ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2018, Φεβρουάριος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο. Συλλογική αγωγή καταναλωτικών ενώσεων. Προστασία καταναλωτή. Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Συμβατικές ρήτρες κατανομής του κινδύνου από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου μεταξύ χρόνου εκταμίευσης του δανείου και χρόνου καταβολής των επιμέρους δόσεων. Απορρίφθηκε η συλλογική αγωγή. ΠΠρΑθ 886/2017,

σελ. 179

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αδικοπραξία λόγω άδικης εκτέλεσης. Προϋποθέσεις. Υπαίτια ζημιογόνος συμπεριφορά. Αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση αμετάκλητης ακύρωσης διαταγής πληρωμής που εκτελέστηκε, ύστερα από άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της, από τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ, ανακοπής. Αξίωση αποζημίωσης για τις ζημίες που προήλθαν από την εκτέλεση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 914 ή 919 ΑΚ, σε συνδυασμό προς το άρθρο 330 ΑΚ. ΑΠ 475/2017,

σελ. 213.

Αναγκαστική εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατά της ομόρρυθμης εταιρίας. Σε περίπτωση παράλληλης εναγωγής της ομόρρυθμης εταιρίας και του ομόρρυθμου εταίρου και έκδοσης της διαταγής πληρωμής μόνο κατά αυτού, η μη άσκηση ανακοπής και ο εξοπλισμός της διαταγής πληρωμής με δύναμη δεδικασμένου, αποκλείει στον καθ’ ου η αναγκαστική εκτέλεση, όχι μόνο τις κατά της απαίτησης ενστάσεις, αλλά και εκείνες για την εταιρική ιδιότητα και ευθύνη του. ΑΠ 1443/2017,

σελ. 196.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Δικαστική αναγνώριση πατρότητας. Εξέταση DNA. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Αναγνωρίζεται ότι ο εναγόμενος είναι πατέρας του αβάπτιστου θήλεος τέκνου της ενάγουσας. ΜΠρΚορινθ 30/2017,

σελ. 174.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Η ερήμην οριστική απόφαση υπόκειται σε αναίρεση, μόνο αφότου έπαυσε να υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας, είτε διότι παρήλθε η δεκαπενθήμερη προς άσκηση αυτής προθεσμία από την επίδοση της ερήμην απόφασης, είτε διότι ο δικαιούμενος σε άσκηση αυτής ερημοδικασθείς διάδικος παραιτήθηκε νομίμως από το δικόγραφο του ασκηθέντος ενδίκου μέσου της ανακοπής ή του δικαιώματος προς άσκηση αυτού. ΑΠ 764/2017,

σελ. 191.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Λόγο ανακοπής μπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η εντεύθεν ακυρότητα της εκτέλεσης. ΑΠ 724/2017,

σελ. 209.

ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ

Αποφάσεις που προσβάλλονται με αναψηλάφηση. Προθεσμία ασκήσεως αυτής. Εκκινεί από την ημέρα που ο αιτών την αναψηλάφηση έμαθε ότι υπάρχουν νέα κρίσιμα έγγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε η επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, τα δε γεγονότα, που αποτελούν την αφετηρία της προθεσμίας στην παραπάνω περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο ή με δικαστική ομολογία. ΤρΕφΘεσ 800/2017,

σελ. 193.

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Αποδυνάμωση δικαιώματος κυριότητας. Ιδιοκτησιακό καθεστώς επισκοπικής κατοικίας στην Σύρο. Δεν είναι δυνατή η επίκληση αποδυνάμωσης δικαιώματος από τον νεμόμενο πράγμα κατά του (πραγματικού ή φερόμενου) δικαιούχου (αντίθ. μειοψ.). ΑΠ Ολ 6/2016, παρατ. Χ. Χασάπης,

