ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2017, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €65.00
ΝΠ €80.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ανανέωση άδειας διαμονής. Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, λόγω εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το S.I.S. Διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης ως προς τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος. Υποχρέωση της Διοίκησης να εκφέρει ειδικώς αιτιολογημένη κρίση, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αρχής της αναλογικότητας, συνεκτιμώντας το χαρακτήρα, τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών, τη διάρκεια διαμονής στη χώρα και την ύπαρξη δεσμών με τη χώρα καταγωγής. ΔΠρΝαυπλίου 4/2019,

σελ. 296.

Απόρριψη αίτησης ανανέωσης άδειας παραμονής για οικογενειακή επανένωση –Διαστήματα απουσίας. Άρνηση χορήγησης ή ανανέωσης και η ανάκληση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση παρίσταται προϊόν εξατομικευμένης εξέτασης κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, κατά την οποία λαμβάνονται δεόντως υπόψη η φύση και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του προσώπου, η διάρκεια της διαμονής του στο κράτος - μέλος, η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του, καθώς επίσης και το βέλτιστο συμφέρον των ανήλικων τέκνων. ΔΠρΠειρ 65/2019 Τμ. 12,

σελ. 313.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Απόφαση επιστροφής – Ανάκληση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς για λόγους δημόσιας τάξης. Απόφαση επιστροφής αλλοδαπού λόγω ανάκλησης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η διοίκηση δεν εκτίμησε, ως όφειλε, την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ούτε συνυπολόγισε τη σταθερότητα των οικογενειακών και βιοτικών εν γένει δεσμών του με τη Χώρα, ήτοι τη μακροχρόνια νόμιμη διαμονή του σε αυτήν, τη γέννηση του τέκνου του στην Ελλάδα, τη νόμιμη διαμονή στη χώρα όλων των μελών της οικογένειάς του αλλά και το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την τέλεση του ποινικού αδικήματος, το οποίο υπερβαίνει τη δεκαετία. ΔΠρΤριπόλεως 24/2019,

σελ. 302.

Εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α.- Λόγοι δημόσιας τάξης. Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, αλλοδαπού ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Προσκόμιση παραποιημένων δικαιολογητικών στο Γενικό Προξενείο, για χορήγηση θεώρησης εισόδου Σένγκεν. Οι προσβαλλόμενες πράξεις στερούνται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζουν τα προσκομισθέντα από την αιτούσα παραποιηθέντα δικαιολογητικά, ούτε σε τι συνίσταται η πλαστότητα των αναφερομένων εγγράφων. ΔΠρΑθ 4909/2018 Τμ. 34ο,

σελ. 299.

Νομικό καθεστώς. Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017), (επιμ.-επεξ. Μ. Σκορτσή, Γ. Αρχοντή),

σελ. 270.

ΑΣΥΛΟ

Καθεστώς επικουρικής προστασίας. Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας σε Ιρακινούς αιτούντες άσυλο (κάτοικοι Κιρκούκ) λόγω βίας ασκούμενης αδιακρίτως σε κατάσταση εσωτερικής ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με το εδ. γ΄ του άρθρου 15 του ΠΔ 141/2013. Απόφαση 17868/2018 Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, (επιμ. Β. Τερζίδης),

σελ. 320.

Μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς προστασίας και χορήγηση επικουρικής προστασίας. Απορριπτέος ο ισχυρισμός ότι δεν του παρασχέθηκε διερμηνεία στη μητρική του γλώσσα, καθόσον η διαδικασία έλαβε χώρα παρουσία διερμηνέα της γαλλικής γλώσσας, την οποία, όπως σημειώνεται στα σχετικά έγγραφα κατανοεί αρκετά καλά ο προσφεύγων. Ο προβληθείς δια του μετεγενεστέρου αιτήματος ισχυρισμός του αλλοδαπού, ότι κινδυνεύει η ζωή και η σωματική του ακεραιότητα στη χώρα καταγωγής του, λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί εκεί, αποτελεί νέο ουσιώδη λόγο που επηρεάζει την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Κρίνεται παραδεκτό το μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς προστασίας και αναγνωρίζεται ο προσφεύγων ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας. Απόφ. 25917/2018/29.5.2019 της 16ης Επιτροπής Προσφυγών, (επιμ.-παρατ. Σ. Πουλαράκης),

σελ. 327.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017), (επιμ.-επεξ. Σ. Κατραχούρα, Κ. Λιόντου),

