ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2016, Μάιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ

Η αρνητική αγωγή ασκείται στην περίπτωση μερικής και όχι ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο κύριος διαταράσσεται στη νομή που ασκεί επί του πράγματος και όχι όταν προσβάλλεται με άλλο τρόπο, όπως με την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγματος, οπότε προστατεύεται με τη διεκδικητική αγωγή κατ’ αυτού που κατέχει το πράγμα. Πότε συντρέχει διατάραξη της κυριότητας. Η διεκδικητική και η αρνητική αγωγή δεν μπορούν να σωρευθούν στο ίδιο δικόγραφο, διότι αντιφάσκουν μεταξύ τους, εφόσον η πρώτη προϋποθέτει καθολική προσβολή της κυριότητας, ενώ η δεύτερη μερική. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η σώρευση των δύο αγωγών, αν η κάθε μία από αυτές αφορά συγκεκριμένο και διαφορετικό τμήμα του ίδιου ακινήτου. ΜΠρΛιβαδ 6/2016,

σελ. 414.

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Πραγματικό ελάττωμα υπάρχει και όταν η ατέλεια του πράγματος ανάγεται στη νομική του υπόσταση, εφόσον δεν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ τρίτου. Δικαίωμα υπαναχώρησης της αγοράστριας. Μπορεί να ασκηθεί και με αναγνωριστική αγωγή. Συνέπειες. Δόλια αποσιώπηση εκ μέρους των πωλητών της ύπαρξης ελαττώματος στοιχειοθετεί αδικοπραξία (αστική απάτη). Η αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι επιβοηθητική. Απαράδεκτη η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης, όταν δεν ασκείται υπό την αίρεση της ήττας της ίδιας της ενάγουσας στην κύρια δίκη. ΠΠρΡόδ 8/2016, παρατ. Ν. Μπόλκας, Αικ. Βολονάκη,

σελ. 396.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ανάθεση πλειστηριασμού σε δανειστή άλλον από τον επισπεύδοντα. Πρώτη μετά την επιταγή πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης θεωρείται η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού, ωστόσο, επειδή με αυτή ο δανειστής δίνει στα αρμόδια όργανα την εντολή προς εκτέλεση, εντάσσεται στην προδικασία της εκτέλεσης και προσβάλλεται παραδεκτά εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ. Ακυρότητα αναγκαστικής κατάσχεσης και περίληψης κατασχετήριας έκθεσης. ΜΠρΖακύνθ 27/2014,

σελ. 431.

Κανόνες προσδιορισμού της εφαρμοστέας διαδικασίας στις ανακοπές κατά πίνακα κατάταξης δανειστών που ασκήθηκαν μετά μεν την έναρξη εφαρμογής του Ν 4335/2015, αλλά η επίδοση της επιταγής στον καθ’ ου έλαβε χώρα προ της ενάρξεως του νόμου αυτού. Αυτεπάγγελτη έρευνα της διαδικασίας από το δικαστήριο. Παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικαστεί κατά την προσήκουσα ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών. ΜΠρΛαμ 113/2016,

σελ. 430.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Υποχρέωση του Άρειου Πάγου σε περίπτωση δεύτερης αναιρετικής απόφασης για την ίδια υπόθεση να κρατήσει και να δικάσει την υπόθεση, κατ’ ουσίαν, λειτουργώντας ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο. ΑΠ 1416/2015,

σελ. 425.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Ανάθεση πλειστηριασμού σε δανειστή άλλον από τον επισπεύδοντα. Πρώτη μετά την επιταγή πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης θεωρείται η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού, ωστόσο, επειδή με αυτή ο δανειστής δίνει στα αρμόδια όργανα την εντολή προς εκτέλεση, εντάσσεται στην προδικασία της εκτέλεσης και προσβάλλεται παραδεκτά εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας του άρθρου 934 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΠολΔ. ΜΠρΖακύνθ 27/2014,

σελ. 431.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαταγή πληρωμής, που εκδίδεται παρά το ότι η απαίτηση ή το ποσόν της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ακυρώνεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου. Η μη απόδειξη εγγράφως της παράδοση του μισθίου επιφέρει κατάλυση σε βάρος του καθ’ ου η διαταγή πληρωμής της αξίωση καταβολής των επίμαχων μισθωμάτων. ΜΕφΑθ 297/2015,

σελ. 426.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Στις 26 Νοεμβρίου 2014 εκδόθηκε η Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου προστασίας του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας, οι ρυθμίσεις της στοχεύουν, πρώτον, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ιδιωτικής επιβολής στις χώρες που την έχουν ανάγκη, δεύτερον, στην εναρμόνιση των σχετικών εθνικών διαδικαστικών κανόνων, και τρίτον, στον συντονισμό της ιδιωτικής (private) με τη δημόσια επιβολή (public enforcement) των κανόνων του ανταγωνισμού. Μελ. Εμ. Τρούλη,

σελ. 378.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων δεν αποτελεί αποδεικτικό μέσο, όπως, αντίθετα, η εξέταση των διαδίκων. ΑΠ 117/2016,

σελ. 424.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Παράταση προθεσμίας αναφορικά με την υποχρέωση προκατάθεσης των πληρεξουσίων εγγράφων διαδίκων, εφόσον συμφωνεί ο δικαστής. ΜΠρΑθ 2210/2016,

σελ. 429.

