Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 10, Οκτώβριος 2018

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €130.00
ΝΠ €190.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Ειδικότερα, ο επικαλούμενος λόγος δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα για την καθυστερημένη και εκπρόθεσμη άσκηση της αναιρέσεως, δεδομένου ότι ο αναιρεσείων παρέστη με δικηγόρο που διορίσθηκε αυτεπαγγέλτως στο Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και, επομένως, αυτός θεωρείται παρών και όφειλε να ασκήσει την αναίρεση εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευση της αποφάσεως. ΣυμβΑΠ 222/2018,

σελ. 1021.

ΑΔΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Είναι επιτρεπτή η χορήγηση τακτικής αδείας και η απόλυση υφ’ όρον σε κρατουμένους που έχουν καταδικασθεί σε ποινές ισοβίου καθείρξεως πλείονες της μίας; Μελ. Γ. Σανιδάς,

σελ. 993.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος για την πράξη της απόπειρας εκβίασης. ΑΠ 458/2018,

σελ. 1002.

Αναιρείται μερικώς ως προς την ποινή λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 6 Ν 4174/2013 ορίζει πρόσθετα στοιχεία από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 79 ΠΚ και κατά την οποία είναι υποχρεωμένο το ουσιαστικό δικαστήριο να αιτιολογήσει τη σχετική περί ποινής διάταξή του, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και τη διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης. ΑΠ 43/2018,

σελ. 1013.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Δεν συντρέχει περίπτωση κηρύξεως ακυρότητας της διάταξης της Ανακρίτριας περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ., καθώς άπασες οι προαναφερθείσες πράξεις είναι προγενέστερες των προσβαλλομένων ως άκυρων πράξεων και δεν τελούν σε σχέση συνάφειας με αυτές, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση οι άκυρες πράξεις δεν είναι conditio sine qua non της ισχύος των εν λόγω προγενέστερων πράξεων ή αναγκαίο συμπλήρωμα και αναγκαία ολοκλήρωση ή προϋπόθεση αυτών. ΣυμβΠλημΑθ 5262/2017,

σελ. 1041.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ Βλ. και ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και αρνητικής υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας αρχικώς απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος για λόγους υγείας και εν συνεχεία απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη. ΑΠ 1347/2017,

σελ. 1022.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων (νόμιμου εκπρόσωπου τεχνικής εταιρίας και υπομηχανικού) για ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως. Ειδικότερα, παρατίθενται οι περιστάσεις υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος των εργαζομένων, τα περιστατικά που προσδιορίζουν τις παραλείψεις των αναιρεσειόντων και οι νομοθετικές διατάξεις από τις οποίες απορρέει η υποχρέωσή τους να αποτρέψουν το επελθόν αξιόποινο αποτέλεσμα. ΑΠ 1474/2017,

σελ. 1005.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Είναι επιτρεπτή η χορήγηση τακτικής αδείας και η απόλυση υφ’ όρον σε κρατουμένους που έχουν καταδικασθεί σε ποινές ισοβίου καθείρξεως πλείονες της μίας; Μελ. Γ. Σανιδάς,

σελ. 993.

ΑΠΟΦΑΣΗ Βλ. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Αναβάλλεται η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 89 παρ. 2 ΚΠΔ και 28 παρ. 4 Ν 1650/1986, προκειμένου να κληθούν από τον Εισαγγελέα, ως αστικώς υπεύθυνα, τα οικεία νομικά πρόσωπα. Εν προκειμένω, η πράξη της υποβάθμισης περιβάλλοντος αποδίδεται στους κατηγορούμενους και, επομένως, εφόσον υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί της κήρυξης αστικώς υπευθύνου εις ολόκληρον για την καταβολή της χρηματικής ποινής και του νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται η ρύπανση, πρέπει να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. ΤρΠλημΘεσ 995/2017 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 1031.

Σε σχέση με την κλήτευση του αστικώς υπεύθυνου πρέπει να τηρηθούν οι ίδιες ακριβώς διατυπώσεις που ακολουθούνται στον κατηγορούμενο. Επομένως εάν ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στο ακροατήριο με κλητήριο θέσπισμα, ο Εισαγγελέας οφείλει να επιδώσει τέτοιο και στον αστικώς υπεύθυνο. Ομοίως πρέπει να τηρηθούν οι αναγκαίες προθεσμίες κλήτευσης των άρθρων 166 επ. ΚΠΔ, προκειμένου ο αστικώς υπεύθυνος να προπαρασκευάσει την υπεράσπισή του. ΤρΠλημΘεσ 4745/2017 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 1035.

