Τεύχος 161/2019, Ιούλιος 2019

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Διεύθυνση Σύνταξης: Ν. Σγουρινάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Γ. Βενιέρης, Κ. Γιαννόπουλος, Ι. Δρυλλεράκης, Η. Κουτρουμπής, Ν. Μπάρμπας, Κ. Φινοκαλιώτης, Θ. Φορτσάκης, Ι. Φωτόπουλος
ISSN: 1790-3602
Έτη: 16
Τεύχη: 168
Άρθρα: 6439

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

OIKONOMIKH ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Π. Γιώτης, Σύντομος σχολιασμός και παρουσίαση εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων

Α. Φορολογική Nομοθεσία

1. Διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική, οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή. Για τον σκοπό αυτό, ο μισθωτής αναγνωρίζει το μισθίο ως περιουσιακό του στοιχείο, πιστώνοντας αντίστοιχα ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή και το πάγιο αντιμετωπίζει ως πάγιο κυριότητας του (ιδιόκτητο). Όσον αφορά στον εκμισθωτή, αυτός θα εμφανίζει ως απαίτηση του έναντι του μισθωτή την αγοραία αξία του παγίου. Η αντιμετώπιση της μίσθωσης ως τοκοχρεωλυτικού δανείου γίνεται για τους σκοπούς εφαρμογής του Ν 4308/2014 και συνεπώς για το μέρος του μισθώματος που αναλογεί ως τόκος δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια του Παραρτήματος Α του Ν 4308/2014 για τον χαρακτηρισμό της σύμβασης ως χρηματοδοτικής, οι φορολογικές αποσβέσεις θα διενεργούνται από τον εκμισθωτή:

α) σε περίπτωση που αυτός είναι εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν 1665/1986 σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού και

β) στις λοιπές περιπτώσεις με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4172/2013. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ι’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν 4308/2014 ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ίδιου νόμου αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2018 και μετά, καθώς και για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 1.1.2018 και μετά (Πολ.1147/2018).

[Ε.2080/16.5.2019]

2. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του Ν 27/1975

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΚΦΕ ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ’ εξαίρεση, από τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΚΦΕ προβλέπεται ότι το αλλοδαπό προσωπικό των γραφείων του ΑΝ 89/1967 που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή. Η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΚΦΕ αναφέρεται μόνο στο αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τον ΑΝ 89/1967 και όχι στο αλλοδαπό προσωπικό ναυλομεσιτικού γραφείου του Ν 27/1975. Εξάλλου, όμοια αντιμετώπιση των ως άνω προσώπων βασιζόμενη στην Πολ. 1003/2015, ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν 4308/2014, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς ρητή διάταξη νόμου, καθόσον η επισήμανση που γίνεται στην ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν 4308/2014 ότι οποιαδήποτε αναφορά στον ΑΝ 89/1967 καταλαμβάνει και τον Ν 27/1975, σχετίζεται με την τήρηση λογιστικού συστήματος και λογιστικών αρχείων των νομικών προσώπων και οντοτήτων και όχι με τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλοδαπού προσωπικού των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων του Ν 27/1975 και του
ΑΝ 89/1967. Προς το συμπέρασμα αυτό, άλλωστε, συνηγορεί και το επιχείρημα ότι στην περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του Ν 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) περί μη εφαρμογής τεκμηρίων διαβίωσης βάσει επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας, γίνεται διακριτή αναφορά στο προσωπικό των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις τόσο του άρθρου 25 του
Ν 27/1975 όσο και του ΑΝ 89/1967, γεγονός που καταδεικνύει τη βούληση του φορολογικού νομοθέτη να απαλλάξει συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων σε ότι αφορά την εφαρμογή τεκμηρίων διαβίωσης του άρθρου 31 του
Ν 4172/2013.

[Ε.2086/22.5.2019]

3. Συμπλήρωση της Πολ. 1039/2015 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν 4172/2013

Με την Πολ. 1039/2015, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του Ν 4172/2013, διευκρινίσθηκε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι εάν η διανομή κερδών προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, o φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο) δεν έχει τη δυνατότητα να εκπέσει τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή. Το νόημα της παραγράφου αυτής είναι ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) απαλλάσσεται της φορολογίας με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, κ.λπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών), κ.λπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους. Με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ΚΦΕ ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις επιχειρηματικές δαπάνες που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του
Ν 4172/2013 περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή, όπως, π.χ. οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε (μετά την 1.1.2014) για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών, καθώς και οι τόκοι τραπεζικού δανείου κατά το μέρος που αυτό διατέθηκε (μετά την 1.1.2014) για την αποπληρωμή του πιο πάνω ενδοεταιρικού δανείου. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις δαπανών που αναφέρονται στην Πολ. 1039/2015 είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, καθόσον κάθε δαπάνη εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.

