ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 10-11/2014, Νοέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Αδικοπρακτική ευθύνη λόγω παράνομης και υπαίτιας ιδιοποίησης προϊόντος από τη ρευστοποίηση μετοχών και χρηματικών ποσών που είχαν δοθεί προς επένδυση σε προστήσαντα χρηματιστηριακής εταιρίας. ΕφΑθ 4951/2012,

σελ. 857.

Επιδίκαση στον παθόντα «εύλογης αποζημίωσης» στην περίπτωση μη καταλογισμού της πράξης στον ζημιώσαντα (άρθρο 918 ΑΚ). Μελ. Π. Bαφειάδου,

σελ. 841.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Έννοια. Απόρριψη λόγων ανακοπής, ως μη νομίμων. Λόγος της ανακοπής, αλυσιτελώς προτεινόμενος. ΜΠρΣερρών 96/2014,

σελ. 932.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης και της περίληψης αυτής. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης, λόγω ύπαρξης δεδικασμένου. ΜΠρΖακυνθ 112/2014,

σελ. 948.

Στοιχεία του ορισμένου λόγου ανακοπής ο οποίος συνίσταται σε αμφισβήτηση και άρνηση από τον ανακόπτοντα της απαίτησης του καθ’ ου, ο οποίος έχει καταταγεί ή του προνομίου της. ΑΠ 370/2014, παρατ. Δ. Ποταμίτης,

σελ. 940.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Απόρριψη λόγων αναίρεσης σχετικά με τους προταθέντες λόγους της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, που προσβλήθηκε με αυτούς ως καταχρηστική. ΑΠ 524/2014,

σελ. 945.

Για το τυπικά δεκτό, κατά του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως από το Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, απαιτείται απαραιτήτως η ύπαρξη άδειας της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία λαμβάνεται με απόφαση αυτής, επί της άδειας δε αυτής θεμελιώνεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία του Δημάρχου για τη διεξαγωγή της δίκης ως αντιπροσώπου του Δήμου. ΑΠ 919/2014,

σελ. 931.

Έννοια των διαδικαστικών προϋποθέσεων της νομιμοποίησης των διαδίκων και του εννόμου συμφέροντος. Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης. ΑΠ 772/2014,

σελ. 919.

Η πρόσθετη παρέμβαση και στον Άρειο Πάγο, ασκείται με κατάθεση δικογράφου, που κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους και περιέχει τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 81 ΚΠολΔ, στοιχεία. ΑΠ 868/2014,

σελ. 918.

Πληρεξουσιότητα κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου. Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως την συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα. ΑΠ 924/2014,

σελ. 917.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παραδεκτή σώρευση ανακοπής του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ και ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, διότι και οι δύο ανακοπές υπάγονται στην αρμοδιότητα (καθύλην και κατά τόπον) του ιδίου δικαστηρίου. ΜΠρΣερρών 96/2014,

σελ. 932.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης και της περίληψης αυτής. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης, λόγω ύπαρξης δεδικασμένου. ΜΠρΖακυνθ 112/2014,

σελ. 948.

Λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης στην καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, κατά το άρθρο 281 ΑΚ. ΑΠ 524/2014,

σελ. 945.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Μη ισχύς απαγόρευσης, όταν πρόκειται για αποφάσεις που λύνουν οριστικά τη διαφορά σε υποθέσεις που για λόγους ταχύτητας και μόνον παραπέμφθηκαν στη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ προς οριστική επίλυση. ΑΠ 929/2014,

σελ. 936.

ΓΑΜΟΣ

Οι θρησκευτικοί γάμοι μουσουλμάνων της Θράκης που τελούνται από νόμιμους και μη νόμιμους Ιμάμηδες, η δικαστική αρμοδιότητα του Μουφτή και η εφαρμογή της σαρία. Μελ. Α. Κοτζάμπαση,

σελ. 802

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Ανακοπή διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης και της περίληψης αυτής. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης, λόγω ύπαρξης δεδικασμένου. ΜΠρΖακυνθ 112/2014,

σελ. 948.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

Διαφορά ως προς την οφειλή και το ποσό της αποζημίωσης για κατάληψη δημόσιας έκτασης. Εφαρμοστέα η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. ΑΠ 929/2014,