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA) Βλ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET)

O σχολιασμός της πολιτικώς ενάγουσας διά της χρήσης ιδεογράμματος (emoticon) πρέπει να θεωρηθεί ως παράβαση του διατακτικού της οικείας απόφασης, ώστε να μην τεθεί εκποδών το περιεχόμενό της εκ πλαγίου, ήτοι διά της χρήσης ενός τρόπου σχολιασμού που προέκυψε από την πρόοδο της τεχνολογίας και ήταν αδύνατον να εξειδικευθεί με μία δικαστική απόφαση τόσο αναλυτικά, όπως αδύνατο είναι ενδεχομένως να προβλεφθούν και άπαντες οι δυνατοί τρόποι προσβολής της προσωπικότητας κάποιου. ΜΠλημΒολ 1456/2018,

σελ. 1010.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Στο έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης ο ισχυρισμός και η διάδοση αναγκαίως πρέπει να γίνονται ενώπιον τρίτου προσώπου. Δεν είναι όμως τρίτος κατά την έννοια του νόμου εκείνος ο οποίος λαμβάνει γνώση ισχυρισμών εκ λόγων καθήκοντος, όπως είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικηγόροι και οι δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι έλαβαν γνώση του δικογράφου της αγωγής του εγκαλουμένου. ΤρΠλημΑθ 16058/2017,

σελ. 1008.

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ Βλ. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παρίσταται κατά την καταστροφή γενετικού υλικού πρόσφυγα, προκειμένου να κριθεί υποβληθείσα, εκ μέρους του, αίτηση οικογενειακής επανένωσης, για την απόδειξη της βασιμότητας της οποίας η αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου ζήτησε γενετικό υλικό για ανάλυση του DNA, δύναται να θεωρηθεί ο Εισαγγελέας του άρθρου 4 Ν 2265/1994. ΓνωμΕισΑΠ 12/2018,

σελ. 1047.

Παρακαλούνται οι Εισαγγελείς Εφετών της χώρας να κοινοποιούν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπό τύπον αναφοράς όλες τις παραγγελίες τους προς τους εισαγγελικούς λειτουργούς της περιφέρειάς τους, οι οποίες περιέχουν γενικές οδηγίες στο πλαίσιο του άρθρου 24 παρ. 5 στοιχ. β΄ ΚΟΔΚΔΛ. ΕγκΕισΑΠ 3/2018,

σελ. 1047.

Παροχή οδηγιών για εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης επί φορολογικών αδικημάτων. Αρμοδιότητα Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. ΕγκΕισΟικΕγκλ 32895/2018,

σελ. 1048.

ΕΚΒΙΑΣΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος για απόπειρα εκβίασης. Ειδικότερα, δεν αιτιολογείται γιατί, και αν ακόμη ο κατηγορούμενος πίστευε ότι είχε νόμιμη απαίτηση κατά της μηνύτριας, το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να έχει έννομες συνέπειες ως προς τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, αφού οι επαπειλούμενες σε βάρος της μηνύτριας ενέργειες δεν απαιτείτο να ήταν και παράνομες, δοθέντος ότι εκβίαση συνιστά και η απειλή ασκήσεως νόμιμου δικαιώματος. ΑΠ 458/2018,

σελ. 1002.

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Κηρύσσεται ένοχη η κατηγορουμένη για το αδίκημα της απλής ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση με μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου. Συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε ένα μεμονωμένο ατυχές συμβάν, και όχι παγιωμένη πρακτική συμπεριφοράς της μητέρας προς το ανήλικο τέκνο της. ΜΟΔΘεσ 346/2015,

σελ. 1018.

ΕΦΕΣΗ Βλ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΙΡΞΗ Βλ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας – Δωροδοκία και Ν 1608/1950 – Αυτοενοχοποίηση, διττό αξιόποινο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ιδιωτική Γνωμοδότηση) (ΜΕΡΟΣ B΄). Μελ. Λ. Μαργαρίτης/Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 976.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

Λόγω της ευδοκίμησης της προσφυγής, η υπόθεση επανέρχεται στο προδικαστικό στάδιο και ανατρέπονται όλα τα αποτελέσματα της επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος, άρα και η αναστολή της προθεσμίας της παραγραφής, με αποτέλεσμα την οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. ΣυμβΕφΑιγαίου 13/2018,

σελ. 1023.