σελ. 276.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ενδοεταιρική μετάθεση. Η σημασία του θεσμού της ενδοεταιρικής μετάθεσης, γίνεται αντιληπτή αν αναλογιστεί κάποιος πώς έχει αλλάξει το επαγγελματικό τοπίο με τις συνεχείς μεταθέσεις και αποσπάσεις προσωπικού από το εξωτερικό αλλά και το γεγονός ότι συνεχίζει να μεταβάλλεται με όλο και αυξανόμενους ρυθμούς. Σκοπός του άρθρου σχετικά με την Οδηγία 2014/66/ΕΕ που ενσωματώθηκε με το Ν 4540/2018, είναι η παρουσίαση του θεσμού της ενδοεταιρικής μετάθεσης, δηλαδή της προσωρινής απόσπασης πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν εκτός του εδάφους των κρατών μελών της ΕΕ, από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους μέλους με την οποία ο πολίτης τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας, όπως διαμορφώνεται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων της Οδηγίας, του εφαρμοστικού νόμου και των σχετικών εγκυκλίων. Μελέτες - Αρθρογραφία, Μ. Σταυροπούλου,

σελ. 253.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017), (επιμ.-επεξ. Σ. Κατραχούρα, Κ. Λιόντου),

σελ. 276.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Απόφαση επιστροφής – Ανάκληση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς για λόγους δημόσιας τάξης. Απόφαση επιστροφής αλλοδαπού λόγω ανάκλησης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η διοίκηση δεν εκτίμησε, ως όφειλε, την οικογενειακή και προσωπική κατάσταση του αιτούντος, ούτε συνυπολόγισε τη σταθερότητα των οικογενειακών και βιοτικών εν γένει δεσμών του με τη Χώρα, ήτοι τη μακροχρόνια νόμιμη διαμονή του σε αυτήν, τη γέννηση του τέκνου του στην Ελλάδα, τη νόμιμη διαμονή στη χώρα όλων των μελών της οικογένειάς του αλλά και το χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την τέλεση του ποινικού αδικήματος, το οποίο υπερβαίνει τη δεκαετία. ΔΠρΤριπόλεως 24/2019,

σελ. 302.

Έλλειψη προξενικής θεώρησης ομογενειακού τύπου- Ανάκληση ΕΔΤΟ και ΑΔΕΤ. Η διαπίστωση από την αρμόδια διοικητική αρχή της έλλειψης της ομογενειακής ιδιότητας και η έλλειψη της ειδικής προξενικής θεώρησης εισόδου ομογενειακού τύπου, δικαιολογούν εξ αντικειμένου την άρνηση χορήγησης ή ανανέωσης και την ανάκληση ΕΔΤΟ. Υποχρεωτική για τη Διοίκηση η ανάκληση ΕΔΤΟ, ελλείψει νόμιμης προϋπόθεσης για τη χορήγηση. ΔΠρΝαυπλίου 5/2019,

σελ. 306.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας. Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο χαρακτηρισμός της αλλοδαπής απόφασης ως απόφασης εκούσιας ή της αμφισβητούμενης διαδικασίας αποτελεί δικονομικό ζήτημα διεπόμενο από τις διατάξεις του ελληνικού δικονομικού δικαίου (lex fori). Υιοθεσία που τελέστηκε στην Αιθιοπία. ΜΠρΑθ 517/2019,

σελ. 318.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Εφαρμογή της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας. Το άρθρο πραγματεύεται τα πρώτα δείγματα νομολογίας επάνω στην Συμφωνία EE - Τουρκίας, η οποία απαντά έγκυρα και ιεραρχικά στο ερώτημα αν η Τουρκία αποτελεί ασφαλή τρίτη χώρα για τους πρόσφυγες. Στις 390 από τις 393 αποφάσεις που εξέδωσαν, οι Επιτροπές Προσφυγών αποφάσισαν ότι οι προϋποθέσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας δεν πληρούνται, παρεμποδίζοντας ουσιαστικά την εφαρμογή της Συμφωνίας EE - Τουρκίας. Μελέτες - Αρθρογραφία, Μ. Γκλιάτη,

σελ. 232.

Καθεστώς. Χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα σε Αφγανό αιτούντα διεθνή προστασία εξαιτίας της δίωξης που θα υποστεί λόγω της εθνοτικής του καταγωγής και της θρησκείας του εάν επιστρέψει στο Αφγανιστάν διότι είναι μέλος της φυλής Hazara. Απόφαση 10854/2015 της 3ης Επιτροπής Προσφυγών του ΠΔ/τος 113/2013, (επιμ. Β. Τερζίδη),

σελ. 323.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επεξεργασία από φορείς παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η επιδείνωση της γεωπολιτικής και οικονομικής κρίσης στην Κεντρική Ασία και την Αφρική οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των πολιτών τρίτων χωρών που καταφτάνουν στην Ευρώπη, αιτούμενοι διεθνούς προστασίας, από τα τέλη του 2015 και μετά. To ευρύ φάσμα των ανθρωπιστικών αναγκών του πληθυσμού αυτού οδηγεί στη συνεχή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μη κρατικούς φορείς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»). Στο παρόν άρθρο αναλύεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Μελέτες - Αρθρογραφία, Θ. Γαζή,

σελ. 258.