ΓΑΜΟΣ

Ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσεως στην ΑΚ 1439 § 1 ως απόρροια της παράβασης της υποχρέωσης για έγγαμη συμβίωση. Μελ. Γ. Πιτσιρίκος,

σελ. 367.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από διαιτητικά δικαστήρια. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμβάλει στη διερεύνηση του ζητήματος της δυνατότητας προδικαστικής παραπομπής των διαιτητικών δικαστηρίων εμπορικής διαιτησίας υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (ΔΕΕ). Μελ. Κ. Κόμνιος,

σελ. 355.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)

Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από διαιτητικά δικαστήρια. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να συμβάλει στη διερεύνηση του ζητήματος της δυνατότητας προδικαστικής παραπομπής των διαιτητικών δικαστηρίων εμπορικής διαιτησίας υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (ΔΕΕ). Μελ. Κ. Κόμνιος,

σελ. 355.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Προϋποθέσεις για έκδοση άδειας, με δικαστική απόφαση, προς μεταμόσχευση οργάνου από ζώντα δότη σε πρόσωπο με το οποίο συνδέεται συναισθηματικά. Ενεργητική νομιμοποίηση. ΕιρΠυργ 18/2016,

σελ. 422.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

Πραγματικό ελάττωμα υπάρχει και όταν η ατέλεια του πράγματος ανάγεται στη νομική του υπόσταση, εφόσον δεν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ τρίτου. Δικαίωμα υπαναχώρησης της αγοράστριας. Μπορεί να ασκηθεί και με αναγνωριστική αγωγή. Συνέπειες. Δόλια αποσιώπηση εκ μέρους των πωλητών της ύπαρξης ελαττώματος στοιχειοθετεί αδικοπραξία (αστική απάτη). Η αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι επιβοηθητική. ΠΠρΡοδ 8/2016, παρατ. Ν. Μπόλκας, Αικ. Βολονάκη,

σελ. 396.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Στις 26 Νοεμβρίου 2014 εκδόθηκε η Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου προστασίας του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το προοίμιο της Οδηγίας, οι ρυθμίσεις της στοχεύουν, πρώτον, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της ιδιωτικής επιβολής στις χώρες που την έχουν ανάγκη, δεύτερον, στην εναρμόνιση των σχετικών εθνικών διαδικαστικών κανόνων, και τρίτον, στον συντονισμό της ιδιωτικής (private) με τη δημόσια επιβολή (public enforcement) των κανόνων του ανταγωνισμού. Μελ. Εμ. Τρούλη,

σελ. 378.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Προϋποθέσεις άσκησης αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Τέτοια απαλλοτρίωση δεν αποτελεί η παράλειψη απόκτησης δικαιώματος και επαύξησης του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη, ενώ αποτελεί η σύμβαση άφεσης χρέους. Περαιτέρω σε διάρρηξη υπόκειται και οποιαδήποτε απαλλοτρίωση έγινε από εγγυητή προς βλάβη δανειστή του, εφόσον δεν επαρκεί η λοιπή περιουσία του για την ικανοποίηση αυτού. ΠΠρΠατρ 341/2015,

σελ. 410.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Σε περίπτωση που καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος το Δημόσιο, το δικαστήριο δεν μπορεί να προβεί στην έκδοση βεβαιωτικής, του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, απόφασης προτού δημοσιευτεί πρόσκληση προς όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα, προκειμένου να το αναγγείλουν. Το Δικαστήριο αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και διατάσσει τόσο την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης σε νέα δικάσιμο όσο και την κλήτευση του Δημοσίου με επιμέλεια της αιτούσας για τη νέα δικάσιμο. ΕιρΘηβ 17/2015,

σελ. 419.

ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η καταρτιζόμενη με τράπεζα σύμβαση κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό από έναν ή περισσότερους συνδικαιούχους στο όνομα αυτών και ετέρων συνιστά ιδιόμορφη σύμβαση υπέρ τρίτου, με την οποία αποκτά τρίτος, μη συμβαλλόμενος, ευθεία ενοχική αξίωση κατά του δότη της υπόσχεσης, αλλά ταυτόχρονα ο καταθέτης – δέκτης της υπόσχεσης δικαιούται να απαιτήσει την παροχή από τον δότη της υπόσχεσης για τον εαυτό του. Δημιουργείται έτσι μία suis generis συμβατική ενοχή, επί της οποίας έχουν εφαρμογή συνδυαστικά οι διατάξεις, κατ’ αρχήν, του Ν 5638/1932 για την κατάθεση σε κοινό λογαριασμό και συμπληρωματικά αυτές που διέπουν την ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή και τη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Δικαίωμα αποποίησης εκ μέρους του τρίτου του δικαιώματός του για χρήση του κοινού λογαριασμού, με συνέπεια το τελευταίο να θεωρείται ότι δεν αποκτήθηκε ποτέ. ΠΠρΠατρ 341/2015,

σελ. 410.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις για έκδοση άδειας, με δικαστική απόφαση, προς μεταμόσχευση οργάνου από ζώντα δότη σε πρόσωπο με το οποίο συνδέεται συναισθηματικά. Ενεργητική νομιμοποίηση. ΕιρΠύργ 18/2016,

σελ. 422.

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Διαταγή πληρωμής, που εκδίδεται παρά το ότι η απαίτηση ή το ποσόν της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ακυρώνεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου. Η μη απόδειξη εγγράφως της παράδοση του μισθίου επιφέρει κατάλυση σε βάρος του καθ’ ου η διαταγή πληρωμής της αξίωση καταβολής των επίμαχων μισθωμάτων. ΜΕφΑθ 297/2015,

σελ. 426.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Παράταση προθεσμίας αναφορικά με την υποχρέωση προκατάθεσης των πληρεξουσίων εγγράφων διαδίκων, εφόσον συμφωνεί ο δικαστής. ΜΠρΑθ 2210/2016,

σελ. 429.

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Πραγματικό ελάττωμα υπάρχει και όταν η ατέλεια του πράγματος ανάγεται στη νομική του υπόσταση, εφόσον δεν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ τρίτου. Δικαίωμα υπαναχώρησης της αγοράστριας. Μπορεί να ασκηθεί και με αναγνωριστική αγωγή. Συνέπειες. Δόλια αποσιώπηση εκ μέρους των πωλητών της ύπαρξης ελαττώματος στοιχειοθετεί αδικοπραξία (αστική απάτη). Η αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι επιβοηθητική. Απαράδεκτη η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης, όταν δεν ασκείται υπό την αίρεση της ήττας της ίδιας της ενάγουσας στην κύρια δίκη. ΠΠρΡόδ 8/2016, παρατ. Ν. Μπόλκας, Αικ. Βολονάκη,

σελ. 396.

ΠΩΛΗΣΗ

Πραγματικό ελάττωμα υπάρχει και όταν η ατέλεια του πράγματος ανάγεται στη νομική του υπόσταση, εφόσον δεν δημιουργεί δικαίωμα υπέρ τρίτου. Δικαίωμα υπαναχώρησης της αγοράστριας. Μπορεί να ασκηθεί και με αναγνωριστική αγωγή. Συνέπειες. Δόλια αποσιώπηση εκ μέρους των πωλητών της ύπαρξης ελαττώματος στοιχειοθετεί αδικοπραξία (αστική απάτη). Η αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι επιβοηθητική. Απαράδεκτη η προσεπίκληση και η ενωμένη με αυτήν παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης, όταν δεν ασκείται υπό την αίρεση της ήττας της ίδιας της ενάγουσας στην κύρια δίκη. ΠΠρΡόδ 8/2016, παρατ. Ν. Μπόλκας, Αικ. Βολονάκη,

σελ. 396.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δεν περιλαμβάνεται στη ρευστοποιήσιμη περιουσία της αιτούσας αυτοκίνητο το οποίο είχε αγοράσει με παρακράτηση κυριότητας από τον πωλήτρια εταιρεία, διότι η αιτούσα έχει δικαίωμα προσδοκίας. Δεν είναι πρόσφορα προς εκποίηση ακίνητα. ΕιρΚορίνθ 102/2016,

σελ. 436.

Ορισμός μηδενικών καταβολών και δυνατότητα του δικαστηρίου να ορίσει νέα δικάσιμο, προκειμένου να επανεξετάσει και να επαναξιολογήσει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος οφειλέτη. Συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα χρόνια ανεργία και αδυναμία κάλυψης των βιοτικών αναγκών της ίδιας και της οικογένειάς της. ΕιρΝεμέας 47/2015,

σελ. 434.