ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10, Οκτώβριος 2017

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών – Αρχή διάκρισης των λειτουργιών - Προσωπικά δεδομένα. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η παράλειψη του νομοθέτη να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων, όπως επίσης και η ειδικότερη πρόβλεψη στο άρθρο 7Α παρ. 3 περ. δ΄ εδ. ε΄ του Ν 3691/2008, αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας. (Μειοψ.) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 3213/2003, για την πρόβλεψη των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ΔΠΚ, δεν παραβιάζουν κατ’ αρχήν, και μάλιστα προδήλως, την αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης. (Αντίθ. μειοψ.) ΣτΕ Ολ 2649/2017 (παρατ. Χ. Κουρουνδής),

σελ. 945.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς – Προστασία της δημόσιας υγείας. Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς. Κίνδυνος στην υγεία από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Έννομο συμφέρον. Πλήρης γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης και εμπρόθεσμο άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως. Η εφαρμογή του απλουστευμένου τρόπου περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών κεραιών που δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε στις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, αφού οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στις οποίες υποχρεωτικώς υπάγονται οι εν λόγω σταθμοί, έχουν θεσπισθεί κανονιστικώς εκ των προτέρων. Το απλουστευμένο αυτό σύστημα, δεν αντίκειται ούτε στη συνταγματική υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι, αφενός μεν η ειδική νομοθεσία περί διεξοδικής εκτιμήσεως των επιπτώσεων από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία εξακολουθεί να εφαρμόζεται υποχρεωτικώς και παραλλήλως προς τις διατάξεις περί υπαγωγής στις ΠΠΔ, αφετέρου δε διότι μεταξύ των ΠΠΔ συμπεριλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία πέραν ενός ανωτάτου ορίου. Διαδικασία δημοσιότητας, ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού. Οι ΠΠΔ σταθμών κεραιών, καθορίζονται σε κανονιστικό επίπεδο. Εν προκειμένω, η ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/4.5.2012 (Β΄ 1510), η οποία, ως κανονιστική, δημοσιεύθηκε προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει καταστεί ευρέως γνωστή και υπόκειται στο κατά το Σύνταγμα και το νόμο σύστημα ελέγχου της νομιμότητάς της. ΣτΕ 1943/2017 Τμ. Ε΄ επταμ. (παρατ. Στ. Χριστοφορίδου),

σελ. 969.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Άτυπος διάλογος εθνικών δικαστών: το soft law στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επικαιρότητα, Ε. Πρεβεδούρου,

σελ. 1000.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καταλογισμός μέλους ΔΕΠ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παν/μίου. Καταλογισμός ποσού σε βάρος μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου, με αιτία την αχρεώστητη καταβολή της αμοιβής του, λόγω της συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα από τον ως άνω λογαριασμό ερευνητικά προγράμματα. (Μειοψ. ειδικ. γνωμ.) ΕλΣυν Ολ 287/2017,

σελ. 990.

Καταλογισμός υπαλλήλου - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Παν/μίου. Καταλογισμός ποσού σε βάρος πρώην υπαλλήλου του Πανεπιστημίου και υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου, ο οποίος αντιστοιχεί σε μισθολογικές παροχές που εισέπραξε αυτή αχρεωστήτως από τον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό. ΕλΣυν Ολ 288/2017,

σελ. 985.

Συντάξεις - Αγωγή αποζημίωσης. Αγωγή πολιτικού συνταξιούχου για την καταβολή αποζημίωσης κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, επικουρικά δε κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού που αντιστοιχεί στην αποθετική ζημία λόγω μη έγκαιρης καταβολής των συντάξεων του και στη διαφορά ποσού λόγω της σωρευτικής του φορολόγησης με τα εισοδήματα του έτους, κατά το οποίο οι συντάξεις αυτές του καταβλήθηκαν. ΕλΣυν Ολ 1027/2017 (Ελάσσων Ολομέλεια, Πρώτη Σύνθεση),

σελ. 979.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζητήματα (μη) προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ: μια νομολογιακή προσέγγιση. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η υποχρέωση των ανώτατων εθνικών δικαστηρίων προς υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την μη υποβολή καθώς επίσης και η ευθύνη που υπέχουν τα ανώτατα εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση μη υποβολής, όπως το πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ. Νομ. Συμβολές, Κ. Μαργαρίτης,

σελ. 935.

