ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2019, Φεβρουάριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Πλημμελής εκπλήρωση παροχής. Η αθέτηση μίας σύμβασης καθεαυτή δεν συνιστά αδικοπραξία. Η εσφαλμένη διάταξη των τραπεζιών και η μη ορθή τοποθέτηση των προσκεκλημένων σε δεξίωση γάμου δεν θεμελιώνει αυτή και μόνη αδικοπραξία ώστε να υπάρχει υποχρέωση για χρηματική ικανοποίηση των μελλονύμφων. ΑΠ 920/2018, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 191.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Κατάσχεση στα χέρια τρίτου. Παραδεκτή η αίτηση, παρά την κατάργηση του άρθρου 938 ΚΠολΔ, αφού παρέχεται η σχετική δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, πριν από την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής με διασταλτική (τελολογική) ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 937 παρ. 1 εδ. γ´ ΚΠολΔ. ΜΠρΖακύνθ 81/2018, παρατ. Δ. Ποταμίτης,

σελ. 230.

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ

Χρηματοοικονομικά μέσα διαχείρισης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές - Ασφάλιση και κεφαλαιαγορά. Η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της ασφάλισης (και της αντασφάλισης), δοκιμάζοντας πάντως την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας κινδύνων, που είναι και η βάση της χαρακτηριστικής ικανότητας του ασφαλιστή να αναλαμβάνει κινδύνους. Μελ. Γ. Ψαρουδάκης,

σελ. 138.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Χρηματοοικονομικά μέσα διαχείρισης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές - Ασφάλιση και κεφαλαιαγορά. Η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της ασφάλισης (και της αντασφάλισης), δοκιμάζοντας πάντως την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας κινδύνων, που είναι και η βάση της χαρακτηριστικής ικανότητας του ασφαλιστή να αναλαμβάνει κινδύνους. Μελ. Γ. Ψαρουδάκης,

σελ. 138.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αποζημίωση παθόντος. Δικαιούται να απαιτήσει από την ασφαλιστική εταιρεία, κατά το άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ, το ποσό που θα κατέβαλε ημερησίως σε κάποια άλλη υποκατάστατη δύναμη, στην περίπτωση, δηλαδή, δεν του προσέφεραν οι γονείς του, κατά το διάστημα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, τις υπηρεσίες και τις φροντίδες του, καθώς ο ίδιος δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. ΜΕφΑθ 3736/2018, παρατ. Αθ. Κρητικός,

σελ. 219.

Αυτοκινητιστικό ατύχημα. Αίτημα αποζημίωσης για θετική ζημία και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου. Αμέλεια. Ορθή η προσβαλλομένη απόφαση. Απορρίπτονται οι λόγοι των αντιδίκων που ανάγονται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων. ΜΠρΛαμ 259/2018,

σελ. 206.

Αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου. Αποζημίωση θύματος από ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ). Πτώχευση ασφαλιστικής εταιρίας ζημιογόνου οχήματος. Αγωγή ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ) κατά οδηγού και ιδιοκτήτη ζημιογόνου οχήματος. Προσεπίκληση - παρεμπίπτουσα αγωγή κατά Επικουρικού Κεφαλαίου. ΕιρΣικυών 10/2018,

σελ. 208.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σύμβαση με νπδδ. Τύπος δικαιοπραξίας. Απόλυτα άκυρη η σύμβαση με το δημόσιο με αντικείμενο αξίας άνω των 2.500 ευρώ λόγω έλλειψης έγγραφου τύπου. ΑΠ 327/2018, παρατ. Αν.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 183.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Αβάσιμος ο ισχυρισμός περί υπέρβασης λόγω του ότι, ενώ η διαφορά η οποία προέκυψε κατά την εκτέλεση δημόσιου έργου υπήχθη στη μόνιμη διαιτησία του ΤΕΕ για την επίλυση τεχνικών θεμάτων, ο διαιτητής προχώρησε και στην επίλυση μη τεχνικών ζητημάτων. Τα συμβαλλόμενα στη διαιτητική συμφωνία διάδικα μέρη δεν απέβλεψαν στη μόνιμη διαιτησία του ΤΕΕ, αλλά σε συγκεκριμένο διαιτητή, πολιτικό μηχανικό, που είχε την πρόσθετη ιδιότητα να είναι Πρόεδρος συγκεκριμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αντικείμενο δε της διαιτησίας κατέστησαν, τόσο ο υπολογισμός των θετικών ζημιών της αναδόχου-εναγομένης, όσο και ο προσδιορισμός του ποσού των τόκων υπερημερίας. ΤρΕφΘεσ 244/2018,

