ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 923 ΚΠολΔ. Περιορίζει το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης επί περιουσιακών στοιχείων αλλοδαπού δημοσίου που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια υπό την προϋπόθεση λήψης σχετικής άδειας του Υπουργού Δικαιοσύνης. Δυνατότητα άρνησης χορήγησης της άδειας. Περιπτωσιολογία. ΤρΕφΑθ 5469/2019,

σελ. 92.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Μηχανικές απεικονίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα screenshots. Η αμφισβήτηση της γνησιότητάς τους αφορά στο περιεχόμενό τους και όχι στην προέλευσή τους από συγκεκριμένο πρόσωπο. ΜΠρΧαν 6/2020,

σελ. 73.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σύγχρονες εξελίξεις στην άσκηση της γονικής μέριμνας μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο. Η μελέτη παρουσιάζει μια σειρά σύγχρονων θεμάτων που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας μετά από διάσταση ή διαζύγιο και ασκεί κριτική στην επίκαιρη νομολογία. Τέτοια θέματα είναι η διόρθωση του λαταχωρισμένου φύλου από τον ένα γονέα, ο χωρισμός των αδελφών, η εναλασσόμενη επιμέλεια κ.ά. Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 1.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Σύγχρονες εξελίξεις στην άσκηση της γονικής μέριμνας μετά τη διάσταση ή το διαζύγιο. Η μελέτη παρουσιάζει μια σειρά σύγχρονων θεμάτων που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας μετά από διάσταση ή διαζύγιο και ασκεί κριτική στην επίκαιρη νομολογία. Τέτοια θέματα είναι η διόρθωση του λαταχωρισμένου φύλου από τον ένα γονέα, ο χωρισμός των αδελφών, η εναλασσόμενη επιμέλεια κ.ά. Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 1.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Ιδιόγραφη διαθήκη πάσχουσας από γεροντική άνοια, με την οποία άφηνε τα ακίνητά της σε οίκο ευγηρίας. Αγωγή της συγκληρονόμου, αδελφής της θανούσας, για αναγνώριση της ακυρότητας της διαθήκης λόγω μη συνείδησης των πραττομένων εκ μέρους της διαθέτιδος κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Ορθώς απορρίφθηκε η αγωγή από το Εφετείο, καθώς δεν αποδείχθηκε η ανικανότητα της διαθέτιδος. ΑΠ 280/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 66.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ

Προϋπόθεση της διάρρηξης απαλλοτρίωσης είναι να γνωρίζει ο τρίτος, προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση, τόσο της απαίτησης κατά του οφειλέτη εκποιητή όσο και της καταδολιευτικής πρόθεσής του να ματαιώσει την ικανοποίηση του δανειστή. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της απαίτησης και της κρίσης περί ανεπάρκειας της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη. Ο οφειλέτης είχε πρόθεση βλάβης της δανείστριας ασφαλιστικής εταιρείας, όμως η αγοράστρια δεν είχε θετική γνώση της πρόθεσής του να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης. ΑΠ 233/2019,

σελ. 57.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων για την εκδίκαση αξιώσεων καταβολής εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, καθώς και αξιώσεων καταβολής αποζημιώσεως λόγω στερήσεως διατροφής κατά τον ΚΠολΔ και τη Σύμβαση του Λουγκάνο/2007. Γνωμ. Δ. Τσικρικάς,

σελ. 3.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Τρίτος στη δυσφήμηση. Στην έννοια του τρίτου, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε (πλην του δράστη και του παθόντος) φυσικό πρόσωπο ή αρχή, όπως ο γραμματέας, ο δικαστικός επιμελητής, οι δικαστές, οι εισαγγελείς κ.λπ., που έλαβαν γνώση του δυσφημιστικού ισχυρισμού ή της διαδόσεως. ΑΠ 789/2019,

σελ. 44.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Λόγω της πολύ μικρής ηλικίας του, το ανήλικο τέκνο έχει απόλυτη ανάγκη των μητρικών περιποιήσεων, ενώ η εκ περιτροπής ανάθεση της επιμέλειας σε αμφότερους τους γονείς του, πιθανολογείται ότι δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του ανηλίκου, λόγω των τεταμένων σχέσεων των γονέων. Η επιμέλεια ανατίθεται προσωρινά αποκλειστικά στη μητέρα, με την επισήμανση όμως ότι σε ζητήματα που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη του τέκνου, συνεπώς και του εμβολιασμού του, απαιτείται συναπόφαση των γονέων, λαμβανομένης υπόψη της άρνησης της μητέρας να συναινέσει στον εμβολιασμό του έως την ηλικία των δύο ετών. ΜΠρΑθ 4029/2019, παρατ. Θ. Τροκάνας,

σελ. 61.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Τράπεζες. Η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών και να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης λόγω αντίθεσης αυτής στα αντικειμενικά όρια του 281 ΑΚ. ΜΠρΚορίνθ 11/2020,

σελ. 96.

