ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2015, Μάιος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Απόρριψη αιτήματος για ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής μελών οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας. Ο αιτών δεν έχει αναπτύξει βιοτικές σχέσεις στην Ελλάδα άξιες προστασίας, δεδομένου ότι τα στοιχεία που προσκομίζει σχετικά με τη φοίτησή του σε ημεδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα ανάγονται σε χρονικό διάστημα πολύ προγενέστερο της έκδοσης της προσβαλλομένης πράξης και αφορούν περίοδο μόλις δύο σχολικών ετών, ενώ δεν παρουσιάζει καμία άλλη δραστηριότητα ακαδημαϊκής, εργασιακής ή οικονομικής φύσεως. ΔΠρΑθ 112/2015 ως Συμβ.,

σελ.285.

Για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Η απόρριψη με την προσβαλλομένη απόφαση του σχετικού αιτήματος ανανέωσης της άδειας παραμονής της αιτούσας, παρίσταται μη νομίμως αιτιολογημένη. Τούτο διότι, η Διοίκηση, αρκείται σε έλεγχο του ύψους του φορολογητέου εισοδήματος που εμφάνισε η αιτούσα στο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του προαναφερόμενου οικονομικού έτους (2005) και λαμβάνει ως κριτήριο για τη διαπίστωση της ομαλής διαβίωσής της, ένα και μόνο αποδεικτικό στοιχείο. ΔΠρΑθ 510/2015 Τμ. 10ο Τριμ.,

σελ.282.

Για οικογενειακή συνένωση. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί τη χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση στην Ελλάδα οφείλει μετά την είσοδο του στη Χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να καταθέσει σχετική αίτηση στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. Νομίμως απορριφθήκαν οι αιτήσεις της αιτούσας και του τέκνου της ως εκπρόθεσμες, δεδομένου ότι κατά το χρόνο υποβολής τους είχε παρέλθει η νόμιμη προθεσμία. ΔΠρΑθ 357/2015 Τμ. 10o Τριμ.,

σελ.277.

Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους - μέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αλλοδαπού, υπηκόου χώρας εκτός της ΕΕ, η Διοίκηση, εφόσον υφίσταται γάμος Ελληνίδας ή Έλληνα υπηκόου με αλλοδαπό ή αλλοδαπή και πραγματική συμβίωση των συζύγων στην Ελλάδα, υποχρεούται να ικανοποιήσει το υποβαλλόμενο από τον (την) αλλοδαπό (-ή) σύζυγο αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής στη χώρα, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι ο γάμος τελέστηκε με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών ή την απόρριψη του αιτήματος επιβάλλουν συγκεκριμένοι και επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. ΔΠρΑθ 414/2015 Τμ. 10ο Τριμ.,

σελ.279.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας. Απόρριψη ως αναξιόπιστου ισχυρισμού του προσφεύγοντος ότι είναι ομοφυλόφιλος. Πλήρωση κριτηρίου «στ» παρ. 1 άρθ. 20 ΠΔ 113/2013 περί θεμελίωσης δεσμού του αιτούντος με την Τουρκία. Δεν προέκυψαν στοιχεία ότι απειλούνται στην Τουρκία η ζωή, η ελευθερία λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας κ.λπ. του προσφεύγοντος. Η Τουρκία συνιστά ασφαλή τρίτη χώρα για τον προσφεύγοντα. Απόρριψη προσφυγής. Ειδικό θέμα Α΄, Απόφαση ΙΑ Κανονική Επιτροπή Προσφυγών, άρθ. 26 ΠΔ 114/2010 (αρ. υπόθεσης: 31488/26.5.2016, αρ. ατομικού φακέλου: 05/000139260),

σελ.173.

Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας. Κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για τον χαρακτηρισμό ως ασφαλούς τρίτης χώρας βάσει του άρθ. 20 του ΠΔ 113/2013. Σημαντικοί παράγοντες για τη θεώρηση μίας τρίτης χώρας ως ασφαλούς. Δεδομένου ότι απαιτείται η σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων που τάσσει το άρθρο 20 του ΠΔ 113/2013, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι στην περίπτωση του προσφεύγοντος η Τουρκία δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως ασφαλής τρίτη χώρα προς επανεισδοχή του. Ακυρώνει την απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου επί του παραδεκτού του αιτήματος διεθνούς προστασίας που υπέβαλε ο προσφεύγων. Ειδικό θέμα Α΄, Απόφαση ΙΘ Επιτροπής Προσφυγών άρθ. 26 και 32 ΠΔ 114/2010 (Αριθμ. Υπόθεσης: 30269/11.5.2016, Αρ. Ατομικού Φακέλου 05/000136101),

σελ.178.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Ακυρωτικές υποθέσεις κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Τα κρίσιμα δικονομικά ζητήματα από την προσβολή διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι θεματικές που αναπτύσσονται αφορούν στην προσωρινή δικαστική προστασία, στην αίτηση ακύρωσης (ζητήματα παραδεκτού και βασίμου), ενώ παρατίθενται εκτενή αποσπάσματα απολύτως συναφών δικαστικών αποφάσεων τόσο του ΣτΕ όσο και των Διοικ. Πρωτοδικείων που δικάζουν τις ακυρωτικές υποθέσεις των αλλοδαπών. Μελέτες-Αρθρογραφία Μ.-Ασπ. Σίμου,

σελ.142.

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου σε j αλλοδαπή χήρα έλληνα πολίτη. Οι αλλοδαποί σύζυγοι ασφαλισμένων του ΙΚΑ δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου τους, εφ’ όσον συντρέχουν οι κατά τις παρ. 6, και 7 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951 προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εφοδιασθεί με την προβλεπομένη από τις διατάξεις του Ν 1975/1991 άδεια παραμονής ή γενικότερα αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Ειδικό θέμα Β΄, ΣτΕ 539/2016 Τμ. Α΄ επταμ.,

σελ.229.

Επίκαιρα ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου. Η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου διοργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΑΜ στις 20-21 Nοεμβρίου στο Τεχνικό & Επαγγελματικό Επιμελητήριο Βόλου με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου». Επικαιρότητα,

σελ.299.

Επιστροφή δικαστικώς απελαθέντος αλλοδαπού. Αρμοδιότητα Εισαγγελέα εκτέλεσης της ποινής και όχι Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο μετά την έναρξη ισχύος του Ν j 4055/2012 είναι αρμόδιο να αποφανθεί για απελάσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 ΠΚ ή που επιβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε καμία περίπτωση δεν είναι αρμόδιο να διατάξει την κατάργηση του διοικητικού μέτρου της εγγραφής αλλοδαπού στον ΕΚΑΝΑ. Ειδικό θέμα Γ΄, ΣυμβΠλημ Λάρισας 383/2014,

σελ.239.

Κυρώσεις για παράνομη μεταφορά σε αεροπορική εταιρεία. Η αληθής έννοια της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν 3386/2005, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήταν ότι το προβλεπόμενο από αυτήν πρόστιμο ήταν επιβλητέο σε περίπτωση που αεροπορική εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, μετέφερε από το εξωτερικό στην Ελλάδα αλλοδαπό, ο οποίος δεν ήταν εφοδιασμένος με την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου στη χώρα. ΣτΕ 1950/2015 Τμ. Δ΄,

σελ.269.

Νομικό καθεστώς. Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών. (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015), (επιμ. - επεξ.: Ε. Σβορώνου),

σελ.253.

