ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2019, Νοέμβριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Στην περίπτωση δε αυτή (επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης με τίτλο τελεσίδικη καταψηφιστική απόφαση), αναφορικά με το αρμόδιο δικαστήριο, ως τέτοιο πρέπει να θεωρηθεί το εκδόν την τελεσίδικη απόφαση (εφετείο), διότι την ερμηνευτική αυτή λύση υποδεικνύουν ως ορθότερη α) το επιχείρημα «του μείζονος από το έλασσον» και β) οι διαπιστώσεις για την προτεραιότητα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του οποίου ο δικαστής εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. ΜΠρΑθ 1295/2018, παρατ. Χ. Ευθυμίου,

σελ. 1196.

ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Σκέψεις ως προς την νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα άρθρα 388, 281, 288 και 57 του ΑΚ, υπό το πρίσμα των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος, συνθέτουν ένα πλαίσιο προστασίας της κατοικίας, που αφορά κυρίως το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων προς τις Τράπεζες στεγαστικών δανείων. Μελ. Κ. Μπουτουνάς,

σελ. 1096.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής. Αποσπάσματα εμπορικών βιβλίων Τράπεζας. Αποδεικτική δύναμη των αντιγράφων αυτών. Πρέπει η ακρίβειά τους να βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τα μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία, που περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός του υπολογιστή. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται βεβαίωση της ακρίβειας από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται περί αντιγράφου, αλλά περί πρωτότυπου εγγράφου. Ακύρωση διαταγής πληρωμής κατόπιν άσκησης ανακοπής λόγω της έκδοσής της ελλείψει της διαδικαστικής προϋπόθεσης της απόδειξης του ύψους της απαίτησης από νομοτύπως συνταχθέντα έγγραφα. ΜΕφΑθ 192/2019,

σελ. 1181.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Αξίωση διατροφής ενηλίκων τέκνων από τον πατέρα. κρίθηκε ότι ο καθού πατέρας εξάντλησε τις διατροφικές του υποχρεώσεις απέναντι στους δύο ενήλικους (28 και 25 ετών) γιους του-αιτούντες. Απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των τέκνων. ΜΠρΘεσ 11781/2019,

σελ. 1174.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Σύμβαση ανώμαλης παρακαταθήκης (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Κύρια παροχή εκ της σύμβασης είναι η φύλαξη των χρημάτων που κατατέθηκαν, ως προς τα οποία η εναγομένη έχει αφενός εξουσία να τα χρησιμοποιεί, αφετέρου υποχρέωση απόδοσής τους, όποτε της ζητηθεί. Έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής είναι ο τόπος όπου έχει την έδρα της και ασκεί τη δραστηριότητά της η εναγομένη, ήτοι το Λονδίνο, όπου είναι ο τόπος φύλαξης των χρημάτων. ΕφΘεσ 1769/2018,

σελ. 1176.

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ

Καταδολίευση δανειστών. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, παραίτησης από επικαρπία. Η ενάγουσα τράπεζα εξέδωσε διαταγή πληρωμής εις βάρος του πρώτου εναγομένου βάσει σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στην οποία ήταν εγγυητής. Ο πρώτος εναγόμενος προχώρησε σε παραίτηση από την επικαρπία των αναφερόμενων στην αγωγή ακινήτων υπέρ των παιδιών του. Δεκτή η αγωγή διάρρηξης. Απορρίφθηκε η έφεση. Η επικαρπία υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση, άρα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών. ΤρΕφΛαρ 143/2018, παρατ. Γ. Ψαράκης,

σελ. 1137.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Αίτηση ανάκλησης απόφασης περί εγγυοδοσίας (μη οριστική απόφαση). Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί παραδεκτά και με την κλήση για την κατ’ ουσία συζήτηση της υπόθεσης, η εισαγωγή της οποίας με τον τρόπο αυτό δημιουργεί στάση δίκης. Για να είναι παραδεκτή, θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την παρέλευση της ταχθείσας από το δικαστήριο προθεσμίας για την καταβολή της εγγυοδοσίας, αφού, επί παρέλευσης αυτής, δεν υφίσταται πλέον στάση δίκης για ανάκληση της ως άνω μη οριστικής απόφασης, ενώ έχει γεννηθεί το δικαίωμα ανάκλησης της αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΠΠρΘεσ 7787/2019,

σελ. 1179.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Παραδεκτή η σώρευση και η συνεκδίκαση κατά την ίδια διαδικασία των περιουσιακών διαφορών του άρθρου 617 αρ. 7 ΚΠολΔ αφενός της αξίωσης που αφορά την προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων που έλαβε χώρα μέσω δημόσιων αναρτήσεων σε ιστοσελίδα και αφετέρου της αξίωσης ικανοποίησης της ηθικής βλάβης λόγω παράνομης επεξεργασίας προσωπικών τους δεδομένων, παρά το γεγονός ότι η τελευταία αξίωση υπάγεται, κατ’ άρθρο 23 παρ. 3 Ν 2472/1997, στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών του άρθρου 614 αρ. 3 ΚΠολΔ. ΠΠρΘεσ 8680/2019, παρατ. Ε. Αγάτσας,

