ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 4/2018, Απρίλιος 2018

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ιατρική ευθύνη. Αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας. Αποδείχθηκε πλήρως ότι η εναγόμενη οδοντίατρος επέδειξε αμελή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των ιατρικών της καθηκόντων. Η ενάγουσα υπέστη θετική ζημία αλλά και ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας της επιδικάστηκε το ποσό των 30.000 ευρώ. ΑΠ 853/2017,

σελ. 395.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Πλαστότητα εγγράφου. Πότε και πώς προτείνεται. Υποχρέωση, κατ’ άρθρο 463 ΚΠολΔ, προσκομιδής εγγράφων, που αποδεικνύουν την πλαστότητα και ονομαστικής αναφοράς των μαρτύρων και των άλλων αποδεικτικών μέσων με κύρωση το απαράδεκτο. ΜΕφΠατρ 365/2017,

σελ. 439.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

Ταυτότητα αντικειμένου της δίκης υπάρχει και στην περίπτωση, κατά την οποία με την προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση ο ενάγων αναγνωρίσθηκε έναντι του εναγομένου κύριος ή φορέας άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί μείζονος εδαφικής έκτασης, ενώ με τη δεύτερη διεκδικητική αγωγή κατά του ιδίου εναγομένου ή των διαδόχων του διώκεται η απόδοση εδαφικού τμήματος, περιλαμβανομένου στη μείζονα αυτή έκταση. Στην περίπτωση, όμως, που με τη δεύτερη αγωγή ζητείται η αναγνώριση της κυριότητας μείζονος της ήδη τελεσιδίκως, αναγνωρισθείσας έκτασης, δεν υφίσταται δεδικασμένο ως προς το πλέον αυτής διεκδικούμενο εδαφικό τμήμα. ΑΠ 313/2018,

σελ. 426.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Αξίωση διατροφής μετά το διαζύγιο. Γενική προϋπόθεση για την γένεση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου, όταν ο γάμος λύθηκε με διαζύγιο, είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία του υπόχρεου, επιπλέον δε, από την πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συντρέχει και μια από τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 ΑΚ. ΑΠ 1414/2017,

σελ. 408.

Διατροφή μετά από το διαζύγιο, ιδίως για λόγους επιείκειας. Η μελέτη αναλύει τις προϋποθέσεις - γενικές και ειδικές της μεταγαμιαίας διατροφής και ασχολείται ιδιαιτέρως με την έννοια της επιείκειας η οποία ρητώς ή σιωπηρώς διατρέχει όλο το δίκαιο της μεταγαμιαίας διατροφής. Είναι γνώμονας των γενικών προϋποθέσεων απορίας και ευπορίας. Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 345.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αξίωση διατροφής μετά το διαζύγιο. Γενική προϋπόθεση για την γένεση αξίωσης διατροφής πρώην συζύγου, όταν ο γάμος λύθηκε με διαζύγιο, είναι η απορία του δικαιούχου πρώην συζύγου και η ευπορία του υπόχρεου, επιπλέον δε, από την πλευρά του δικαιούχου πρέπει να συντρέχει και μια από τις ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1442 ΑΚ. ΑΠ 1414/2017,

σελ. 408.

Διατροφή μετά από το διαζύγιο, ιδίως για λόγους επιείκειας. Η μελέτη αναλύει τις προϋποθέσεις - γενικές και ειδικές της μεταγαμιαίας διατροφής και ασχολείται ιδιαιτέρως με την έννοια της επιείκειας η οποία ρητώς ή σιωπηρώς διατρέχει όλο το δίκαιο της μεταγαμιαίας διατροφής. Είναι γνώμονας των γενικών προϋποθέσεων απορίας και ευπορίας. Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 345.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Διατροφή ενήλικων τέκνων. Πλέον, στην ανάλογη διατροφή ενηλίκου τέκνου που στερείται επαρκών περιουσιακών στοιχείων και δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να εργασθεί γιατί σπουδάζει, περιλαμβάνεται η δαπάνη για τροφή, στέγαση και εν γένει συντήρησή του, επί πλέον δε και η δαπάνη για την επαγγελματική του εκπαίδευση, θεωρητική ή τεχνική, οιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδος, περιλαμβανομένης και της πανεπιστημιακής. ΜΠρΚορινθ 158/2018,

σελ. 413.