Στέρηση ή περιορισμός δικαιοπρακτικής ικανότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ ΑΚ και 801 παρ. 1 ΚΠολΔ εφόσον αλλοδαπός έχει συνήθη διαμονή, κατά μείζονα λόγο κατοικία στην Ελλάδα, τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να τον υποβάλλουν σε καθεστώς στέρησης ή περιορισμού της δικαιοπρακτικής του ικανότητας σύμφωνα με το δίκαιο της ιθαγένειας του. ΜΠρΑθ 1052/2015,

σελ.291.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση ανάκλησης. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν j 3907/2011 συνάγεται ότι ο αλλοδαπός του οποίου οι αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης απορρίφθηκαν με σχετική δικαστική απόφαση, έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ανάκλησης της τελευταίας αυτής απόφασης, επικαλούμενος την ύπαρξη νέων κρίσιμων στοιχείων. ΔΠρΛαμίας 2/2015 (Προεδρ. διαδ.),

σελ.288.

Μη συνδρομή προϋποθέσεων κράτησης υπό το καθεστώς του άρ. 30 Ν 3907/2011. Μη νομίμως με απόφαση του αστυνομικού οργάνου, η οποία εκδόθηκε στις 6-8-2015, ήτοι την επομένη της υποβολής της αίτησης ασύλου, η συνέχιση της κράτησης του αντιλέγοντος διατάχθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν 3907/2011 (άρθρο 31 παρ. 1). Και τούτο διότι εφαρμοστέες πλέον ήταν οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ΠΔ 113/2013. ΔΠρΑθ 1131/2015 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ.287.

ΑΠΕΛΑΣΗ

Διαδικασίες απέλασης αλλοδαπού. Η έκδοση διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης περί αναστολής της απέλασης και επιβολής όρων απαιτείται, πριν από την απόλυση του αλλοδαπού κρατουμένου, και στην περίπτωση που η απέλαση κρίνεται εξ υπαρχής από την αρμόδια αστυνομική αρχή ως μη εφικτή. O αλλοδαπός κρατούμενος δεν απολύεται αυτοδικαίως μετά την έκτιση της ποινής του ή τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ’ όρο απόλυση, αν δεν τηρήθηκε για οποιοδήποτε λόγο η διαδικασία που προβλέπεται για τη διερεύνηση του εφικτού ή μη της απέλασης και την προετοιμασία για την υλοποίησή της. Ειδικό θέμα Γ΄, ΓνωμΕισΑΠ 1/2015,

σελ.238.

Επιστροφή δικαστικώς απελαθέντος αλλοδαπού. Αρμοδιότητα Εισαγγελέα εκτέλεσης της ποινής και όχι Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο μετά την έναρξη ισχύος του Ν j 4055/2012 είναι αρμόδιο να αποφανθεί για απελάσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 ΠΚ ή που επιβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών σε καμία περίπτωση δεν είναι αρμόδιο να διατάξει την κατάργηση του διοικητικού μέτρου της εγγραφής αλλοδαπού στον ΕΚΑΝΑ. Ειδικό θέμα Γ΄, ΣυμβΠλημ Λάρισας 383/2014,

σελ.239.

Θύμα εμπορίας ανθρώπων. Νιγηριανή προσφεύγουσα, η οποία εισήλθε στην Ελλάδα συνοδευόμενη από συμπατριώτη της, ο οποίος την εξανάγκασε σ την πορνεία. Κινήθηκε εις βάρος της προσφεύγουσας διαδικασία απέλασης. Κατά την κράτηση της ενόψει απέλασης, η προσφεύγουσα ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές ότι υπήρξε θύμα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση (τράφικινγκ). Η προσφεύγουσα χαρακτηρίστηκε εντέλει ως θύμα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. ΕΔΔΑ, L.E. κ. Ελλάδας, Προσφυγή 71545/12, Απόφαση 21.1.2016, Πρώτο Τμήμα (επιμ.-παρατ. Μ. Καραβίας),

σελ.241.

