ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ

Αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΔΣΠ κατά του κόμματος «Ε. Λ.». Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΔΣΠ από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους. Το καθ’ ου αντιποιείται την ιδιότητα του δικηγόρου, διαφημίζοντας πανελληνίως και με διάφορα μέσα ότι παρέχει νομική υποστήριξη, ενώ συγκεντρώνει και δέχεται διάφορους πολίτες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο γραφείο του στον Πειραιά, κατά τρόπο που υποβιβάζει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εκδούλευση - εξυπηρέτηση παρεχόμενη από πολιτικό κόμμα, η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα και παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Δεκτή η αίτηση. ΕιρΠειρ 54/2019,

σελ. 127.

ΑΠΑΤΗ

Απάτη περί την πρόσληψη. Πλαστός τίτλος σπουδών. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της απάτης θεωρείται ο χρόνος, κατά τον οποίο ο δράστης, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή συμπεριφορά του, προβαίνοντας στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή στην αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών, είναι δε αδιάφορος ο μεταγενέστερος χρόνος επέλευσης της περιουσιακής βλάβης στον παθόντα. ΑΠ Ολ 3/2019,

σελ. 158.

ΒΟΥΛΕΥΜΑ

Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Ηθική αυτουργία. Δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τον δόλο του ηθικού αυτουργού. Δεν αναφέρεται καθόλου η υποκειμενική υπόσταση. ΣυμβΑΠ 816/2019,

σελ. 173.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 1535 ΑΚ, το δικαστήριο αφαιρεί την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της από τους δύο γονείς για σπουδαίο λόγο, αν το ζητήσουν οι ίδιοι, υποδεικνύοντας και το πρόσωπο που δέχεται να αναλάβει την αφαιρούμενη άσκηση. Για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας, ολικά ή μερικά, απαιτείται, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων, που είναι η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. ΜΠρΠειρ 2270/2019,

σελ. 125.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ΔΣΠ κατά του κόμματος «Ε. Λ.». Πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΔΣΠ από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η επιμέλεια των υποθέσεων των πολιτών όχι μόνον ενώπιον δικαστηρίων αλλά και ενώπιον των διοικητικών αρχών, αποτελεί έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δικηγόρους. Το καθ’ ου αντιποιείται την ιδιότητα του δικηγόρου, διαφημίζοντας πανελληνίως και με διάφορα μέσα ότι παρέχει νομική υποστήριξη, ενώ συγκεντρώνει και δέχεται διάφορους πολίτες για παροχή τέτοιων υπηρεσιών στο γραφείο του στον Πειραιά, κατά τρόπο που υποβιβάζει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εκδούλευση - εξυπηρέτηση παρεχόμενη από πολιτικό κόμμα, η οποία είναι πλήρως ασυμβίβαστη προς το δικηγορικό λειτούργημα και παραπλανά το κοινό που επιζητά αποτελεσματική πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και παροχή υπηρεσιών ικανών να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του. Δεκτή η αίτηση. ΕιρΠειρ 54/2019,

σελ. 127.

Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. ΔΕΕ υπόθ. C-431/2017, απόφ. της 7.5.2019 (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος),

σελ. 186.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, του Α. Γκουρμπάτσης,

σελ. 116.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Αναγκαία στοιχεία του τυπικού του περιεχομένου. Δεν αρκεί η αναφορά της νομοτυπικής μορφής των ποινικών διατάξεων του εκζητούντος Κράτους και ο αόριστος προσδιορισμός του τόπου και του χρόνου. ΣυμβΕφΑθ 83/2019,

σελ. 178.

ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

Αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Ηθική αυτουργία. Δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν το δόλο του ηθικού αυτουργού. Δεν αναφέρεται καθόλου η υποκειμενική υπόσταση. Αναιρεί. ΣυμβΑΠ 816/2019,

σελ. 173.

ΟΛΠ

Αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ να εξετάζει προδικαστικές προσφυγές στο πλαίσιο διαφορών που αναφύονται από διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που προκηρύσσει ο ΟΛΠ. Η αρμοδιότητα της ΑΕΠΠ εξαρτάται από την υπαγωγή των διαδικασιών αυτών στο Βιβλίο IV Ν 4412/2016 και άρα στον Ν 4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ Ν 4412/2016 και Οδηγία 2014/25/ΕΕ). Προϋπόθεση προς τούτο είναι η ιδιότητα του ΟΛΠ ως «αναθέτοντος φορέα». Ιδιωτικοποίηση ΟΛΠ και υπαγωγή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων του ΟΛΠ σε βιβλίο ΙΙ Ν 4412/2016 και Οδηγία 2014/25/ΕΕ. ΣτΕ Ολ 1076/2019 (Παρατηρήσεις: Μ. Διαθεσόπουλος),

σελ. 134.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ως προς το αδίκημα της πλαστογραφίας (κατ’ άρθρο 216 ΠΚ) πολιτικώς ενάγων εκτός από τον εκδότη του εγγράφου μπορεί να είναι και άλλος παραπλανώμενος, αλλά και τρίτος στα συμφέροντα του οποίου επιδρά η παραπλάνηση άλλου. Νομιμοποιούμενος επομένως να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων κατά την ποινική διαδικασία είναι εκείνος του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή εκείνος ο οποίος είναι εκδότης του νοθευθέντος εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση όμως δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής του 216 ΠΚ έχει εκείνος που υπέστη τις προσαγόμενες από το πλαστό έγγραφο έννομες συνέπειες. ΑΠ 1056/2019,

σελ. 167.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Το Port State Control στην Ευρώπη: στόχοι και δυσλειτουργίες, της Μ. Τσακίρη,

σελ. 102

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΑΣ

Ο πλοιοκτήτης μπορεί να αρχίσει έρευνα με πολλά ναυλομεσιτικά γραφεία, αλλά, τελικά, θα ναυλώσει το πλοίο του μέσω του ναυλομεσίτη που του εξασφαλίζει τη «δεσμευτική προσφορά» του ναυλωτή και του προσφέρει τους καλύτερους όρους, ώστε να επιτευχθεί η ναύλωση και να εκτελεστεί το ταξίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιούνται όλα τα ναυλομεσιτικά γραφεία που υπέδειξαν τη δουλειά, μεσιτικής αμοιβής, αφού τυχόν πληροφορίες για τιμές ναύλων, καυσίμων κ.λπ. δεν θεωρούνται διαμεσολάβηση δεσμευτική για τον πλοιοκτήτη ή τον ναυλωτή. ΜΠρΠειρ 2.138/2019,

σελ. 151.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Ως προς το αδίκημα της ψευδορκίας μάρτυρα (αρ. 224 παρ. 2 ΠΚ), στο πλαίσιο πολιτικής δίκης, υφίσταται άμεσα ηθική βλάβη, εκείνος μόνο που ήταν διάδικος σε αυτήν, όπου και κατατέθηκαν τα ψευδή. Επομένως «παθών» και «άμεσα ζημιούμενος» είναι ο διάδικος σε βάρος του οποίου στρέφεται η ψευδορκία, γιατί η ψευδής μαρτυρία επηρεάζει άμεσα μόνο τις σχέσεις των διαδίκων και όχι τις σχέσεις του ψευδορκήσαντος και τρίτου προσώπου μη διαδίκου. ΑΠ 1010/2019,

σελ. 170.