σελ. 227.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής μπορούν να αφορούν είτε την τυπική είτε την ουσιαστική ακυρότητα αυτής. Αλλαγή, κατά τη δίκη της ανακοπής, της νομικής θεμελίωσης της απαίτησης αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της ανακοπής, καθώς το αντικείμενο, που καθίσταται εκκρεμές στη δίκη της ανακοπής, προσδιορίζεται αποκλειστικά από τους προβαλλόμενους με αυτήν λόγους σε σχέση με τη βάση στη οποία η απαίτηση στηρίζεται, κατά την αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής. ΜΠρΘεσ 11313/2017,

σελ. 221.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Προσβολή εγγράφων ως πλαστών. Προβολή πλαστότητας κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή. Υποχρέωση προσκομιδής αποδεικτικών μέσων και ονομαστικής αναφοράς των μαρτύρων για παραδεκτό ισχυρισμού. Σκοπός η αποτροπή παρέλκυσης εκκρεμούς δίκης. Μη εφαρμογή σε κύρια αγωγή ή ανακοπή. ΜΕφΑθ 34/2018,

σελ. 215.

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σύμβαση με νπδδ. Τύπος δικαιοπραξίας. Απόλυτα άκυρη η σύμβαση με το δημόσιο με αντικείμενο αξίας άνω των 2.500 ευρώ λόγω έλλειψης έγγραφου τύπου. ΑΠ 327/2018, παρατ. Αν.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 183.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου. Αποζημίωση θύματος από ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ). Πτώχευση ασφαλιστικής εταιρίας ζημιογόνου οχήματος. Αγωγή ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (ΕΦΚΑ) κατά οδηγού και ιδιοκτήτη ζημιογόνου οχήματος. Προσεπίκληση - παρεμπίπτουσα αγωγή κατά Επικουρικού Κεφαλαίου. ΕιρΣικυών 10/2018,

σελ. 208.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Η απόφαση του Αρείου Πάγου επικύρωσε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τις αντίθετες αγωγές των διαδικών – μητέρας και πατέρα του τέκνου – με αίτημα να ανατεθεί αποκλειστικά στον καθένα από αυτούς η άσκηση της επιμέλειας του εκτός γάμου γεννηθέντος άρρενος τέκνου τους, το οποίο είχε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον πατέρα του, και, απορρίπτοντας την αγωγή της μητέρας, δέχθηκε εν τέλει την αγωγή του πατέρα και ανέθεσε σ’ αυτόν αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους. ΑΠ 126/2018, παρατ. Μ. Ράμμου,

σελ. 194.

Επιμέλεια ανήλικων τέκνων. Ανάθεση οριστικά της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον πατέρα. Κρίσιμα στοιχεία η προσωπικότητα, η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και οι οικονομική κατάσταση των γονέων. Συμφέρον τέκνου. Η εκφραζόμενη προτίμηση του τέκνου προς τον έναν ή τον γονέα συνεκτιμάται από το δικαστήριο. ΜΕφΑθ 6047/2018 (σημ. Συντ.),

σελ. 200.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Προσφυγή στις ΑΚ 173 και 200. Διαπίστωση κενού ή ασάφειας. Αρκεί να προκύπτει και έμμεσα από τη δικαστική απόφαση. Σύστημα «shops in shop». Παραχώρηση χώρου από ΑΕ για τη μεταπώληση εμπορευμάτων για λογαριασμό της προμηθεύτριας εταιρίας. Απόδοση είτε του τιμήματος των πωλήσεων (με πίστωση και με μεταχρονολογημένες επιταγές) είτε των μη πωληθέντων εμπορευμάτων. Κατάρτιση σύμβασης πώλησης. ΜΠρΘεσ 1950/2017,

σελ. 187.