Διατροφή τέκνων. Ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής εναγομένου πατέρα. Απαράδεκτη εν μέρει η αγωγή ως προς το αίτημα διατροφής για λογαριασμό ανήλικου τέκνου για το μετά την ενηλικίωσή του χρονικό διάστημα, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας μητέρας στην άσκηση της αγωγής για το μετά την ενηλικίωση χρονικό διάστημα. ΜΠρΑθ 56/2017,

σελ. 411.

Η επικουρική εναγωγή σε υποθέσεις διατροφής τέκνου. Το ανεπίτρεπτο της επικουρικής υποκειμενικής σώρευσης αγωγών και συνακόλουθα η άκαμπτη εφαρμογή του άρθρου 219 ΚΠολΔ έχει δεχθεί κριτική από μερίδα της θεωρίας, η οποία προβαίνοντας σε μια τελολογική θεώρηση της διάταξης τάσσεται υπέρ του επιτρεπτού της επικουρικής εναγωγής περισσότερων προσώπων για ορισμένο κύκλο περιπτώσεων. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ακριβώς το ζήτημα αν μια τέτοια θεώρηση αποτελεί πρόσφορη δικονομικά λύση και σε υποθέσεις διατροφής τέκνου στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 1490 § 1 AK. Μελ. Α. Βεζυρτζή,

σελ. 363.

ΔΩΡΕΑ

Ανάκληση δωρεάς εν ζωή συζύγου. Έννοια αχαριστίας. Ετήσια αποσβεστική προθεσμία προς ανάκληση της δωρεάς. Έναρξη. Μετά από παρέλευση ενός έτους από την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, επίδοση εξώδικης δήλωσης ανάκλησης δωρεάς ακινήτου από την πρώην σύζυγο. Τα αναφερόμενα στην δήλωση δεν στοιχειοθετούν λόγο ανάκλησης αναγόμενο σε βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου πρώην συζύγου. ΑΠ 1439/2017,

σελ. 391.

ΕΝΑΓΩΓΗ

Η επικουρική εναγωγή σε υποθέσεις διατροφής τέκνου. Το ανεπίτρεπτο της επικουρικής υποκειμενικής σώρευσης αγωγών και συνακόλουθα η άκαμπτη εφαρμογή του άρθρου 219 ΚΠολΔ έχει δεχθεί κριτική από μερίδα της θεωρίας, η οποία προβαίνοντας σε μια τελολογική θεώρηση της διάταξης τάσσεται υπέρ του επιτρεπτού της επικουρικής εναγωγής περισσότερων προσώπων για ορισμένο κύκλο περιπτώσεων. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται ακριβώς το ζήτημα αν μια τέτοια θεώρηση αποτελεί πρόσφορη δικονομικά λύση και σε υποθέσεις διατροφής τέκνου στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 1490 § 1 AK. Μελ. Α. Βεζυρτζή,

σελ. 363.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η «δικονομική» ανώτερη βία είναι η κατάσταση της, παρά την καταβολή εξιδιασμένης προσοχής και επιμέλειας από μέρους του διαδίκου ή του πληρεξούσιου δικηγόρου του, αδυναμίας ανταπόκρισης σε δικονομικό βάρος του, εξαιτίας της οποίας η διαδικαστική πράξη του πάσχει ακυρότητα ή απαράδεκτο. Έτσι, ανώτερη βία αποτελεί, μεταξύ άλλων, η εσφαλμένη ενέργεια ή η παράλειψη των υπαλλήλων της γραμματείας του δικαστηρίου. ΜΠρΘεσ 12/2017,