σελ. 1184.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ανακριτικό σύστημα στην εκούσια δικαιοδοσία. Ως συνέπεια αυτού επιτρέπεται η προβολή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας δίκης, αλλά και στην κατ’ έφεση δίκη και, έτσι, καθιερώνεται εξαίρεση από το συγκεντρωτικό σύστημα και από τα άρθρα 223 και 224 ΚΠολΔ στο μέτρο που επιτρέπουν τη συμπλήρωση, αλλά και τη μεταβολή της αίτησης, με νέα στοιχεία και μετά την (πρώτη) συζήτηση. ΑΠ 438/2019,

σελ. 1206.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Το δογματικό θεμέλιο της αρχής της μη χειροτέρευσης της θέσης του ασκούντος ένδικο μέσο στην πολιτική δίκη (non in peius reformatio) στο πλαίσιο του γερμανικού δικαίου. Σε πρώτο στάδιο επιχειρείται η εννοιολογική και ιστορική ανάλυση της αρχής non in peius reformatio, ενώ στη συνέχεια εξετάζεται το δογματικό της θεμέλιο. Υπό το πρίσμα του σκοπού της πολιτικής δίκης γίνεται δεκτό ότι ενιαίο δογματικό θεμέλιο της αρχής non in peius reformatio αποτελεί όχι η αρχή της διαθέσεως, αλλά η φύση των ενδίκων μέσων, όπως αυτή προκύπτει από τη συγκεκριμένη διαμόρφωσή τους στον γερμανικό ΚΠολΔ. Μελ. Ελένη Ν. Παπαδοπούλου,

σελ. 1109.

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

Καταδολίευση δανειστών. Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, παραίτησης από επικαρπία. Η ενάγουσα τράπεζα εξέδωσε διαταγή πληρωμής εις βάρος του πρώτου εναγομένου βάσει σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στην οποία ήταν εγγυητής. Ο πρώτος εναγόμενος προχώρησε σε παραίτηση από την επικαρπία των αναφερόμενων στην αγωγή ακινήτων υπέρ των παιδιών του. Δεκτή η αγωγή διάρρηξης. Απορρίφθηκε η έφεση. Η επικαρπία υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση, άρα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών. ΤρΕφΛαρ 143/2018, παρατ. Γ. Ψαράκης,

σελ. 1137.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διατήρηση της άσκησης της επιμέλειας τέκνων από τον πατέρα. Προσωπική επικοινωνία της Προέδρου του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα. Διαμόρφωση ιδίας άποψης για τα αρνητικά συναισθήματα των τέκνων προς την μητέρα τους. ΜΕφΘεσ 1281/2019,

σελ. 1173.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Η αξίωση προς αποζημίωση του κομιστή ακάλυπτης επιταγής κατά του εκδότη της ακάλυπτης επιταγής συρρέει παράλληλα με την αξίωση από το νόμο περί επιταγών. Με την σχετική αγωγή ο κομιστής μπορεί να ζητήσει και να επιτύχει και την προσωπική κράτηση του υπόχρεου. ΜΕφΘεσ 2384/2019,

σελ. 1146.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, λόγω κενού ή αμφιβολίας στην σύμβαση σχετικά με τη δήλωση της βούλησης των συμβαλλομένων. ΑΠ 1134/2019,

σελ. 1132.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Ανακριβής δήλωση τρίτου και υποχρεώσεις αυτού. Ο τρίτος δικαιούται να προτείνει προς συμψηφισμό και μετά την κατάσχεση ανταπαίτησή του, η οποία όμως ήταν γεγενημένη κατά τον χρόνο της προς αυτόν κοινοποίησης του κατασχετηρίου και επομένως προγενέστερη της κατάσχεσης. ΜΕφΑθ 158/2019,

σελ. 1202.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Κοινός Λογαριασμός: Ζητήματα κληρονομικού δικαίου. Με τον κοινό διαζευκτικό λογαριασμό δημιουργείται μια ιδιότυπη ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον μεταξύ των συνδικαιούχων και της τράπεζας. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να τεθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 2 παρ. 1 Ν 5638/1932 ειδικός όρος, κατά τον οποίο σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δικαιούχων, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς συνδικαιούχους, αποκλείοντας έτσι την κληρονομική διαδοχή. Ερμηνευτικά ζητήματα. Μελ. Α. Πελλένη-Παπαγεωργίου,

σελ. 1089.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Κοινός Λογαριασμός: Ζητήματα κληρονομικού δικαίου. Με τον κοινό διαζευκτικό λογαριασμό δημιουργείται μια ιδιότυπη ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον μεταξύ των συνδικαιούχων και της τράπεζας. Στους λογαριασμούς αυτούς μπορεί να τεθεί ο προβλεπόμενος στο άρθρο 2 παρ. 1 Ν 5638/1932 ειδικός όρος, κατά τον οποίο σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δικαιούχων, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς συνδικαιούχους, αποκλείοντας έτσι την κληρονομική διαδοχή. Ερμηνευτικά ζητήματα. Μελ. Α. Πελλένη-Παπαγεωργίου,