ΖΗΜΙΑ

Καταστροφικές ζημίες και συστήματα αποκατάστασής τους. Στο άρθρο αυτό αναπτύσσονται τα σχετικά με τις καταστροφικές ζημίες, παρουσιάζονται οι βάσεις για την αποκατάστασή και προτείνονται λύσεις de lege ferenda. Μελ. Ε. Δακορώνια,

σελ. 121.

Χρηματοοικονομικά μέσα διαχείρισης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές. Ασφάλιση και κεφαλαιαγορά. Η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της ασφάλισης (και της αντασφάλισης), δοκιμάζοντας πάντως την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας κινδύνων, που είναι και η βάση της χαρακτηριστικής ικανότητας του ασφαλιστή να αναλαμβάνει κινδύνους. Μελ. Γ. Ψαρουδάκης,

σελ. 138.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αποδέσμευση απο τη σύμβαση: Η διάκριση υπαναχώρησης - καταγγελίας. Σύνδεση της προβληματικής με το σύστημα ρύθμισης της παθολογίας των ενοχών. Η μελέτη, μεταξύ άλλων, εξετάζει κριτικά τις καθιερωμένες διαφορές υπαναχώρησης - καταγγελίας και παρουσιάζει ρυθμίσεις υπερεθνικών κειμένων, τα οποία προβλέπουν, αντίθετα με τον ΑΚ, ένα ενιαίο δικαίωμα μονομερούς αποδέσμευσης από τη σύμβαση. Μελ. Β. Τριανταφυλλίδης,

σελ. 156.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Καταστροφικές ζημίες και συστήματα αποκατάστασής τους. Στο άρθρο αυτό αναπτύσσονται τα σχετικά με τις καταστροφικές ζημίες, παρουσιάζονται οι βάσεις για την αποκατάστασή τους και προτείνονται λύσεις de lege ferenda. Μελ. Ε. Δακορώνια,

σελ. 121.

Χρηματοοικονομικά μέσα διαχείρισης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές - Ασφάλιση και κεφαλαιαγορά. Η διαχείριση του κινδύνου από φυσικές καταστροφές μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της ασφάλισης (και της αντασφάλισης), δοκιμάζοντας πάντως την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας κινδύνων, που είναι και η βάση της χαρακτηριστικής ικανότητας του ασφαλιστή να αναλαμβάνει κινδύνους. Μελ. Γ. Ψαρουδάκης,

σελ. 138.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η καθιέρωση της συντρέχουσας αρμοδιότητας του μουφτή στο πεδίο των οικογενειακών διαφορών. Η σαρία αντιμέτωπη με τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής διαμεσολάβησης. Μελ. Α. Ασκητής,

σελ. 166.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η καθιέρωση της συντρέχουσας αρμοδιότητας του μουφτή στο πεδίο των οικογενειακών διαφορών. Η σαρία αντιμέτωπη με τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής διαμεσολάβησης. Μελ. Α. Ασκητής,

σελ. 166.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κατά του προσθέτως παρεμβάντος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση δεν απευθύνονται καταρχήν τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης, γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, εκτός αν κατά τη δίκη εκείνη, ανέλαβε τον δικαστικό αγώνα, οπότε κατέστη κύριος διάδικος ή το ένδικο μέσο αφορά την πρόσθετη παρέμβαση, καθώς και στην περίπτωση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης, πρέπει όμως ο προσθέτως παρεμβάς να καλείται στη συζήτηση των ως άνω ενδίκων μέσων, για να ενημερώνεται για την εξέλιξη της δίκης που ανοίγεται με την άσκηση του ένδικου μέσου και να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά του. ΜΕφΑθ 109/2018,

σελ. 217.

