ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Βλ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ακυρώνεται η διαδικασία κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και διατάσσεται νέα συζήτηση της υπόθεσης σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών δεν προσήλθε στο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο της 10.3.2015, κατά την οποία εκδόθηκε καταδικαστική σε βάρος του απόφαση, από ανυπέρβλητο κώλυμα και ειδικότερα επειδή ο συνήγορός του κατά την αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης στις 29.4.2014, από παραδρομή σημείωσε ως νέα ημερομηνία δικασίμου την 27.3.2015 αντί της ορθής 27.2.2015. ΜΕφΚακΑθ 1976/2015,

σελ. 1064.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΕΠΙΔΟΣΗ

Η έλλειψη αιτιολογίας ως λόγος έφεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά τον Ν 3904/2010 (με αφορμή τo υπ αριθ. 137/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης). Μελ. Κ. Μούρτζιου,

σελ. 1017.

Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς το ποσό της μετατροπής για κάθε ημέρα φυλακίσεως της επιβληθείσας στον αναιρεσείοντα ποινής. Συγκεκριμένα, η αιτιολογία της απόφασης δεν είναι η απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού δεν διαλαμβάνεται σε αυτήν αφενός μεν βάσει ποιας εκ των οικείων διατάξεων το δικαστήριο της ουσίας καθόρισε το ποσό της μετατροπής σε 10 ευρώ ημερησίως, αφετέρου δε δεν καθορίζονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση του αναιρεσείοντος. ΑΠ 1338/2016,

σελ. 1052.

Όσον αφορά την αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής απάτης, υπό την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας, στην πραγματικότητα ο εκκαλών προβάλλει λόγους που πλήττουν την ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και την επί της ουσίας κρίση του Συμβουλίου. Επίσης, και ο λόγος περί μη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του προσβαλλόμενου βουλεύματος για το αυτό αδίκημα, είναι ωσαύτως απορριπτέος ως απαράδεκτος, καθόσον δεν ανάγεται σε αυτούς που ορίζονται περιοριστικώς στη διάταξη του άρθρου 478 ΚΠΔ. ΣυμβΕφΘεσ 137/2015,

σελ. 1063.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Αντίκειται προς την Οδηγία 2008/115/ΕΚ νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία κολάζει την παράνομη διαμονή με ποινικές κυρώσεις στο μέτρο που η νομοθεσία αυτή επιτρέπει τη φυλάκιση υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος, καίτοι διαμένει παράνομα στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους και δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το έδαφος αυτό οικειοθελώς, δεν έχει υπαχθεί στα αναγκαστικά μέτρα της Οδηγίας αυτής. ΔΕΕ C-329/11, απόφ. της 6.12.2011 (παρατ. Χρ. Νάιντος),

σελ. 1071.

Δεν αρκεί για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη ότι είναι ύποπτος ή έχει καταδικαστεί για την τέλεση πράξης που κατά το εθνικό δίκαιο αποτελεί ποινικό αδίκημα. Πρέπει να εκτιμηθούν και άλλα στοιχεία, όπως η φύση και η σοβαρότητα της πράξεως αυτής, ο χρόνος που παρήλθε από την τέλεσή της και το γεγονός ότι ο υπήκοος αυτός επρόκειτο να εγκαταλείψει το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, όταν συνελήφθη από τις εθνικές αρχές. ΔΕΕ C-554/13, απόφ. της 11.6.2015 (παρατ. Α. Βαθρακοκοίλης),

σελ. 1085.

Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει, σε περίπτωση παράνομης διαμονής, την επιβολή, αναλόγως των περιστάσεων, είτε προστίμου είτε απέλασης, τα δε δύο αυτά μέτρα αποκλείουν το ένα το άλλο. Αντιβαίνει στα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ. ΔΕΕ C-38/14, απόφ. της 23.4.2015,

σελ. 1084.

Εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει την απαγόρευση εισόδου χωρίς χρονικό περιορισμό ελλείψει αιτήματος περιορισμού αντιβαίνει στην Οδηγία 2008/115. Η επιβολή ποινικής κύρωσης εξαιτίας της παράβασης μιας απαγόρευσης εισόδου και διαμονής στο έδαφος ενός κράτους μέλους, η οποία επιβλήθηκε πριν από πέντε και πλέον έτη από την ημερομηνία της εκ νέου εισόδου του καταδικασθέντος υπηκόου τρίτης χώρας στο εν λόγω κράτος αντιβαίνει στην παραπάνω Οδηγία. ΔΕΕ C-297/12, απόφ. της 19.9.2013 (σημ. Α.-Ι. Καργόπουλος),

σελ. 1081.