Ισόβια. Στο επίκεντρο της παρούσας συμβολής βρίσκεται η ισόβια απέλαση και τα προβληματικά στοιχεία που συνυφαίνονται με αυτήν, καθώς αποτελούσε, όσο ίσχυε, και εξακολουθεί να αποτελεί για όσους έχουν αμετάκλητα καταδικασθεί σ’ αυτήν, ρωγμή στο σύστημα της ενιαίας ρύθμισης του θεσμού της απέλασης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η φύση της ως παρεπόμενης ποινής και οι δυνατότητες επιστροφής από αυτήν. Ειδικό θέμα Γ΄, Ι. Ανδρουλάκης,

σελ.232.

Λήξη χρόνου νόμιμης παραμονής. Ο αλλοδαπός, ο οποίος εισήλθε μεν νομίμως στην Ελλάδα με προξενική θεώρηση, αλλά έληξε ο χρόνος νόμιμης παραμονής του, οφείλει να εγκαταλείψει πάραυτα την Ελλάδα, η δε Διοίκηση υποχρεούται να τον απελάσει ως παραμένοντα παρανόμως στη Χώρα, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή ειδικότερων λόγων δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος που να επιβάλλουν την απέλασή του και ασχέτως οποιασδήποτε συμπεριφοράς του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση απέλασης υπαγορεύεται από λόγους δημόσιας τάξης. ΔΠρΑθ 42/2015 Τμ. 10ο Τριμ.,

σελ.275.

ΑΣΥΛΟ

Άδεια τέλεσης γάμου σε αιτούντα άσυλο. Η απαίτηση εκ μέρους των διοικητικών αρχών και υπηρεσιών της Χώρας για την προσκόμιση πιστοποιητικού αγαμίας από την οικεία προξενική ή έτερη αρμόδια αρχή του κράτους της ιθαγένειας του αλλοδαπού περί ανυπαρξίας κωλύματος τέλεσης γάμου, καίτοι επιβάλλεται κατά νόμο, πρέπει ωστόσο να υποχωρεί σε κάθε περίπτωση που η προσκόμιση του οικείου πιστοποιητικού καθίσταται ανέφικτη, όπως στην περίπτωση των πολιτικών προσφύγων και των εξομοιούμενων προς αυτούς αιτούντων άσυλο. Ειδικό θέμα Β΄, ΕιρΘεσ 879/2015,

σελ.202.

Άδεια τέλεσης γάμου σε αιτούντα άσυλο χωρίς την προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Το Δικαστήριο έκρινε στην προκειμένη περίπτωση ότι η από μέρους του αιτούντος επίκληση και προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιόν του α) περί μη ύπαρξης κωλυμάτων στο πρόσωπό του προς σύναψη γάμου, και β) περί αδυναμίας προσκόμισης από αυτόν ετέρου εγγράφου περί αγαμίας του από τις αρχές της χώρας γέννησής του (Ιράν), δεδομένου ότι ουδέποτε καταχωρήθηκε η γέννησή του σε επίσημη αρχή του συγκεκριμένου κράτους, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, επαρκούν για τη χορήγηση της άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου. Μόνη δε η έλλειψη των ανωτέρω πιστοποιητικών κρίθηκε ότι δεν ήταν ικανή να παρεμποδίσει τη χορήγηση στον αιτούντα άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου με την ελληνίδα σύντροφό του και μητέρας των δύο ανήλικων τέκνων τους. Ειδικό θέμα Β΄, Δ. Βαραδίνης,

σελ.207.

