Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 109/2014, Νοέμβριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αγορά αγαθών

- έκπτωση δαπάνης όταν η αξία τους είναι άνω των 500 ευρώ (Σημείωμα της σύνταξης), σελ. 965

Αέρας επιχείρησης

- πρακτική εφαρμογή κατά τη σύναψη μίσθωσης (ΜΕφΠειρ 441/2014), σελ. 1029

Ακίνητα

- εφαρμογές ΕΝ.Φ.Ι.Α με παραδείγματα υπολογισμού του κύριου φόρου (Εφαρμογές φορολογίας Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1013

- μεταβίβαση για εξόφληση χρέους (Λογιστικές εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1016

Δαπάνες

- έκπτωση εξόδων επιχείρησης που εδρεύει σε τρίτη χώρα και έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (ΣτΕ 2033/2014), σελ. 1026

- έκπτωση όταν υπερβαίνουν την αξία των 500 ευρώ (Πολ. 1216/1.10.2014), σελ. 1040

Εγγυήσεις

- Ελληνικού Δημοσίου υπέρ οφειλών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στη Θράκη κ.ά. (EφΑθ 4659/2014), σελ. 1029

Εικονικά στοιχεία

- ως προς το πρόσωπο του εκδότη (ΓνωμΝΣΚ 170/2014), σελ. 1030

Εμπορικός αντιπρόσωπος

- έννοια, υποχρεώσεις (EφΑθ 4609/2014), σελ. 10259

Έμπορος

- εμφανής και κρυπτόμενος (ΕφΠειρ 438/2014), σελ. 1029

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

- έννοια, χρησιμότητα και υποχρέωση κατάρτισης (΄Αρθρο Π. Γιώτης), σελ. 975

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)

- παραδείγματα υπολογισμού του κύριου φόρου (Εφαρμογές φορολογίας Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1013

Έντυπα

- ηλεκτρονική υποβολή κατ' εφαρμογή της ΥΑ 29502/1.9.2014 (ΥΠΕΚΑΠ 32089/10.10.2014), σελ. 1045

Επιδόματα

- αρμοδιότητα εκδίκασης από διαφορές για επίδομα ανεργίας (ΣτΕ 1922/2014), σελ. 1028

- Χριστουγέννων στους μισθωτούς, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (΄Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 990

Επιχειρήσεις

- εποχιακής λειτουργίας και συμβάσεις εργασίας (ΑΠ 408/2014), σελ. 1027

Επιχειρησιακή συνήθεια

- οικειοθελείς παροχές, αρχή της ίσης μεταχείρισης (ΑΠ 226/2014), σελ. 1027

ΕΡΓΑΝΗ

- διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων κατ' εφαρμογή της ΥΑ 29502/85/1.9.2014 (ΥΠΕΚΑΠ 32089/10.10.2014), σελ. 1045

Καθηγητές

- σε φροντιστήριο, τρόπος υπολογισμού μισθοδοσίας (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1020

Κοστολόγηση

- η συμβολή του Πρότυπου Κόστους στη διαχείριση των κοστολογικών στοιχείων (΄Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 968

Λήψη υπηρεσιών

- έκπτωση δαπάνης όταν η αξία τους είναι άνω των 500 ευρώ (Σημείωμα της σύνταξης), σελ. 965

Μέλη ΔΣ

- παρακράτηση φόρου αμοιβών εκτός μισθού (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1020

Μισθωτοί

- υπολογισμός επιδόματος Χριστουγέννων (΄Αρθρο Π. Ραπανάκης), σελ. 990

Παρακράτηση

- φόρου αμοιβών μελών ΔΣ εκτός μισθού (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1020

Παράταση παραγραφής

- των ήδη παραγεγραμμένων φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου (ΣτΕ Ολ 3174/2014), σελ. 1025

Παροχές σε είδος

- φορολογική μεταχείριση με το άρθρο 13 του Ν 4172/20134 (Πολ. 1219/6.10.2014), σελ. 1037

Πρότυπο Κόστος

- μέθοδος κοστολόγησης (΄Αρθρο Ι. Κεχράς), σελ. 968

Συντάξεις

- περικοπές (ΣτΕ 3410/2014), σελ. 1028

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

- διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων κατ' εφαρμογή της ΥΑ 29502/85/1.9.2014 (ΥΠΕΚΑΠ 32089/10.10.2014), σελ. 1045

Τόκοι

- καταβολή από το Δημόσιο σε περίπτωση επιστροφής φόρων, δασμών κ.λπ. που κατεβλήθησαν αχρεωστήτως με χρόνο έναρξης της τοκοφορίας τον χρόνο άσκησης της προσφυγής (ΣτΕ Ολ 2190/2014), σελ. 1025

Τραπεζικοί λογαριασμοί

- αντισυνταγματική η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων βάσει της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν 3296/2004 (ΣτΕ Ολ 3316/2014), σελ. 1025

Φορολογικά στοιχεία

- εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη (ΓνωμΝΣΚ 170/2014), σελ. 1030

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- επιστροφή σε υποκείμενους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός της χώρας (Πολ. 1212/30.9.2014), σελ. 1044

- καταβολή κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής (Πολ. 1214/30.9.2014), σελ. 1042

- που αναλογεί στην έκπτωση δαπάνης σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των δύο ευρώ (Σημείωμα της σύνταξης), σελ. 965

- τυπική προϋπόθεση για την απαλλαγή της ναύλωσης πλοίου (ΣτΕ 2140/2014), σελ. 1026

Φόρος υπεραξίας

- υπολογισμός σε ΟΕ όταν αποχωρεί ένα μέλος και μεταβιβάζει το ποσοστό του στα άλλα δύο (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 1020

Χρέη

- μεταβίβαση ακινήτου ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος προκειμένου αυτά να αποσβεστούν (Λογιστικές εφαρμογές Ν. Σγουρινάκης), σελ. 1016