σελ. 430.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Yπερεδαφική κυκλοφορία χρηματικών ποινών στον ενιαίο δικαστικό χώρο. Σκέψεις περί το ερμηνευτικό εύρος της διάταξης του άρθρου 55 Καν. (ΕΕ) 1215/2012 με αφορμή ιδίως την απόφαση ΔΕΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (C- 4/14) στην υπόθεση Bohez/Wiertz. Μελ. Β. Μαραζοπούλου,

σελ. 369.

Κανονισμός (EK) 2201/2003. Αρμοδιότητα, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα της γονικής μέριμνας. Απόφαση περί δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας επιβάλλουσα χρηματική ποινή. Εκτέλεση της χρηματικής ποινής. ΔΕΕ υπόθ. C-4/2014 απόφ. της 9.9.2015 (βλ. σχετική μελέτη Β. Μαραζοπούλου, σελ. 369), σελ. 458.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ένα παράδειγμα σύζευξης ενωσιακών κι εθνικών δικονομικών κι ουσιαστικών κανόνων δικαίου - Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και διαδικασία επίδοσης αυτής στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Μελ. Δ. Ρούσσης,

σελ. 356.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Yπερεδαφική κυκλοφορία χρηματικών ποινών στον ενιαίο δικαστικό χώρο. Σκέψεις περί το ερμηνευτικό εύρος της διάταξης του άρθρου 55 Καν. (ΕΕ) 1215/2012 με αφορμή ιδίως την απόφαση ΔΕΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (C- 4/14) στην υπόθεση Bohez/Wiertz. Μελ. Β. Μαραζοπούλου,

σελ. 369.

Κανονισμός (EK) 2201/2003. Αρμοδιότητα, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα της γονικής μέριμνας. Απόφαση περί δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας επιβάλλουσα χρηματική ποινή. Εκτέλεση της χρηματικής ποινής. ΔΕΕ υπόθ. C-4/2014 απόφ. της 9.9.2015 (βλ. σχετική μελέτη Β. Μαραζοπούλου, σελ. 369), σελ. 458.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αδικοπρακτική ευθύνη σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας. Αποδείχθηκε πλήρως ότι η εναγόμενη οδοντίατρος επέδειξε αμελή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των ιατρικών της καθηκόντων. ΑΠ 853/2017,

σελ. 395.

Ο ζημιωθείς από παράνομη πράξη ή παράλειψη δημοσίου υπαλλήλου, όπως είναι και ο ιατρός που ανήκει στο ΕΣΥ και υπηρετεί σε κάποιο νοσοκομείο, που τυγχάνει να είναι ΝΠΔΔ, δεν δύναται να στραφεί κατά του ιατρού και να απαιτήσει χρηματική αποζημίωση, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, αλλά την αξίωση αυτή μπορεί να την ασκήσει κατά του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο εργαζόταν ο ιατρός, κατά το χρόνο της προκλήσεως της ζημίας. Άρα είναι απαράδεκτη η αγωγή ως προς τον δεύτερο εναγόμενο ιατρό στο ΕΣΥ, δημόσιο υπάλληλο. Όσον αφορά το πρώτο εναγόμενο νοσοκομείο, ΝΠΔΔ, η αγωγή υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών νοσοκομείων. ΜΠρΠειρ 3970/2017,

σελ. 405.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Η απόφαση που διατάζει την παροχή κληρονομητηρίου δεν υπόκειται σε αναίρεση, παρά μόνο σε έφεση, η προθεσμία της οποίας είναι 20 ημερών και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης. Την έκδοση κληρονομητηρίου μπορεί να ζητήσει και ο κληροδόχος. ΜΠρΘεσ 12/2017,

