ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2019, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Αξίωση αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας αδικοπρακτικής -απατηλής συμπεριφοράς. Απόσπαση χρηματικού ποσού από τους ενάγοντες με την παραπλάνηση και την ψευδή παράσταση περί γνωριμιών, επαφών και συναλλαγών του αποβιώσαντος με επενδυτικούς ομίλους του εξωτερικού για την επένδυση αυτών σε ομόλογα του εξωτερικού. ΤρΕφΠειρ 116/2018,

σελ. 885.

Επαγγελματική μίσθωση. Υπομίσθωση. Αγωγή εκμισθώτριας κατά μισθώτριας – υπεκμισθώτριας και υπομισθώτριας εταιρίας, με την αιτίαση ότι συνέπραξαν προκειμένου η υπομισθώτρια να αποκτήσει ποσοστό του μισθίου μέσω εξαγοράς της συνεκμισθώτριας, με σκοπό να αποφύγει την απόδοση ποσοστού 35% από το μίσθωμα της υπομίσθωσης, προς την ενάγουσα. ΜΠρΑθ 894/2019,

σελ. 907.

Σύμβαση χορηγίας επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Μη απόδοση ΦΠΑ και επιβολή προστίμων λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ. Αγωγή αποζημίωσης του αθλητή κατά της χορηγού εταιρίας, λόγω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς συνιστάμενης στην εκ μέρους της εξαπάτησή του ως προς την υποχρέωσή του να εκδίδει τιμολόγια και να αποδίδει ΦΠΑ για τα ποσά που ελάμβανε ως χορηγίες. ΠΠρΑθ 2246/2019,

σελ. 902.

Η διεύρυνση της αδικοπρακτικής ευθύνης και η εμπορική επιχείρηση. Ανάγκη οριοθέτησης των υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας που απορρέουν από την καλή πίστη, ιδίως στο πεδίο των εμπορικών επιχειρήσεων, με συνεκτίμηση των οικονομικών συνεπειών. Εξετάζονται ειδικότερα τα θέματα ευθύνης από παραβίαση διοικητικών διατάξεων, η σχέση αδικοπρακτικής και ενδοσυμβατικής ευθύνης, η ευθύνη από την καταγγελία διαρκών σχέσεων και οι αξιώσεις μετόχων προς αποζημίωση. Μελ. Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 842.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σύμβαση χορηγίας επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Μη απόδοση ΦΠΑ και επιβολή προστίμων λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ. Αγωγή αποζημίωσης του αθλητή κατά της χορηγού εταιρίας, λόγω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς συνιστάμενης στην εκ μέρους της εξαπάτησή του ως προς την υποχρέωσή του να εκδίδει τιμολόγια και να αποδίδει ΦΠΑ για τα ποσά που ελάμβανε ως χορηγίες. ΠΠρΑθ 2246/2019,

σελ. 902.

Ένδικα βοηθήματα και μέσα επί αθλητικών διαφορών. (γνωμ.) - Μετά από απόρριψη προσφυγής ενώπιον ΑΣΕΑΔ σε βάρος ΚΑΕ Α1 κατηγορίας και υποβιβασμό αυτής στην Α2. Με την γνωμοδότηση αυτή αναδεικνύεται κυρίως το πρόβλημα της φύσης της ανακύπτουσας διαφοράς Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας, με απόφαση του ΑΣΕΑΔ κατόπιν προσφυγής της σ’ αυτό, και της εφαρμογής των κανόνων Lex Sportiva, στο πλαίσιο της αθλητικής και εν γένει εννόμου τάξεως. Γνωμ. Δ. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 825.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Η διόρθωση του ελλιπούς ή ανακριβούς διατακτικού δεν μπορεί να φθάνει μέχρι την εξέταση από το δικαστήριο νέων αιτημάτων ή την επανεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, που αποτέλεσαν τη βάση της αποφάσεως. Η ερμηνεία ορισμένης δικαστικής αποφάσεως δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει το διατακτικό της. ΤρΕφΛαρ 66/2018,

