ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 3/2019, Μάρτιος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αντί της Απαιτούμενης Αναθέσμισης στον Αθλητισμό, περιορισμένη Μεταρρύθμιση - Νόμος 4603/2019. Ο νέος αθλητικός Ν 4603/2019 θέτει ως σκοπό του την αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς, διαπλοκής και ανομίας κυρίως στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι ρυθμίσεις του Ν 4603/2019 αφορούν επιλεκτικά και αποσπασματικά συγκεκριμένα θέματα, όπως είναι η Επιτροπή Αθλητισμού για την εποπτεία και τον έλεγχο του επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά και διατάξεις παρέμβασης στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών σωματείων, τη Φιλλίπου Ένωση κ.ά. Μελ. Δ. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 250.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Άκυρη σύμβαση εγγύησης ως αισχροκερδής και καταπλεονεκτική σε βάρος της ενάγουσας εγγυήτριας σε καταναλωτικό δάνειο. Η εναγόμενη τράπεζα δια της προστηθείσας υπαλλήλου της εκμεταλλεύθηκε την κουφότητα και απειρία της ενάγουσας (23 χρ.) στις τραπεζικές συναλλαγές για να την επηρεάσει και να της επιβάλει - έστω και με έμμεσο τρόπο - την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης και δεν την ενημέρωσε - ως όφειλε. ΠΠρΑθ 184/2019,

σελ. 298.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Αντιπροσώπευση ανηλίκου. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις. Για το προσύμφωνο προς σύναψη εργολαβικής σύμβασης για την ανέγερση οικοδομής επί οικοπέδου ανηλίκου με το σύστημα της αντιπαροχής απαιτούνται, επί ποινή ακυρότητας, γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου και άδεια του δικαστηρίου, τα οποία όμως δεν απαιτούνται για τις προσυμβατικές διαπραγματεύσεις. ΑΠ 741/2018,

σελ. 296.

ΑΝΤΑΓΩΓΗ

Κατάθεση αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τις διατάξεις περί μικροδιαφορών λόγω του αντικειμένου της. Άσκηση ανταγωγής, η οποία καίτοι λόγω αντικειμένου έπρεπε να εισαχθεί στην τακτική, εισήχθη εσφαλμένως με τις περί μικροδιαφορών διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο θα αποφανθεί αυτεπαγγέλτως για τη λανθασμένη εισαγωγή της ανταγωγής και ακολούθως θα διατάξει την συνεκδίκασή της κατά τις γενικές διατάξεις της τακτικής διαδικασίας, χωρίς εφαρμογή όμως της διάταξης του άρθρου 238 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ. ΕιρΕλευσ 52/2018, παρατ. Β. Σταματόπουλος,

σελ. 331.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Η αναστολή εκτέλεσης των ασφαλιστικών μέτρων δικαιολογείται όχι μόνον όταν η ασφαλιζόμενη απαίτηση έχει εξοφληθεί ή είναι ανύπαρκτη, αλλά και όταν δεν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος ή επείγουσα περίπτωση για τη επιβολή τους. Απαιτώντας, συνεπώς, ο νόμος επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση, εννοεί προφανώς την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης για έκτακτη δικαστική προστασία του διαδίκου, δικαιολογημένη από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένα κινδύνου ματαίωσης της ικανοποίησης της απαίτησης, λόγω πιθανολόγησης αποξένωσης του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη στο μέλλον η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης. ΜΕφΑθ 300/2019,

σελ. 350.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος. Ένσταση συνυπαιτιότητας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η επισκευή του οχήματος υπερβαίνει την εμπορική του αξία και είναι οικονομικά ασύμφορη και ισοδυναμεί με ολοσχερή καταστροφή υπό την οικονομική έννοια. Τραυματισμό. Επίκληση μόνιμης αναπηρίας. Δεν αποδεικνύεται. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΜΠρΘεσ 1741/2019,

σελ. 312.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Προβλήματα υποστατού, εγκυρότητας και ερμηνείας ρήτρας διαιτησίας (γνωμ.). Σε ιδιωτικά συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών μεταξύ δύο εταιριών συμφωνήθηκε ο όρος ότι, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής διευθετήσεώς της και ότι, εάν αυτή απέβαινε άκαρπη, πως θα ακολουθείται η διαιτητική διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς που προβλέπει η σύμβαση. Ενόψει του όρου αυτού, αναφύεται το ερώτημα, αν ο εν λόγω όρος συνιστά ερμηνευτικά υποστατή και έγκυρη συμφωνία διαιτησίας, δεδομένου ότι στις συμβάσεις δεν περιλήφθηκε περαιτέρω προσδιορισμός της διαφοράς αυτής (ή των διαφορών αυτών), η εναγόμενη δε εταιρία που προβάλει ένσταση υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία προτείνει ταυτόχρονα την ακυρότητα των συμβάσεων. Γνωμ. Στ. Καραμέρος,