σελ. 430.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Έναρξη προθεσμίας αποποίησης κληρονομίας και πλάνη περί το δίκαιο. Κρίθηκε ότι η τετράμηνη προθεσμία (προς αποποίηση της κληρονομίας) εκ του άρθρου 1847 ΑΚ δεν άρχισε για τους διαδίκους εκκαλούντες σε δίκη ανακοπής κατά του δανειστή της δικαιοπαρόχου μητέρας τους από το θάνατο αυτής στις 31.8.2009, γιατί η άγνοιά τους περί το σύστημα της κτήσης της κληρονομίας υπό τον ΑΚ αποκλείει τη γνώση της επαγωγής της κληρονομίας, η οποία τίθεται ως προϋπόθεση της έναρξης προθεσμίας αποποίησης κατά τον ΑΚ. ΜΕφΠατρ 506/2017, παρατ. Ευ. Μαργαρίτης,

σελ. 416.

Παροχή άδειας στους γονείς ανήλικων τέκνων να αποποιηθούν χάριν των τέκνων τους την εξ αδιαθέτου επαχθείσα σε αυτά κληρονομία του προπάππου τους, λόγω του ότι η κληρονομία αυτή έχει αυξημένο παθητικό σε σχέση με το ενεργητικό -χωρίς να είναι κατάχρεη. ΕιρΚαλλιθ 191/2017, παρατ. Χρ. Παπαπαναγιώτου,

σελ. 421.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ Βλ. λ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η διαδικασία της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου υπό τον N 4491/2017. Μελ. Γ. Δελής,

σελ. 378.

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

Εσφαλμένη εισαγωγή υπόθεσης μικροδιαφοράς με τη νέα τακτική διαδικασία του Ν 4335/2015. Από τη στιγμή που τηρήθηκαν οι αυστηρότερες διατάξεις της τακτικής διαδικασίας, το δικαστήριο κρατεί και δικάζει την αγωγή. ΕιρΚαλαμ 45/2018, παρατ. Φ. Λάμπου,

σελ. 436.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Μεταβίβαση επίδικου πράγματος ή δικαιώματος μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας. Δεν επέρχεται μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης. Μόνος νομιμοποιούμενος να διεξαγάγει τη δίκη είναι ο μεταβιβάσας, ενώ ο ειδικός διάδοχος αυτού δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν υπεισέρχεται στη θέση του δικαιοπάροχού του διαδίκου ούτε μετά τον θάνατο του τελευταίου, αλλά έχει δικαίωμα, έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, άσκησης αυτοτελούς παρέμβασης, ακόμα και για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου ή του Αρείου Πάγου. ΜΕφΠατρ 365/2017,

σελ. 439.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Η διαδικασία της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου υπό τον N 4491/2017. Μελ. Γ. Δελής,

σελ. 378.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης δεν αρκεί το ότι σε δίκη, εκκρεμή μεταξύ άλλων, πρόκειται να λυθεί νομικό ζήτημα, που θα ωφελήσει ή θα βλάψει τον προσθέτως παρεμβαίνοντα, επειδή υφίσταται ή ενδέχεται να ανακύψει σε δίκη μεταξύ αυτού και κάποιου από τους διαδίκους ή τρίτου, αλλά απαιτείται η έκβαση της δίκης, στην οποία παρεμβαίνει, να θίγει ευθέως, από την άποψη του πραγματικού και νομικού ζητήματος, τα έννομα συμφέροντά του. ΑΠ 1961/2017,

σελ. 427.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Απαιτήσεις ΙΚΑ. Εφόσον προέκυψαν έως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης, αν κατά την κατάταξη συντρέχουν με απαιτήσεις ειδικών προνομιούχων πιστωτών των άρθρων 976 και 1007 ΚΠολΔ ή άλλων γενικών προνομιούχων πιστωτών, των οποίων όμως οι απαιτήσεις ανήκουν σε επόμενες τάξεις σε σειρά κατάταξης, ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα οι πρώτες. ΜΕφΒορΑιγ 28/2018,

σελ. 446.