σελ. 926.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Η ακυρότητα ενός ΓΟΣ δεν επιδρά επί του κύρους όλης της σύμβασης, αλλά είναι μερική, υπό την έννοια ότι άκυρος θεωρείται μόνο ο συγκεκριμένος καταχρηστικός, σύμφωνα με το νόμο, όρος, εκτός αν συνάγεται ότι η σύμβαση δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος (άρθρο 181 ΑΚ). Το σχετικό κενό καλύπτεται καταρχήν με την εφαρμογή του αντίστοιχου κανόνα ενδοτικού δικαίου, εφόσον προβλέπεται σχετική ρύθμιση, διαφορετικά από τη συμπληρωματική ερμηνεία της σύμβασης κατά το άρθρο 200 του ΑΚ. Η πλήρωση του αναφυόμενου κενού θεραπεύεται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 371 του ΑΚ και την ιδέα της «δίκαιης κρίσης», που διέπει το εν λόγω άρθρο, με στόχο τη δίκαιη επαναφορά της συμβατικής ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Έτσι, η αναπροσαρμογή του κυμαινόμενου επιτοκίου γίνεται σύμφωνα με τα ορθά κριτήρια, κατόπιν σχετικής συμφωνίας των μερών, διαφορετικά γίνεται από το δικαστήριο. ΑΠ 105/2019, παρατ. Γ. Τσουλούφας,

σελ. 879.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κώλυμα γάμου λόγω εξ αγχιστείας συγγένειας σε πλάγια γραμμή - Η καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ Θεοδώρου και Τσοτσορού κατά Ελλάδας (5.9.2019). Στην πρόσφατη απόφαση Θεοδώρου και Τσοτσορού κατά Ελλάδας, το ΕΔΔΑ εξέτασε τη συμβατότητα της ακυρότητας του γάμου ενός άνδρα με την αδερφή της πρώην συζύγου του προς την ΕΣΔΑ. Εν προκειμένω, διαπιστώθηκε ότι ο άκαμπτος και απόλυτος χαρακτήρας του κωλύματος γάμου μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή δευτέρου βαθμού (ΑΚ 1357) δεν συνάδει προς το δικαίωμα σε γάμο έτσι όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 12 της Σύμβασης. Μελ. Μ.-Α. Κωστοπούλου,

σελ. 865.

ΑΟΡΙΣΤΙΑ

Σε περίπτωση παρεμπόδισης χρήσης κοινόχρηστης οδού προσβάλλεται η προσωπικότητα. Αγωγή με αίτημα την αφαίρεση κλαδιών και συρματοπλέγματος που εμποδίζουν την είσοδο των εναγόντων στις ιδιοκτησίες τους. Αοριστία αγωγής λόγω ελλιπούς περιγραφής του επίδικου εδαφικού τμήματος, λόγω μη αναφοράς του χρόνου και τρόπου δημιουργίας του επίδικου δρόμου και λόγω μη αναφοράς του χρόνου των περιγραφόμενων πράξεων διαταράξεως. ΑΠ 1639/2018,

σελ. 911.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δανεικές συμβάσεις μεταξύ συζύγων. Επιτρεπτή η απόδειξη με μάρτυρες λόγω της ύπαρξης ηθικής αδυναμίας από μέρους του ενάγοντος για την απόκτηση έγγραφης απόδειξης, αφού ήταν σύζυγος με την εναγομένη και εν μέσω της ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης μεταξύ των η εκδήλωση επιθυμίας από μέρους του για τη λήψη έγγραφης απόδειξης θα αποτελούσε δυσπιστία ικανή να διαταράξει τον δεσμό του με την εναγομένη σύζυγό του. ΜΕφΠατρ 334/2019, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 929.

ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αντικείμενο της αίτησης διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας είναι μόνο η διαπίστωση της ορθότητας ή μη των στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης και η συμπλήρωση ή αλλαγή όσων στοιχείων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση. ΕιρΑμαλ 42/2016,

σελ. 943.