σελ. 160.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Διατήρηση ισχύος προσωρινής διαταγής, εκδοθείσας από κατά τόπο αναρμόδιο δικαστήριο, μετά την έκδοση παραπεμπτικής απόφασης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σε κατά τόπο αναρμόδιο δικαστήριο. Εκδοση προσωρινής διαταγής από τον Δικαστή του κατά τόπο αναρμόδιου δικαστηρίου. Εκδίκαση της αιτήσεως στο (κατά τόπον) αναρμόδιο δικαστήριο και παραπομπή αυτής στο κατά τόπο αρμόδιο, χωρίς ταυτόχρονη παράταση της προσωρινής διαταγής. Αυτοδίκαιη απώλεια της ισχύος της χορηγηθείσας αρχικά προσωρινής διαταγής. Γνωμ. Χ. Απαλαγάκη,

σελ. 105.

ΓΑΜΟΣ

Υπό το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν καταλείπεται η ευχέρεια τελέσεως γάμου μεταξύ ομοφύλων προσώπων, αφού η διαφορά φύλου θεωρείται, σχεδόν καθολικά, προϋπόθεση του υποστατού του γάμου, όπως τον αντιλαμβάνεται ο έλληνας νομοθέτης. ΑΠ 1428/2017,

σελ. 170.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο. Συλλογική αγωγή καταναλωτικών ενώσεων. Προστασία καταναλωτή. Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). Συμβατικές ρήτρες κατανομής του κινδύνου από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου μεταξύ χρόνου εκταμίευσης του δανείου και χρόνου καταβολής των επιμέρους δόσεων. Απορρίφθηκε η συλλογική αγωγή. ΠΠρΑθ 886/2017,

σελ. 179.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Θετική και αρνητική λειτουργία. Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Προϋποθέσεις. Με τελεσίδικη απόφαση ισοδυναμεί και η διαταγή πληρωμής. ΑΠ 1443/2017,

σελ. 196.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Η αυξημένη τυπικότητα της δημόσιας διαθήκης - Σκέψεις με αφορμή την κυμαινόμενη νομολογία του Αρείου Πάγου σχετικά με την ΑΚ 1733 § 1. Διάσωση του κύρους της διαθήκης. Μελ. Π. Παπαρσενίου,

σελ. 122.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμβίωση και μετά τη διακοπή της συμβίωσης. Υφίσταται ενοχική οικογενειακής φύσης αξίωση με αντικείμενο την υποχρέωση του ενός συζύγου να συμβάλλει στις οικογενειακές ανάγκες με την παροχή των υπηρεσιών του. Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες μετά τη διακοπή της συμβίωσης ρυθμίζεται από το άρθρο 1391 ΑΚ. Ζητήματα ως προς την εύλογη αιτία για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. Μελ. Ευ. Δακορώνια,

σελ. 115.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε κατά ομόρρυθμου εταιρίας θεωρείται ότι εκδόθηκε και κατά των ομόρρυθμων μελών της, η εκδοθείσα δε μεταξύ της ομόρρυθμου εταιρίας και τρίτου τελεσίδικη απόφαση αποτελεί δεδικασμένο και για τα μέλη της ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής. Άσκηση ανακοπής από τον ομόρρυθμο εταίρο, με κατάθεση δικογράφου και επίδοση αυτής, μέσα στην κατ’ άρθρο 632 παρ. 1 δεκαπενθήμερη ανατρεπτική προθεσμία από της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στην ομόρρυθμη εταιρία, ανεξάρτητα από τη γνώση του για την επίδοση αυτή. ΑΠ 1443/2017,

σελ. 196.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

Καταβολή δικαστικού ενσήμου και για τις αποτιμητές σε χρήμα αναγνωριστικές αγωγές. ΠΠρΑθ 2155/2017,

σελ. 146.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρημένων συντρόφων. Από μια σχέση καταχωρημένης συμβίωσης απορρέουν περιουσιακά αποτελέσματα, πλην όμως αυτά δεν είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη που αναγνωρίζουν το θεσμό. Υπάρχει επομένως ανάγκη να ρυθμιστούν αυτές οι σχέσεις μέσω του κατάλληλου κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Μελετάται η ρύθμιση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για το σύμφωνο συμβίωσης, όπως ισχύει σήμερα με το Ν 4356/2015 και εξετάζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου. Μελ. Σ. Γκανή,

