ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2015, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Ελεύθερη ένωση. Θάνατος συμβιούντος, o οποίος κληρονομήθηκε από την αδελφή του. Η συμβιούσα είχε βοηθήσει με χρηματικές παροχές και προσωπικές υπηρεσίες να αυξήσει την περιουσία του ο σύντροφός της. Αναζήτηση της επαυξημένης περιουσίας από την κληρονόμο με βάσει τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Νόμιμη η αγωγή. ΑΠ 1751/2014, βλ. σχετική μελέτη Ζ. Τσολακίδη,

σελ. 98,

σελ. 159.

Λήξη της ελεύθερης ένωσης και απόδοση περιουσιακών επαυξήσεων των συμβιούντων κατά τη διάρκειά της. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης ένωσης ενδέχεται ο ένας από τους δύο συμβιούντες να έχει συμβάλει στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση των δυνατοτήτων αναζήτησης της συμβολής αυτής μετά την λήξη της ελεύθερης ένωσης. Αποκρούεται το ενδεχόμενο αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων για τη συμμετοχή στα αποκτήματα και θεμελιώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, την οποία δέχεται πλέον και η νομολογία. Μελ. Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 98.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο εσφαλμένα δέχθηκε ότι είναι αρμόδιο ή αναρμόδιο, με την επιφύλαξη όμως των διατάξεων του άρθρου 47 ΚΠολΔ. ΑΠ 1289/2014,

σελ. 173.

Οι ερήμην οριστικές αποφάσεις του εφετείου καθίστανται τελεσίδικες και, έκτοτε, μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτών αναίρεση, μόνον όταν έπαυσαν να υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας και από τους δύο διαδίκους. ΑΠ 1097/2014,

σελ. 174.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μόνο η εκ μέρους της αιτούσας, που ερημοδικάσθηκε πρωτοδίκως, άσκηση έφεσης δεν επιφέρει αυτόματα την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης και την εκ νέου έρευνα της βάσης της αγωγής της καθής η αίτηση. Για να επέλθει το αποτέλεσμα αυτό, έπρεπε η έφεση της αιτούσας να ήταν παραδεκτή, δηλαδή να περιείχε έστω και ένα λόγο που να έπληττε την απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Επομένως, εφόσον η ερημοδικασθείσα αιτούσα με την έφεσή της δεν προβάλλει κανέναν λόγο έφεσης, δεν μπορεί αυτομάτως να επέλθει η εξαφάνιση της εκκαλουμένης. Απορρίπτεται η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης. ΕιρΘηβών 219/2014,

σελ. 181.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αρχή της αναλογικότητας στο αστικό δίκαιο. Στη μελέτη εξετάζονται με κριτικό πνεύμα οι απόψεις του καθηγητή Φίλιππου Δωρή περί προσπάθειας εξισορρόπησης συμφερόντων στο Αστικό Δίκαιο μέσω εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο Αστικό Δίκαιο εξ άλλου υποστηρίζεται συχνά από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων ως προσπάθεια «πρακτικής εναρμόνισης των εκατέρωθεν συμφερόντων». Μελ. Εμ. Λασκαρίδης,

σελ. 108.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Ο τραπεζικός γενικός όρος συναλλαγών που προέβλεπε ότι τράπεζα διέθετε το δικαίωμα να χρεώνει καταθετικό λογαριασμό, ο οποίος χρησιμοποιείτο προς εξυπηρέτηση σύμβασης πίστωσης ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού, με ποσό 200 ευρώ για διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα, που μπορούσε να αναπροσαρμόζει, κρίθηκε άκυρος ως καταχρηστικός. ΜΠρΠατρ 268/2014,

σελ. 167.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Το κύρος της αναπαραχθείσης με παρεμβολή χημικού χάρτη» (καρμπόν) ιδιόγραφης διαθήκης υπό το πρίσμα των ΑΚ 1721 παρ. 1, 1718, 180. Αυστηρή τυπικότητα ιδιόγραφης διαθήκης: Απαίτηση «ιδιογράφου» του όλου κειμένου κι όχι απλώς «ιδιοχείρου» της υπογραφής επί ποινή απόλυτης και αυτοδίκαιης ακυρότητας (ΑΚ 1718, 1721 παρ. 1, 180). Το κύρος της αναπαραχθείσης με καρμπόν ιδιόγραφης διαθήκης (εξ αφορμής των ΑΠ 286/66, ΑΠ 305/66). Οι θέσεις της γερμανικής και γαλλικής επιστήμης και νομολογίας. Μελ. Γ. Πιτσιρίκος,

σελ. 117.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η διαφορά η οποία ανάγεται στην πληρωμή της αμοιβής μηχανικού, εφόσον η αμοιβή αυτή μπορεί να εισπραχθεί από τον ίδιο τον μηχανικό, χωρίς παρεμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μπορεί να υπαχθεί, με συμφωνία των μερών, σε διαιτησία. ΕφΑθ 5818/2013,

σελ. 175.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Διεθνής πώληση κινητών πραγμάτων. Σύμβαση Βιέννης. Ο πωλητής τόσο στην πώληση γένους όσο και στην πώληση είδους έχει κύρια συμβατική υποχρέωση: α) να παραδώσει τα κινητά πράγματα, β) να μεταβιβάσει την επ’ αυτών κυριότητα και γ) να εγχειρίσει τα σχετικά έγγραφα. Ο αγοραστής έχει κύρια συμβατική υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα και μάλιστα στην κατοικία του πωλητή και, σε αντίθεση με την άποψη που επικρατεί στον ΑΚ, να παραλάβει το πράγμα, γεγονός που συνιστά σημαντική καινοτομία της Σύμβασης της Βιέννης. ΕφΠειρ 734/2012,

σελ. 126.