ΓΑΜΟΣ

Κώλυμα γάμου λόγω εξ αγχιστείας συγγένειας σε πλάγια γραμμή - Η καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ Θεοδώρου και Τσοτσορού κατά Ελλάδας (5.9.2019). Στην πρόσφατη απόφαση Θεοδώρου και Τσοτσορού κατά Ελλάδας, το ΕΔΔΑ εξέτασε τη συμβατότητα της ακυρότητας του γάμου ενός άνδρα με την αδερφή της πρώην συζύγου του προς την ΕΣΔΑ. Εν προκειμένω, διαπιστώθηκε ότι ο άκαμπτος και απόλυτος χαρακτήρας του κωλύματος γάμου μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε πλάγια γραμμή δευτέρου βαθμού (ΑΚ 1357) δεν συνάδει προς το δικαίωμα σε γάμο έτσι όπως αυτό προστατεύεται από το άρθρο 12 της Σύμβασης. Μελ. Μ.-Α. Κωστοπούλου,

σελ. 865.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Το δεδικασμένο της απόφασης διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης συμβίωσης δεν εκτείνεται σε ζητήματα υπαιτιότητας, καθώς αντικείμενο της δίκης διαζυγίου είναι μόνο το διαπλαστικό αποτέλεσμα της λύσης του γάμου. Από τις αιτιολογίες της απόφασης δεν παράγεται δεδικασμένο για τη δίκη διατροφής. ΑΠ 1568/2018, παρατ. Ε. Κουτσουράη,

σελ. 913.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βραχυχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης – Airbnb. 3ος Διαγωνισμός Νομικού Δοκιμίου Elsa Athens. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις βραχυχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων όπως αυτές διενεργούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Μελ. Β. Γριβέα,

σελ. 872.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ένδικα βοηθήματα και μέσα επί αθλητικών διαφορών (γνωμ.). Μετά από απόρριψη προσφυγής ενώπιον ΑΣΕΑΔ σε βάρος ΚΑΕ Α1 κατηγορίας και υποβιβασμό αυτής στην Α2. Με την γνωμοδότηση αυτή αναδεικνύεται κυρίως το πρόβλημα της φύσης της ανακύπτουσας διαφοράς Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας, με απόφαση του ΑΣΕΑΔ κατόπιν προσφυγής της σ’ αυτό, και της εφαρμογής των κανόνων Lex Sportiva, στο πλαίσιο της αθλητικής και εν γένει εννόμου τάξεως. Γνωμ. Δ. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 825.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Διαζύγιο. Διετής διάσταση. Ισχυρός κλονισμός. Εφόσον συντρέχει η βάση της διετούς διάστασης ακόμα και αν οι ενάγοντες την επικαλούνται σωρευτικά ή επικουρικά σε σχέση με άλλη βάση του άρθρου 1439 ΑΚ, ο ισχυρός κλονισμός του γάμου τεκμαίρεται αμάχητα. Για λόγους οικονομίας της δίκης το δικαστήριο ερευνά πρώτα τη βάση αυτή, ανεξαρτήτως της ιεράρχησης που έχει κάνει ο ενάγων, και εφόσον αποδεικνύεται διετής διάσταση, η εξέταση των λοιπών κλονιστικών γεγονότων του γάμου παρέλκει. ΜΠρΘεσ 3518/2019,

σελ. 917.

Σε περίπτωση αντικειμενικού ισχυρού κλονισμού των σχέσεων μεταξύ των συζύγων γεννάται λόγος διαζυγίου, για το οποίο η υπαιτιότητα των συζύγων είναι αδιάφορη. ΑΠ 1568/2018, παρατ. Ε. Κουτσουράη,

σελ. 913.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πότε η διαταγή πληρωμής παράγει δεδικασμένο. Δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, αν η κατ’ αυτής ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ απορριφθεί ως εκπρόθεσμη ή για τυπικούς λόγους, παρά μόνο για το δικονομικό ζήτημα που κρίθηκε. Αντίθετα, η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης ανακοπής κατά αυτής μετά τη δεύτερη επίδοσή της στον οφειλέτη ή η απόρριψη της ασκηθείσας ανακοπής στο παρόν στάδιο για οποιονδήποτε λόγο εξοπλίζει τη διαταγή πληρωμής με δύναμη δεδικασμένου. ΑΠ 58/2019,

σελ. 938.

ΕΜΠΟΡΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπαγωγή στο Ν 3869/2010 και όσων ήταν έμποροι, έπαυσαν όμως την άσκηση εμπορίας πριν την οριστική παύση πληρωμών. Έννοια μικρεμπόρου. Δεν θεωρείται μικρέμπορος επιχειρηματίας που διατηρεί κοσμηματοπωλείο με υποκατάστημα και ασκεί πράξεις εμπορίας και διανομής επί δεκαεννέα έτη. ΕιρΖακ 64/2019,

σελ. 953.

ΈΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δικαίωμα άσκησης ένδικου μέσου κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί των συνεκδικαζόμενων δικών έχει κάθε διάδικος εκάστης από τις αυτοτελείς δίκες, ο οποίος οφείλει να απευθύνει αυτό κατά του αντιδίκου του στην ίδια αυτοτελή δίκη και όχι κατά των διαδίκων των άλλων συνεκδικαζόμενων δικών. ΜΕφΑθ 1712/2018,

σελ. 935.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προϋποθέσεις. Η εκτέλεση της απόφασης πρέπει να προαποδεικνύεται. Επαναφορά των πραγμάτων διατάσσεται, όχι μόνο όταν η απόφαση εκτελέσθηκε αναγκαστικά, αλλά και όταν εκείνος, που καταδικάσθηκε, συμμορφώθηκε εκουσίως προς το περιεχόμενο της απόφασης. ΑΠ 51/2019,

σελ. 947.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μπορεί να ζητηθεί, εφόσον έχει την υποχρέωση αυτή ένας τρίτος με παρεμπίπτουσα αγωγή, ενώ αν έχει την υποχρέωση διάδικος και με τις προτάσεις. Η παρεμπίπτουσα αίτηση επίδειξης πρέπει να κριθεί πριν από την κύρια αξίωση. Εάν στο πλαίσιο εκκρεμούς δίκης κριθεί βάσιμη η αίτηση επίδειξης και διαταχθεί αυτή, η σχετική απόφαση αποκτά μη οριστικό χαρακτήρα. ΑΠ Ολ 1/2019,

σελ. 921.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαζύγιο. Διετής διάσταση. Κατόπιν συνεκτίμησης της γνώμης του ανήλικου τέκνου ανατίθεται οριστικά η αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου του στον πατέρα, όπως επιβάλλεται από το συμφέρον του και ρυθμίζεται η τακτική του επικοινωνία με την μητέρα. ΜΠρΘεσ 3518/2019,

σελ. 917.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ)

Κώλυμα γάμου λόγω εξ αγχιστείας συγγένειας σε πλάγια γραμμή - Η καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ Θεοδώρου και Τσοτσορού κατά Ελλάδας (5.9.2019). Μελ. Μ.-Α. Κωστοπούλου,

σελ. 865.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Book Review: Mariusz Załucki: EU Succession Regulation No 650/2012. A Commentary, edited by H. Pamboukis. Βιβλιοπαρουσιάσεις,

σελ. 966.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Στις περιπτώσεις που ο νόμος αξιώνει να κατονομάζεται το κατασχόμενο περιουσιακό αντικείμενο στην απόφαση που διατάζει την κατάσχεσή του, όπως συμβαίνει στα πλοία, στα αεροσκάφη και στα ειδικά περιουσιακά στοιχεία, η συντηρητική κατάσχεση δύναται να επιβληθεί μόνο με δικαστική απόφαση και όχι με διαταγή πληρωμής. ΜΕφΑθ 1911/2018,

σελ. 945.