ΕΣΔΑ

Η επίδραση της ΕΣΔΑ στην ελληνική έννομη τάξη. Η συμβολή της νομολογίας του ΕΔΔΑ και της ΕΣΔΑ στις εθνικές έννομες τάξεις υπήρξε αποφασιστική. Επηρεάσθηκαν σε εθνικό επίπεδο διοικητικές πρακτικές, προσαρμόστηκαν νομολογιακές επιλογές ανώτατων δικαστηρίων, τροποποιήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις, ακόμα και συνταγματικές διατάξεις, προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Η καθυστέρηση της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την χώρα μας οφείλεται συνήθως σε οικονομικούς λόγους. Ενδεικτική μνεία ορισμένων αποφάσεων του ΕΔΔΑ οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για την ειδικότερη επίδραση που άσκησε στην ελληνική έννομη τάξη η νομολογία του, σχετικά κυρίως με την εύλογη διάρκεια της δίκης, το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την ελευθερία έκφρασης, την προστασία της ιδιοκτησίας, το δικαίωμα σε ελεύθερες εκλογές και την αρχή «ne bis in idem». Νομ. Συμβολές, Γ. Σταυρόπουλος,

σελ. 929.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών – Αρχή διάκρισης των λειτουργιών - Προσωπικά δεδομένα. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Τα μετρητά χρήματα άνω των 15.000 ευρώ, τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ανά κινητό, εμπίπτουν στην σφαίρα του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου των υποχρέων προς δήλωση, συνιστούν δε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 2 στ. α΄ της οδηγίας 95/46, και του άρθρου 2 περ. α΄ του Ν 2472/1997. Η υποχρέωση δήλωσης των ανωτέρω δεν αποτελεί πρόσφορο μέτρο για τη διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου ή μεταβολής αυτής που δεν δικαιολογείται από τα νόμιμα έσοδά του. Η διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας για τον σκοπό απλώς της διαπίστωσης αν είναι ακριβής ή όχι δήλωση περί της περιουσιακής κατάστασης υπόχρεου, θα αντέκειτο στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Συντάγματος. Αντίθεση των σχετικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. v και vi του Ν 3213/2003 στα άρθρα 5 παρ. 1, 9 παρ. 1 και 9Α του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος). (Αντίθ. μειοψ.) Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος «πόθεν έσχες». ΣτΕ Ολ 2649/2017 (παρατ. Χ. Κουρουνδής),

σελ. 945.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Θητεία Γενικού Επιθεωρητού Δημόσιας Διοίκησης.Άσκηση προσφυγής για την επιβολή μείζονος πειθαρχικής ποινής. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ανήκει στην κατηγορία των μετακλητών ανώτατων διοικητικών υπαλλήλων των εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας θέσεων, οι οποίοι επιτρέπεται να εξαιρεθούν με νόμο από τη μονιμότητα δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 103 παρ. 5 του Συντάγματος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να επιβάλει, το πρώτον αυτό, την ποινή της οριστικής παύσεως ή του υποβιβασμού, αφού εκτιμήσει εξυπαρχής τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος Γενικού Επιθεωρητή και τις απόψεις του διωκομένου υπαλλήλου. Η πρόβλεψη από το νόμο αυτής της δυνατότητας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον που απαιτεί οι παρανομούντες υπάλληλοι να τιμωρούνται με την προσήκουσα, εκάστοτε, πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 25 παρ. 1 Συντ. αρχή της αναλογικότητας, αλλά και συνάδει με το άρθρο 103 παρ. 4 Συντ. Η θητεία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δεν αποκλείεται να παρατείνεται ρητώς ή σιωπηρώς. (Αντίθ. μειοψ., ειδικ. γνωμ.) ΣτΕ Ολ 2350/2017,