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αν ο εναγόμενος προσεπικαλέσει στη δίκη εκείνον κατά του οποίου, σε περίπτωση ήττας του, δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για το ποσό που ενδεχομένως θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα και συγχρόνως ενώσει μαζί με την προσεπίκληση και αγωγή αποζημίωσης, ο δε προσεπικληθείς - εναγόμενος της παρεμπίπτουσας αγωγής δεν προσήλθε και δεν έλαβε μέρος στη δίκη, δεν καθίσταται διάδικος στην κύρια δίκη μεταξύ του ενάγοντος και του εναγομένου ούτε δημιουργείται ομοδικία μεταξύ αυτού και του προσεπικαλέσαντος αυτόν εναγομένου. ΑΠ 1823/2014,

σελ. 171.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο συνεγγυητής που ικανοποίησε τον δανειστή έχει αναγωγή εναντίον των λοιπών συνεγγυητών στην έκταση που ευθύνονται μεταξύ τους οι οφειλέτες εις ολόκληρον, ενώ, κατ’ άρθρο 487 παρ. 1 ΑΚ, οι περισσότεροι συνοφειλέτες ευθύνονται μεταξύ τους, κατά ίσα μέρη, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο από την σχέση. ΕιρΘεσ 3664/2014,

σελ. 138.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Έγγραφη σύμβαση μεταξύ αιτούσας τράπεζας, καθού αγοραστή και πωλήτριας εταιρίας αυτοκινήτων. Η τελευταία πώλησε στον καθού ένα αυτοκίνητο με παρακράτηση κυριότητας και η αιτούσα χορήγησε δάνειο στον καθού για την αγορά του αυτοκινήτου, ο οποίος δεν το αποπλήρωσε. Η αιτούσα αιτήθηκε τη νομή του αυτοκινήτου, ισχυριζόμενη ότι η πωλήτρια εταιρία της εκχώρησε τις αξιώσεις της κατά του αγοραστή από την παρακράτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου. Απορρίφθηκε η αίτηση. ΕιρΑθ 3885/2013,

σελ. 137.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Ελεύθερη ένωση. Θάνατος συμβιούντος, ο οποίος κληρονομήθηκε από την αδελφή του. Η συμβιούσα είχε βοηθήσει με χρηματικές παροχές και προσωπικές υπηρεσίες να αυξήσει την περιουσία του ο σύντροφός της. Αναζήτηση της επαυξημένης περιουσίας από την κληρονόμο με βάσει τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Νόμιμη η αγωγή. ΑΠ 1751/2014, βλ. σχετική μελέτη Ζ. Τσολακίδη,

σελ. 98,

σελ. 159.

Λήξη της ελεύθερης ένωσης και απόδοση περιουσιακών επαυξήσεων των συμβιούντων κατά τη διάρκειά της. Μελ. Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 98.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η αναίρεση κατά ερήμην απόφασης είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον δεν συγχωρείται κατά αυτής ανακοπή ερημοδικίας ή αναλόγως έφεση, δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της διαδοχικής άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. ΑΠ 1554/2014,

σελ. 171.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Στα κοινόχρηστα πράγματα υπάγονται και οι δρόμοι. Η παρεμπόδιση χρήσης κοινόχρηστου πράγματος έχει κριθεί ότι συνιστά προσβολή προσωπικότητας. ΕιρΧαλκίδας 655/2014,

σελ. 150.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανακριβής πρώτη κτηματολογική εγγραφή. Εγγραφή ως «αγνώστου ιδιοκτήτης». Διόρθωση. Εκουσία δικαιοδοσία. ΜΠρΑρτας 18/2013,

σελ. 148.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αίτημα αναπροσαρμογής μισθώματος εμπορικής μίσθωσης λόγω της απρόβλεπτης από το χρόνο κατάρτισης της επίδικης σύμβασης μίσθωσης οικονομικής κρίσης. Απορριπτέο, επειδή οι διατάξεις 288, 388 ΑΚ προστατεύουν τον καλόπιστο και όχι τον υπερήμερο υπαίτιο οφειλέτη. ΜΠρΑθ 1863/2014,

σελ. 130.