Η «ελεύθερη πώληση» αναγκαστικά κατασχεθέντος ακινήτου, κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την «ελεύθερη πώληση» αναγκαστικά κατασχεθέντος ακινήτου κατ’ άρθρ. 998 § 6 ΚΠολΔ, τη νομική φύση του θεσμού, το διαδικαστικό πλαίσιο χορήγησης της σχετικής άδειας, και τη σχέση μεταξύ του ρυθμιστικού αυτού μέτρου και της «ελεύθερης πώλησης» του άρθρ. 966 § 2 ΚΠολΔ. Μελ. Χρ. Ευθυμίου,

σελ. 857.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Book Review: Mariusz Załucki: EU Succession Regulation No 650/2012. A Commentary, edited by H. Pamboukis. Βιβλιοπαρουσιάσεις,

σελ. 966.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης στο όνομα περισσότερων προσώπων σε κοινό λογαριασμό, γεννάται μεταξύ των καταθετών και της Τράπεζας ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, η οποία μπορεί να αποσβεστεί και με συμψηφισμό που προτείνει η Τράπεζα, ανταπαίτησής της κατά οποιουδήποτε των συνδικαιούχων, προς την απαίτησή του για καταβολή του ποσού της κατάθεσης. ΜΕφΘεσ 1735/2019,

σελ. 898.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ο χαρακτηρισμός οδού ως δημοτικής ή κοινοτικής δεν προβλέπεται ως εκτελεστεί διοικητική πράξη. Επ’ αυτού αποφαίνονται τα πολιτικά δικαστήρια. Τρόποι χαρακτηρισμού οδών ή πλατειών ως κοινόχρηστων πραγμάτων. ΑΠ 1639/2018,

σελ. 911.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τα Βιβλία Οικογενειακών Μερίδων δεν είναι Ληξιαρχικά Βιβλία ούτε οι εγγραφές σε αυτά φέρουν χαρακτήρα ληξιαρχικών πράξεων. Αναγνωριστική αγωγή προς αναγνώριση της ταυτότητας θανόντος καταχωρημένου με διαφορετικά ονόματα στα Βιβλία του εναγόμενου Δήμου. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Υπαγωγή στην τακτική διαδικασία. ΠΠρΡοδ 64/2019,

σελ. 878.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επαγγελματική μίσθωση. Υπομίσθωση. Αγωγή εκμισθώτριας κατά μισθώτριας – υπεκμισθώτριας και υπομισθώτριας εταιρίας, με την αιτίαση ότι συνέπραξαν προκειμένου η υπομισθώτρια να αποκτήσει ποσοστό του μισθίου μέσω εξαγοράς της συνεκμισθώτριας, με σκοπό να αποφύγει την απόδοση ποσοστού 35% από το μίσθωμα της υπομίσθωσης, προς την ενάγουσα. ΜΠρΑθ 894/2019,

σελ. 907.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Βραχυχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης – Airbnb. 3ος Διαγωνισμός Νομικού Δοκιμίου Elsa Athens. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις βραχυχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων όπως αυτές διενεργούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Μελ. Β. Γριβέα,

σελ. 872.

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Συνεκδίκαση αγωγών καταβολής μισθωμάτων, αποζημίωσης χρήσης και επιδίκασης αποζημίωσης για φθορές στο μίσθιο, που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε μία από τις σωρευόμενες αγωγές και μη οριστικής απόφασης ως προς την άλλη ή άλλες αγωγές, η οριστική απόφαση υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης για τις λοιπές αγωγές. ΜΕφΘεσ 1780/2019,

σελ. 894.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Συνεκδίκαση αγωγών καταβολής μισθωμάτων, αποζημίωσης χρήσης και επιδίκασης αποζημίωσης για φθορές στο μίσθιο, που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο. Η εξάμηνη παραγραφή των αξιώσεων του εκμισθωτή για αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο αρχίζει από την πραγματική ανάληψη του μισθίου, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο έλαβε γνώση των φθορών. Η ανάληψη μπορεί να συντελεστεί και μετά τη λήξη της μίσθωσης. ΜΕφΘεσ 1780/2019,

σελ. 894.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Νομική φύση και αντικειμενικά όρια εκούσιας αναστολής πλειστηριασμού. Οι απαγορευμένες κατά την προθεσμία αναστολής εκτελεστικές πράξεις προκύπτουν από τη συμφωνία των μερών. Περιπτώσεις καταχρηστικότητας. Μη απαραίτητη η συναίνεση των άλλων δανειστών, ακόμη και των αναγγελμένων με ισχύ κατάσχεσης. Ανακοπή κατά διενεργηθέντος πλειστηριασμού λόγω καταχρηστικότητας κατόπιν ύπαρξης συμφωνίας μεταξύ της επισπεύδουσας τον πλειστηριασμό και της δανείστριας. ΜΕφΠειρ 66/2019,