σελ. 936.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών. Λύση γάμου. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, οι οποίες δόθηκαν ως βεβαιώσεις από τα τέκνα των διαδίκων (ανεπιτήδειοι μάρτυρες), δεν αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο και δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. ΕφΑθ 6159/2013,

σελ. 866.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Κατάσταση που είναι δυνατόν να έχει ως συνέπεια την ανικανότητα για σύνταξη διαθήκης, είναι και η γεροντική άνοια, όταν από αυτή προκαλείται μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας του νου, σε τέτοιο βαθμό, που αποκλείει τη χρήση λογικής κρίσης. ΕφΑθ 2921/2012,

σελ. 901.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Διατροφή ενήλικου θετού τέκνου. Ο ενάγων και ήδη εκκαλούμενος μπορεί ευχερώς να διατρέφει μόνος του τον εαυτό του και εξ αυτού του λόγου δεν δικαιούται διατροφής. ΕφΑθ 2885/2012,

σελ. 888.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Σύμβαση της Βιέννης (CISG). Το Ελληνικό δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία να δικάσει την επίδικη αγωγή, λόγω της έδρας της εναγόμενης εταιρίας στην Θεσσαλονίκη. ΜΠρΘεσ 4715/2013, παρατ. Σ. Λοΐζου, Μ. Ψάρρα,

σελ. 848.

Σύμβαση της Βιέννης (CISG). Το Ελληνικό δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία να δικάσει την επίδικη αγωγή, λόγω της έδρας του εναγομένου στην Θεσσαλονίκη. ΜΠρΘεσ 4535/2013, παρατ. Σ. Λοΐζου, Μ. Ψάρρα,

σελ. 850.

Το Ελληνικό δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία να δικάσει την επίδικη αγωγή, λόγω της έδρας της εναγομένης στην Θεσσαλονίκη. ΜΠρΘεσ 6765/2013, παρατ. Σ. Λοΐζου, Μ. Ψάρρα,

σελ. 853.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Ως δικαστικά τεκμήρια, μπορούν να χρησιμεύσουν και καταθέσεις μαρτύρων που ελήφθησαν στα πλαίσια άλλης πολιτικής ή ποινικής δίκης, καθώς επίσης και ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, έστω και αν ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που τις προσκομίζει. ΑΠ 897/2014,

σελ. 927.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Για το παραδεκτό του ισχυρισμού περί πλαστότητας εγγράφου, απαιτείται η κατά το άρθρο 98 ΚΠολΔ ειδική πληρεξουσιότητα, η οποία δεν απαιτείται όταν το αδίκημα της πλαστογραφίας έχει παραγραφεί. ΑΠ 914/2014,

σελ. 922.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Μη ισχύς απαγόρευσης, όταν πρόκειται για αποφάσεις που λύνουν οριστικά τη διαφορά σε υποθέσεις που για λόγους ταχύτητας και μόνον παραπέμφθηκαν στη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ προς οριστική επίλυση. ΑΠ 929/2014,

σελ. 936.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Οι διαδικαστικές προϋποθέσεις της νομιμοποίησης των διαδίκων και της συνδρομής εννόμου συμφέροντος, συνιστούν ουσιαστικές προϋποθέσεις παροχής δικαστικής προστασίας, η δε παραβίασή τους εμπίπτει στον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αρ. 1. ΑΠ 772/2014,

σελ. 919.

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Ως δικαστικά τεκμήρια μπορούν να χρησιμεύσουν και ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, έστω και αν ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που τις προσκομίζει. ΑΠ 897/2014,

σελ. 927.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Προκειμένου περί πωλήσεως κινητών, η σύμβαση της Βιέννης (CISG) περιέχει άμεσα εφαρμοστέους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, οι οποίοι, μέσα στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης, υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών δικαίων. ΜΠρΘεσ 4715/2013, ΜΠρΘεσ 4535/2013, παρατ. Σ. Λοΐζου, Μ. Ψάρρα,

σελ. 848, 850.