σελ. 956.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς – Προστασία της δημόσιας υγείας. Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς. Κίνδυνος στην υγεία από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Έννομο συμφέρον. Πλήρης γνώση του περιεχομένου της προσβαλλόμενης πράξης και εμπρόθεσμο άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως. Η εφαρμογή του απλουστευμένου τρόπου περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθμών κεραιών που δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε στις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, αφού οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στις οποίες υποχρεωτικώς υπάγονται οι εν λόγω σταθμοί, έχουν θεσπισθεί κανονιστικώς εκ των προτέρων. Το απλουστευμένο αυτό σύστημα, δεν αντίκειται ούτε στη συνταγματική υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι, αφενός μεν η ειδική νομοθεσία περί διεξοδικής εκτιμήσεως των επιπτώσεων από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία εξακολουθεί να εφαρμόζεται υποχρεωτικώς και παραλλήλως προς τις διατάξεις περί υπαγωγής στις ΠΠΔ, αφετέρου δε διότι μεταξύ των ΠΠΔ συμπεριλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία πέραν ενός ανωτάτου ορίου. Διαδικασία δημοσιότητας, ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού. Οι ΠΠΔ σταθμών κεραιών, καθορίζονται σε κανονιστικό επίπεδο. Εν προκειμένω, η ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/4.5.2012 (Β΄ 1510), η οποία, ως κανονιστική, δημοσιεύθηκε προσηκόντως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει καταστεί ευρέως γνωστή και υπόκειται στο κατά το Σύνταγμα και το νόμο σύστημα ελέγχου της νομιμότητάς της. ΣτΕ 1943/2017 Τμ. Ε΄ επταμ. (παρατ. Στ. Χριστοφορίδου),

σελ. 969.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Περιβαλλοντική προστασία όρους Υμηττού. Ο διάλογος του ακυρωτικού δικαστή με τη Διοίκηση. Με αφορμή τις ΣτΕ Ολ 2355-2361/2017 για την προστασία του Υμηττού. Επικαιρότητα, Α. Σπανού,

σελ. 1010.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η αρχή Ne bis in idem και η συμμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας στην απόφαση του ΕΔΔΑ Σισμανίδης και Σιταρίδης. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 680/2017. Επικαιρότητα, Σ. Κατσίγιαννη,

σελ. 1016.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών – Αρχή διάκρισης των λειτουργιών - Προσωπικά δεδομένα. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η ανάθεση του ελέγχου των ΔΠΚ και ΔΟΣ των δικαστικών λειτουργών, σε όργανο, μη συγκροτούμενο, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, από ανώτατους τακτικούς δικαστές, μέλη των Ανώτατων Δικαστηρίων, και μη έχον τις απαραίτητες για την αποστολή του θεσμικές εγγυήσεις, αντίκειται στα άρθρα 26 και 87 παρ. 1 Συντ. (Αντιθ. μειοψ.) Η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ως υπηρετούντος σε Ανώτατο Δικαστήριο ως κριτήριο για τον υποχρεωτικό έλεγχο της δήλωσής του είναι απρόσφορο προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. (Αντίθ. μειοψ.) ΣτΕ Ολ 2649/2017 (παρατ. Χ. Κουρουνδής),

σελ. 945.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών – Αρχή διάκρισης των λειτουργιών - Προσωπικά δεδομένα. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Η παράλειψη του νομοθέτη να προβλέψει εύλογο χρονικό περιορισμό για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς και για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων, όπως επίσης και η ειδικότερη πρόβλεψη στο άρθρο 7Α παρ. 3 περ. δ΄ εδ. ε΄ του Ν 3691/2008, αντίκεινται στην κατοχυρωμένη συνταγματικώς αρχή της ασφάλειας του δικαίου και στη δυνατότητα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της επεξεργασίας. (Μειοψ.) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 3213/2003, για την πρόβλεψη των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ΔΠΚ, δεν παραβιάζουν κατ’ αρχήν, και μάλιστα προδήλως, την αρχή της αναλογικότητας, ενόψει και του σκοπού δημόσιου συμφέροντος για τον οποίο θεσπίστηκε ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης. (Αντίθ. μειοψ.) ΣτΕ Ολ 2649/2017 (παρατ. Χ. Κουρουνδής),

σελ. 945.