σελ. 127.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Κατοικία για τις ανάγκες επιδόσεως θεωρείται και ο χώρος που είναι προορισμένος για μόνιμη, κατ’ αρχήν, αλλά και προσωρινή διημέρευση ή διανυκτέρευση του αποδέκτη της επιδόσεως. Δεν αποκλείεται έτσι ο παραλήπτης να έχει περισσότερες κατοικίες, οπότε η επίδοση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από αυτές εγκύρως. ΠΠρΚαλαμ 73/2017,

σελ. 189.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Επιμέλεια τέκνων. Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας ανήλικων τέκνων στον πατέρα. Ασφαλιστικά μέτρα. ΜΠρΑθ 1064/2018,

σελ. 173.

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Δικαστική αναγνώριση πατρότητας. Υποχρεώνεται ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, λόγω της εγκατάλειψής της από τον εναγόμενο. ΜΠρΚορινθ 30/2017,

σελ. 174.

Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση, κατά την έννοια της 939 ΑΚ, μπορεί να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης βάσει των διατάξεων για τις αδικοπραξίες, ιδίως κατ’ άρθρο 919 ΑΚ, για την περαιτέρω, μη καλυπτόμενη από τη διάρρηξη ζημία, όταν συντρέξουν στοιχεία περισσότερα ή βαρύτερα από εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 939 επ. ΑΚ. ΜΠρΑθ 4787/2017 σε περίλ., παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 158.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η καταδολιευτική απαλλοτρίωση, κατά την έννοια της 939 ΑΚ, μπορεί να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης βάσει των διατάξεων για τις αδικοπραξίες, ιδίως κατ’ άρθρο 919 ΑΚ, για την περαιτέρω, μη καλυπτόμενη από τη διάρρηξη ζημία, όταν συντρέξουν στοιχεία περισσότερα ή βαρύτερα από εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 939 επ. ΑΚ. ΜΠρΑθ 4787/2017 σε περίλ., παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 158.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Κατάσχεση στα χέρια Τράπεζας, λειτουργούσας υπό την εταιρική μορφή της ΑΕ, ως τρίτης. Νομική αυτοτέλεια στα καταστήματα ή υποκαταστήματα. Επίδοση στον Διευθυντή του καταστήματος ή υποκαταστήματος. ΑΠ 1127/2017,

σελ. 200.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Αποδυνάμωση δικαιώματος κυριότητας. Ιδιοκτησιακό καθεστώς επισκοπικής κατοικίας στην Σύρο. Δεν είναι δυνατή η επίκληση αποδυνάμωσης δικαιώματος από τον νεμόμενο πράγμα κατά του (πραγματικού ή φερόμενου) δικαιούχου (αντίθ. μειοψ.). ΑΠ Ολ 6/2016, παρατ. Χ. Χασάπης,

σελ. 160.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της ταυτότητας και δικαίωμα του ατόμου στο όνομά του. Non-binary άτομα.Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ως προς τη βεβαίωση του φύλου και του κυρίου ονόματος. Δεκτό το αίτημα του αιτούντος να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του ως προς το κύριο όνομά του, όμως το αίτημά του ως προς τη διόρθωση του φύλου του, δηλαδή να απαλειφθεί η λέξη «αγόρι» και να μπει «παύλα», απορρίφθηκε. ΕιρΑμαρουσ 67/2018, σημσυντ.

σελ. 155.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Υπό το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν καταλείπεται η ευχέρεια τελέσεως γάμου μεταξύ ομοφύλων προσώπων, αφού η διαφορά φύλου θεωρείται, σχεδόν καθολικά, προϋπόθεση του υποστατού του γάμου. ΑΠ 1428/2017,

σελ. 170.