Σύμβαση πώλησης κινητών. Η Σύμβαση της Βιέννης (CISG) εφαρμόζεται και σε Σερβία και σε Ελλάδα. Όταν πρόκειται περί ιδιωτικών διεθνών διαφορών, τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν επί του δικονομικού πεδίου το ελληνικό δικονομικό δίκαιο. ΜΠρΘεσ 6765/2013, παρατ. Σ. Λοΐζου, Μ. Ψάρρα,

σελ. 853.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Μερική διάρρηξη. Επαγγελματική μίσθωση. Οφειλή μισθωμάτων. Γονική παροχή ακινήτου οφειλέτιδας. Εν μέρει δεκτή αγωγή. ΠΠρΠατρ 271/2014,

σελ. 863.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης στην καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, κατά το άρθρο 281 ΑΚ. ΑΠ 524/2014,

σελ. 945.

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

Ο προκληροδόχος που βαρύνεται με την καταπιστευτική κληροδοσία αποκτά με το θάνατο του κληρονομουμένου το δικαίωμα κυριότητας επί του αντικειμένου της κληροδοσίας, υπό την διαλυτική αίρεση ή προθεσμία της επαγωγής της μετακληροδοσίας. ΕφΑθ 6060/2013,

σελ. 892.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ρύθμιση των κληρονομικών σχέσεων των Ελλήνων Μουσουλμάνων. Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 809.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Η καλόπιστη κτήση της κυριότητας κλοπιμαίων ή απολωλότων κινητών εκποιηθέντων σε αγορά (ΑΚ 1039 εδ. β’). Μελ. Φ. Νικολάου,

σελ. 822.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ)

Η παράλειψη χρήσης κράνους θεμελιώνει συνυπαιτιότητα του οδηγού του μοτοποδηλάτου, που είναι σχετική μόνο με τον συγκεκριμένο τραυματισμό της κεφαλής του, και τη ζημία που προκλήθηκε συνεπεία αυτού. ΕφΑθ 2879/2012,

σελ. 913.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ειδική διαδικασία γαμικών διαφορών. Λύση γάμου. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, οι οποίες δόθηκαν ως βεβαιώσεις από τα τέκνα των διαδίκων (ανεπιτήδειοι μάρτυρες), δεν αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο. ΕφΑθ 6159/2013,

σελ. 866.

ΜΟΝΕΣ

Ανταλλαγή ακινήτων Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους με το Δημόσιο. Ισχυρισμός του ενάγοντος Δημοσίου ότι δεν ανήκουν στην εναγομένη Ιερά Μονή Βατοπαιδίου οι παραλίμνιες εκτάσεις της λίμνης Βιστωνίδας, συνεπώς είναι άκυρη η ανταλλαγή. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Απορρίπτει την αγωγή. ΠΠρΘεσ 12953/2014, παρατ. Χρ. Αποστολίδης,

σελ. 868.

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ρύθμιση των κληρονομικών σχέσεων των Ελλήνων Μουσουλμάνων. Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 809.

Οι θρησκευτικοί γάμοι μουσουλμάνων της Θράκης που τελούνται από νόμιμους και μη νόμιμους Ιμάμηδες, η δικαστική αρμοδιότητα του Μουφτή και η εφαρμογή της σαρία. Μελ. Α. Κοτζάμπαση,

σελ. 802.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ

Ο υπολογισμός της νόμιμης μοίρας, ως αξία της κληρονομίας, γίνεται με βάση την πραγματική αξία αυτής, η οποία, σε ομαλές οικονομικές συνθήκες συμπίπτει κατά κανόνα με την αγοραία αξία. ΜΠρΚορινθ 329/2014,

σελ. 903.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Έννοια των διαδικαστικών προϋποθέσεων της νομιμοποίησης των διαδίκων και του εννόμου συμφέροντος. Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης. ΑΠ 772/2014,

σελ. 919.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ)

Για το τυπικά δεκτό, κατά του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως από τον Δήμαρχο απαιτείται απαραιτήτως η ύπαρξη άδειας της Νομαρχιακής Επιτροπής. ΑΠ 919/2014,

σελ. 931.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης, είναι η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος του παρεμβαίνοντος, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται στο δικόγραφο της παρέμβασης. Έννοια εννόμου συμφέροντος. ΑΠ 868/2014,

σελ. 918.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Για το παραδεκτό του ισχυρισμού περί πλαστότητας εγγράφου, απαιτείται η κατά το άρθρο 98 ΚΠολΔ ειδική πληρεξουσιότητα, η οποία δεν απαιτείται όταν το αδίκημα της πλαστογραφίας έχει παραγραφεί. ΑΠ 914/2014,

σελ. 922.