σελ. 950.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, περί του αν για την αντίληψη του ζητήματος ως προς το οποίο ζητείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. ΑΠ 96/2019,

σελ. 923.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Με τα άρθρα 57, 58 ΑΚ θεμελιώνεται δικαίωμα αυτού που φέρει περισσότερα ονόματα, να αξιώσει την αναγνώριση της προσδιοριζόμενης με τα ονόματα αυτά ταυτότητάς του, έναντι εκείνου που διατείνεται, είτε ότι καθένα από τα ονόματα αυτά προσδιορίζει την ταυτότητα διαφορετικού προσώπου, είτε ότι τα ονόματα αυτά, στο σύνολό τους, προσδιορίζουν τη δική του ταυτότητα. ΠΠρΡοδ 64/2019,

σελ. 878.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Επί συμψηφισμού απαίτησης της Τράπεζας κατά οποιουδήποτε εκ των συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο του άρθρου 4 Ν. 5638/1932, επομένως ο συμψηφισμός, όπως και η καταβολή, ενεργεί αντικειμενικά. Ο συμβατικός συμψηφισμός συμφωνείται ελεύθερα, μπορεί να αφορά απαιτήσεις ευρύτερου κύκλου προσώπων ή ακόμα και μελλοντικές απαιτήσεις και δεν απαιτείται να πληροί τους όρους των άρθρων 440 επ. ΑΚ. ΜΕφΘεσ 1735/2019,

σελ. 898.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βραχυχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης – Airbnb. 3ος Διαγωνισμός Νομικού Δοκιμίου Elsa Athens. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις βραχυχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων όπως αυτές διενεργούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Airbnb. Μελ. Β. Γριβέα,

σελ. 872.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αντισυνταγματική η παρ. 2 του άρθρου 1 Ν 3869/2010 διότι οδηγεί σε απαλλαγή από φορολογικά βάρη με προϋπόθεση την ιδιότητα του οφειλέτη προς ιδιώτες και αντίκειται στην αρχή της ισότητας. Προϋπόθεση υπαγωγής στο Ν 3869/2010 η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, επομένως εμπορικής ιδιότητας. Δεν απαιτείται να αναφέρεται στην αίτηση, το Δικαστήριο εξετάζει τη συνδρομή της και αυτεπαγγέλτως. ΕιρΖακ 64/2019,

σελ. 953.

Επιτρέπεται στο δικαστήριο να ορίσει, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη, ότι η τροποποίηση της ρύθμισης των χρεών θα ισχύσει από προγενέστερο χρονικό σημείο και συγκεκριμένα από την κατάθεση της αίτησης μεταρρύθμισης. Είναι επιτρεπτή η αίτηση μεταρρύθμισης με επίκληση της αλλαγής του νομοθετικού καθεστώτος και του δικαιώματος πλέον να εντάσσονται στη ρύθμιση του Ν 3869/2010 και χρέη που προηγουμένως εξαιρούνταν, όπως οι οφειλές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Δυνατότητα μεταρρύθμισης απόφασης και για την ένταξη απαίτησης πιστωτή – διαδίκου, η οποία παραλείφθηκε εκ παραδρομής από τον οφειλέτη. ΕιρΣιντικής 204/2019, παρατ. Αθ. Κρητικός,

σελ. 961.

ΧΟΡΗΓΙΑ

Σύμβαση χορηγίας επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Μη απόδοση ΦΠΑ και επιβολή προστίμων λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ. Αγωγή αποζημίωσης του αθλητή κατά της χορηγού εταιρίας, λόγω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς συνιστάμενης στην εκ μέρους της εξαπάτησή του ως προς την υποχρέωσή του να εκδίδει τιμολόγια και να αποδίδει ΦΠΑ για τα ποσά που ελάμβανε ως χορηγίες. ΠΠρΑθ 2246/2019,

σελ. 902.