ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 150/2018, Ιούλιος 2018

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Άδεια

– απαγόρευση μεταφοράς σε επόμενο έτος (ΑΠ 1180/2017),

σελ. 671

Αίτηση αναίρεσης

– προϋποθέσεις παραδεκτού, εκκρεμείς δίκες - ΕΦΚΑ (ΣτΕ 779/2018),

σελ. 672

Αποζημίωση

- για επίταξη και εξωσυμβατική χρήση γης, εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 654

Αποζημίωση απόλυσης

– πρόσθετη αποζημίωση εργαζομένων με προϋπηρεσία 17 και άνω ετών (ΑΠ 1184/2017),

σελ. 671

Αποθέματα

– έμμεσες τεχνικές για προσδιορισμό αξίας τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 657

Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων

– εικονικότητα (ΔΕφΑθ 18926/2017), σελ. 672

Δαπάνες τόκων

– που αναγνωρίζονται προς έκπτωση (άρθρο 49 ΚΦΕ) (Άρθρο Α.-Ε. Ρούγκα),

σελ. 630

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

– ΔΠΧΑ 8, Λειτουργικοί τομείς (Άρθρο Β. Μπερτζελέτος),

σελ. 619

Εικονικά φορολογικά στοιχεία

– βάρος απόδειξης και προϋποθέσεις εικονικότητας (ΣτΕ 336/2018),

σελ. 666

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

– η διάθεση των κερδών (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 646

Επιταγή – Διαδικασία Συνδιαλλαγής

- αναστολή ατομικών διώξεων (ΑΠ 294/2017),

σελ. 673

- πληρεξουσιότητα (ΑΠ 294/2017), σελ. 673

- συνδιαλλαγή και πτώχευση (ΑΠ 294/2017),

σελ. 673

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

– ύψος εταιρικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 657

Ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα

– έννοια, φορολογία, ΦΠΑ και ΕΛΠ (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 654

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας

– προβλεπόμενη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού (ΣτΕ 3413/2017),

σελ. 666

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

– μείωση εταιρικού κεφαλαίου λόγω ζημιών (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 655

Κέρδη

– η διάθεση κατά τα ΕΛΠ (Εφαρμογές φορολογίας και λογιστικής Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 646

Μη διανεμηθέντα κέρδη

– φορολόγηση με το άρθρο 115 παρ. 13 Ν 4549/2018 (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 657

Μίσθωμα

– φορολογική αντιμετώπιση αναδρομικής μείωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 653

Ομολογιακά δάνεια

– φορολογικές απαλλαγές (ΔΕφΑθ 2804/2017),

σελ. 667

Οντότητες

– γενικής κυβέρνησης (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 657

Παραγραφή

– αξιώσεων έναντι του εργοδότη για την καταβολή οφειλόμενων εισφορών (ΔΕφΑθ 19052/2017),

σελ. 672

Προϊόντα

– σύνδεση της ζήτησης με την παραγωγή τους (Μαθηματικά-Οικονομετρία-Στατιστική Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 697

Πρόστιμο ΣΕΠΕ

– μη καταβολή στους εργαζόμενους αναδρομικών αυξήσεων σύμφωνα με ΕΓΣΣΕ (ΔΕφΑθ 18928/2017),

σελ. 672

Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας

- αποζημίωση πελατείας (ΑΠ 523/2017),

σελ. 673

- καταγγελία σύμβασης (ΑΠ 523/2017),

σελ. 673

Συμπληρωματικά στοιχεία

– που περιέχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης (ΓνωμΝΣΚ 89/2018),

σελ. 674

Συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού

– πρόστιμο ΣΕΠΕ επί μη κατάθεσης αυτού (ΔΕφΑθ 19056/2017),

σελ. 672

Τέλος χαρτοσήμου

– επί καταθέσεων και αναλήψεων χρφημάτων από εταίρους ή μετόχους (Άρθρο Δ. Πάσσιου),

σελ. 634

Υποκεφαλαιοδότηση

– προϋποθέσεις αναγνώρισης εκπιπτόμενων δαπανών τόκων επιχειρηματικής δραστηριότητας (Άρθρο Α.-Ε. Ρούγκα),

σελ. 630

Φορολογική Διοίκηση

– δεσμευτικότητα αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν αυτή δεν παρίσταται ως διάδικος (ΓνωμΝΣΚ 99/2018),

σελ. 674

Φορολογική παραγραφή

– κριτική αντιμετώπιση του θεσμού (Άρθρο Γ. Κατρινάκης),

σελ. 636

Φορολογικός έλεγχος

– απόρριψη του ίδιου αιτήματος διενέργειας επανελέγχου σε φορολογούμενο σε βάρος του οποίου έχουν καταλογισθεί φορολογικές και συναφείς επιβαρύνσεις (ΣτΕ 171/2018),

σελ. 666

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– έννοια προγραμματικής σύμβασης (ΓνωμΝΣΚ 99/2018),

σελ. 674

Χρηματοοικονομική μίσθωση

– τρόπος φορολόγησης με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν 4172/2013 (Φορολογικές επισημάνσεις),

σελ. 657