Μεταγενέστερα αιτήματα διεθνούς προστασίας. Δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ο προσφεύγων είχε τη δυνατότητα να προβάλει δεόντως τους κρίσιμους ισχυρισμούς του προς υποστήριξη του μεταγενέστερου αιτήματός του, καθόσον δεν καταγράφονται οι ακριβείς απαντήσεις του στις κρίσιμες ερωτήσεις της μεταγενέστερης φόρμας καταγραφής του αιτήματος για διεθνή προστασία. Απόφαση 6η Επιτροπή Προσφυγών άρ. 3 Ν j 3907/2011 (Αρ. Πρωτ: 11057/24.09.2015),

σελ.293.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και Μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2015), (επιμ.-επεξ. Α. Αρχοντάκη),

σελ.256.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακυρωτικές υποθέσεις κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Τα κρίσιμα δικονομικά ζητήματα από την προσβολή διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Οι θεματικές που αναπτύσσονται αφορούν στην προσωρινή δικαστική προστασία, στην αίτηση ακύρωσης (ζητήματα παραδεκτού και βασίμου), ενώ παρατίθενται εκτενή αποσπάσματα απολύτως συναφών δικαστικών αποφάσεων τόσο του ΣτΕ όσο και των Διοικ. Πρωτοδικείων που δικάζουν τις ακυρωτικές υποθέσεις των αλλοδαπών. Μελέτες-Αρθρογραφία Μ.-Ασπ. Σίμου,

σελ.142.

Αντίθεση σε προηγούμενη νομολογία ΣτΕ. Η μνεία στο δικόγραφο, κατά την ανάπτυξη των λόγων εφέσεως των σχετικών με τη νομιμότητα της κρίσεως της εκκαλουμένης απόφασης ως προς τη νομική βάση της πράξεως απέλασης και τη μη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ορισμένων αποφάσεων του ΣτΕ δεν συνιστά παραδεκτώς προβλητέο ισχυρισμό περί αντιθέσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως στη νομολογία του ΣτΕ. ΣτΕ 4590/2015 Τμ. Δ΄.

σελ.265.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Θύμα. Νιγηριανή προσφεύγουσα, η οποία εισήλθε στην Ελλάδα συνοδευόμενη από συμπατριώτη της, ο οποίος την εξανάγκασε σ την πορνεία. Κινήθηκε εις βάρος της προσφεύγουσας διαδικασία απέλασης. Κατά την κράτηση της ενόψει απέλασης, η προσφεύγουσα ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές ότι υπήρξε θύμα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση (τράφικινγκ). Η προσφεύγουσα χαρακτηρίστηκε εντέλει ως θύμα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα. ΕΔΔΑ, L.E. κ. Ελλάδας, Προσφυγή 71545/12, Απόφαση 21.1.2016, Πρώτο Τμήμα (επιμ.-παρατ. Μ. Καραβίας),

σελ.241.

ΕΦΕΣΗ

Αντίθεση σε προηγούμενη νομολογία ΣτΕ. Η μνεία στο δικόγραφο, κατά την ανάπτυξη των λόγων εφέσεως των σχετικών με τη νομιμότητα της κρίσεως της εκκαλουμένης απόφασης ως προς τη νομική βάση της πράξεως απέλασης και τη μη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, ορισμένων αποφάσεων του ΣτΕ δεν συνιστά παραδεκτώς προβλητέο ισχυρισμό περί αντιθέσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως στη νομολογία του ΣτΕ. ΣτΕ 4590/2015 Τμ. Δ΄.

σελ.265.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Στέρηση ή περιορισμός δικαιοπρακτικής ικανότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ ΑΚ και 801 παρ. 1 ΚΠολΔ εφόσον αλλοδαπός έχει συνήθη διαμονή, κατά μείζονα λόγο κατοικία στην Ελλάδα, τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να τον υποβάλλουν σε καθεστώς στέρησης ή περιορισμού της δικαιοπρακτικής του ικανότητας σύμφωνα με το δίκαιο της ιθαγένειας του. ΜΠρΑθ 1052/2015,

σελ.291.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Εθνικές ρυθμίσεις κτήσης. Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, που έχουμε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, για διαφόρους λόγους, προς κράτη του λεγόμενου Δυτικού κόσμου, γίνονται πολλές και έντονες συζητήσεις στα κράτη του κόσμου αυτού, είτε σε ανεπίσημο επίπεδο είτε και σε θεσμικό επίπεδο, σχετικά με το αν και πώς η μετακίνηση αυτή θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στις εθνικές ρυθμίσεις κτήσης ιθαγένειας είτε γενικά των μεταναστών και προσφύγων είτε ειδικά των τέκνων αυτών. Μελέτες-Αρθρογραφία Ε. Μουσταΐρα,

σελ.124.

Συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Η απώλεια της ιθαγένειας προϋποθέτει την προηγούμενη καταδίκη του προσώπου για τρομοκρατικές ενέργειες και οι οικείες διατάξεις δεν καθιστούν κάποιον ανιθαγενή. Η έκπτωση από την ιθαγένεια δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του σεβασμού στην ιδιωτική ζωή. Conseil Constitutionnel 2014-439 QPC
της 23ης Ιανουαρίου 2015- M. Ahmed S. (επιμ. - παρατ. Α. Αρχοντάκη-Σ. Πεσίνη),

σελ.247.

Ως προϋπόθεση για τον διορισμό αλλοδαπού στο ΥΠΕΞ. Με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 περ. α΄ του Ν 2594/1998, με τις οποίες τίθεται ως προϋπόθεση, για τον διορισμό ως υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλοδαπού, που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, η συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πολιτογράφησή του, θεσπίζεται για μία, αντικειμενικώς καθοριζόμενη, κατηγορία Ελλήνων πολιτών, περιορισμός του δικαιώματος προσβάσεως αυτών σε δημόσια λειτουργία, ο περιορισμός, όμως, αυτός δεν οδηγεί σε πλήρη και οριστικό αποκλεισμό αυτών από το εν λόγω δικαίωμα και, κατά συνέπεια, δεν αντίκειται στις περί ισότητας διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος. (μειοψ.) ΣτΕ 2946/2015 Τμ. Γ΄,

σελ.267.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Απονομή σύνταξης λόγω θανάτου σε j αλλοδαπή χήρα έλληνα πολίτη. Οι αλλοδαποί σύζυγοι ασφαλισμένων του ΙΚΑ δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου τους, εφ’ όσον συντρέχουν οι κατά τις παρ. 6, και 7 του άρθρου 28 του ΑΝ 1846/1951 προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εφοδιασθεί με την προβλεπομένη από τις διατάξεις του Ν 1975/1991 άδεια παραμονής ή γενικότερα αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Ειδικό θέμα Β΄, ΣτΕ 539/2016 Τμ. Α΄ επταμ.,

σελ.229.

Διακοπή σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία. Νόμιμη η ανάκληση της απονομής της σύνταξης καθώς ο προσφεύγων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα παρέμενε περιστασιακά και για λίγες ημέρες στην Ελλάδα, χωρίς να αποτελεί το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων και δεν κατέστη ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Ειδικό θέμα Β΄, ΔΠρΘεσ 872/2014 Τμ. Ε΄ (Τριμ.),

σελ.225.

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες. Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές Ελλήνων ομογενών από τρίτες χώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4093/2012. Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων υπερήλικων, ήδη συνταξιούχων, που λαμβάνουν μικρή σύνταξη από τις χώρες τους ή δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1ης.3.2013. Στις περιπτώσεις που ο ανασφάλιστος υπερήλικας λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή, μικρότερη από αυτήν που χορηγεί ο ΟΓΑ, να χορηγείται το υπόλοιπο της παροχής μέχρι του ύψους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα. Ειδικό θέμα Β΄, ΣτΠ αριθμ. πρωτ. 163203/17875/30.4.2013,

σελ.212.

Χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ήδη, με τον πρόσφατο νόμο 4387/2016 επαναδιατυπώθηκαν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, αναφορικά με την προϋπόθεση της µόνιµης και νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα το άρθρο 93 του νόμου προβλέπει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. Ειδικό θέμα Β΄, (ενημ. σημ. Ε. Πουλαράκης),

σελ.211.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Εξέλιξη μεταναστευτικού φαινομένου και δικονομικά ζητήματα. Εξέταση των σημαντικών πτυχών του μεταναστευτικού ζητήματος τόσο στην διαχρονική του εξέλιξη όσο και στη νομοθετική του διάπλαση στην Ελλάδα μέσα από τους διάφορους νόμους περί μετανάστευσης που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Η κράτηση των αιτούντων άσυλο, οι αντιρρήσεις κατά της κράτησης, τα ειδικά θέματα για τα δικαιώματα των ανηλίκων κ.ά. αποτελούν τμήμα της παρούσας ανάλυσης. Μελέτες-Αρθρογραφία Β. Φαϊτάς,

σελ.129.

Επίκαιρα ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου. Η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου διοργάνωσε το 1ο Πανελλήνιο ΣΥνέδριο ΕΔΑΜ στις 20-21 Nοεμβρίου στο Τεχνικό & Επαγγελματικό Επιμελητήριο Βόλου με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου». Επικαιρότητα,

σελ.299.

Κτήση ιθαγένειας από τους ίδιους και τα τέκνα τους. Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, που έχουμε μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, για διαφόρους λόγους, προς κράτη του λεγόμενου Δυτικού κόσμου, γίνονται πολλές και έντονες συζητήσεις στα κράτη του κόσμου αυτού, είτε σε ανεπίσημο επίπεδο είτε και σε θεσμικό επίπεδο, σχετικά με το αν και πώς η μετακίνηση αυτή θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στις εθνικές ρυθμίσεις κτήσης ιθαγένειας είτε γενικά των μεταναστών και προσφύγων είτε ειδικά των τέκνων αυτών. Μελέτες-Αρθρογραφία Ε. Μουσταΐρα,

σελ.124.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Διακοπή σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα ομογενούς από την Αλβανία. Νόμιμη η ανάκληση της απονομής της σύνταξης καθώς ο προσφεύγων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα παρέμενε περιστασιακά και για λίγες ημέρες στην Ελλάδα, χωρίς να αποτελεί το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων και δεν κατέστη ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Ειδικό θέμα Β΄, ΔΠρΘεσ 872/2014 Τμ. Ε΄ (Τριμ.),

σελ.225.

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες. Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές Ελλήνων ομογενών από τρίτες χώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4093/2012. Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός ανασφάλιστων υπερήλικων, ήδη συνταξιούχων, που λαμβάνουν μικρή σύνταξη από τις χώρες τους ή δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1ης.3.2013. Στις περιπτώσεις που ο ανασφάλιστος υπερήλικας λαμβάνει σύνταξη από άλλη πηγή, μικρότερη από αυτήν που χορηγεί ο ΟΓΑ, να χορηγείται το υπόλοιπο της παροχής μέχρι του ύψους της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα.Ειδικό θέμα Β΄, ΣτΠ αριθμ. πρωτ. 163203/17875/30.4.2013,

σελ.212.

ΠΟΙΝΗ

Παρεπόμενη - Ισόβια απέλαση. Στο επίκεντρο της παρούσας συμβολής βρίσκεται η ισόβια απέλαση και τα προβληματικά στοιχεία που συνυφαίνονται με αυτήν, καθώς αποτελούσε, όσο ίσχυε, και εξακολουθεί να αποτελεί για όσους έχουν αμετάκλητα καταδικασθεί σ’ αυτήν, ρωγμή στο σύστημα της ενιαίας ρύθμισης του θεσμού της απέλασης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η φύση της ως παρεπόμενης ποινής και οι δυνατότητες επιστροφής από αυτήν. Ειδικό θέμα Γ΄, Ι. Ανδρουλάκης,

σελ.232.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξης λόγω πολιτικής δράσης. Ενόψει, των ισχυρισμών του αιτούντος αναφορικά με την ποινική καταδίκη του λόγω της επικαλούμενης πολιτικής δράσης του, οι οποίοι δεν παρίστανται παντελώς ασύμβατοι με τα ιστορούμενα στην προσκομισθείσα απόφαση του ποινικού δικαστηρίου θεμελιώνεται βάσιμος και αντικειμενικά δικαιολογημένος φόβος ατομικής δίωξής του αναγόμενος στους αναφερόμενους στο άρθρο 1Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης λόγους. ΔΕφΑθ 397/2015 ως Συμβ.,

σελ.283.