ΜΙΣΘΩΣΗ

Αγωγή εκμισθωτή για αποζημίωση λόγω κακής χρήσης του μισθίου. Φθορές ή και μεταβολές, που προκλήθηκαν στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Ένσταση του μισθωτή, ότι αυτές οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση ή σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη ή σε ανώτερη βία. ΑΠ 529/2019,

σελ. 46.

ΠΑΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν υφίστανται έννομες σχέσεις μεταξύ του παρακοινωνού και της εταιρίας ή των άλλων εταίρων της, ακόμα κι αν η ύπαρξή του είναι γνωστή σε αυτούς, αλλά μόνο μεταξύ παρακοινωνού και κυρίου εταίρου, καθώς ο παρακοινωνός συμμετέχει στα κέρδη και στις ζημίες του κυρίου εταίρου από τη συμμετοχή του στην εταιρία. ΑΠ 287/2019,

σελ. 51.

ΠΑΡΟΧΗ

Qui bene distinguit bene judicat: Το πρόβλημα της συρροής αξιώσεων με το ίδιο αντικείμενο παροχής. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης της συρροής αξιώσεων με το ίδιο αντικείμενο παροχής, όπως κυρίως οι αξιώσεις αποζημίωσης από σύμβαση ή εκ του νόμου αφ’ ενός και από αδικοπραξία αφ’ ετέρου. Μελ. Α. Χελιδόνης,

σελ. 21.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η νέα Οδηγία 2019/771 για την «πώληση αγαθών»: μια πρώτη θεώρηση. Η Οδηγία 2019/771, που ρυθμίζει τις καταναλωτικές συμβάσεις πώλησης αγαθών και πρόκειται να αντικαταστήσει την ισχύουσα Οδηγία 1999/44, συνιστά (μαζί με την Οδηγία 2019/770 για τις καταναλωτικές συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών) τη σπουδαιότερη εξέλιξη στο δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο των συμβάσεων την τελευταία εικοσαετία. Μελ. Τ. Κοσμίδης,

σελ. 30.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δεν είναι επιτρεπτός ο από μέρους του εργοδότη έλεγχος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του εργαζομένου και της πρόσβασής του στο διαδίκτυο, όταν ο έλεγχος αυτός λαμβάνει χώρα χωρίς τη γνώση και τη συνεργασία του εργαζομένου, τυγχάνει συνεχής και αδιάκοπος για μεγάλο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα δεν πληροί τις προϋποθέσεις, που τείνουν στη δίκαιη ισορροπία μεταξύ των συγκρουόμενων δικαιωμάτων εργαζομένου και εργοδότη. ΜΠρΧαν 6/2020,

σελ. 73.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Προστασία των καταναλωτών. Σύμβαση εξ αποστάσεως. Δικαίωμα υπαναχωρήσεως. Εξαιρέσεις. Έννοια της φράσεως “σφραγισμένα αγαθα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση”. Στρώματα των οποίων το προστατευτικό περιτύλιγμα αφαιρέθηκε από τον καταναλωτή μετά την παράδοση. Προδικαστική παραπομπή. ΔΕΕ υπόθ. C-681/2017 απόφ. της 27.3.2019, παρατ. Γ. Παπαχρήστου,

σελ. 108.

ΣΥΡΡΟΗ

Qui bene distinguit bene judicat: Το πρόβλημα της συρροής αξιώσεων με το ίδιο αντικείμενο παροχής. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης της συρροής αξιώσεων με το ίδιο αντικείμενο παροχής, όπως κυρίως οι αξιώσεις αποζημίωσης από σύμβαση ή εκ του νόμου αφ’ ενός και από αδικοπραξία αφ’ ετέρου. Μελ. Α. Χελιδόνης,

σελ. 21.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπαγωγή των οφειλών από ΦΠΑ στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου 3869/2010. Ευρωπαϊκοί κανόνες περί ΦΠΑ. Απόρριψη ισχυρισμού περί παραβιάσεως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τη διασφάλιση εισπράξεως ΦΠΑ από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Απαλλαγή από ΦΠΑ και εμπορική ιδιότητα. Εξαίρεση υπαγωγής χρεών από ποινικό αδίκημα. ΜΠρΑθ 9556/2019,

σελ. 99.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ιδιόγραφη διαθήκη πάσχουσας από γεροντική άνοια, με την οποία άφηνε τα ακίνητά της σε οίκο ευγηρίας. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη βασιζόμενη στα στοιχεία του ιατρικού φακέλου της θανούσας και μάρτυρες, επιβεβαίωσαν την πνευματική της διαύγεια και την καλή διανοητική της κατάσταση, που δεν περιόριζε αποφασιστικά τη βούλησή της. Ορθώς απορρίφθηκε η αγωγή από το Εφετείο, καθώς δεν αποδείχθηκε η ανικανότητα της διαθέτιδος. ΑΠ 280/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 66.