ΠΑΡΟΧΗ

Πλημμελής εκπλήρωση παροχής. Η εσφαλμένη διάταξη των τραπεζιών και η μη ορθή τοποθέτηση των προσκεκλημένων σε δεξίωση γάμου δεν θεμελιώνει αυτή και μόνη αδικοπραξία ώστε να υπάρχει υποχρέωση για χρηματική ικανοποίηση των μελλονύμφων. ΑΠ 920/2018, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 191.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Έννοια «καταναλωτή». Επέκταση της προστασίας του καταναλωτή και στις τραπεζικές συναλλαγές. Ο δανειολήπτης επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου θεωρείται τελικός αποδέκτης των πιστωτικών υπηρεσιών της τράπεζας και συνεπώς καταναλωτής και ο εγγυητής υπέρ τέτοιου δανειολήπτη και ιδίως αυτός που εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης, που δεν ενεργεί στο πλαίσιο επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του Ν 2251/1994, λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της εγγύησης. ΜΠρΘεσ 11313/2017,

σελ. 221.

ΤΕΚΝΑ

Η απόφαση του Αρείου Πάγου επικύρωσε την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τις αντίθετες αγωγές των διαδικών – μητέρας και πατέρα του τέκνου – με αίτημα να ανατεθεί αποκλειστικά στον καθένα από αυτούς η άσκηση της επιμέλειας του εκτός γάμου γεννηθέντος άρρενος τέκνου τους, το οποίο είχε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον πατέρα του, και, απορρίπτοντας την αγωγή της μητέρας, δέχθηκε εν τέλει την αγωγή του πατέρα και ανέθεσε σ’ αυτόν αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους. ΑΠ 126/2018, παρατ. Μ. Ράμμου,

σελ. 194.

Επιμέλεια ανήλικων τέκνων. Ανάθεση οριστικά της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον πατέρα. Κρίσιμα στοιχεία η προσωπικότητα, η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιμώνται οι συνθήκες κατοικίας και οι οικονομική κατάσταση των γονέων. Συμφέρον τέκνου. Η εκφραζόμενη προτίμηση του τέκνου προς τον έναν ή τον γονέα συνεκτιμάται από το δικαστήριο. ΜΕφΑθ 6047/2018 (σημ. Συντ.),

σελ. 200.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Αποδέσμευση απο τη σύμβαση: Η διάκριση υπαναχώρησης - καταγγελίας. Σύνδεση της προβληματικής με το σύστημα ρύθμισης της παθολογίας των ενοχών. Η μελέτη εξετάζει, μεταξύ άλλων, κριτικά τις καθιερωμένες διαφορές υπαναχώρησης - καταγγελίας και παρουσιάζει ρυθμίσεις υπερεθνικών κειμένων, τα οποία προβλέπουν, αντίθετα με τον ΑΚ, ένα ενιαίο δικαίωμα μονομερούς αποδέσμευσης από τη σύμβαση. Μελ. Β. Τριανταφυλλίδης,

σελ. 156.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απόρριψη ένστασης περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, καθόσον ο νόμος αξιώνει μεν από τον οφειλέτη τη σύνταξη της αίτησης με στάθμιση των δικών του συμφερόντων και αυτών των πιστωτών, πλην όμως ο τελευταίος δύναται να προτείνει στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 5 και χαμηλών καταβολών σχέδιο πληρωμών. Ένσταση περί δόλιας περιέλευσης του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών. Απόρριψη αυτής ως αόριστης, γιατί η γενική διατύπωση του περιεχομένου της, χωρίς την παράθεση συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, δεν αρκεί για τη στοιχειοθέτησή της. ΕιρΝεμέας 16/2018,

σελ. 236.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Η παράλειψη επιβολής χρηματικής ποινής, κατ’ άρθρ. 205 ΚΠολΔ, από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ως λόγος έφεσης. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζήτημα της θεμελίωσης λόγου έφεσης, όταν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν επιβάλει χρηματική ποινή τάξης, κατ’ άρθρ. 205 ΚΠολΔ, επί συνδρομής των προϋποθέσεων προς τούτο, παρά τη σχετική υποχρέωσή του. Μελ. Χ. Ευθυμίου,

σελ. 146.