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Δικαστική αναγνώριση πατρότητας. Εξέταση DNA. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Αναγνωρίζεται ότι ο εναγόμενος είναι πατέρας του αβάπτιστου θήλεος τέκνου της ενάγουσας. ΜΠρΚορινθ 30/2017,

σελ. 174.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ακόμη και όταν ο λόγος ανακοπής δεν αφορά την απαίτηση του ανακόπτοντος ή του προνομίου της, υποχρεούται αυτός να προσδιορίσει με την ανακοπή του την απαίτησή του κατά το είδος, το ποσό και τα θεμελιωτικά αυτής πραγματικά περιστατικά, αφού η ύπαρξη της απαίτησής του είναι, σε κάθε περίπτωση, αναγκαία για να δικαιολογείται το έννομο συμφέρον του και κατ’ επέκταση, η ενεργητική νομιμοποίησή του για την άσκηση της ανακοπής. ΑΠ 739/2017, παρατ. Χρ. Ευθυμίου,

σελ. 203.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο. Συλλογική αγωγή καταναλωτικών ενώσεων. Προστασία καταναλωτή. Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). ΠΠρΑθ 886/2017,

σελ. 179.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Διατήρηση ισχύος προσωρινής διαταγής, εκδοθείσας από κατά τόπο αναρμόδιο δικαστήριο, μετά την έκδοση παραπεμπτικής απόφασης. Γνωμ. Χ. Απαλαγάκη,

σελ. 105.

ΣΥΖΥΓΟΙ

Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες κατά τη συμβίωση και μετά τη διακοπή της συμβίωσης. Υφίσταται ενοχική οικογενειακής φύσης αξίωση με αντικείμενο την υποχρέωση του ενός συζύγου να συμβάλλει στις οικογενειακές ανάγκες με την παροχή των υπηρεσιών του. Η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες μετά τη διακοπή της συμβίωσης ρυθμίζεται από το άρθρο 1391 ΑΚ. Μελ. Ευ. Δακορώνια,

σελ. 115.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Αγώγιμη αξίωση δανειολήπτη ερειδόμενη στην αναγνώριση ως άκυρων, λόγω αντίθεσής τους στα χρηστά ήθη, δανειακών συμβάσεων, που χορηγήθηκαν από την εναγόμενη Τράπεζα, κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντα, καθ’ υπέρβαση της κεφαλαιουχικής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος και σε χρονική περίοδο κατά την οποία τούτο δεν πληρούσε τους αναγκαίους όρους ρευστότητας. ΠΠρΑθ 2155/2017,

σελ. 146.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των καταχωρημένων συντρόφων. Από μια σχέση καταχωρημένης συμβίωσης απορρέουν περιουσιακά αποτελέσματα, πλην όμως αυτά δεν είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη που αναγνωρίζουν το θεσμό. Υπάρχει επομένως ανάγκη να ρυθμιστούν αυτές οι σχέσεις μέσω του κατάλληλου κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Μελετάται η ρύθμιση ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για το σύμφωνο συμβίωσης, όπως ισχύει σήμερα με το Ν 4356/2015 και εξετάζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1104 του Συμβουλίου. Μελ. Σ. Γκανή,

σελ. 127.

ΤΕΚΝΑ

Επιμέλεια τέκνων. Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας ανήλικων τέκνων στον πατέρα. Ασφαλιστικά μέτρα. ΜΠρΑθ 1064/2018,

σελ. 173.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δανειακή σύμβαση σε ελβετικό φράγκο. Συλλογική αγωγή καταναλωτικών ενώσεων. Προστασία καταναλωτή. Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ). ΠΠρΑθ 886/2017,

σελ. 179.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 Ν 3869/2010 είναι ειδική και δεν αποτελεί περίπτωση επανάληψης της συζήτησης. ΕιρΑμυντ 28/2017, παρατ. Αθ. Κρητικός,

σελ. 220.

Η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη δεν δύναται να δικαιολογήσει τροποποίηση της δικαστικής απόφασης που ορίζει μηνιαίες καταβολές στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010. ΕιρΚορινθ 175/2017,

σελ. 216.