2011 θεσπίσθηκε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων. Το νέο σύστημα που προβλέφθηκε αντικαταστάθηκε λίγους μήνες μετά και κατόπιν της αποφάσεως 118/2012 της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το άρθρο 15 του Ν 4052/2012. Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων αντιμετωπίζει, πέραν της αμφίβολης συνταγματικότητας του μέτρου της «απελευθέρωσης» του ωραρίου των φαρμακείων, σημαντικά προβλήματα λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης της προβλεπόμενης στον νόμο υπουργικής αποφάσεως. Παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας της διοίκησης για την έκδοση κανονιστικής διοικητικής πράξης. Νομ. Συμβολές Απ. Παπακωνσταντίνου (γνωμ.),

σελ. 565.

Προστασία οικιστικού περιβάλλοντος. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 3342/2005 αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες, διότι οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων όχι μόνον της περιοχής του επιδίκου κτιρίου, αλλά ολοκλήρου του Λεκανοπεδίου Αττικής, χωρίς να υπάρχει ειδική μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς τις θεσπιζόμενες ρυθμίσεις, από την άποψη της πολεοδομικής ανάγκης και να εξετάζει τις επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από την διατήρηση του ανωτέρω κτιρίου με τις προβλεπόμενες γι’ αυτό χρήσεις, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι το κτίριο αυτό έχει κατασκευασθεί, ως προσωρινή κατασκευή, σε χώρο, ο οποίος ευρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης προστασίας του όρους Υμηττού και συνδέει τον ορεινό όγκο με τον αστικό ιστό, προοριζόταν δε να καταστεί ελεύθερος χώρος πρασίνου, ανήκων στον πυρήνα πάρκου υπερτοπικής σημασίας. ΣτΕ Ολ 1970/2012 (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 616.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέτρηση της (ελάχιστης) απόστασης μεταξύ φαρμακείων. Ελάχιστη απόσταση φαρμακείων, όταν το ήδη λειτουργούν φαρμακείο ευρίσκεται εντός στοάς. Νομ. Συμβολές Χ. Χρυσανθάκης (γνωμ.),

σελ. 561.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων. Φύση του τέλους. To Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 Συντ. Εξάλλου, νομίμως ο προβλεπόμενος από το νόμο προσδιορισμός της έκτασης της φορολογητέας ύλης γίνεται στην προκειμένη περίπτωση κατά παραπομπή σε διατάξεις άλλου τυπικού νόμου. Δεν αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 4 j Συντ. ο καθορισμός των συντελεστών του «τέλους» (ευρώ/τ.μ.) σε αντιστοιχία, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, προς τιμές ζώνης, οι οποίες έχουν καθορισθεί και ισχύουν, βάσει κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων ως φορολογητέας ύλης σε άλλες φορολογίες. Στις διατάξεις περί ΕΕΤΗΔΕ καθορίζεται ρητώς και το υποκείμενο της φορολογικής επιβαρύνσεως. Θεσπίζοντας το επίδικο τέλος ως φόρο επί της περιουσίας, ο νομοθέτης απέβλεψε, επιτρεπτώς κατά το άρθρο 78 παρ. 1 Συντ., στην φοροδοτική ικανότητα που απορρέει από αυτή καθεαυτή την κατοχή της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας ως φορολογητέας ύλης (άλλως, πηγής πλούτου) διαφορετικής από το εισόδημα και η μη συνεκτίμηση, κατά την επιβολή του επιδίκου τέλους, της υπάρξεως (ή μη) εισοδήματος από το βαρυνόμενο ακίνητο δεν συνιστά, μόνη αυτή, παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου, επιβαρύνσεως. ΣτΕ Ολ 1972/2012 (παρατ. Γ. Πιτσιλής),

σελ. 579.

Φορολογικό απόρρητο. Ανάρτηση καταλόγων με προσωπικά και περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων σε δημόσια καταστήματα και στο διαδίκτυο, καθώς και δημοσίευση αυτών στον τύπο. Συνιστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εμπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν 2472/1997, του άρθρου 9Α του Συντάγματος και του άρθρου 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πρακτική των ανεξάρτητων αρχών ΑΠΔΠΧ Γνωμ 1/2011,

σελ. 645.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Υπόθεση «Badminton». Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 3342/2005 αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες, διότι οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων όχι μόνον της περιοχής του επιδίκου κτιρίου, αλλά ολοκλήρου του Λεκανοπεδίου Αττικής, χωρίς να υπάρχει ειδική μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς τις θεσπιζόμενες ρυθμίσεις, από την άποψη της πολεοδομικής ανάγκης και να εξετάζει τις επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από την διατήρηση του ανωτέρω κτιρίου με τις προβλεπόμενες γι’ αυτό χρήσεις, λαμβανομένου υπ’ όψη ότι το κτίριο αυτό έχει κατασκευασθεί, ως προσωρινή κατασκευή, σε χώρο, ο οποίος ευρίσκεται εντός της ευρύτερης ζώνης προστασίας του όρους Υμηττού και συνδέει τον ορεινό όγκο με τον αστικό ιστό, προοριζόταν δε να καταστεί ελεύθερος χώρος πρασίνου, ανήκων στον πυρήνα πάρκου υπερτοπικής σημασίας. ΣτΕ Ολ 1970/2012 (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 616.