ΠΛΑΝΗ

Έναρξη προθεσμίας αποποίησης κληρονομίας και πλάνη περί το δίκαιο. Κρίθηκε ότι η τετράμηνη προθεσμία (προς αποποίηση της κληρονομίας) εκ του άρθρου 1847 ΑΚ δεν άρχισε για τους διαδίκους εκκαλούντες σε δίκη ανακοπής κατά του δανειστή της δικαιοπαρόχου μητέρας τους από το θάνατο αυτής στις 31.8.2009, γιατί η άγνοια τους περί το σύστημα της κτήσης της κληρονομίας υπό τον ΑΚ αποκλείει τη γνώση της επαγωγής της κληρονομίας, η οποία τίθεται ως προϋπόθεση της έναρξης προθεσμίας αποποίησης κατά τον ΑΚ. ΜΕφΠατρ 506/2017, παρατ. Ευ. Μαργαρίτης,

σελ. 416.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Με την έκδοση και τη μεταγραφή της περίληψης, η κυριότητα του πλειστηριασθέντος ακινήτου μεθίσταται, χωρίς ιδιαίτερη παράδοση, στον υπερθεματιστή, ο οποίος μπορεί πλέον να ασκεί όλες τις εκ του δικαιώματός του αυτού απορρέουσες εξουσίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη εκ της κοινωνίας, στην περίπτωση που το κατακυρωθέν ακίνητο ανήκει σε περισσότερους από κοινού. Ορισμένο σχετικής αγωγής. ΑΠ 235/2016,

σελ. 444.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Πτωχευτική απόφαση. Ανακοπή. Προθεσμία άσκησης. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση. Ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ήτοι του πτωχευτικού δικαστηρίου, που είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο ή Εφετείο, το οποίο δικάζει κατά την εκουσία. ΑΠ 1961/2017,

σελ. 427.

ΤΟΚΟΙ

Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, μετά την τροποποίηση του άρθρου 346 ΑΚ με το Ν 4055/2012, λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας. ΑΠ 1207/2017,

σελ. 393.

ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ

Με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου πλειστηριάσματος από τον υπερθεματιστή, γεννάται υποχρέωση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού να του χορηγήσει περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ύστερα από αίτησή του. Με την έκδοση και τη μεταγραφή της περίληψης, η κυριότητα του πλειστηριασθέντος ακινήτου μεθίσταται, χωρίς ιδιαίτερη παράδοση, στον υπερθεματιστή. ΑΠ 235/2016,

σελ. 444.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αίτηση υπαγωγής στον Ν 3869/2010. Μετά τον Ν 4336/2015 μπορεί να περιλαμβάνει και τις βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση και τους ΟΤΑ καθώς και τις ασφαλιστικές οφειλές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Προϋποθέσεις. ΕιρΑθ 455/2018,

σελ. 449.

Η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2, 4 και 5 Ν 3869/2010. ΕιρΣερ 3/2018, με παρατ Αθ. Κρητικός,

σελ. 455.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Yπερεδαφική κυκλοφορία χρηματικών ποινών στον ενιαίο δικαστικό χώρο. Σκέψεις περί το ερμηνευτικό εύρος της διάταξης του άρθρου 55 Καν. (ΕΕ) 1215/2012 με αφορμή ιδίως την απόφαση ΔΕΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (C- 4/14) στην υπόθεση Bohez/Wiertz. Μελ. Β. Μαραζοπούλου,

σελ. 369.

Απόφαση περί δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας επιβάλλουσα χρηματική ποινή. Εκτέλεση της χρηματικής ποινής. ΔΕΕ υπόθ. C-4/2014 απόφ. της 9.9.2015 (βλ. σχετική μελέτη Β. Μαραζοπούλου, σελ. 369), σελ. 458.