[Ε.2088/23.5.2019]

4. Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018

Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του Ν 4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών), αποστέλλονται με τον κωδικό 48 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα χρηματικά αυτά ποσά έχουν ήδη αποσταλεί με τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

[Α.1187/7.5.2019]

5. Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου

Με το υπ' αριθμ. ΔΕΑΦΒ 1069397 ΕΞ2016/ 26.4.2016 έγγραφο έγινε δεκτό ότι για τη διευκόλυνση πλήθους συναλλαγών των καταναλωτών και λαμβανομένου υπόψη ότι η εξόφληση των υπόψη δαπανών στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων δεν θέτει εν αμφιβόλω τη διενέργεια πραγματικής ως προς το ύψος συναλλαγής, αφού οι εν λόγω επιχειρήσεις εκδίδουν παραστατικά με βάση καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική και γενικούς όρους συναλλαγών στους οποίους προσχωρεί ο καταναλωτής, οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες από το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν 4172/2013, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του
Ν 4172/2013. Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα οριζόμενα στο ΔΕΑΦΒ 1069397/2016/26.4.2016 έγγραφό μας έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις δαπάνες προμήθειας φυσικού αερίου που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη, δεδομένου ότι και στην περίπτωση αυτή η ως άνω εξόφληση δεν θέτει εν αμφιβόλω τη διενέργεια πραγματικής ως προς το ύψος συναλλαγής, καθόσον οι υπόψη επιχειρήσεις εκδίδουν παραστατικά με βάση καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική και γενικούς όρους συναλλαγών στους οποίους προσχωρεί ο καταναλωτής.

[Ε.2068/3.5.2019]

6. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του Ν 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 παρέχεται στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» (ΟΠΑΠ ΑΕ), για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν 4002/2011 (Α΄ 180). Στην αιτιολογική έκθεση του υπόψη νόμου αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό των επισφαλών απαιτήσεων δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν 4002/2011, καθώς οι πωλήσεις λαχείων και άλλα έσοδα που πραγματοποιούν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ από άλλες δραστηριότητες όπως η πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας, εξόφληση λογαριασμών κ.λπ. Συνεπώς η έκπτωση αυτή αφορά πρακτορεία του ΟΠΑΠ που λειτουργούν είτε ως ατομικές επιχειρήσεις, είτε ως νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων. Για τον υπολογισμό της πρόβλεψης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πωλήσεων της επιχείρησης που προέρχονται από τη συνεργασία της επιχείρησης με την ΟΠΑΠ ΑΕ με βάση τα στοιχεία των βεβαιώσεων της ΟΠΑΠ ΑΕ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις από τυχόν άλλη δραστηριότητα ή λοιπούς κλάδους της ίδιας επιχείρησης, όπως πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας, εξόφληση λογαριασμών, πωλήσεις λαχείων, εκμετάλλευση καφενείου, εμπορία ψιλικών-τσιγάρων, διανομή τύπου, κ.λπ.

[Ε.2087/23.5.2019]

7. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του Ν 4608/2019 (ΦΕΚ Α’ 66)

Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιούνται διατάξεις αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα που άπτονται της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα: Άρθρο 10 “Ορισμός, κριτήρια και κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων” (ορισμός της έννοιας των στρατηγικών επενδύσεων, των κατηγοριών αυτών καθώς και των κριτηρίων χαρακτηρισμού τους), Άρθρο 12 “Φορολογικά κίνητρα” (αναλογική εφαρμογή των διατάξεων σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ΑΝ 4399/2016), Άρθρο 20 “Απόφαση χορήγησης επενδύσεων” (παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που εξειδικεύουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ενισχύσεων), Άρθρο 23 “Μη Τήρηση Όρων Επένδυσης/Κυρώσεις” (κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της επένδυσης σε περιπτώσεις όπως μη τήρηση όρων και διατυπώσεων που επιβλήθηκαν με σχετική Υπουργική Απόφαση και παραβίαση όρων ή υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας).

[Ε.2081/15.5.2019]

8. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών

Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης από ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Ελλάδα προς λήπτες (ασθενείς) εγκατεστημένους εκτός Ελλάδος εμπίπτει στον κανόνα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ και υπάγεται στον ΦΠΑ στην Ελλάδα (ως τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος), ακόμη κι όταν οι λήπτες (ασθενείς) είναι υποκείμενοι στον φόρο, καθώς θεωρείται ότι δεν ενεργούν με την ιδιότητά τους αυτή, αλλά ότι λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση. Η ίδια αντιμετώπιση ισχύει και στην περίπτωση που η οφειλόμενη αμοιβή (νοσήλιο) για την παροχή των νοσοκομειακών και ιατρικών υπηρεσιών καταβάλλεται εν όλω ή εν μέρει από τρίτα πρόσωπα, όπως από ασφαλιστικούς φορείς ή άλλους (δημόσιους ή μη) οργανισμούς ή ασφαλιστικές εταιρείες, ενδεχομένως δυνάμει σύμβασης που τα πρόσωπα αυτά έχουν υπογράψει με τον ασθενή ή/και με το νοσηλευτήριο, καθώς πραγματικός λήπτης των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης είναι ο ασθενής και όχι τα τρίτα πρόσωπα, που απλώς διενεργούν την πληρωμή του νοσηλίου για λογαριασμό του ασθενή.