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Αν ο εναγόμενος προσεπικαλέσει στη δίκη εκείνον κατά του οποίου, σε περίπτωση ήττας του, δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για το ποσό που ενδεχομένως θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα και συγχρόνως ενώσει μαζί με την προσεπίκληση και αγωγή αποζημίωσης, ο δε προσεπικληθείς - εναγόμενος της παρεμπίπτουσας αγωγής δεν προσήλθε και δεν έλαβε μέρος στη δίκη, δεν καθίσταται διάδικος στην κύρια δίκη μεταξύ του ενάγοντος και του εναγομένου ούτε δημιουργείται ομοδικία μεταξύ αυτού και του προσεπικαλέσαντος αυτόν εναγομένου. ΑΠ 1823/2014,

σελ. 171.

ΠΡΟΣΤΗΣΗ

Θεμελίωση ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες (και του προστήσαντος) στην ευνοϊκότερη ρύθμιση του άρθρου 8 του Ν 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών έναντι των γενικών διατάξεων για την αδικοπρακτική ευθύνη, με συνέπεια την αντιστροφή του βάρος απόδειξης της παρανομίας και της υπαιτιότητας του ζημιώσαντος. ΜΕφΑθ 7315/2013,

σελ. 123.

ΠΩΛΗΣΗ

Έγγραφη σύμβαση μεταξύ αιτούσας τράπεζας, καθού αγοραστή και πωλήτριας εταιρίας αυτοκινήτων. Η τελευταία πώλησε στον καθού ένα αυτοκίνητο με παρακράτηση κυριότητας και η αιτούσα χορήγησε δάνειο στον καθού για την αγορά του αυτοκινήτου, ο οποίος δεν το αποπλήρωσε. Η αιτούσα αιτήθηκε τη νομή του αυτοκινήτου, ισχυριζόμενη ότι η πωλήτρια εταιρία της εκχώρησε τις αξιώσεις της κατά του αγοραστή από την παρακράτηση της κυριότητας του αυτοκινήτου. Απορρίφθηκε η αίτηση. ΕιρΑθ 3885/2013,

σελ. 137.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Ελεύθερη ένωση. Θάνατος συμβιούντος, ο οποίος κληρονομήθηκε από την αδελφή του. Η συμβιούσα είχε βοηθήσει με χρηματικές παροχές και προσωπικές υπηρεσίες να αυξήσει την περιουσία του ο σύντροφός της. Αναζήτηση της επαυξημένης περιουσίας από την κληρονόμο με βάσει τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Νόμιμη η αγωγή. ΑΠ 1751/2014, βλ. σχετική μελέτη Ζ. Τσολακίδη,

σελ. 98,

σελ. 159.

Λήξη της ελεύθερης ένωσης και απόδοση περιουσιακών επαυξήσεων των συμβιούντων κατά τη διάρκειά της. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης ένωσης ενδέχεται ο ένας από τους δύο συμβιούντες να έχει συμβάλει στην επαύξηση της περιουσίας του άλλου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση των δυνατοτήτων αναζήτησης της συμβολής αυτής μετά την λήξη της ελεύθερης ένωσης. Αποκρούεται το ενδεχόμενο αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων για τη συμμετοχή στα αποκτήματα και θεμελιώνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, την οποία δέχεται πλέον και η νομολογία. Μελ. Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 98.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Διακρατική υιοθεσία. Ερμηνεία του άρθρου 4 της Σύμβασης της Χάγης (Ν 3765/2009) που καθιερώνει την αρχή της επικουρικότητας στις διακρατικές υιοθεσίες. Η εξάντληση των προσπαθειών για την υιοθεσία του παιδιού στη χώρα προέλευσης, που επιβάλλει η αρχή της επικουρικότητας, δεν πρέπει να ισοδυναμεί με την υποχρέωση υιοθεσίας του παιδιού στη χώρα προέλευσης, καθώς στην περίπτωση αυτή θα υπονομευόταν μια καλύτερη υιοθεσία προς όφελος του παιδιού, που μπορεί να γίνει εκτός του κράτους αυτού και θα ερχόταν και σε πλήρη αντίθεση με τους σκοπούς της Σύμβασης. ΜΠρΚαλαμ 376/2014,

σελ. 161.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αίτηση πιστωτή κήρυξης εκπτώτου του οφειλέτη λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που όρισε προηγούμενη απόφαση που ρύθμισε τα χρέη του. ΕιρΑθ 227/Φ 3407/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 182.

Η αιτούσα έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε πραγματική μόνιμη αδυναμία να ανταπεξέλθει στο σύνολο της οφειλής της, λόγω της ανεργίας της ίδιας και του συζύγου της. Αγροτεμάχιο της αιτούσας δεν κρίθηκε πρόσφορο προς εκποίηση, λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας. Δεκτή εν μέρει η αίτηση. ΕιρΠειρ 246/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 184.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας σε δημόσια κτήματα κατά το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Η ΑΚ 281 (αποδυνάμωση δικαιώματος) μπορεί να εφαρμοσθεί και επί δικαιωμάτων που πηγάζουν από τις δημόσιας τάξης διατάξεις του Δασικού Κώδικα. ΑΠ 384/2014, παρατ. Κ. Παπαγεωργίου,

σελ. 140.