Σε σχέση με την κλήτευση του αστικώς υπεύθυνου πρέπει να τηρηθούν οι ίδιες ακριβώς διατυπώσεις που ακολουθούνται στον κατηγορούμενο. Επομένως εάν ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στο ακροατήριο με κλητήριο θέσπισμα, ο Εισαγγελέας οφείλει να επιδώσει τέτοιο και στον αστικώς υπεύθυνο. Ομοίως πρέπει να τηρηθούν οι αναγκαίες προθεσμίες κλήτευσης των άρθρων 166 επ. ΚΠΔ, προκειμένου ο αστικώς υπεύθυνος να προπαρασκευάσει την υπεράσπισή του. ΤρΠλημΘεσ 4745/2017 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 1035.

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Στο μέτρο που στόχος του ευρύτατου διατακτικού της σχετικής απόφασης ήταν η διασφάλιση της παράλειψης ενασχόλησης του κατηγορουμένου με την πολιτικώς ενάγουσα υπό όλες τις ιδιότητές της με κάθε μέσο και τρόπο, η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας να σχολιάζει κάποιος χλευαστικά (με emoticon στο Facebook) εμπίπτει οπωσδήποτε στο ανωτέρω διατακτικό, όπου ασφαλώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν όλοι οι τρόποι προσβολής της προσωπικότητας της υπερ’ ης η απόφαση. ΜΠλημΒολ 1456/2018,

σελ. 1010.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Ne bis in idem και τεκμήριο αθωότητας – Δωροδοκία και Ν 1608/1950 – Αυτοενοχοποίηση, διττό αξιόποινο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ιδιωτική Γνωμοδότηση) (ΜΕΡΟΣ B΄). Μελ. Λ. Μαργαρίτης/Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 976.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών εσφαλμένα ερμήνευσε την οικεία ουσιαστική ποινική διάταξη και παρέπεμψε τους κατηγορουμένους για την πράξη της νομιμοποίησης εσόδων, ενώ έπρεπε, λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα του βασικού εγκλήματος (φοροδιαφυγή) και του επίσης πλημμεληματικού χαρακτήρα της νομιμοποιήσεως εσόδων, να προχωρήσει στην οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. ΣυμβΕφΘεσ 785/2017,

σελ. 1016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. και ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Λόγω της ευδοκίμησης της προσφυγής, η υπόθεση επανέρχεται στο προδικαστικό στάδιο και ανατρέπονται όλα τα αποτελέσματα της επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος, άρα και η αναστολή της προθεσμίας της παραγραφής. ΣυμβΕφΑιγαίου 13/2018,

σελ. 1023.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναβάλλεται η εκδίκαση της παρούσας υπόθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 89 παρ. 2 ΚΠΔ και 28 παρ. 4 Ν 1650/1986, προκειμένου να κληθούν από τον Εισαγγελέα, ως αστικώς υπεύθυνα, τα οικεία νομικά πρόσωπα. Εν προκειμένω, η πράξη της υποβάθμισης περιβάλλοντος αποδίδεται στους κατηγορούμενους και, επομένως, εφόσον υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη περί της κήρυξης αστικώς υπευθύνου εις ολόκληρον για την καταβολή της χρηματικής ποινής και του νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται η ρύπανση, πρέπει να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης. ΤρΠλημΘεσ 995/2017 (παρατ. Σ. Μπαλτάς),

σελ. 1031.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Αναιρείται μερικώς ως προς την ποινή λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 6 Ν 4174/2013 ορίζει πρόσθετα στοιχεία από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 79 ΠΚ και κατά την οποία είναι υποχρεωμένο το ουσιαστικό δικαστήριο να αιτιολογήσει τη σχετική περί ποινής διάταξή του, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ύψος του ποσού που αποκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και τη διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης. ΑΠ 43/2018,

σελ. 1013.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: βασικοί άξονες για τη βελτίωση του ελληνικού συστήματος. Μελ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι,