[Ε.2085/17.5.2019]

9. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του Ν 4609/2019 (Α΄ 67/3.5.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων

Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι από 1.5.2019 ο συντελεστής του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του Ν 3845/2010 (Α΄65), ο οποίος επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

[Ε.2079/14.5.2019]

10. Κοινοποίηση της με αριθμό Πολ. 1210/7.11.2018 Κ.Υ.Α., των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής
και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Με την κατωτέρω εγκύκλιο κοινοποιείται, ΚΥΑ με θέμα τον «Καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕΠΑΗ, της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕΠΑΗ, των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους».

[Ε.2069/8.5.2019]

11. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του Κεφ. Ε΄ του Ν 4607/2019

Με την κατωτέρω εγκύκλιο κοινοποιούνται τα εξής: Άρθρο 74 «Δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, από κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας.», Άρθρο 77 «Με την παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4607/2019 (Α΄65), παρέχεται, ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον μέχρι 18.5.2019 για όσα πλοία βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μέχρι 31.5.2019 για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καταβληθεί το ποσό του ΤΕΠΑΗ που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο 2019.»

[Ε.2070/7.5.2019]

Β. Λογιστική Nομοθεσία

Αποτίμηση (κοστολόγηση) βιβλίων εκδοτικού οίκου ΣΛΟΤ

Με αφορμή σχετικό ερώτημα παραθέτουμε παράδειγμα που περιλαμβάνει η απάντηση του ΣΛΟΤ: «Για παράδειγμα, η διάρκεια του συμβολαίου είναι πέντε έτη, ο αριθμός των βιβλίων που συμφωνήθηκε να εκδοθούν είναι, κατ’ ανώτατο όριο, 1.000 αντίτυπα, το κόστος εκτύπωσης ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά βιβλίο, το κόστος επιμέλειας ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και το πρώτο έτος εκδόθηκαν 100 αντίτυπα του βιβλίου. Το συνολικό κόστος παραγωγής και το κόστος κάθε αντιτύπου του βιβλίου για το πρώτο έτος υπολογίζεται ως εξής:

Κόστος εκτύπωσης: (100 x 5,00 =) 500,00 €

Κόστος επιμέλειας: (2.000 / 1.000,00) x 100 = 500,00 €

Σύνολο κόστους: 700,00 €

Κόστος αντιτύπου βιβλίου: 700,00 / 100 = 7,00 €

Το υπόλοιπο του κόστους επιμέλειας που δεν απορροφήθηκε από την παραγωγή του πρώτου έτους 2.000,00 – 200,00 = 1.800,00, θα παραμείνει ως υπόλοιπο στο λογαριασμό «παραγωγή σε εξέλιξη» και μέρος του θα απορροφηθεί, με την ως άνω διαδικασία, από την παραγωγή του δεύτερου, τρίτου κ.λ.π. ετών. Αν στο τέλος της πενταετίας έχουν εκδοθεί λιγότερα από τον, κατ’ ανώτατο όριο συμβατικά προβλεπόμενο, αριθμό των 1.000 αντιτύπων του βιβλίου, για παράδειγμα 900 αντίτυπα, το κόστος επιμέλειας που αναλογεί στα 100 αντίτυπα που δεν εκδόθηκαν θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως αυτής. Αν αποφασιστεί η διακοπή της έκδοσης του βιβλίου πριν την παρέλευση της πενταετίας, για παράδειγμα, λόγω μη επαρκούς ζήτησης του βιβλίου, το κόστος επιμέλειας που δεν απορροφήθηκε από την παραγωγή θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως, στην οποία αποφασίστηκε η διακοπή. Παρά το γεγονός ότι το σχετικό συμβόλαιο προβλέπει τον μέγιστο αριθμό αντιτύπων που δύνανται να εκδοθούν στην συμβατική χρονική περίοδο, υπάρχει ενδεχόμενο η διοίκηση της εκδοτικής επιχειρήσεως να εκτιμά ότι ο αριθμός των αντιτύπων που πράγματι θα εκδοθούν είναι μικρότερος. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να προσδιοριστεί το ανά αντίτυπο βιβλίου κόστος επιμέλειας, το συνολικό κόστος επιμέλειας πρέπει να διαιρεθεί με τον αριθμό αντιτύπων που εκτιμάται ότι θα εκδοθούν και όχι με τον, κατ’ ανώτατο όριο συμβατικά προβλεπόμενο, αριθμό αντιτύπων. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται προσεκτικές και αξιόπιστες εκτιμήσεις, βασιζόμενες στην εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και στις κρατούσες στην αγορά συνθήκες, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος επιμέλειας που δεν θα απορροφηθεί από την παραγωγή. Επίσης, το ενδεχόμενο μη απορρόφησης όλου του κόστους επιμέλειας από την παραγωγή πρέπει να συνεκτιμάται, κατά τον προσδιορισμό της τιμής πώλησης του βιβλίου, ώστε η έκδοση να μην αποβεί ζημιογόνος για την εκδοτική επιχείρηση.