σελ. 1089.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων που εμποδίζουν την χρήση του μισθίου υπό τη μορφή της μη χορήγησης της απαραίτητης συγκατάθεσης από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας-μεγάρου για την αλλαγή χρήσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τη μη εφαρμογή σχετικού απαλλακτικού όρου στο μισθωτήριο υπέρ του εκμισθωτή. ΜΠρΑθ 1087/2019,

σελ. 1165.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή προσωπικότητας από ποινικά κολάσιμη πράξη - εξύβριση, απλή ή συκοφαντική δυσφήμιση. Η προβολή της άρσης αδίκου κατ΄ άρθρο 367 παρ. 1 ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό καταλυτικό της αγωγής του προσβληθέντος, λόγω άρσης του παρανόμου της προσβολής. ΠΠρΑθ 2290/2019,

σελ. 1158.

Προσβολή προσωπικότητας διά του Τύπου. Ανάρτηση σε ιστοσελίδα. Η παράνομη και συγχρόνως υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας συνιστά ειδικότερη μορφή αδικοπραξίας. Ευθύνη ιδιοκτήτη εντύπου. ΠΠρΑθ 3938/2019, παρατ. Μ.-Φ. Παγωμένου,

σελ. 1151.

Προσβολή προσωπικότητας. Προϋποθέσεις και αξιώσεις. Δικαίωμα προσώπου στην προστασία της εικόνας του. Η φωτογράφηση ή προβολή φωτογραφίας δημοσίως από τρίτο, χωρίς τη συναίνεση ή έγκριση του εικονιζόμενου, αποτελεί αυτή καθαυτή παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, ενώ παράλληλα απαγορεύεται και η άντληση φωτογραφικού υλικού από το διαδίκτυο και η επαναδημοσίευσή του σε άλλες ιστοσελίδες ή σε παραδοσιακά έντυπα ή τηλεοπτικά μέσα. ΠΠρΘεσ 8680/2019, παρατ. Ε. Αγάτσας,

σελ. 1184.

ΣΥΖΥΓΟΙ

Παράβαση συζυγικών υποχρεώσεων (παραπτώματα). Η εγκατάλειψη της συζύγου από τον σύζυγο, με το μικρό παιδί τους, στο αεροδρόμιο, μακριά από την οικία τους, χωρίς χρήματα και βοήθεια, δεν συνιστά απλώς γεγονός αντισυζυγικής συμπεριφοράς, αλλά είναι πρόσφορο και ικανό, αυτοτελώς κρινόμενο, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να επιφέρει την προσβολή της προσωπικότητας του συζύγου και συνεπώς αξίωση χρηματικής ικανοποίησης του προσβληθέντος συζύγου. ΑΠ 125/2019,

σελ. 1171.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Έγκυρη η παραίτηση συζύγου από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα γάμου στο πλαίσιο συμφωνίας για συναινετικό διαζύγιο υπό την προϋπόθεση ότι ο γάμος λύθηκε πράγματι με συναινετικό διαζύγιο. ΑΠ Ολ 6/2019,

σελ. 1166.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αίτηση υπαγωγής στον Ν 3869/2010. Οφειλές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού. Στοιχεία ορισμένου σχετικής αίτησης. Η παράλειψη αναφοράς στην αίτηση του οφειλέτη αξιόλογων περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων, αποτελεί θέμα που αφορά όχι στην κατά νόμο πληρότητα της αίτησης, αλλά στην ειλικρίνεια του περιεχομένου της. ΑΠ 438/2019,

σελ. 1206.

Η προστασία της κύριας κατοικίας στο Ν 3869/2010, μετά την κατάργηση των §§ 2 έως 4 του άρθρου 9, και στο Ν 4605/2019. Οι ρυθμίσεις που προβλέπουν οι δύο νόμοι μπορούν να εφαρμοσθούν παράλληλα για τον ίδιο οφειλέτη, εφόσον έχει προηγηθεί αυτή του Ν 4605/2019. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την παράλληλη εφαρμογή τους επιλύονται με βάση την αυτονομία της κάθε ρύθμισης και τους κανόνες που αντίστοιχα τη διέπουν. Μελ. Χρ. Παπαστάμου, Δ. Σπυράκος,

σελ. 1099.

Απόρριψη αίτησης της οφειλέτριας λόγω παραβίασης της υποχρέωσης ειλικρίνειας, αποσιωπώντας την αλήθεια ως προς τη βελτίωση του εισοδήματος τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, καθώς, όπως αποδείχτηκε από δημόσιες αναρτήσεις τους στο facebook, διέμεναν και εργάζονταν στο εξωτερικό. ΕιρΑθ 5551/2019,

σελ. 1212.