σελ. 272.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά τον Ν 4335/2015, ανακοπές κατά διαταγής πληρωμής, ερειδόμενες νομικά στη διάταξη του άρθρου 633 παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ, ασκούνται παραδεκτά (εμπρόθεσμα) εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών μετά την επίδοση για δεύτερη φορά της διαταγής στον οφειλέτη, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της αίτησης για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής ή του χρόνου έκδοσης της τελευταίας. ΠΠρΖακυνθ 39/2018,

σελ. 344.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Άκυρη σύμβαση εγγύησης ως αισχροκερδής και καταπλεονεκτική σε βάρος της ενάγουσας εγγυήτριας σε καταναλωτικό δάνειο. Η εναγόμενη τράπεζα δια της προστηθείσας υπαλλήλου της εκμεταλλεύθηκε την κουφότητα και απειρία της ενάγουσας (23 χρ.) στις τραπεζικές συναλλαγές για να την επηρεάσει και να της επιβάλει - έστω και με έμμεσο τρόπο - την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης και δεν την ενημέρωσε - ως όφειλε. ΠΠρΑθ 184/2019,

σελ. 298.

ΕΝΑΓΩΓΗ

Αναδρομική άρση της ακυρότητας δικογράφου λόγω επικουρικής εναγωγής του πρώτου εναγομένου κατόπιν παραίτησης της ενάγουσας από το δικόγραφο ως προς τη δεύτερη εναγομένη, η οποία εναγόταν κυρίως, της αγωγής θεωρουμένης μη ασκηθείσας ως προς αυτήν. ΜΠρΘεσ 4166/2019,

σελ. 330.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Εντολή. Προστασία καταναλωτών. Δομημένα υβριδικά ομόλογα αόριστης διάρκειας - perpetual bonds. Οι εναγόμενες τράπεζες δια των προστηθέντων της υπαλλήλων υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή για τόσο ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, που δεν ταιριάζουν και στο συντηρητικό profile των εναγόντων – επενδυτών. ΜΠρΚαρδίτσ 4/2019, σημ. Συντ.,

σελ. 319.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Ναυτική εταιρία. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ναυτικής εταιρίας ευθύνονται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα, δηλαδή για δόλο, αμέλεια, μέχρι και τη διαβάθμιση της ελαφριάς αφηρημένης αμέλειας. Η ευθύνη τους υπάρχει και κατά τα άρθρα 914, 919 ΑΚ, όταν η ζημιογόνος πράξη τους ή παράλειψη αποτελεί και αδικοπραξία. ΠΠρΠειρ 613/2019,

σελ. 302.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Για το προσύμφωνο προς σύναψη εργολαβικής σύμβασης για την ανέγερση οικοδομής επί οικοπέδου ανηλίκου με το σύστημα της αντιπαροχής απαιτούνται, επί ποινή ακυρότητας, γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου και άδεια του δικαστηρίου, τα οποία όμως δεν απαιτούνται για τις προσυμβατικές διαπραγματεύσεις. ΑΠ 741/2018,

σελ. 296.

ΕΦΕΣΗ

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. Εξέταση της έφεσης. Το εφετείο δεν κωλύεται να διατάξει χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλούμενη απόφαση νέες ή συμπληρωματικές αποδείξεις. ΜΕφΠατρ 87/2019, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 339.

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και άτομα με ομόφυλο σύντροφο σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Μελ. Μ.-Α. Κωστοπούλου,

σελ. 286.

Δυνατότητες απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζεύγη στην ελληνική δικαιοταξία. Μελ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 279.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Κυπριακή πολιτική δικαιοσύνη στο κατώφλι εξελίξεων - Σκέψεις και εισηγήσεις με αφορμή επικείμενες μεταρρυθμίσεις. Η παρούσα μελέτη αποτελεί παρέμβαση στον διάλογο για τον εκσυγχρονισμό του Κυπριακού συστήματος απονομής (πολιτικής ιδίως) δικαιοσύνης - αλλά και μια προχωρημένη εισαγωγή στο Κυπριακό δίκαιο). Μελ. Ν. Χατζημιχαήλ,

σελ. 257.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Έννοια περιουσίας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Τι συνιστά. Στην συγκεκριμένη υπόθεση από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε μεταβίβαση επιχείρησης. ΜΠρΘεσ 1741/2019,