Εθνική ρύθμιση που προβλέπει χρηματική ποινή η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από ποινή απέλασης ή ποινή κατ οίκον κράτησης. Μια τέτοια ποινή απέλασης συμβαδίζει με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ. Δεν συμβαδίζει όμως η ποινή της κατ οίκον κράτησης, όταν δεν διασφαλίζεται ότι θα παύσει η εκτέλεση της ποινής αυτής μόλις καταστεί δυνατή η φυσική μεταφορά του ενδιαφερομένου εκτός του εν λόγω κράτους μέλους. ΔΕΕ C-430/11, απόφ. της 6.12.2012,

σελ. 1080.

Η Οδηγία 2008/115/ΕΚ έχει την έννοια ότι απαγορεύει νομοθεσία κράτους μέλους, η οποία προβλέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης σε παράνομα διαμένοντα υπήκοο τρίτου κράτους για τον μοναδικό λόγο ότι αυτός, κατά παράβαση διαταγής εγκατάλειψης του εδάφους του κράτους αυτού εντός ορισμένης προθεσμίας, παραμένει εντός του εν λόγω εδάφους χωρίς να συντρέχει δικαιολογητικός λόγος. ΔΕΕ C-61/11 PPU, απόφ. της 28.4.2011 (παρατ. Χρ. Νάιντος),

σελ. 1068.

Κανονισμός (ΕΚ) 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων. Δεν αντίκεινται στα άρθρα 21 και 34 του ανωτέρω Κανονισμού οι εθνικές διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων για τη διευκόλυνση παράνομης εισόδου στην περίπτωση όπου οι υπήκοοι τρίτης χώρας που παρεισέφρησαν στο έδαφος της Ένωσης διαθέτουν θεώρηση την οποία έχουν αποκτήσει με απατηλά μέσα και η θεώρηση αυτή δεν έχει ακυρωθεί. ΔΕΕ C-83/12 PPU, απόφ. της 10.4.2012 (παρατ. Γ. Δανιήλ),

σελ. 1091.

Η Οδηγία περί επιστροφής δεν επιτρέπει τη φυλάκιση υπηκόου κράτους μη μέλους της ΕΕ, πριν από την υπαγωγή του στη διαδικασία επιστροφής, για τον λόγο και μόνον ότι εισήλθε παρανόμως στο έδαφος κράτους μέλους από εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπήκοος αυτός, που τελεί υπό καθεστώς απλής διέλευσης στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την έξοδό του από τον χώρο Σένγκεν και υποβάλλεται σε διαδικασία επανεισδοχής προς το κράτος μέλος από το οποίο ήλθε. ΔΕΕ C-47/15, απόφ. της 7.6.2016,

σελ. 1090.

Υπήκοος τρίτης χώρας που είχε απομακρυνθεί στο παρελθόν. Ποινή φυλάκισης σε παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σε περίπτωση επανεισόδου τους στην επικράτεια. Η Οδηγία 2008/115 δεν αντιτίθεται καταρχήν σε διάταξη κράτους μέλους που προβλέπει ότι υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος εισήλθε παράνομα στην επικράτειά του, παραβιάζοντας απαγόρευση εισόδου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης. ΔΕΕ C-290/14, απόφ. της 1.10.2015,

σελ. 1089.

ΑΜΝΗΣΤΙΑ Βλ. και ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Η απάλειψη της περ. δ΄ του άρθρου 263Α ΠΚ που έχει ως αποτέλεσμα αναδρομικώς την άρση του αξιοποίνου της αξιόποινης πράξης μιας ειδικής κατηγορίας κρατικών υπαλλήλων (υπαλλήλων ΝΠΙΔ), ακόμη και για σοβαρές εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο κακουργηματικές πράξεις, και η αιτιολόγηση γι αυτήν ότι οφείλεται σε απλή «παραδρομή» του νομοθέτη, δεν αντέχουν στη λογική και υποκρύπτουν συγκεκαλυμμένη αμνηστία, ώστε να αρθεί η ποινική ευθύνη προσώπων της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας της περ. δ΄ του άρθρου 263Α ΠΚ, κατά των οποίων υπάρχει εκκρεμής κατηγορία ή και καταδίκη. ΑΠ Ολ 3/2016,

σελ. 1048.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Βλ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Συγκεκριμένα, αυτός, αν και είχε επίγνωση της έντασης των κτυπημάτων που κατάφερε στο ηλικίας 2,5 ετών παιδί της συντρόφου του και μάλιστα σε ευπαθές σημείο του σώματός του και ότι υπήρχε υψηλός βαθμός πιθανότητας να επέλθει ο θάνατος τούτου, αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. ΑΠ 939/2014,

σελ. 1053.

Η σωματική κακοποίηση παιδιού υπό το πρίσμα του ανθρωποκτόνου δόλου. Μελ. Κ. Βαθιώτης,

σελ. 993.