[ΓνωμΣΛΟΤ 743/7.5.2019]

Γ. Ασφαλιστική Nομοθεσία

1. Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν 4611/2019

Δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας, για οφειλές που προέρχονται:

α) από ατομικές εισφορές μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών). Περιλαμβάνονται μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί η οφειλή ή, εάν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία.

β) από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/και οικοδομοτεχνικών έργων, λόγω απασχόλησης εργαζομένων.

γ) από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης υπάγεται το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2018.

[ΕγκΕΦΚΑ 24/2019]

2. Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας λόγω συμμετοχής εργαζόμενου ως μέλους εφορευτικής επιτροπής

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων μέλους εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς εκ των προτέρων, η απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του και κατά την επόμενη ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, εφόσον συνδέεται με την εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων, συνιστά σπουδαίο λόγο αποχής από την εργασία και αντιμετωπίζεται ομοίως σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 του Αστικού Κώδικα.

[ΕγκΥΠΕΚΑ 23400/662/24.5.2019]

3. Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π.)

Με ειδικές διατάξεις κατηγορίες επαγγελματιών, όπως οι σμυριδεργάτες, οι ρητινοσυλλέκτες, κ.λπ., υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως οιωνεί μισθωτοί με διατάξεις εξαιρετικού δικαίου λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας τους (Α.Υ.Ε. 55575/1479/1965, άρθρ. 96 και 97 και ΑΝ 1846/1951, άρθρο 2 παρ.1 περ. στ). Ειδικά για τις εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων για τις οποίες, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, αντιμετωπίζονταν πάντα με όλως εξαιρετικές ρυθμίσεις διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής εισφορών εξαντλείται στις πραγματικές αποδοχές – εισοδήματά τους για κάθε αναληφθείσα δραστηριότητα, μη εφαρμοζομένων των ρυθμίσεων περί κατωτάτου ορίου υπολογισμού των εισφορών για τους εν λόγω ασφαλισμένους. Επομένως, για παράδειγμα, ένας σμυριδεργάτης που παράλληλα ασκεί εμπορική δραστηριότητα με εισόδημα 300 ευρώ μηνιαίως, καταβάλλει για τη δραστηριότητα αυτή εισφορές με βάση τα ποσοστά εισφορών του πρώην ΟΓΑ επί των 300 ευρώ και όχι επί της κατώτατης βάσης υπολογισμού.

[ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ. 10035/7856/179/ 16.5.2019]

4. Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα

Η λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα επί έργων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση που αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4387/2016. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι κατέχουν είτε πνευματικά είτε συγγενικά δικαιώματα, από τα οποία αποκομίζουν έσοδα, αφενός δεν εφαρμόζεται το άρθρο 20 του Ν 4387/2016 και ως εκ τούτου δεν προκαλούνται μειώσεις στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αφετέρου δε δεν εισφοροδοτούνται για τυχόν εισοδήματα από τα πνευματικά τους δικαιώματα.

[ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ. 10141/19892/539/6.5.2019]

5. Χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019-29/2/2020

Με το άρθρο 31 του Ν 4611/2019 καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη από τον ΕΦΚΑ για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020. Ειδικότερα:

α) χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους άμεσα ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και τα μέλη οικογενείας τους και

β) παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020, συγκεκριμένων προσώπων, καθώς και στα μέλη οικογενείας αυτών.

[ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ. 40021/22520/ 1578/23.5. 2019]

6. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν 4611/2019

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο τα τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΕΦΚΑ που έχουν δικαιωθεί σύνταξης λόγω θανάτου και λαμβάνουν αυτήν έως το 24ο έτος της ηλικίας τους συνεχίζουν να ασφαλίζονται από τον ΕΦΚΑ, ως τέκνα θανόντος, μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον δεν ασφαλίζονται από δικό τους δικαίωμα σε φορέα εντός ή εκτός ΕΦΚΑ.

[ΕγκΥΠΕΚΑΑ Φ. 40021/οικ.22540/ 1579/23.5. 2019]

ΑΡΘΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Φορολογικές

Εργατικές

Κοινωνικής ασφάλισης

Εταιρικές

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005