Η διάταξη του άρθρου 461 ΚΠολΔ συνιστά κανόνα της αποδεικτικής διαδικασίας και αναφέρεται είτε σε δημόσια ή σε ιδιωτικά έγγραφα, είτε αυτά προσκομίζονται προς άμεση είτε προς έμμεση απόδειξη, αρκεί ο ισχυρισμός περί πλαστότητας να προβάλλεται κατ’ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή. ΑΠ 914/2014,

σελ. 922.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Η τεκμαιρόμενη πληρεξουσιότητα του αντιδίκου του αναιρεσείοντος να επισπεύσει τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης και να επιδώσει τη σχετική κλήση στον υπογράψαντα την αίτηση αναίρεσης δικηγόρο διαρκεί έως την συζήτηση στο ακροατήριο της αίτησης αναίρεσης. ΑΠ 924/2014,

σελ. 917.

Ο δικηγόρος που υπέγραψε την αγωγή ή το ένδικο μέσο, θεωρείται μέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ότι είναι πληρεξούσιος και αντίκλητος του ενάγοντος ή του ασκήσαντος το ένδικο μέσο για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στην σχετική με την αγωγή ή το ένδικο μέσο, δίκη. ΑΠ 924/2014,

σελ. 917.

ΠΡΟΣΤΗΣΗ

Αδικοπρακτική ευθύνη λόγω παράνομης και υπαίτιας ιδιοποίησης προϊόντος από τη ρευστοποίηση μετοχών και χρηματικών ποσών που είχαν δοθεί προς επένδυση σε προστήσαντα χρηματιστηριακής εταιρίας. ΕφΑθ 4951/2012,

σελ. 857.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ο εναγόμενος τέλεσε σε βάρος του ενάγοντα το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση, κατηγορώντας τον, εν γνώσει του, ως ψευδομάρτυρα. ΕφΑθ 100/2012,

σελ. 861.

Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήμηση. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, η εναγομένη παρενέβη τηλεφωνικά και διέδωσε εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς σε βάρος του ενάγοντος. Δεν αποδείχθηκε όμως ότι η συγκεκριμένη τηλεθεάτρια ήταν η εναγομένη. ΠΠρΣπαρτ 38/2012,

σελ. 866.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Ανταλλαγή ακινήτων Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους με το Δημόσιο. Ισχυρισμός του ενάγοντος Δημοσίου ότι δεν ανήκουν στην εναγομένη Ιερά Μονή Βατοπαιδίου οι παραλίμνιες εκτάσεις της λίμνης Βιστωνίδας, συνεπώς είναι άκυρη η ανταλλαγή. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Απορρίπτει την αγωγή. ΠΠρΘεσ 12953/2014, παρατ. Χρ. Αποστολίδης,

σελ. 868.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Στοιχεία αλλοδαπότητας. Δίκαιο ιθαγένειας (lex patriae). Δίκαιο Βουλγαρίας. Πλήρης υιοθεσία στο βουλγαρικό οικογενειακό δίκαιο. Έλληνες θετοί γονείς. Βουλγαρικής ιθαγένειας το θετό τέκνο. Εφαρμοστέο δίκαιο στην υπό κρίση περίπτωση είναι ως προς μεν τους αιτούντες το ελληνικό δίκαιο, ως προς δε το υποψήφιο θετό τέκνο το βουλγαρικό δίκαιο. ΜΠρΑθ 3308/2014,

σελ. 896.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διακανονισμός χρεών του αιτούντος. ΕιρΑχαρνών 49/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 949.

Ρύθμιση χρεών με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία. ΕιρΚαλαμ 8/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 955.

ΧΡΗΜΑ

Οι νέες μορφές του ψηφιακού χρήματος στην Ελλάδα: η περίπτωση του Bitcoin. Μελ. P. Simsive, Α. Αρχοντάκη,

σελ. 832.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αδικοπρακτική ευθύνη λόγω παράνομης και υπαίτιας ιδιοποίησης προϊόντος από τη ρευστοποίηση μετοχών και χρηματικών ποσών που είχαν δοθεί προς επένδυση σε προστήσαντα χρηματιστηριακής εταιρίας. ΕφΑθ 4951/2012,

σελ. 857.