ΑΠΕΛΑΣΗ Βλ. και ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει, σε περίπτωση παράνομης διαμονής, την επιβολή, αναλόγως των περιστάσεων, είτε προστίμου είτε απέλασης, τα δε δύο αυτά μέτρα αποκλείουν το ένα το άλλο. Αντιβαίνει στα άρθρα 6 παρ. 1 και 8 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ. ΔΕΕ C-38/14, απόφ. της 23.4.2015,

σελ. 1084.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σκέψεις και προβληματισμοί για την συμβατότητα μεταξύ των ρυθμίσεων των άρθρων 136 περ. ε΄ και 29 παρ. 4 ΚΠΔ. Μελ. Γρ. Πεπόνης,

σελ. 1013.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Βλ. ΔΟΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΜΑ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΦΕΣΗ

ΒΡΑΣΜΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ Βλ. και ΔΟΛΟΣ

Η αναφορά του δικαστηρίου, που δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε εκνευρισμό του, επειδή εξαιτίας του κλάματος του ανηλίκου διέκοψε την παρακολούθηση του αγώνα μπάσκετ, αυτή και μόνη δεν συνιστά συνθήκη που να δικαιολογεί βρασμό ψυχικής ορμής. ΑΠ 939/2014,

σελ. 1053.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ Βλ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Τo δικαίωμα στη Δίκαιη Δίκη και η διασφάλισή του διά της Νομικής Αρωγής. Συγκριτική Νομολογιακή Προσέγγιση. Μελ. Δ. Σορβατζιώτη,

σελ. 1001.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκέψεις και προβληματισμοί για την συμβατότητα μεταξύ των ρυθμίσεων των άρθρων 136 περ. ε΄ και 29 παρ. 4 ΚΠΔ. Μελ. Γρ. Πεπόνης,

σελ. 1013.

ΔΟΛΟΣ

Η σωματική κακοποίηση παιδιού υπό το πρίσμα του ανθρωποκτόνου δόλου. Μελ. Κ. Βαθιώτης,

σελ. 993.

Ποινικά και ποινικοδικονομικά ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία (ΜΕΡΟΣ Α΄). ʼρθρο Λ. Μαργαρίτης/Χ. Σατλάνης,

σελ. 1030.

Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Συγκεκριμένα, αυτός, αν και είχε επίγνωση της έντασης των κτυπημάτων που κατάφερε στο ηλικίας 2,5 ετών παιδί της συντρόφου του και μάλιστα σε ευπαθές σημείο του σώματός του και ότι υπήρχε υψηλός βαθμός πιθανότητας να επέλθει ο θάνατος τούτου, αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό. ΑΠ 939/2014,

σελ. 1053.

ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Απορρίπτονται οι αιτήσεις για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε αμετάκλητα με απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, διά της οποίας ο αιτών καταδικάστηκε για το πλημμέλημα της εξύβρισης κατωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτήν (συμπεριφορές εμπεριέχουσες προτάσεις ή υπονοούμενα σεξουαλικού περιεχομένου και μάλιστα ομοφυλοφιλικού χαρακτήρα). ΣυμβΑΠ 1246/2015,

σελ. 1058.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι αιτιάσεις του καταδικασθέντος εστιάζονται κυρίως σε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είτε δεν αξιολογήθηκαν είτε δεν εκτιμήθηκαν ορθώς από το Δικαστήριο, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ή να δικαιολογεί λόγο επανάληψης της διαδικασίας. Ομοίως και η αιτίαση για μεροληπτική στάση των Δικαστών και του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, χωρίς σύγχρονη επίκληση άσκησης ποινικής δίωξης που ανεστάλη ή αμετάκλητης καταδίκης για την αξιόποινη πράξη της παράβασης καθήκοντος, είναι απαράδεκτη. ΣυμβΑΠ 1246/2015,

σελ. 1058.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Αιτιολογημένη απόρριψη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της έφεσης του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησης. Το δικαστήριο εκθέτει σαφώς και τους λόγους για τους οποίους η επίδοση έγινε στον αναιρεσείοντα ως αγνώστου διαμονής, αφού δεν ανευρέθηκε στην τελευταία γνωστή διαμονή του, και ότι δεν υπήρχε άλλη γνωστή κατοικία για να αναζητηθεί σε αυτή, εκτός από αυτήν που αναγραφόταν στη μήνυση, δεδομένου ότι δεν είχε λάβει χώρα εν προκειμένω προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση. ΑΠ 873/2015,

σελ. 1061.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βλ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΕΦΕΣΗ

Η έλλειψη αιτιολογίας ως λόγος έφεσης κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά τον Ν 3904/2010 (με αφορμή τo υπ αριθ. 137/2015 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης). Μελ. Κ. Μούρτζιου,

σελ. 1017.

Ποινικά και ποινικοδικονομικά ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία (ΜΕΡΟΣ Α΄). ʼρθρο Λ. Μαργαρίτης/Χ. Σατλάνης,

σελ. 1030.