Έκθεση της ΕΕΔΑ. Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) για τη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα στην j Ευρώπη υπό το πρίσμα του j Ν j 4375/2016. Ειδικό θέμα Α΄ ,

σελ.161.

ΕΣΠ. Παρατηρήσεις του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες επί j του Νόμου 4375/2016. Ειδικό θέμα Α΄,

σελ.170.

Μη συνδρομή όρων για την υπαγωγή στο προστατευτικό καθεστώς. Ως αβάσιμος πρέπει να απορριφθεί ο λόγος ακυρώσεως κατά τον οποίο ο αιτών δικαιούται ανθρωπιστικής προστασίας και τούτο γιατί δεν συνιστά λόγο υπαγωγής του αιτούντος στο ανθρωπιστικό καθεστώς η επί μεγάλο διάστημα συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία του στη χώρα από μόνη της ούτε οι σχέσεις, που δημιούργησε ο αιτών εργαζόμενος στην Ελλάδα και λόγω της προβαλλόμενης σύναψης συναισθηματικού-ερωτικού δεσμού με Ελληνίδα υπήκοο. ΔΕφΑθ 1274/2015 Τμ. ΣΤ΄,

σελ.273.

Σύνθεση Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Δημόσια Δήλωση της ΕΕΔΑ για την τροπολογία που αλλάζει τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Ειδικό θέμα Α΄,

σελ.167.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Θρησκευτική ελευθερία και αρχή της ισότητας. Ίδρυση ισλαμικού τέμενους. Οι επίμαχες διατάξεις, κατά το μέρος που αποτελούν έρεισμα ή προϋπόθεση για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης δεν αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της διακρίσεως των εξουσιών και της ισότητας. Άρση δυσχερειών στην άσκηση της λατρείας από τους μουσουλμάνους που διαβιούν στην Αττική. Ελευθερία εκδήλωσης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ειδικό θέμα Β΄, ΣτΕ Ολ 2399/2014,

σελ.193.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απώλεια ιθαγένειας. Η απώλεια της ιθαγένειας προϋποθέτει την προηγούμενη καταδίκη του προσώπου για τρομοκρατικές ενέργειες και οι οικείες διατάξεις δεν καθιστούν κάποιον ανιθαγενή. Η έκπτωση από την ιθαγένεια δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του σεβασμού στην ιδιωτική ζωή. Conseil Constitutionnel 2014-439 QPC
της 23ης Ιανουαρίου 2015- M. Ahmed S. (επιμ. - παρατ. Α. Αρχοντάκη-Σ. Πεσίνη),

σελ.247

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ελληνική ιθαγένεια. Με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 1 περ. α΄ του Ν 2594/1998, με τις οποίες τίθεται ως προϋπόθεση, για τον διορισμό ως υπαλλήλου στο Υπουργείο Εξωτερικών αλλοδαπού, που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, η συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πολιτογράφησή του, θεσπίζεται για μία, αντικειμενικώς καθοριζόμενη, κατηγορία Ελλήνων πολιτών, περιορισμός του δικαιώματος προσβάσεως αυτών σε δημόσια λειτουργία, ο περιορισμός, όμως, αυτός δεν οδηγεί σε πλήρη και οριστικό αποκλεισμό αυτών από το εν λόγω δικαίωμα και, κατά συνέπεια, δεν αντίκειται στις περί ισότητας διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος. (μειοψ.) ΣτΕ 2946/2015 Τμ. Γ΄,

σελ.267.