ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθολογικό καθεστώς προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας. Επίδομα Κυριακών. Αγωγή. ΔΠρΠειρ 8404/2017,

σελ. 72.

ΑΠΑΤΗ

Η ποινική αντιμετώπιση των πλαστών πτυχίων, της Διονυσίας Μπιτζούνη,

σελ. 5.

Παράνομες προσλήψεις με πλαστά δικαιολογητικά, του Σπύρου Βλαχόπουλου,

σελ. 10.

Η νομολογιακή αντιμετώπιση της απάτης περί την πρόσληψη, του Πολυχρόνη Τσιρίδη,

σελ. 14.

Έννοια πλαστογραφίας. Για την κακουργηματική μορφή της πλαστογραφίας προσαπαιτείται ο υπαίτιος της πράξεως να σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, εφόσον το όφελος που επεδίωξε ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. ΑΠ 491/2018,

σελ. 89.

Απάτη περί την πρόσληψη. Πλαστός τίτλος σπουδών. Ν 1608/1950. Σε περίπτωση που κάποιος, εξαπατώντας τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ με πλαστό τίτλο σπουδών, καταφέρει να προσληφθεί στο Δημόσιο ή στο ΝΠΔΔ και να παρέχει την εργασία του σ’ αυτό, λαμβάνοντας κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο το μισθό του, ανακύπτει το ζήτημα, αν αυτός διαπράττει άπαξ απάτη, με την χρήση του πλαστού τίτλου σπουδών και την παραπλάνηση των αρμοδίων υπαλλήλων με την ψευδή παράσταση ότι έχει το τυπικό προσόν των σπουδών να τον προσλάβουν και να τον μισθοδοτούν ως δημόσιο υπάλληλο ή, αν διαπράττει περισσότερες κατ’ εξακολούθηση πράξεις απάτης κάθε φορά που εισπράττει το μισθό του, με παρασιώπηση του γεγονότος ότι προσλήφθηκε χωρίς να διαθέτει το τυπικό προσόν των σπουδών. ΑΠ 466/2019,

σελ. 92.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Αγωγή για αναγνώριση της ακυρότητας μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων λόγω εικονικότητας- οι συμβαλλόμενοι στα συμβόλαια συμφώνησαν και είχαν βούληση και σκοπό να μεταβιβάσουν τα ακίνητα με εικονική πώληση, η οποία υπέκρυπτε την εξασφαλιστική συμφωνία περί καταπιστευτικής μεταβίβασης για την εξασφάλιση χρέους των πωλητών έναντι των αγοραστών, και η δικαιοπραξία αυτή είναι άκυρη ως απαγορευμένη (άρθρο 174 ΑΚ). ΑΠ 1360/2018,

σελ. 35.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Αλλοδαπή εταιρία. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. ΕΝΦΙΑ. ΔΠρΠειρ Π48/2017,

σελ. 85.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μίσθωση εργασίας. Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υπερημερία στην καταβολή των μισθών. Άσκηση αγωγής του εργαζομένου κατά του εργοδότη του. Κρίση του Δικαστηρίου περί του ότι α) βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν ο εργοδότης, χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τη σύμβαση ή κατά κατάχρηση δικαιώματος, μεταβάλλει μονομερώς τους όρους της σύμβασης, με συνέπεια να επέρχεται άμεσα ή έμμεσα υλική ή ηθική ζημία στον μισθωτό. ΜΕφΠειρ 107/2019,

σελ. 60.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 Ν 2112/1920 ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς να καταβάλει στον απολυόμενο τη νόμιμη αποζημίωση, αν προηγουμένως υποβάλει εναντίον του μήνυση για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία δεν υπόκειται στις επί ποινή ακυρότητας διατάξεις του Ν 3198/1955, ούτε προσκρούει στο άρθρο 281 ΑΚ, εκτός αν προσχηματικά φέρεται γενομένη η καταγγελία για τον λόγο αυτό, έστω και αν (o λόγος) είναι αληθής, ή όταν έγινε ύστερα από ψευδή μήνυση, εν γνώσει της αθωότητας του εργαζομένου, για λόγους εκδικήσεως ή για καταστρατήγηση των νομίμων δικαιωμάτων του. MΠρΠειρ 5765/2017,

σελ. 69.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ποινική αντιμετώπιση των πλαστών πτυχίων, της Διονυσίας Μπιτζούνη,

σελ. 5.