σελ. 961.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Βλ. και ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Ο αιτών στερήθηκε τη δυνατότητα να παρευρεθεί κατά τη διεξαγωγή της δεύτερης αυτοψίας, καθώς δεν προσκλήθηκε σε αυτή, και συνακόλουθα στερήθηκε τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις και να υποβάλλει σχετικές παρατηρήσεις, ούτως ώστε να καταχωρηθούν στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης, δοθέντος ότι η πραγματογνωμοσύνη (αλλά και η τυχόν διενεργούμενη από τους πραγματογνώμονες αυτοψία) δεν είναι αποκλειστικά αποδεικτικά μέσα αλλά και ανακριτικές πράξεις, κατά τις οποίες δικαιούνται να παρίστανται οι διάδικοι. ΣυμβΠλημΑθ 5262/2017,

σελ. 1041.

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

Η διενέργεια προανάκρισης δεν είναι υποχρεωτική για τα πλημμελήματα που έχουν τελεστεί από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας, αλλά είναι δυνητική στην κρίση του Εισαγγελέα όταν συντρέχουν ειδικά μνημονευόμενοι εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διεξαγωγή συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Εν προκειμένω, δεν ήταν αναγκαία η διενέργεια προανάκρισης, αφού μια τέτοια ενέργεια θα ήταν χρονοβόρα και αλυσιτελής. ΣυμβΕφΑιγαίου 13/2018,

σελ. 1023.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Βλ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παρίσταται κατά την καταστροφή γενετικού υλικού πρόσφυγα, προκειμένου να κριθεί υποβληθείσα, εκ μέρους του, αίτηση οικογενειακής επανένωσης, για την απόδειξη της βασιμότητας της οποίας η αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου ζήτησε γενετικό υλικό για ανάλυση του DNA, δύναται να θεωρηθεί ο Εισαγγελέας του άρθρου 4 Ν 2265/1994. ΓνωμΕισΑΠ 12/2018,

σελ. 1047.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ Βλ. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Αντικαθίσταται η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου και επιβάλλονται σε αυτόν περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, στο στάδιο αυτό και μετά την παρέλευση δύο μηνών από την έναρξη της κράτησής του, οπότε είχε τον χρόνο να αναλογισθεί τις συνέπειες των πράξεών του, τις οποίες μάλιστα εμπράκτως επεδίωξε να άρει σε μεγάλο βαθμό προβαίνοντας στην αποζημίωση πολλών παθόντων, ευεργετικά λειτουργεί για τον ίδιο. ΔιατΑνακρΠλημΘεσ 52/2018,

σελ. 1051.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Είναι αναγκαίος ο σκοπός ηδονισμού στα σεξουαλικά εγκλήματα; Μελ. Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς,

σελ. 986.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ Βλ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Βλ. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας και αρνητικής υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας αρχικώς απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος για λόγους υγείας και εν συνεχεία απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη. ΑΠ 1347/2017,

σελ. 1022.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Αιτιολογημένη καταδίκη της αναιρεσείουσας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής κατ’ εξακολούθηση (σε βαθμό πλημμελήματος) με τη μορφή της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ορθώς εφαρμόσθηκαν οι προϊσχύσασες, ως εκ του χρόνου τελέσεως της επίδικης πράξεως, διατάξεις, καθόσον στην υπό κρίση υπόθεση δεν συντρέχει περίπτωση ευνοϊκότερης ρυθμίσεως ως προς την ποινή για την κατηγορουμένη. ΑΠ 43/2018,

σελ. 1013.

Δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προς τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, από τους λοιπούς, πλην του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, εισαγγελικούς λειτουργούς. Μόνος αρμόδιος να παραγγείλει τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ερευνώντας υποθέσεις που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της μείζονος σημασίας ποινικά αξιόλογης φοροδιαφυγής. ΕγκΕισΟικΕγκλ 32895/2018,

σελ. 1048.

Κατά την παρ. 4 του άρθρου 66 Ν 4174/2013 τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος ο δράστης της μη απόδοσης ΦΠΑ αν το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και αν πρόκειται για λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές τις 150.000 ευρώ. Ως φόρος όμως λογίζεται μόνο ο καθαρός φόρος προς απόδοση χωρίς τις προσαυξήσεις. ΣυμβΕφΘεσ 785/2017,

σελ. 1016.