Αιτιολογημένη απόρριψη από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της έφεσης του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησης. Εφόσον ο αναιρεσείων δεν επικαλείτο λόγους ανώτερης βίας, εξαιτίας των οποίων παρακωλύθηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση της έφεσης, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να διαλάβει στην προσβαλλόμενη απόφασή του αιτιολογία για την εγκυρότητα της επιδόσεως ή για την ύπαρξη ή όχι λόγου ανώτερης βίας. ΑΠ 873/2015,

σελ. 1061.

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη έφεση. Υπό την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας, στην πραγματικότητα ο εκκαλών προβάλλει λόγους που πλήττουν την ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και την επί της ουσίας κρίση του Συμβουλίου. Επίσης, και ο λόγος περί μη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι ωσαύτως απορριπτέος ως απαράδεκτος, καθόσον δεν ανάγεται σε αυτούς που ορίζονται περιοριστικώς στη διάταξη του άρθρου 478 ΚΠΔ. ΣυμβΕφΘεσ 137/2015,

σελ. 1063.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ Βλ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Βλ. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ποινικά και ποινικοδικονομικά ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία (ΜΕΡΟΣ Α΄). ʼρθρο Λ. Μαργαρίτης/Χ. Σατλάνης,

σελ. 1030.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Τo δικαίωμα στη Δίκαιη Δίκη και η διασφάλισή του διά της Νομικής Αρωγής. Συγκριτική Νομολογιακή Προσέγγιση. Μελ. Δ. Σορβατζιώτη,

σελ. 1001.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ Βλ. και ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Η διάταξη της υποπαρ. ΙE 12 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014, με την οποία καταργήθηκε η περ. δ΄ του άρθρου 263Α ΠΚ, είναι αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη. Επομένως, το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ορθώς έκρινε με το να αρνηθεί να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως την ευμενέστερη ανωτέρω διάταξη για τον κατηγορούμενο, ο οποίος καταδικάστηκε ως Πρόεδρος ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού (υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 263Α ΠΚ) για παράβαση καθήκοντος κατ εξακολούθηση. ΑΠ Ολ 3/2016,

σελ. 1048.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς το ποσό της μετατροπής. Συγκεκριμένα, η αιτιολογία της απόφασης δεν είναι η απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού δεν διαλαμβάνεται σε αυτήν αφενός μεν βάσει ποιας εκ των οικείων διατάξεων το δικαστήριο της ουσίας καθόρισε το ποσό της μετατροπής σε 10 ευρώ ημερησίως, αφετέρου δε δεν καθορίζονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση του αναιρεσείοντος. ΑΠ 1338/2016,

σελ. 1052.

Εθνική ρύθμιση που προβλέπει χρηματική ποινή η οποία μπορεί να αντικατασταθεί από ποινή απέλασης ή ποινή κατ οίκον κράτησης. Μια τέτοια ποινή απέλασης συμβαδίζει με την Οδηγία 2008/115/ΕΚ. Δεν συμβαδίζει όμως η ποινή της κατ οίκον κράτησης, όταν δεν διασφαλίζεται ότι θα παύσει η εκτέλεση της ποινής αυτής μόλις καταστεί δυνατή η φυσική μεταφορά του ενδιαφερομένου εκτός του εν λόγω κράτους μέλους. ΔΕΕ C-430/11, απόφ. της 6.12.2012,

σελ. 1080.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ

Η Οδηγία περί επιστροφής δεν επιτρέπει τη φυλάκιση υπηκόου κράτους μη μέλους της ΕΕ, πριν από την υπαγωγή του στη διαδικασία επιστροφής, για τον λόγο και μόνον ότι εισήλθε παρανόμως στο έδαφος κράτους μέλους από εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπήκοος αυτός, που τελεί υπό καθεστώς απλής διέλευσης στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την έξοδό του από τον χώρο Σένγκεν και υποβάλλεται σε διαδικασία επανεισδοχής προς το κράτος μέλος από το οποίο ήλθε. ΔΕΕ C-47/15, απόφ. της 7.6.2016,

σελ. 1090.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ Βλ. και ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Η διάταξη της υποπαρ. ΙE 12 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014, με την οποία καταργήθηκε η περ. δ΄ του άρθρου 263Α ΠΚ, είναι αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη κατά το άρθρο 93 παρ. 4 Συντ., διότι αντιβαίνει στα άρθρα 47 παρ. 3 και 4 και 26 Συντ. Επομένως, το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ορθώς έκρινε με το να αρνηθεί να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως την ευμενέστερη ανωτέρω διάταξη για τον κατηγορούμενο. ΑΠ Ολ 3/2016,

σελ. 1048.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ Βλ. ΑΜΝΗΣΤΙΑ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