σελ. 312.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το Ν 4511/2018 όλοι οι Έλληνες μουσουλμανικού θρησκεύματος υπάγονται στο κοινό αστικό δίκαιο. Η δικαιοδοσία του μουφτή διατηρείται εξαιρετικά. Ανάλυση των προβλεπόμενων από το Ν 4511/2018 ρυθμίσεων και θεμελιωδών αρχών. Μελ. Θ. Παπαζήση,

σελ. 241.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το Ν 4511/2018 όλοι οι Έλληνες μουσουλμανικού θρησκεύματος υπάγονται στο κοινό αστικό δίκαιο. Η δικαιοδοσία του μουφτή διατηρείται εξαιρετικά. Ανάλυση των προβλεπόμενων από το Ν 4511/2018 ρυθμίσεων και θεμελιωδών αρχών. Μελ. Θ. Παπαζήση,

σελ. 241.

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Έφεση που ασκείται από τον αντίδικο του διαδίκου, υπέρ του οποίου ασκήθηκε στον πρώτο βαθμό αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση και του παρεμβαίνοντος, απαιτείται να απευθύνεται κατ’ αμφότερων αυτών, καθόσον συνδέονται με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως. ΜΕφΘεσ 570/2019,

σελ. 329.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και άτομα με ομόφυλο σύντροφο σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Μελ. Μ.-Α. Κωστοπούλου,

σελ. 286.

Δυνατότητες απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζεύγη στην ελληνική δικαιοταξία. Μελ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 279.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ασκούμενη κατά το άρθρο 83 ΚΠολΔ αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση δημιουργεί περιορισμένου περιεχομένου επιγενόμενη αναγκαία ομοδικία του παρεμβαίνοντος με τον διάδικο υπέρ του οποίου η παρέμβαση, στο μέτρο που ο παρεμβαίνων θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου ως αναγκαίος ομόδικος με τις παρεχόμενες δικονομικές εξουσίες αυτού, χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του διαδικαστικές ευχέρειες που προσιδιάζουν αποκλειστικά στο πρόσωπο του κύριου διαδίκου. ΜΕφΘεσ 570/2019,

σελ. 329.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Αν κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς ειδικές αλλά ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης οφείλει να διορίσει πραγματογνώμονα. ΜΕφΠατρ 87/2019, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 339.

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για το προσύμφωνο προς σύναψη εργολαβικής σύμβασης για την ανέγερση οικοδομής επί οικοπέδου ανηλίκου με το σύστημα της αντιπαροχής απαιτούνται, επί ποινή ακυρότητας, γνωμοδότηση του εποπτικού συμβουλίου και άδεια του δικαστηρίου, τα οποία όμως δεν απαιτούνται για τις προσυμβατικές διαπραγματεύσεις. ΑΠ 741/2018,

σελ. 296.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Εντολή. Προστασία καταναλωτών. Δομημένα υβριδικά ομόλογα αόριστης διάρκειας - perpetual bonds. Οι εναγόμενες τράπεζες δια των προστηθέντων της υπαλλήλων υπέχουν ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης του εκάστοτε πελάτη τους επενδυτή για τόσο ριψοκίνδυνα επενδυτικά προϊόντα, που δεν ταιριάζουν και στο συντηρητικό profile των εναγόντων – επενδυτών. ΜΠρΚαρδίτσ 4/2019, σημ. Συντ.,

σελ. 319.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια και άτομα με ομόφυλο σύντροφο σε ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Μελ. Μ.-Α. Κωστοπούλου,

σελ. 286.

Δυνατότητες απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζεύγη στην ελληνική δικαιοταξία. Μελ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 279.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προηγείται η έρευνα από το δικαστήριο της υπάρξεως περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, μέσω της ρευστοποίησης των οποίων θα εξυπηρετηθούν τα χρέη. Αν συμβεί αυτό, τότε το δικαστήριο θα εφαρμόσει μόνο την παρ. ι του άρθρου 9 του Ν 3869/2010 διατάσσοντας ρευστοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας του οφειλέτη. ΕιρΚορινθ 172/2018,

σελ. 353.

ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ

Άκυρη σύμβαση εγγύησης ως αισχροκερδής και καταπλεονεκτική σε βάρος της ενάγουσας εγγυήτριας σε καταναλωτικό δάνειο. Η εναγόμενη τράπεζα δια της προστηθείσας υπαλλήλου της εκμεταλλεύθηκε την κουφότητα και απειρία της ενάγουσας (23 χρ.) στις τραπεζικές συναλλαγές για να την επηρεάσει και να της επιβάλει - έστω και με έμμεσο τρόπο - την υπογραφή της σύμβασης εγγύησης και δεν την ενημέρωσε - ως όφειλε. ΠΠρΑθ 184/2019,

σελ. 298.