ΕΣΡ - Θητεία μελών - Εύλογος χρόνος. Συγκρότηση και επιλογή μελών ΕΣΡ. Ορισμένη θητεία μελών ΕΣΡ. Είναι μεν ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω αρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την επιλογή των νέων, μόνον όμως για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις. Τούτου έπεται ότι, μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει, από το χρονικό αυτό σημείο και εφεξής, νόμιμη συγκρότηση. Από τη λήξη της δεύτερης τετραετούς θητείας των εν λόγω μελών (28.2.2012) μέχρι την συνεδρίαση του ΕΣΡ στις 5.5.2014, κατά την οποία ελήφθη η ένδικη απόφαση της Αρχής, έχουν μεσολαβήσει 26 και πλέον μήνες, δηλαδή χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, κατά τον οποίο θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η διά νόμου παράταση της ληξάσης θητείας αυτών. Υπό τα δεδομένα αυτά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη υπό μη νόμιμη συγκρότηση, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. Μειοψ. ΣτΕ Ολ 2583/2017 (παρατ. Ο. Τσίμπου),

σελ. 950.

Οργάνωση επαγγέλματος φαρμακοποιού. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα μη έχοντα την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Η ρύθμιση της οργανώσεως επαγγέλματος ή της ασκήσεως οικονομικής ελευθερίας ή ατομικού δικαιώματος εν γένει πρέπει καταρχήν να γίνεται με κανονιστικό προεδρικό διάταγμα. Τα εν λόγω ζητήματα, ωστόσο, μπορούν τελικώς να ρυθμισθούν ειδικότερα και με υπουργική απόφαση, εφόσον, όμως, η ουσιαστική ρύθμιση του θέματος διαγράφεται, έστω σε γενικές γραμμές, στην εξουσιοδοτική ή σε άλλη διάταξη. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ12 στοιχείο 18 του Ν 4336/2015, επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, δεν περιέχει τη βασική ουσιαστική ρύθμιση του θέματος, ώστε αυτό να μπορεί να ρυθμισθεί με υπουργική απόφαση και όχι με προεδρικό διάταγμα. Το θέμα της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού όπως έχει γίνει δεκτό, επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα, τα οποία ο νομοθέτης έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου ενόψει και του ότι τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα. (Μειοψ.) ΣτΕ Ολ 1804/2017,

σελ. 960.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οργάνωση επαγγέλματος φαρμακοποιού. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα μη έχοντα την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Η ρύθμιση της οργανώσεως επαγγέλματος ή της ασκήσεως οικονομικής ελευθερίας ή ατομικού δικαιώματος εν γένει πρέπει καταρχήν να γίνεται με κανονιστικό προεδρικό διάταγμα. Τα εν λόγω ζητήματα, ωστόσο, μπορούν τελικώς να ρυθμισθούν ειδικότερα και με υπουργική απόφαση, εφόσον, όμως, η ουσιαστική ρύθμιση του θέματος διαγράφεται, έστω σε γενικές γραμμές, στην εξουσιοδοτική ή σε άλλη διάταξη. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 2 παρ. Δ υποπαρ. Δ12 στοιχείο 18 του Ν 4336/2015, επί της οποίας στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, δεν περιέχει τη βασική ουσιαστική ρύθμιση του θέματος, ώστε αυτό να μπορεί να ρυθμισθεί με υπουργική απόφαση και όχι με προεδρικό διάταγμα. Το θέμα της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, αφού όπως έχει γίνει δεκτό, επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα, τα οποία ο νομοθέτης έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου ενόψει και του ότι τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα. (Μειοψ.) ΣτΕ Ολ 1804/2017,

σελ. 960.