Παράνομες προσλήψεις με πλαστά δικαιολογητικά, του Σπύρου Βλαχόπουλου,

σελ. 10.

Η νομολογιακή αντιμετώπιση της απάτης περί την πρόσληψη, του Πολυχρόνη Τσιρίδη,

σελ. 14.

Έννοια πλαστογραφίας. Για την κακουργηματική μορφή της πλαστογραφίας προσαπαιτείται ο υπαίτιος της πράξεως να σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, εφόσον το όφελος που επεδίωξε ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ. ΑΠ 491/2018,

σελ. 89.

Απάτη περί την πρόσληψη. Πλαστός τίτλος σπουδών. Ν 1608/1950. Σε περίπτωση που κάποιος, εξαπατώντας τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ με πλαστό τίτλο σπουδών, καταφέρει να προσληφθεί στο Δημόσιο ή στο ΝΠΔΔ και να παρέχει την εργασία του σ’ αυτό, λαμβάνοντας κάθε μήνα ή δεκαπενθήμερο το μισθό του, ανακύπτει το ζήτημα, αν αυτός διαπράττει άπαξ απάτη, με την χρήση του πλαστού τίτλου σπουδών και την παραπλάνηση των αρμοδίων υπαλλήλων με την ψευδή παράσταση ότι έχει το τυπικό προσόν των σπουδών να τον προσλάβουν και να τον μισθοδοτούν ως δημόσιο υπάλληλο ή, αν διαπράττει περισσότερες κατ’ εξακολούθηση πράξεις απάτης κάθε φορά που εισπράττει το μισθό του, με παρασιώπηση του γεγονότος ότι προσλήφθηκε χωρίς να διαθέτει το τυπικό προσόν των σπουδών. ΑΠ 466/2019,

σελ. 92.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Επί συγκρούσεως πλοίων, η ευθύνη και η προς αποζημίωση υποχρέωση κανονίζεται ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του κάθε πλοίου. Ειδικότερα, εάν η σύγκρουση πλοίων συνέβη από τυχαίο γεγονός ή από ανώτερη βία, ή αν υπάρχουν αμφιβολίες για τα αίτιά της, τότε οι ζημίες βαρύνουν αυτούς που τις υπέστησαν. Αν υπάρχει κοινή υπαιτιότητα, κάθε πλοίο ευθύνεται προς αποζημίωση ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας που το βαρύνει. Όταν η σύγκρουση συνέβη από υπαιτιότητα του ενός πλοίου, τότε το πλοίο αυτό, δηλαδή ο πλοιοκτήτης του, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν σε βάρος του άλλου πλοίου ή του φορτίου ή των προσώπων. ΜΕφΑιγαίου 87/2017,

σελ. 78.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

«Online Grooming»: Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους - Φαινομενολογία και ζητήματα Αντεγκληματικής Πολιτικής, της Χριστίνας Δοροβίτσα,

σελ. 18.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Επιβολή διοικητικής κύρωσης της σύστασης να μην προβάλει ο σταθμός διαφημίσεις που μπορεί να ενθαρρύνουν συμπεριφορές βλαπτικές για την υγεία, την ασφάλεια ή το περιβάλλον. Κρίση του Δικαστηρίου περί της νομιμότητας της εν λόγω κύρωσης κατόπιν άσκησης από τον σταθμό αίτησης ακύρωσης. ΣτΕ 65/2019,

σελ. 83.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έννοια της δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών. Βάρος απόδειξης της ύπαρξης του δόλου. Μη συμπερίληψη πιστωτή στην αίτηση για υπαγωγή στον Ν 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Προσδιορισμός από το Δικαστήριο των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση αυτή. ΜΠρΑθ 10628/2019,

σελ. 58.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Αλλοδαπή εταιρία. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. ΕΝΦΙΑ. ΔΠρΠειρ Π48/2017,

σελ. 85.